Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Fosamax 70 mg tabletter

alendronsyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Det er spesielt viktig å forstå informasjonen i avsnitt 3 før du tar legemidlet.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fosamax er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fosamax
 3. Hvordan du bruker Fosamax
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fosamax
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fosamax er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva er Fosamax?
Fosamax er en tablett som inneholder virkestoffet alendronsyre (alminnelig kjent som alendronat) og tilhører en gruppe ikke-hormonelle legemidler som kalles bisfosfonater. Fosamax hindrer tapet av beinmasse som skjer hos kvinner etter menopausen (overgangsalderen), og hjelper til med å gjenoppbygge beinmassen. Det reduserer risikoen for rygg- og hoftebrudd.
Hva brukes Fosamax mot?
Legen din har forskrevet Fosamax til behandling av din osteoporose. Den reduserer risikoen for brudd i rygg og hofte.
Fosamax tas én gang i uken.
Hva er osteoporose?
Osteoporose (beinskjørhet) er svinn av beinvev slik at knoklene blir skjøre. Det er vanlig hos kvinner etter menopausen (overgangsalderen). Ved menopausen slutter eggstokkene å produsere det kvinnelige kjønnshormonet østrogen, som hjelper til med å holde kvinners skjelett friskt. Resultatet er tap av beinmasse og svakere skjelett. Jo tidligere en kvinne kommer i menopausen, jo større er risikoen for osteoporose.
I den tidlige fasen har osteoporose vanligvis ingen symptomer. Dersom den forblir ubehandlet, kan den imidlertid resultere i beinbrudd. Selv om dette vanligvis er smertefullt, kan brudd i beina i ryggraden oppstå uten at man merker det før det fører til høydetap. Beinbrudd kan inntreffe ved vanlig hverdagslig aktivitet, så som løfting, eller fra en mindre skade som vanligvis ikke ville føre til brudd i normale bein. Beinbrudd skjer vanligvis i hofte, ryggrad eller håndledd, og kan medføre både smerte og betydelige problemer som bøyd kroppsholdning ("pukkelrygg") og bevegelsestap.
Behandling av osteoporose
I tillegg til behandling med Fosamax, kan legen din foreslå livsstilsendringer som vil kunne hjelpe deg til å bli bedre, slik som:
Røykestopp: Røyking ser ut til å øke hastigheten av beinmassetapet og kan derfor øke risikoen for beinbrudd.
Trening: På samme måte som muskler trenger også bein trening for å holde seg sterke og friske. Snakk med legen din før du starter opp med et treningsprogram.
Balansert kosthold: Legen din kan gi deg råd om kostholdet ditt, og om du bør ta kosttilskudd (spesielt kalsium og vitamin D).
 
2. Hva du må vite før du bruker Fosamax
Bruk ikke Fosamax
 • dersom du er allergisk overfor alendronsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har problemer i spiserøret ditt (øsofagus – røret som forbinder munnen med magen din), som innsnevring eller svelgeproblemer
 • hvis du ikke kan stå eller sitte oppreist i minst 30 minutter
 • hvis legen din har sagt at du har lavt innhold av kalsium i blodet
Hvis du tror noen av disse punktene gjelder for deg, skal du ikke ta tablettene. Snakk med legen din først og følg de rådene du får.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Fosamax dersom:
 • du har nyreproblemer
 • du har eller nylig har hatt svelgeproblemer eller problemer med fordøyelsen
 • legen har fortalt deg at du har Barretts øsofagus (en sykdom knyttet til forandringer i cellene på innsiden av den nederste delen av spiserøret)
 • du har blitt fortalt at du har problemer med å ta opp mineraler fra mage eller tarm (malabsorpsjonssyndrom)
 • du har blitt fortalt at du har lavt innhold av kalsium i blodet
 • du har dårlig tannhelse, sykdom i tannkjøttet, en planlagt tannoperasjon eller du ikke går til tannlege rutinemessig
 • du har kreft
 • du får kjemoterapi eller strålebehandling
 • du bruker angiogenesehemmere (som for eksempel bevacizumab eller talidomid) som brukes i behandling av kreft
 • du bruker kortikosteroider (som for eksempel prednison eller deksametason) som brukes i behandling av tilstander som astma, leddgikt og alvorlige allergier
 • du røyker eller har røkt (dette kan øke risiko for tannproblemer)
Du kan bli bedt om å gå til tannlege for undersøkelse før du starter behandling med Fosamax.
Det er viktig å opprettholde god munnhygiene under Fosamax-behandling. Du bør gå til tannlege rutinemessig under behandlingen og kontakte legen eller tannlegen dersom du opplever problemer med munnen eller tennene som for eksempel løse tenner, smerte eller opphovning.
Irritasjon, betennelse eller sårdannelse i spiserøret, ofte med symptomer som brystsmerter, halsbrann eller vanskeligheter eller smerter ved svelging, kan inntreffe, særlig dersom pasienter ikke drikker et fullt glass vann og/eller dersom de legger seg ned mindre enn 30 minutter etter å ha tatt Fosamax. Disse bivirkningene kan forverres hvis pasientene fortsetter å ta Fosamax etter å ha utviklet disse symptomene.
Barn og ungdom
Fosamax skal ikke gis til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Fosamax
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er sannsynlig at kalsiumtilskudd, syrenøytraliserende midler og noen legemidler som tas gjennom munnen, vil påvirke opptaket av Fosamax hvis de tas samtidig. Det er derfor viktig at du følger rådene som er gitt i punkt 3.
Enkelte medisiner mot revmatisme og langvarige smerter som kalles NSAIDs (f.eks. acetylsalisylsyre eller ibuprofen) er forbundet med irritasjon i mage-tarmkanalen. Forsiktighet må utvises når de tas sammen med Fosamax.
Inntak av Fosamax sammen med mat og drikke
Det er sannsynlig at mat og drikke (inkludert mineralvann) vil gjøre Fosamax mindre effektiv dersom det tas samtidig. Det er derfor viktig at du følger rådene som gis under punkt 3.
Graviditet og amming
Fosamax er bare beregnet brukt av kvinner etter overgangsalderen. Du skal ikke ta Fosamax dersom du er, eller tror du kan være, gravid eller dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Det er rapportert om bivirkninger (for eksempel tåkesyn, svimmelhet og kraftige smerter i skjelett, muskler eller ledd) som kan påvirke din evne til å kjøre eller betjene maskiner (se avsnitt 4).
Fosamax inneholder laktose
Hvis legen din har sagt at du har intoleranse overfor noen sukkerarter, bør du kontakte legen før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Fosamax
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Ta én Fosamax tablett én gang i uken.
Følg anvisningene nedenfor nøye.
1) Velg den ukedagen som passer deg best. Ta én tablett Fosamax på samme ukedag hver uke.
Det er svært viktig at du følger punktene 2), 3), 4) og 5) slik at Fosamax tabletten raskt når frem til magen og reduserer muligheten for irritasjon av spiserøret (øsofagus – røret som forbinder munnen med magen din).
2) Svelg én tablett Fosamax sammen med et fullt glass vann (ikke mineralvann) (minst 200 ml) etter at du har stått opp om morgenen og før du inntar ditt første måltid, drikke eller andre legemidler, slik at Fosamax blir tilstrekkelig absorbert.
 • Skal ikke tas sammen med mineralvann (med eller uten kullsyre).
 • Skal ikke tas sammen med kaffe eller te.
 • Skal ikke tas sammen med juice eller melk.
Tabletten skal ikke knuses, tygges eller løses opp i munnen på grunn av muligheten for sårdannelse i munnen.
3) Ikke legg deg ned, men hold deg i oppreist stilling (sitt, stå eller gå) i minst 30 minutter etter at du har svelget Fosamax tabletten. Ikke legg deg ned før du har spist ditt første måltid den dagen.
4) Ikke ta Fosamax ved sengetid eller før du står opp om morgenen.
5) Slutt å ta Fosamax og kontakt lege hvis du får problemer eller vondt når du svelger, eller du får brystsmerter, halsbrann eller forverring av halsbrann.
6) Etter at du har tatt en tablett Fosamax må du vente i 30 minutter før du inntar dagens første måltid, drikke eller legemidler. Dette gjelder også syrenøytraliserende midler, kalsiumtabletter og vitaminer. Fosamax virker bare når tabletten tas på tom mage.
Dersom du tar for mye av Fosamax
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du ved en feiltagelse har fått i deg for mange tabletter, drikk et fullt glass med melk og kontakt legen din umiddelbart. Ikke prøv å kaste opp og ikke legg deg ned.
Dersom du har glemt å ta Fosamax
Hvis du glemmer en dose, så ta en tablett om morgenen etter at du husker på det. Ikke ta to tabletter samme dag. Fortsett med en tablett en gang i uken på den ukedagen du opprinnelig valgte.
Dersom du avbryter behandling med Fosamax
Det er viktig at du tar Fosamax så lenge legen din anbefaler det. Fordi det ikke er kjent hvor lenge du bør ta Fosamax, bør du med jevne mellomrom diskutere med legen din om det er nødvendig å bli stående på dette legemidlet for å kunne avgjøre om Fosamax fortsatt er riktig for deg.
Et instruksjonskort er vedlagt i kartongen til Fosamax. Det inneholder viktig informasjon som minner deg på hvordan du skal ta Fosamax riktig.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Oppsøk lege umiddelbart dersom du merker noen av de følgende bivirkningene som kan være alvorlige og som kan gjøre det nødvendig med rask medisinsk behandling.
Vanlige (kan påvirke inntil 1 av 10 personer):
 • halsbrann, vanskeligheter med å svelge, smerter ved svelging, sår i spiserøret (øsofagus – røret som forbinder munnen din med magen din) som kan forårsake brystsmerter, halsbrann eller smerter ved svelging
Sjeldne (kan påvirke inntil 1 av 1000 personer):
 • allergiske reaksjoner, slik som elveblest; hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals som kan føre til vanskeligheter med å puste eller svelge, alvorlige hudreaksjoner
 • smerter i munnen og/eller kjeven, opphovning eller sår på innsiden av munnen, nummenhet eller en følelse av tyngde i kjeven eller løsning av en tann. Dette kan være tegn på beinskade i kjeven (osteonekrose) som generelt er sett i sammenheng med forsinket sårtilheling og betennelse, ofte etter tanntrekking. Kontakt legen og tannlegen din dersom du opplever slike symptomer
 • uvanlige lårbeinsbrudd, spesielt hos pasienter som får langtidsbehandling for osteoporose, kan forekomme i sjeldne tilfeller. Kontakt legen din dersom du opplever smerte, svakhet eller ubehag i lår, hoft eller lyske siden dette kan være et tidlig tegn på et mulig lårbeinsbrudd
 • kraftige smerter i bein, muskler og/eller ledd
Andre bivirkninger omfatter
Svært vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 10 personer):
 • smerter i bein, muskler og/eller ledd som noen ganger er kraftige
Vanlige (kan påvirke inntil 1 av 10 personer):
 • hovne ledd
 • smerter i buken, ukomfortabel følelse i magen eller raping etter måltid, forstoppelse, full eller
 • oppblåst følelse i magen, diaré, økt luftavgang fra tarmen
 • hårtap, kløe
 • hodepine, svimmelhet
 • tretthet, hovne hender eller bein
Mindre vanlige (kan påvirke inntil 1 av 100 personer):
 • kvalme, brekninger
 • irritasjon eller betennelse i spiserøret (øsofagus – røret som forbinder munnen din med magen din) eller magen
 • svart eller tjærelignende avføring
 • uklart syn, smerte eller rødhet i øynene
 • utslett, rødhet i huden
 • forbigående influensalignende symptomer som verkende muskler, generelt dårlig
 • allmenntilstand og noen ganger med feber, vanligvis i begynnelsen av behandlingen
 • smaksforstyrrelser
Sjeldne (kan påvirke inntil 1 av 1000 personer):
 • symptomer på lavt kalsiuminnhold i blodet, inkludert muskelkramper eller spasmer og/eller prikkende følelse i fingrene eller rundt munnen
 • sår i mage eller fordøyelseskanal (noen ganger alvorlig eller med blødning)
 • innsnevret spiserør (øsofagus – røret som forbinder munnen din med magen din)
 • utslett som blir forverret av sollys
 • munnsår
Svært sjeldne (kan påvirke inntil 1 av 10 000 personer):
 • snakk med legen din dersom du har smerter i øret, pussdannelse fra øret, og/eller en infeksjon i øret. Dette kan være tegn på benskade i øret
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fosamax
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og blisteren. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fosamax
Virkestoff er alendronsyre. Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre som natriumtrihydrat.
Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose (E460), vannfri laktose (se avsnitt 2), krysskarmellosenatrium og magnesiumstearat (E572).
Hvordan Fosamax ser ut og innholdet i pakningen
Fosamax tabletter er tilgjengelig som ovale, hvite tabletter merket med et omriss av en knokkel på den ene siden og "31" på den andre siden.
Tablettene leveres i aluminiumsblistere i pakninger av følgende størrelse: 2, 4, 8, 12 eller 40 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN, Haarlem, Nederland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
MSD (Norge) AS
Tlf. +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Belgia: Fosamax 70 mg Hebdomadaire, comprimés
Danmark: Fosamax
Frankrike: Fosamax 70 mg, comprimé
Hellas: FOSAMAX 70 mg Μια φορά την εβδομάδα
Irland: Fosamax Once Weekly 70 mg Tablets
Island: Fosamax vikutafla
Italia: FOSAMAX 70 mg compresse
Luxembourg: Fosamax 70 mg Hebdomadaire, comprimés
Nederland: Fosamax 70 mg één tablet per week
Norge: FOSAMAX 70 mg tabletter
Portugal: Fosamax 70 mg
Spania: FOSAMAX Semanal 70 mg comprimidos
Storbritannia: FOSAMAX Once Weekly 70 mg Tablets
Sverige: Fosamax Veckotablett 70 mg tabletter
Tyskland: FOSAMAX einmal wöchentlich 70 mg Tabletten
Østerrike: Fosamax einmal wöchentlich 70 mg Tabletten
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.06.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

beinskjørhet (osteoporose, benskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

øsofagus: Spiserør