Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Flux 0,25 mg, sugetabletter med peppermyntesmak, banansmak, bringebærsmak eller sitronsmak

Flux 0,50 mg sugetabletter med peppermyntesmak, banansmak, bringebærsmak eller sitronsmak

Flux 0,75 mg, sugetabletter med peppermyntesmak

Flux 1 mg, sugetabletter med peppermyntesmak

natriumfluorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Flux sugetabletter brukes med forsiktighet for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Flux sugetabletter er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Flux sugetabletter
 3. Hvordan du bruker Flux sugetabletter
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Flux sugetabletter
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Flux sugetabletter er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Flux inneholder natriumfluorid som forebygger tannråte (karies) ved å gjøre tannemaljen mer motstandsdyktig mot kariesangrep.
Brukes til å forebygge tannråte (karies) hos barn og voksne.
 
2. Hva du må vite før du bruker Flux sugetabletter
Bruk ikke Flux sugetabletter:
 • dersom du er allergisk overfor natriumfluorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Dersom du bor i områder med mye fluor i drikkevannet (over 0,75 mg/l), ta kontakt med apotek, tannlege eller lege før bruk av Flux.
 • Den anbefalte daglige dosen av Flux gir vanligvis tilstrekkelig fluortilskudd til å forebygge tannråte. Vær oppmerksom på at samtidig bruk av andre fluorpreparater (fluor tannkrem, skyllevæske, tyggegummi) gir ytterligere tilskudd av fluor dersom noe av dette svelges.
 • Barn under 12 år bør derfor være forsiktig ved bruk av flere fluorpreparater samtidig uten at det er blitt anbefalt av lege eller tannhelsepersonell.
Andre legemidler og Flux sugetabletter
Flux kan brukes selv om du bruker andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Flux kan brukes under graviditet.
Kan brukes uten spesielle farer for mor og barn.
Kjøring og bruk av maskiner
Påvirker ikke evnen til å kjøre bil.
Flux sugetabletter inneholder sorbitol
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Flux sugetabletter
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, tannlege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege, tannlege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne (fra 19 år):
Følg doseringsanvisningen som står på pakningen dersom ikke annet er angitt av tannlege/lege/tannhelsepersonell. Tannhelsepersonell vurderer om du bør bruke andre fluorpreparater i tillegg til tablettene.
Bruk av Flux sugetabletter hos barn og ungdom
Barn (under 12 år) og ungdom (12-18 år):
Følg doseringsanvisningen som står på pakningen dersom ikke annet er angitt av tannlege/lege/tannhelsepersonell. Tannhelsepersonell vurderer om du bør bruke andre fluorholdige midler i tillegg til tablettene.
Dersom du selv ønsker å bruke andre fluorholdige midler samtidig med tabletter eller hvis du bor i områder hvor drikkevannet inneholder mer enn 0,25 mg fluor pr. liter vann (opplysninger om drikkevannets naturlige fluorinnhold kan fås på apoteket), bør du redusere den daglige dosen av tablettene. Ta kontakt med apotek- eller tannhelsepersonell.
Tabletten skal suges langsomt eller tygges. Til barn som ikke kan suge kan de knuses i maten.
Størst forebyggende effekt får du ved å ta tabletter med laveste styrke (0,25 mg) flere ganger daglig i henhold til doseringsanvisningen på pakningen. Den daglige dosen kan evt. tas på en gang f.eks. i form av tabletter med høyere fluorinnhold (0,50 mg eller 0,75 mg sugetabletter). Etter tannpussen og sugetabletten(e) om kvelden, bør du ikke spise eller drikke annet enn vann.
Dersom du tar for mye av Flux sugetabletter
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege/tannlege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Flux sugetabletter
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Inntak av store fluordoser over tid hos barn under 12 år vil kunne gi hvite flekker i emaljen (dental fluorose).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Flux sugetabletter
Oppbevares utilgjengelig for små barn.
Flux sugetabletter oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke Flux sugetabletter etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Flux sugetabletter
 • Virkestoff er natriumfluorid som virksomt stoff tilsvarende 0,25 mg, 0,50 mg eller 0,75 mg fluor pr. tablett.
 • Hjelpestoffer er makrogol, magnesiumstearat, talkum, povidon, ca.150 mg sorbitol (E420), ca.155 mg xylitol (E967) og peppermyntearoma eller bananaroma eller sitronaroma eller bringebæraroma.
Hvordan Flux sugetabletter ser ut og innholdet i pakningen
Hvite til off-white runde konvekse tabletter merket med ”smil” på den ene siden. Diameter er 9 mm.
Plastboks med 200 sugetabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegur 76-78,
220 Hafnarfjörður
Island
Tilvirker:
Allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH,
Hildebrandstrasse 12,
37081 Göttingen,
Tyskland
Representant
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 24.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

karies (hull i tennene, tannråte): Karies er den vanligste sykdommen i munnhulen, og kan oppstå når det er ubalanse mellom bakteriene og miljøet i munnhulen. Bakteriene fordøyer sukker fra maten vår, og omdanner det til organiske syrer. Syren gir lavere pH-verdi (kalt et syreangrep), og tannens mineraler oppløses gradvis.