Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Flutiform K-haler 50 mikrogram/5 mikrogram per dose inhalasjonsaerosol, suspensjon

Flutiform K-haler 125 mikrogram/5 mikrogram per dose inhalasjonsaerosol, suspensjon

flutikasonpropionat/formoterolfumaratdihydrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Flutiform K-haler er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Flutiform K‑haler
 3. Hvordan du bruker Flutiform K‑haler
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Flutiform K‑haler
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Flutiform K-haler er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen din kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Flutiform K‑haler er en inhalator (inhalasjonsaerosol, suspensjon i trykkbeholder) som inneholder to virkestoffer:
 • Flutikasonpropionat, som tilhører en gruppe legemidler som kalles steroider. Steroider bidrar til å redusere hevelse og betennelse i lungene.
 • Formoterolfumaratdihydrat, som tilhører en gruppe legemidler som kalles langtidsvirkende beta2-agonister. Langtidsvirkende beta2-agonister er langtidsvirkende bronkodilatorer som bidrar til å holde luftveiene åpne, slik at det blir lettere for deg å puste.
Sammen bidrar disse to virkestoffene til å forbedre pusten din. Det anbefales at du bruker dette legemidlet hver dag slik legen din har fortalt deg. Inhalatoren utløses ved innpust som betyr at den vil frigjøre disse to virkestoffene når du puster inn gjennom munnstykket.
Dette legemidlet bidrar til å forhindre pustevansker som astma og bidrar til å forhindre at du blir kortpustet og får pipende/hvesende pust. Det fungerer imidlertid ikke hvis du allerede har et astmaanfall, dvs. du er allerede kortpustet og har pipende/hvesende pust. Da må du bruke en hurtigvirkende anfallsmedisin, som salbutamol.
 
2. Hva du må vite før du bruker Flutiform K‑haler
Bruk ikke Flutiform K‑haler:
 • dersom du er allergisk overfor flutikasonpropionat, formoterolfumarat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker denne inhalatoren.
Før behandling med denne inhalatoren må du informere lege eller apotek dersom du har:
 • tuberkulose (TB) nå, eller tidligere har hatt tuberkulose. Symptomene omfatter vedvarende hoste, ofte med blodtilblandet slim, feber, tretthet, manglende appetitt, vekttap og nattesvette.
 • infeksjon i lunger eller bryst
 • hjerteproblemer, f.eks. problemer med blodtilførselen til hjertet eller forsnevring av en av hjerteklaffene (aortaklaffen), hjertesvikt, som kan forårsake kortpustethet eller hovne ankler, en lidelse der hjertemuskelen blir forstørret (hypertrof obstruktiv kardiomyopati), uregelmessig hjerterytme (hjertearytmi) eller hvis du har blitt fortalt at EKG-målinger av hjertet ditt er unormale (forlenget QTc-intervall)
 • unormal utvidelse av en blodårevegg (aneurisme)
 • diabetes
 • høyt blodtrykk
 • overaktiv skjoldbruskkjertel, som kan forårsake økt appetitt, vekttap eller svetting (tyreotoksikose)
 • lave blodnivåer av kalium, som kan forårsake muskelsvekkelse, rykninger eller unormal hjerterytme (hypokalemi)
 • nedsatt binyrefunksjon (hvis binyrene ikke fungerer som de skal, kan du ha symptomer som hodepine, svakhet, tretthet, magesmerter, manglende appetitt, vekttap, svimmelhet, svært lavt blodtrykk, diaré, kvalme eller oppkast eller krampeanfall) eller en svulst i binyrene (feokromocytom)
 • leverproblemer.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Hvis du skal ha en operasjon eller er svært stresset, må du informere legen din, da du kan trenge ekstra steroidbehandling for å kontrollere astmaen.
Andre legemidler og Flutiform K‑haler
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler. Hvis du bruker denne inhalatoren sammen med andre legemidler, kan effekten av denne inhalatoren eller det andre legemidlet påvirkes.
Kontakt lege eller apotek dersom du bruker:
 • legemidler som kalles betablokkere (som atenolol mot høyt blodtrykk, sotalol til behandling av uregelmessig hjerterytme, metoprolol til behandling av rask hjerterytme eller timololøyedråper mot glaukom)
 • visse andre legemidler som brukes for å behandle astma eller luftveisproblemer (som teofyllin eller aminofyllin)
 • legemidler som inneholder adrenalin eller beslektede virkestoffer (inkludert andre beta-agonister, som salbutamol, eller beta-antagonister, inkludert atenolol, metoprolol, propranolol, timolol). Andre langtidsvirkende beta2-agonister bør ikke brukes sammen med denne inhalatoren. Hvis astmaen din forverres mellom dosene med Flutiform K‑haler bør du bruke inhalatoren med hurtigvirkende anfallsmedisin for umiddelbar lindring.
 • legemidler mot allergiske reaksjoner (antihistaminer)
 • legemidler mot høyt blodtrykk eller væskeansamlinger som øker mengden urin som produseres (diuretika)
 • legemidler mot hjertesvikt (som digoksin)
 • legemidler mot unormal hjerterytme (som kinidin, disopyramid, prokainamid)
 • legemidler mot symptomer på depresjon eller mentale lidelser, som monoaminoksidasehemmere (for eksempel fenelzin og isokarboksazid), trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin og imipramin) eller hvis du har tatt noen av disse typene legemidler de siste to ukene
 • legemidler mot psykiatriske eller mentale lidelser (fentiaziner eller antipsykotika)
 • andre legemidler som inneholder steroider
 • soppdrepende midler (som ketokonazol eller itrakonazol)
 • noen legemidler kan øke effekten av Flutiform K-haler og legen din kan ønske å overvåke deg nøye hvis du bruker slike legemidler (dette inkluderer enkelte legemidler mot HIV: ritonavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir, sakinavir eller kobicistat)
 • antibiotika (som klaritromycin, telitromycin eller furazolidon)
 • legemidler mot Parkinsons sykdom (levodopa)
 • legemidler mot underaktiv skjoldbruskkjertel (levotyroksin)
 • legemidler mot Hodgkins sykdom (prokarbazin)
 • legemidler som fremmer fødsel (oksytocin).
Hvis du skal gjennomgå en operasjon i full narkose, må du informere legen på sykehuset om at du bruker denne inhalatoren.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek om bruk av inhalatoren dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din kan fortelle deg om du bør bruke dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke sannsynlig at dette legemidlet vil påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Flutiform K-haler inneholder etanol (alkohol) og natriumkromoglikat
Dette legemidlet inneholder svært små mengder etanol (alkohol), dvs. mindre enn 1 mg per dose. Det inneholder også en svært liten mengde natriumkromoglikat, men pasienter som allerede tar kromoglikat (som brukes mot astma, allergisk rhinitt og allergisk konjunktivitt) bør fortsette som normalt.
 
3. Hvordan du bruker Flutiform K‑haler
Bruk alltid denne inhalatoren nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Du bør bruke inhalatoren din regelmessig for å få best effekt av inhalatoren, dvs. to doser om morgenen og to doser om kvelden hver dag, med mindre legen din gir deg en annen beskjed eller ber deg slutte. Ikke ta mer enn forskrevet dose. Legen kan ha forskrevet inhalatoren til en annen bruk enn astma/eller med en annen dosering enn det som vanligvis forekrives og er angitt i pakningsvedlegget. Bruk alltid inhalatoren din nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker på hvor mye du skal bruke eller hvor ofte du skal bruke inhalatoren.
Voksne og ungdom over 12 år
Den vanlige dosen er to inhalasjoner to ganger daglig, dvs. to doser om morgenen og to om kvelden. Legen din forskriver den dosen du trenger for å behandle din astma.
Flutiform K-haler skal ikke brukes av barn under 12 år.Bruksanvisning
Les svært nøye gjennom dette pakningsvedlegget før bruk og følg bruksanvisningen i teksten og figurene nedenfor. Lege eller apotek vil vise deg hvordan du bruker inhalatoren riktig. Inhalatoren utløses ved innpust, som betyr at den automatisk vil frigjøre de to virkestoffene når du puster inn gjennom munnstykket. Legemidlet oppbevares i en aerosolbeholder, som er gjemt i en plastbeholder. Plastbeholderen har også en doseindikator, som viser deg hvor mange doser som er igjen. Denne indikatoren er fargekodet. Når det er færre enn 28 doser igjen blir fargen gradvis endret til rødt og du må kontakte legen din for å få en ny inhalator. Ikke bruk inhalatoren når indikatoren viser "0" eller har blitt fullstendig rød.
Mangler tekstalternativ for bilde
Før du bruker inhalatoren for første gang, eller hvis den ikke har vært brukt på over 3 dager
Hvis inhalatoren er ny eller ikke har vært brukt på mer enn 3 dager, må den klargjøres, slik at du kan være sikker på at den fungerer riktig og tilfører riktig dose.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Vend alltid munnstykket bort fra deg når du klargjør inhalatoren.
 • Følg bruksanvisningen for å klargjøre inhalatoren.
 • Når munnstykket lukkes vil den utløse en dose.
Hvis inhalatoren har falt ned eller du har latt munnstykkedekslet stå åpent i mer enn 10 minutter, må inhalatoren klargjøres på nytt før bruk, på samme måte som i trinn 1 og 2 ovenfor.
Hvis du utsetter din inhalator for frost må den varmes opp til romtemperatur i 30 minutter, og deretter klargjøres på samme måte som i trinn 1 og 2 ovenfor.
Inhalatoren må alltid ristes umiddelbart før bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
Bruk av inhalatoren
Hvis du føler at du får pipende/hvesende pust eller blir kortpustet mens du bruker Flutiform K‑haler, bør du fortsette å bruke Flutiform K‑haler, men oppsøke lege så snart som mulig, da du kan trenge ytterligere behandling. Når astmaen din er godt kontrollert, kan legen finne det egnet å redusere dosen av Flutiform K‑haler.
 • Inhalatoren bør ristes umiddelbart før hver dose for å sikre at inhalatorens innhold blandes godt.
 • Sitt oppreist eller stå. Pust ut så sakte og dypt som mulig. Se figur 1.
 • Hold inhalatoren loddrett, åpne det oransje munnstykkedekslet og sett munnstykket inn i munnen og lukk leppene rundt det. Ikke bit i munnstykket.
 • Pust inn sakte og dypt gjennom munnstykket, for å automatisk utløse en dose. Hold pusten og fjern inhalatoren fra munnen, og lukk deretter munnstykkedekslet. Fortsett å holde pusten så lenge det er komfortabelt. Ikke pust ut i inhalatoren. Se figur 2 og 3. Hvis du ser en "dusj" mens du lukker munnstykkedekslet har du ikke brukt inhalatoren riktig og du blir nødt til å gjenta trinnene ovenfor.
 • For neste dose, hold inhalatoren i loddrett stilling før du gjentar trinnene ovenfor.
Skyll alltid munnen, gurgle med vann og spytt ut restene eller puss tennene etter at du har brukt inhalatoren. Dette kan forhindre at du får sår munn og hals eller hes stemme.
Dersom du tar for mye av Flutiform K‑haler
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Det er viktig at du tar dosen som angitt på etiketten fra apoteket eller slik legen har fortalt deg. Du må ikke øke eller redusere dosen uten først å ha rådført deg med lege.
Dersom du tar for mye av legemidlet, må du kontakte lege eller apotek for veiledning. Du kan få kraftige brystsmerter (angina), høyt eller lavt blodtrykk, hodepine, muskelkramper, søvnproblemer, nervøsitet, munntørrhet, manglende appetitt, anfall eller kramper. Du kan føle deg skjelven, ør, at du kommer til å besvime, trett, kvalm eller generelt uvel. Du kan også legge merke til endringer i hjertefrekvensen, og blodet kan ha lavt nivå av kalium, eller blodsukkernivået ditt kan være økt. Du kan også få symptomer som magesmerter, oppkast, vekttap, redusert bevissthetsnivå (som kan gjøre deg døsig eller forvirret) eller lavt blodsukkernivå.
Dersom du har tatt mer enn forskrevet dose over lang tid, bør du rådføre deg med legen din eller apoteket. Dette er fordi store doser kan redusere mengden steroidhormoner som binyrene vanligvis produserer (se avsnitt 4).
Dersom du har glemt å ta Flutiform K‑haler
Hvis du glemmer å ta en dose, tar du den så snart du husker det. Hvis det imidlertid nesten er på tide å ta neste dose, hopper du over den glemte dosen. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Flutiform K‑haler
Det er svært viktig at du bruker denne inhalatoren hver dag som forskrevet av lege, selv om du føler deg bra, da den hjelper deg å holde kontroll over astmaen din. Dersom du ønsker å slutte å bruke inhalatoren, må du rådføre deg med lege først. Legen din forteller hvordan du skal gjøre dette, vanligvis ved å redusere dosen gradvis, slik at du ikke utløser astmaanfall.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan denne inhalatoren forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Legen vil forskrive den laveste dosen som er nødvendig for å kontrollere astmaen din og som kan redusere faren for at det oppstår bivirkninger.
Alle legemidler kan forårsake allergiske reaksjoner, men alvorlige allergiske reaksjoner er sjeldne. Informer legen din umiddelbart dersom du får plutselig hevelse i øyelokk, ansikt, svelg, tunge eller lepper, utslett eller kløe, særlig hvis det rammer hele kroppen, symptomer som svimmelhet, ørhet eller besvimelse eller plutselige endringer i pustemønsteret, som økt pipende/hvesende pust eller kortpustethet.
Som med andre inhalatorer kan pusten din forverres umiddelbart etter at du har brukt inhalatoren. Du kan merke økt pipende/hvesende pust og kortpustethet. Dersom dette skjer, må du slutte å bruke Flutiform K‑haler og bruke en hurtigvirkende, lindrende inhalator. Kontakt lege umiddelbart. Legen din undersøker deg og kan be deg bruke et annet behandlingsregime. Du må alltid ha med deg den hurtigvirkende inhalatoren.
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer)
 • Forverret astma
 • Hodepine
 • Skjelving
 • Uregelmessige hjerteslag eller hjertebank
 • Svimmelhet
 • Søvnproblemer
 • Hes stemme
 • Munntørrhet, sår eller irritert hals
 • Utslett
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer)
 • Økt blodsukkernivå. Dersom du er diabetiker, kan det være nødvendig å sjekke blodsukkeret oftere og justere den vanlige diabetesbehandlingen. Det er mulig at legen må følge deg tettere opp.
 • Trøske eller andre soppinfeksjoner i munn og hals
 • Bihulebetennelse (sinusitt)
 • Raske hjerteslag
 • Brystsmerter forbundet med hjertesykdom
 • Muskelspasmer
 • Hoste og kortpustethet
 • Diaré
 • Fordøyelsesproblemer
 • Endret smak
 • Svimmelhet eller ørhet
 • Unormale drømmer
 • Uro
 • Kløende hud
 • Høyt blodtrykk
 • Uvanlig svakhetsfølelse
 • Hevelse i hender, ankler eller føtter
Ikke kjent (kan ramme et ukjent antall personer)
 • Tåkesyn
 • Søvnproblemer, depresjon eller bekymring, aggresjon, angst, rastløshet, nervøsitet, anspenthet eller irritabilitet. Det er større sannsynlighet for at disse bivirkningene oppstår hos barn.
Følgende bivirkninger er forbundet med formoterolfumarat, men er ikke rapportert ved klinisk utprøvning av denne inhalatoren:
 • Lavt blodnivå av kalium, som kan forårsake muskelsvekkelse, rykninger eller unormal hjerterytme
 • En unormal EKG-registrering som kan medføre unormal hjerterytme (forlenget QTc-intervall)
 • Høyt nivå av melkesyre i blodet
 • Kvalme
 • Muskelsmerter
Inhalerte steroider kan påvirke den normale produksjonen av steroidhormoner i kroppen, særlig hvis du bruker høye doser over lang tid. Symptomene omfatter:
 • endret benmineraltetthet (skjørere benbygning)
 • grå stær (slørete område på linsen i øyet)
 • grønn stær (glaukom, økt trykk i øyet)
 • bloduttredelser eller tynnere hud
 • økt risiko for infeksjoner
 • hemmet vekst hos barn og ungdom
 • rundt (måneformet) ansikt
 • påvirkning av binyrene (en liten kjertel ved siden av nyrene) som innebærer at du kan ha symptomer som svakhet, tretthet, vansker med å takle stress, magesmerter, manglende appetitt, vekttap, hodepine, svimmelhet, svært lavt blodtrykk, diaré, kvalme eller oppkast eller krampeanfall.
Disse bivirkningene har mye mindre sannsynlighet for å oppstå ved bruk av steroider til inhalasjon enn ved bruk av steroidtabletter.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Flutiform K‑haler
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke denne inhalatoren etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten, folieposen og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Hvis inhalatoren utsettes for frost, må den varmes opp til romtemperatur i 30 minutter og så klargjøres på nytt før bruk (se avsnitt 3). Ikke bruk denne inhalatoren hvis den har vært ute av folieposen i mer enn 3 måneder, eller hvis doseindikatoren viser "0".
Skal ikke eksponeres for temperaturer over 50ºC. Aerosolbeholderen inneholder væske under trykk, derfor må den ikke punkteres, knuses eller brennes, selv om den ser ut til å være tom. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Flutiform K‑haler
Virkestoffer er flutikasonpropionat og formoterolfumaratdihydrat. To forskjellige styrker finnes av inhalatoren.
50 mikrogram/5 mikrogram per dose inhalasjonsaerosol, suspensjon
Hver dose inneholder 50 mikrogram flutikasonpropionat og 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
125 mikrogram/5 mikrogram per dose inhalasjonsaerosol, suspensjon
Hver dose inneholder 125 mikrogram flutikasonpropionat og 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
Andre innholdsstoffer er natriumkromoglikat, etanol og apafluran HFA 227 (drivgass).
Hvordan Flutiform K‑haler ser ut og innholdet i pakningen
Disse inhalatorene er små aerosolbeholdere forseglet i en lysegrå plastbeholder med et oransje munnstykkedeksel. Du kan ikke se aerosolbeholderen som sitter i plastbeholderen. Aerosolbeholderne inneholder en hvit til off-white flytende suspensjon og har en påmontert doseringsventil. Hver inhalator inneholder 120 doser. Det er én inhalator i hver pakning. Multipakninger inneholder 3 x 1 inhalator (120 doser).
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mundipharma AS
Dicksvei 10B
1366 Lysaker
Norge
Tilvirkere
Mundipharma DC B.V.
Leusderend 16
3832 RC Leusden
Nederland
Bard Pharmaceuticals Ltd.
Cambridge Science Park
Milton Road
Cambridge CB4 0GW
Storbritannia
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 21.09.2018
Andre informasjonskilder
Besøk www.k-haler.no for å se instruksjonsfilmer og bruke det nettbaserte opplæringsverktøyet.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergisk konjunktivitt: Betennelse i øyets bindehinne forårsaket av overfølsomhet for ulike allergenfremkallende substanser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

hodgkins sykdom (hodgkins lymfom, lymfogranulomatose): Ondartede svulster i lymfevevet. Sjelden sykdom som rammer unge mennesker. De vanligste symptomene er først hovne lymfeknuter, og senere, feber, nattesvette og vekttap. Takket være strålebehandling og kjemoterapi kureres de fleste i dag.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

tyreotoksikose (hypertyreoidisme, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

K-haler inhalasjonsaerosol