Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Flutamid Orion 250 mg tabletter

flutamid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Flutamid Orion er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Flutamid Orion
 3. Hvordan du bruker Flutamid Orion
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Flutamid Orion
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Flutamid Orion er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Flutamid Orion tilhører en gruppe legemidler som kalles antiandrogener. Flutamid Orion blokkerer effekten av testosteron (mannlig kjønnshormon) i kroppen. Dette gjør at testosteronet ikke lenger kan stimulere tilvekst av prostatakreft.
Flutamid Orion brukes til behandling av prostatakreft med spredning, eller til behandling av lokalisert prostatakreft før strålebehandling. Flutamid Orion brukes i kombinasjon med hormonbehandling.
 
2. Hva du må vite før du bruker Flutamid Orion
Bruk ikke Flutamid Orion
 • dersom du er allergisk overfor flutamid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har gulsott eller leverskade
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Flutamid Orion
 • dersom du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon
 • dersom du har hjerte- eller karsykdommer
Ta kontakt med lege dersom du opplever følgende under behandlingen:
kløe, mørk urin, vedvarende appetittløshet, gulfarget hud (gulsott), ømhet i øvre, høyre del av magen eller uforklarlige influensaliknende symptomer. Disse symptomene kan være tegn på forstyrrelser i leverfunksjonen.
Ved langtidsbehandling bør pasienter som ikke har gjennomgått kjemisk eller kirurgisk kastrering gå regelmessig til legen for å få sjekket spermietallet.
Andre legemidler og Flutamid Orion
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av visse legemidler eller av Flutamid Orion kan endres, eller du kan få bivirkninger, dersom de brukes samtidig. Dette gjelder følgende legemidler:
 • warfarin (blodfortynnende middel)
 • teofyllin (middel mot astma)
Ved kombinasjon med blodfortynnende medikamenter er det mulig at dosen av disse må justeres.
Flutamid Orion kan påvirke hjerterytmen (forlenge QT-intervallet), og dette må tas hensyn til hvis du bruker andre legemidler for hjerterytmeforstyrrelser eller legemidler som påvirker hjerterytmen, som klasse IA antiarytmika (f.eks. kinidin, disopyramid), klasse III antiarytmika (f.eks. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadon (brukes smertestillende og ved narkotikaavvenning), moksifloksacin (et antibiotikum) og antipsykotika.
Inntak av Flutamid Orion sammen med mat og drikke
Du bør unngå å drikke store mengder alkohol mens du bruker Flutamid Orion.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Flutamid Orion skal bare brukes av menn. Du må bruke effektivt prevensjonsmiddel mens du er under behandling med Flutamid Orion.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlets virkning på kjøring og bruk av maskiner er ikke undersøkt. Bivirkninger som tretthet, svimmelhet og forvirring kan forekomme og de kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Flutamid Orion
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er: 1 tablett om morgenen, 1 tablett midt på dagen og 1 tablett om kvelden. Det bør være 8 timer mellom hvert tablettinntak. Fortsett videre på brettet til det er tomt, selv om du føler deg bedre. Start deretter på et nytt brett på tilsvarende måte.
Hvis du mener at virkningen av Flutamid Orion er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Flutamid Orion
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ta med legemiddelpakningen dersom du oppsøker lege eller sykehus.
Dersom du har glemt å ta Flutamid Orion
Hvis du glemmer å ta en tablett til riktig tid, ta den så snart som mulig og fortsett med neste dose til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege umiddelbart dersom følgende bivirkninger opptrer: Hudkløe, mørk urin, vedvarende mangel på appetitt, gulfarge på øynenes hvite del eller gul hud, ømhet i øvre, høyre del av magen. Disse symptomene kan tyde på leverpåvirkning, noe som har vært rapportert i sjeldne tilfeller ved bruk av Flutamid Orion.
Andre bivirkninger kan oppstå, men forsvinner vanligvis ved fortsatt bruk.
Bivirkninger som er sett når Flutamid Orion tas alene:
Svært vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 10 pasienter):
 • forstørrede bryster og/eller ømhet i brystkjertlene og utsondring av melk.
Vanlige bivirkninger (opptrer hos færre enn 1 av 10 pasienter):
 • forbigående unormal leverfunksjon, diaré, kvalme, oppkast, økt appetitt, tretthet, leverbetennelse, søvnløshet.
Sjeldne bivirkninger (opptrer hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
 • lymfeødem, svimmelhet, hodepine, tåkesyn, uspesifikke magelidelser, halsbrann, forstoppelse, kløe, små blødninger i hud eller slimhinne, anoreksi, helvetesild, hetetokter, hevelser, svakhet, utilpasshet, tørste, brystsmerter, lupusliknende syndrom, nedsatt sexlyst, nedsatt spermproduksjon, angst, depresjon.
Svært sjeldne bivirkninger (opptrer hos færre en 1 av 10 000 pasienter):
 • brystsvulst hos menn, overfølsomhet overfor lys
Bivirkninger som er sett når Flutamid Orion tas i kombinasjon med hormonbehandling:
Svært vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 10 pasienter):
 • diaré, kvalme, oppkast, hetetokter, nedsatt sexlyst, impotens.
Mindre vanlige bivirkninger (opptrer hos færre enn 1 av 100 pasienter):
 • leverbetennelse, forstørrelse av brystkjertlene (gynekomasti).
Sjeldne bivirkninger (opptrer hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
 • forhøyet urinstoff i blod, forhøyet serumkreatinin, anemi, leukopeni, trombocytopeni, nummenhet, forvirring, nervøsitet, uspesifikke magelidelser, symptomer i kjønnsorganer og urinveiene, utslett, nevromuskulære symptomer, anoreksi, høyt blodtrykk, hevelser, irritasjon på injeksjonsstedet, forstyrrelse av leverfunksjon, gulfarget hud (gulsott), depresjon, angst.
Svært sjeldne bivirkninger (opptrer hos færre en 1 av 10 000 pasienter):
 • forandringer i blodets hemoglobin, lungesymptomer (f.eks. kortpustethet), interstitiell lungesykdom, gyldenbrun eller grønngul misfarging av urin, overfølsomhet overfor lys, hudrødme, hudsår, hudavskalling (epidermal nekrolyse), høyt blodsukker, forverring av sukkersyke (diabetes mellitus), alvorlige leversykdommer.
I enkelte tilfeller er det rapportert om blodpropp, nyresykdommer, hjerteinfarkt og endring av hjerterytmen (kalt forlengelse av QT-intervallet) ved bruk av Flutamid Orion. Ut i fra tilgjengelige data kan det ikke fastslås hvor ofte disse bivirkningene opptrer.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Flutamid Orion
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen. Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen/blisteret.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Flutamid Orion
 • Virkestoff er flutamid 250 mg
 • Hjelpestoffer er mannitol, natriumlaurylsulfat, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, vannfri kolloidal silika, natriumstivelseglykolat og magnesiumstearat
Hvordan Flutamid Orion ser ut og innholdet i pakningen
Blisterpakning med 84 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
P.O.Box. 65
FI-02101 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland
Lokal representant
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.04.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

brystsvulst (brystkreft, brystcancer, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudrødme (erytem, rødhet i huden): Diffus rødhet i huden.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.