Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Fluoresceinnatrium Minims 20 mg/ml øyedråper, oppløsning

Fluoresceinnatrium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, øyespesialist eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fluoresceinnatrium Minims øyedråper er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fluoresceinnatrium Minims
 3. Hvordan du bruker Fluoresceinnatrium Minims
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fluoresceinnatrium Minims
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fluoresceinnatrium Minims øyedråper er og hva det brukes mot
Fluoresceinnatrium Minims inneholder et diagnostisk stoff. Virkestoffet fluoresceinnatrium er et midlertidig fargestoff som brukes til:
 • å hjelpe legen eller øyespesialisten å undersøke øyet ditt
 • å hjelpe legen eller øyespesialisten å måle trykket inne i øyet ditt med en metode som kalles tonometri
 • å hjelpe ved tilpasning av harde kontaktlinser
Skrammer på bindehinnen (overflaten på innsiden av øyelokket og en del av øyet) blir farget gule eller oransje av fluorescein.
Skader på hornhinnen (den gjennomsiktige membranen som dekker øyets overflate) farges grønne.
Fremmedlegemer som sitter fast i øyet ditt vil bli omringet av grønn ring.
Dette legemidlet kan brukes til barn, voksne og eldre.
Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Fluoresceinnatrium Minims
Bruk ikke Fluoresceinnatrium Minims dersom:
 • du er allergisk overfor virkestoffet (fluoresceinnatrium) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du bruker myke kontaktlinser, fordi de kan misfarges.
Andre legemidler og Fluoresceinnatrium Minims
Rådfør deg med lege eller øyespesialist dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller øyespesialist før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Din lege eller øyespesialist kan velge å gi deg disse dråpene eller foreskrive et alternativ.
Kontaktlinser
Legen vil be deg ta ut dine myke kontaktlinser før bruk av dråpene. Det foreligger ingen informasjon om dette produktets påvirkning av myke kontaktlinser. Sett derfor ikke inn de myke kontaktlinsene før virkningen av dråpene har opphørt fullstendig.
Kjøring og bruk av maskiner
Som med alle øyedråper kan du få tåkesyn etter bruk av dråpene. Dette går over etter noen minutter. Vent til synet er klart før du kjører eller bruker maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Fluoresceinnatrium Minims
En lege eller øyespesialist vil bruke øyedråpene til å undersøke øyet ditt.
Dråpene leveres i spesielle “Minims” til engangsbruk, til undersøkelse av begge øyne ved behov. Skal brukes omgående etter åpning. Kast ubrukt oppløsning.
Dosering
Dosen bestemmes av legen eller øyespesialisten.
Den vanlige dosen er 1 eller 2 dråper oppløsning i ett eller begge øyne. Det skal brukes nok oppløsning til å sikre at eventuelle områder med skader farges.
Bruksmåte
Legen eller øyespesialisten vil dryppe dråpene i øyet ditt.
Sterilt øyebadevann kan brukes til å vaske bort overskudd av oppløsning.
Dersom du tar for mye av Fluoresceinnatrium Minims,
er det lite sannsynlig at det oppstår overdosering. Kontakt lege, øyespesialist eller nærmeste legevakt omgående dersom du plutselig føler deg uvel etter bruk av dråpene.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger kan oppstå:
 • synet ditt kan bli uklart umiddelbart etter drypping i øynene. Dette går over etter noen minutter.
 • huden i nærheten av øyekroken kan bli farget av oppløsning som renner ut av øynene dine. Dette vil forsvinne etter noen dager.
Svært sjeldne (kan ramme inntil 1 av 10 000 personer):
 • allergiske reaksjoner, med symptomer som allergisk konjunktivitt (betennelse i øyet), peri-orbitalt ødem (vannansamling rundt øynene), anafylaksi, elveblest og utslett.
Kontakt lege, øyespesialist eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fluoresceinnatrium Minims
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Dråpene leveres i “Minims” til engangsbruk, til behandling av begge øyne ved behov. Disse skal kastes etter bruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fluoresceinnatrium Minims
 • Virkestoff er fluoresceinnatrium. Hver Minims inneholder ca. 0,5 ml øyedråper, oppløsning med fluoresceinnatrium 2 % (10 mg).
 • Det andre innholdsstoffet er sterilt vann.
Dette legemidlet inneholder ikke konserveringsmiddel da det er en steril enhet til engangsbruk.
Hvordan Fluoresceinnatrium Minims ser ut og innholdet i pakningen
Hver eske inneholder 20 Minims.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24 - D24PPT3
Irland
Tilvirker
Laboratoire Chauvin S.A.
Z.I. Ripotier
07200 Aubenas
Frankrike
Representant
Bausch & Lomb Nordic AB
Söder Mälarstrand 45
SE-118 25 Stockholm
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.03.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk konjunktivitt: Betennelse i øyets bindehinne forårsaket av overfølsomhet for ulike allergenfremkallende substanser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.