Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Fludarabin Actavis 25 mg/ml konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

fludarabinfosfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fludarabin Actavis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fludarabin Actavis
 3. Hvordan du bruker Fludarabin Actavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fludarabin Actavis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fludarabin Actavis er og hva det brukes mot
Fludarabin Actavis er en medisin som brukes til behandling av kreft.
Fludarabin Actavis brukes til behandling av kronisk lymfatisk B-celleleukemi (B-KLL) hos pasienter med tilstrekkelig frisk blodcelleproduksjon. Dette er en kreftform som påvirker hvite blodlegemer (cellene kalles lymfocytter).
Innledende behandling mot kronisk lymfatisk leukemi med Fludarabin Actavis må kun gis til pasienter med fremskreden sykdom hvor pasienten har sykdomsrelaterte symptomer eller tegn på progressiv sykdom.
 
2. Hva du må vite før du bruker Fludarabin Actavis
Bruk ikke Fludarabin Actavis
 • dersom du er allergisk overfor fludarabinfosfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du ammer
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du har lavt antall røde blodlegemer, på grunn av en viss type av anemi (dekompensert hemolytisk anemi). Legen din vil ha informert deg hvis du har denne tilstanden.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du bruker Fludarabin Actavis hvis:
 • Leveren din ikke fungerer som den skal, kan legen gi deg denne medisinen med forsiktighet.
 • Du har noen form for nyresykdom må nyrefunksjonen din kontrolleres regelmessig. Hvis nyrefunksjonen er nedsatt, kan du få dette legemidlet i lavere dose. Hvis nyrefunksjonen din er svært nedsatt, vil du ikke få dette legemidlet. Pasienter som er 65 år eller eldre må få sjekket nyrefunksjonen sin før behandlingsstart.
 • Du føler deg dårlig. Han/Hun vil bestemme om du ikke skal få denne medisinen, eller gi deg denne medisinen med forsiktighet. Dette er svært viktig hvis beinmargen din ikke fungerer som den skal, eller dersom du er spesielt utsatt for infeksjoner.
 • Du får uvanlige blåmerker, blør mer enn vanlig etter skade, eller hvis du får flere infeksjoner. Regelmessige blodprøver vil bli tatt, siden antall normale blodlegemer kan minske som en følge av behandlingen.
Selve sykdommen og behandlingen kan føre til en reduksjon i antall blodlegemer, og immunsystemet ditt kan ”angripe” ulike deler av kroppen din (autoimmun sykdom). Reaksjonen kan også være rettet mot de røde blodlegemene (såkalt “autoimmun hemolyse”). Denne tilstanden kan være livstruende. Hvis denne tilstanden oppstår, kan du få ytterligere behandling i form av blodoverføring (bestrålt blod, se under) og kortikosteroider.
Hvis du trenger blodoverføring og du blir (eller har blitt) behandlet med denne medisinen, må du informere legen din om det. Legen din vil forsikre seg om at du bare får blod som er bearbeidet på en spesiell måte (bestrålt). Det har oppstått alvorlige komplikasjoner, også dødsfall, når ikke-bestrålt blod er blitt gitt.
Hvis det skal høstes stamceller og du blir (eller har blitt) behandlet med denne medisinen, må du informere legen din om det.
Det foreligger lite informasjon om virkningene av Fludarabin Actavis hos pasienter over 75 år. Legen bruker legemidlet med forsiktighet hvis du hører til denne aldersgruppen.
Hvis du har svært alvorlig kronisk lymfatisk leukemi, kan kroppen få problemer med å kvitte seg med alle avfallsproduktene fra cellene som Fludarabin Actavis har ødelagt. Dette kalles tumorlysesyndrom og kan føre til uttørking, nyresvikt og hjerteproblemer. Legen din er oppmerksom på dette og kan gi deg andre medisiner for å hindre at dette skjer.
Hvis du opplever noen uvanlige symptomer fra nervesystemet ditt, må du informere legen din. Ved bruk hos pasienter i doser som var fire ganger høyere enn anbefalt dose, har det blitt rapportert om alvorlige bivirkninger på sentralnervesystemet (hjerne og ryggrad). Disse omfattet blindhet, koma og dødsfall.
Hvis du legger merke til endringer i huden din, enten mens du tar Fludarabin Actavis eller etter at behandlingen er fullført, må du informere legen din. Legen bør sjekke alvorlighetsgraden av hudforandringene. Hvis du har hudkreft, kan de skadde områdene på huden din bli verre når du tar dette legemidlet.
Menn og kvinner som er i fertil alder, må bruke sikker prevensjon under behandling og minst 6 måneder etter avsluttet behandling.
Hør med legen din om eventuelle vaksinasjoner du måtte trenge, da levende vaksiner skal unngås under og etter behandling med Fludarabin Actavis.
Barn og ungdom
Fludarabin Actavis er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år. Det foreligger ingen data vedrørende bruk av Fludarabin Actavis hos barn og ungdom.
Andre legemidler og Fludarabin Actavis
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig å informere legen om:
 • Pentostatin (deoksykoformycin), brukes også til behandling av B-KLL. Når disse to legemidlene tas samtidig, kan det oppstå alvorlige komplikasjoner på lungene (som kan være livstruende), så kombinasjon med Fludarabin Actavis anbefales ikke.
 • Dipyridamol (eller andre lignende substanser), som brukes til å forhindre for mye koagulering av blod. De kan redusere effekten av Fludarabin Actavis.
 • Cytarabin (Ara-C) som brukes til å behandle kronisk lymfatisk leukemi. Hvis Fludarabin Actavis kombineres med cytarabin, kan nivåene av den aktive formen av cytarabin (Ara-CTP) øke i leukemicellene. Men de generelle nivåene i blodet av cytarabin og elimineringen fra blodet viser ingen endringer.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Behandling med Fludarabin Actavis har potensiale til å skade det ufødte barnet. Du bør ikke bruke Fludarabin Actavis hvis du er gravid med mindre det er helt nødvendig og når potensiell nytte oppveier den potensielle risikoen for det ufødte barnet. Hvis du er en kvinne i fruktbar alder, må du unngå å bli gravid under behandling og i minimum seks måneder etter avsluttet behandling. Informer legen din umiddelbart dersom du blir gravid.
Menn i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandling med Fludarabin Actavis og minst 6 måneder etter avsluttet behandling.
Det er ikke kjent om legemidlet går over i morsmelken til kvinner som behandles med Fludarabin Actavis, men i dyreforsøk har man funnet rester av legemidlet i morsmelken. Derfor skal du ikke amme når du blir behandlet med dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Noen opplever tretthet, svakhet, synsforstyrrelser, forvirring eller agitasjon og krampeanfall under behandling med Fludarabin Actavis. Unngå kjøring og bruk av maskiner før du er sikker på at du ikke er påvirket.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Fludarabin Actavis inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per ml, dvs. så godt som ”natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Fludarabin Actavis
Fludarabin Actavis bør kun administreres under overvåkning av kvalifisert lege med erfaring fra kreftbehandling.
Størrelsen på dosen avhenger av størrelsen på kroppen din. Den varierer etter kroppens overflateareal. I prinsippet måles dette i kvadratmeter (m2), men i praksis regnes det ut fra din høyde og vekt. Den anbefalte dosen er 25 mg/m2 kroppsoverflate. Denne dosen blir enten gitt som en injeksjon eller en infusjon (drypp) i en vene én gang daglig i 5 påfølgende dager hver 28. dag. Denne fem dagers-behandlingen vil bli gjentatt hver 28. dag til legen din avgjør at best mulig effekt er oppnådd (vanligvis etter 6 behandingssykluser). Hvis bivirkninger er et problem, kan legen din foreslå en lavere dosering eller utsette neste syklus. Hvis du har nyreproblemer, eller er over 65 år, vil det bli tatt regelmessige blodprøver for å sjekke nyrefunksjonen din. Hvis nyrene dine ikke fungerer ordentlig, kan du få denne medisinen i en lavere dose. Hvis nyrefunksjonen din er sterkt redusert vil du ikke få dette legemidlet i det hele tatt (se pkt 2Bruk ikke Fludarabin Actavis”).
Sikkerheten ved bruk hos barn og ungdom under 18 år er ikke fastslått og behandling anbefales ikke.
Hvis noe av Fludarabin Actavis-oppløsningen kommer i kontakt med huden eller slimhinnene i nese eller munn, må du vaske det utsatte området grundig med såpe og vann. Hvis du får oppløsningen i øynene, må du skylle dem grundig med rikelig med vann. Unngå å puste inn eventuelle dunster fra oppløsningen.
Dersom du tar for mye av Fludarabin Actavis
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ved en overdose vil legen din avbryte behandlingen og gi deg behandling for symptomene.
Symptomer på overdosering kan være blindhet som inntrer på et senere tidspunkt, koma og død som følge av en irreversibel forgiftning i sentralnervesystemet. Høye doser kan også føre til betydelig nedsatt antall blodceller.
Dersom du har glemt å ta Fludarabin Actavis
Legen din fastsetter hvilke tidspunkt du skal ta dette legemidlet. Hvis du er usikker på om du har tatt en dose eller ikke, må du kontakte legen din så snart som mulig.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Hvis du ikke er sikker på hva bivirkningene nedenfor er, kan du be legen din om å forklare dem for deg.
Noen bivirkninger kan være livstruende. Du må kontakte legen med en gang hvis du oppdager noe av følgende:
 • Vansker med å puste, hoste eller smerter i brystet, med eller uten feber. Dette kan være tegn på infeksjon i lungene (pneumoni).
 • Uvanlige blåmerker, større blødninger enn normalt etter skade, eller du synes du lett får infeksjoner. Dette kan skyldes et redusert antall blodceller. Det kan også føre til en økt risiko for (alvorlige) infeksjoner, forårsaket av organismer, som vanligvis ikke forårsaker sykdom hos friske mennesker (opportunistiske infeksjoner), herunder en senere reaktivering av virus, for eksempel herpes zoster.
 • Smerter i siden, blod i urinen, eller redusert urinmengde. Dette kan være tegn på tumorlysesyndrom (se punkt 2 ”Advarsler og forsiktighetsregler”).
 • Reaksjoner i hud og/eller slimhinner med rødhet, inflammasjon/betennelse, blemmer og vevsnedbrytning. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon (Lyells syndrom, Stevens-Johnson syndrom).
 • Du får palpitasjoner (hvis du plutselig blir oppmerksom på hjerteslagene dine) eller smerter i brystet. Dette kan være tegn på hjerteproblemer.
Nedenfor finner du en liste over andre bivirkninger ordnet etter hvor vanlige de er. De sjeldne bivirkningene (kan påvirke opptil 1 av 1000 brukere) ble i hovedsak rapportert etter at legemidlet ble markedsført.
Svært vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 10 brukere):
 • Infeksjoner (noen alvorlige)
 • Redusert antall hvite blodceller (neutropeni)
 • Redusert antall røde blodceller (anemi)
 • Hoste
 • Oppkast, diaré, kvalme
 • Feber
 • Tretthetsfølelse
 • Svakhet
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 brukere):
 • Andre blodrelaterte kreftformer (myelodysplastisk syndrom, akutt myeloid leukemi). De fleste pasienter med disse tilstandene ble tidligere, samtidig eller senere behandlet med andre legemidler mot kreft (alkylerte legemidler, topoisomerasehemmere) eller stråling.
 • Benmargsdepresjon (myelosuppresjon)
 • Alvorlig tap av matlyst, hvilket fører til vekttap (anoreksi)
 • Nummenhet eller svakhet i ekstremiteter (perifer neuropati)
 • Synsforstyrrelser
 • Inflammasjon/betennelse på innsiden av munnen (stomatitt)
 • Hudutslett
 • Oppsvulming på grunn av for mye væskeretensjon (ødem)
 • Inflammasjon/betennelse på slimhinnene i fordøyelsessystemet fra munn til anus (mukositt)
 • Frysninger
 • Generell uvelfølelse
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 brukere):
 • angrep av immunsystemet på deler av kroppen eller røde blodceller (autoimmun sykdom)
 • Forvirring
 • Lungetoksisitet, arrdannelse i lungene (pulmonal fibrose), inflammasjon/betennelse i lungene (pneumonitt), kortpustethet (dyspné)
 • Blødninger i mage eller tarm
 • Unormale nivåer av lever- eller pankreasenzymer
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 brukere)
 • Sykdommer i lymfesystemet på grunn av virusinfeksjon (EBV-assosiert lymfoproliferativ sykdom)
 • Koma
 • Anfall
 • Opphisselse/uro
 • Blindhet
 • Inflammasjon/betennelse eller skade på synsnerven (optisk nevritt, optisk nevropati)
 • Hjertesvikt
 • Uregelmessig hjerterytme (arytmi)
 • Hudkreft
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Inflammasjon/betennelse i blæren som kan gi smerter under vannlating, og som kan gi blod i urinen (hemoragisk cystitt)
 • Hjerneblødning
 • Blødning i lungene
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fludarabin Actavis
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Før åpning:
oppbevar hetteglasset i kjøleskap (2-8ºC).
Etter fortynning:
Fludarabin Actavis fortynnet i 9 mg/ml natriumklorid er stabil i minst 28 dager i PVC- og PE-poser ved 2-8ºC og ved 25ºC hvis beskyttet mot lys.
Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes omgående. Dersom oppløsningen ikke brukes umiddelbart, er det brukeren selv som er ansvarlig for oppbevaringstiden og oppbevaringsforholdene før bruk. Dette vil normalt ikke være lenger enn 24 timer ved 2-8ºC, med mindre fortynning har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen og hetteglasset etter ”Utl.dato” eller ”EXP”.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fludarabin Actavis
 • Virkestoff er fludarabinfosfat. 1 ml konsentrat inneholder 25 mg fludarabinfosfat. Ett hetteglass inneholder 50 mg fludarabinfosfat.
 • Andre innholdsstoffer er dinatriumfosfatdihydrat, vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (til pH-justering).
Hvordan Fludarabin Actavis ser ut og innholdet i pakningen
Fludarabin Actavis er en klar, fargeløs eller nesten fargeløs oppløsning.
Hetteglass (Type I klart glass) med stopper i bromobutylgummi og metallhette (aluminium) med propp av polypropylen. Hetteglasset pakkes med eller uten beskyttende plastfolie.
Pakningsstørrelser
2 ml hetteglass
5 × 2 ml hetteglass
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78
220 Hafnarfjördur
Island
Tilvirker
Actavis Italy S.p.A- Nerviano Plant
Via Pasteur 10
20014 Nerviano (MI)
Italia
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.09.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Fludarabin Actavis 25 mg/ml konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Instruksjoner vedrørende bruk, håndtering og avhending
ANTINEOPLASTISK MIDDEL
Overgang fra initial behandling med fludarabinfosfat til klorambucil for ikke-responderende pasienter bør unngås, da de fleste pasienter som er resistente mot fludarabinfosfat også viser resistens mot klorambucil.
Instruksjoner for bruk
Dette legemidlet skal ikke blandes med andre legemidler enn de som er nevnt nedenfor.
Fortynning:
Den nødvendige dosen (beregnet på grunnlag av kroppsoverflaten) trekkes opp i en sprøyte.
For intravenøs bolusinjeksjon fortynnes denne dosen ytterligere i 10 ml 9 mg/ml natriumkloridoppløsning. Ved infusjon kan den nødvendige dosen alternativt fortynnes i 100 ml 9 mg/ml natriumkloridoppløsning og infunderes over ca. 30 minutter.
Inspeksjon før bruk
Kun klare og fargeløse til gulaktige oppløsninger uten partikler skal benyttes. Fludarabin Actavis skal ikke brukes dersom beholderen er defekt.
Oppbevaring etter fortynning
Fludarabin Actavis fortynnet i 9 mg/ml natriumklorid er stabil i minst 28 dager i PVC- og PE-poser ved 2ºC - 8ºC og ved 25ºC hvis beskyttet mot lys. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes omgående. Dersom oppløsningen ikke brukes umiddelbart, er det brukeren selv som er ansvarlig for oppbevaringstiden og oppbevaringsforholdene før bruk. Dette vil normalt ikke være lenger enn 24 timer ved 2ºC - 8ºC, med mindre fortynning har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Håndtering og destruksjon
Fludarabin Actavis skal ikke håndteres av gravide personer.
Prosedyrene for korrekt håndtering må følges i henhold til nasjonale retningslinjer for cytotoksiske legemidler. Forsiktighet skal utvises ved håndtering og tilberedning av Fludarabin Actavis oppløsning. Bruk av latekshansker og vernebriller anbefales for å unngå eksponering ved utilsiktet knusing av hetteglasset eller ved andre uhell.
Dersom oppløsningen kommer i kontakt med hud eller slimhinner, skal området vaskes grundig med såpe og vann. Hvis oppløsningen kommer i kontakt med øynene, skal disse renses med rikelige mengder vann. Inhalasjon skal unngås.
Legemidlet er kun beregnet for engangsbruk. Ikke anvendt legemiddel samt avfall skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav for cytotoksiske midler.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

akutt myeloid leukemi (akutt myelogen leukemi, aml): Akutt myelogen leukemi (AML) er den vanligste formen for blodkreft hos voksne. Faktorer som kan bidra til at sykdommen utvikles er arvelighet, stråling og enkelte kjemikalier. Vanlige symptomer er tretthet og blekhet. Sykdommen behandles med kraftig cellegift.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cystitt (blærekatarr, urinblærebetennelse): Betyr generelt katarr i en blære, men det er i prinsippet alltid urinblæren det vises til. Hvilke symptomer som opptrer og hvordan de skal behandles, avhenger delvis av om det er mann eller kvinne som er rammet og delvis på om infeksjonen gjentar seg eller ikke. Symptomer kan være svie ved vannlating og hyppig vannlatingstrang. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

herpes zoster (helvetesild): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kll (kronisk lymfatisk leukemi): (KLL: kronisk lymfatisk leukemi) KLL er en form for blodkreft. Sykdommen er mindre alvorlig enn de akutte leukemiene, og behandlingen startes ikke før det oppstår symptomer. De vanligste symptomene er anemi/blodmangel (med tretthet og økt infeksjonstendens), forstørret milt og hovne lymfeknuter. Behandlingen består av kjemoterapi, kortison og noen ganger fjerning av milten.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lyells syndrom (toksisk epidermal nekrolyse, ten): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

neutropeni (nøytropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

pulmonal fibrose (lungefibrose): Arrdannelse i lungene.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

tumorlysesyndrom (tls): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.