Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Fibclot 1,5 g, pulver og væske til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

humant fibrinogen

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fibclot er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fibclot
 3. Hvordan du bruker Fibclot
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fibclot
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fibclot er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Fibclot er
Det er et legemiddel som tilhører gruppen av antihemoragika. Virkestoffet er humant fibrinogen, et protein som finnes naturlig i kroppen. Rollen til dette proteinet er å sikre normal koagulasjon av blodet (blodet stivner) og å hindre at blødninger varer for lenge.
Hva Fibclot brukes mot
Det brukes til å kompensere for mangel av humant fibrinogen og dermed hindre og behandle blødninger i alle aldersgrupper med medfødt fibrinogenmangel.
Medfødt fibrinogenmangel er en arvelig sykdom som kjennetegnes ved at et protein som kalles fibrinogen, finnes i lavere nivå enn den normale verdien, eller mangler. Dette kan føre til langvarige blødninger.
 
2. Hva du må vite før du bruker Fibclot
Bruk ikke Fibclot
Dersom du er allergisk overfor virkestoffet (humant fibrinogen) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6 "Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon").
Informer legen din hvis du er allergisk overfor noe legemiddel.
Advarsler og forsiktighetsregler:
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Fibclot.
Risiko for blodpropp
Ved høye eller gjentatte doser kan dette legemidlet øke risikoen for blodpropper i blodkarene.
Derfor bør legen din vurdere fordelene ved dette legemidlet i forhold til risikoen for blodpropp, spesielt i følgende tilfeller:
 • Hvis du har hatt et hjerteattakk (tidligere koronar hjertesykdom eller hjerteattak)
 • Hvis du har en leversykdom
 • Hvis du nettopp har hatt en operasjon
 • Hvis du skal ha en operasjon snart
 • Hos nyfødte (neonatale pasienter)
 • Hvis du har større sannsynlighet enn normalt for å få blodpropp
Legen din kan be deg om å ta ytterligere prøver for å overvåke risikoen.
Risiko for allergier
Legen din vil informere deg om faresignalene ved en allergisk reaksjon (se avsnitt 4 "Mulige bivirkninger"). Hvis du opplever et av disse symptomene, skal bruken av dette legemidlet stanses umiddelbart.
Virussikkerhet
Dette legemidlet er fremstilt fra humant plasma (væskedelen av blodet).
Når legemidler fremstilles fra humant blod eller plasma, iverksettes visse tiltak for å forhindre at infeksjoner overføres til pasienter. Disse omfatter:
 • nøye utvelgelse av blod- og plasmagivere for å sikre at personer med risiko for å ha infeksjoner, utelukkes,
 • testing av hver donasjon og av sammenslått plasma for tegn på virus/infeksjoner,
 • trinn i behandlingen av blodet eller plasmaet som kan gjøre virus inaktive eller fjerne dem.
Til tross for disse tiltakene kan ikke risikoen for å overføre infeksjoner unngås fullstendig ved administrasjon av legemidler fremstilt fra humant blod eller plasma. Dette gjelder også eventuelle ukjente eller nye virus eller andre typer infeksjoner.
De iverksatte tiltakene anses som effektive for kappevirus (virus med membrankappe) som humant immunsviktvirus (HIV- eller AIDS-virus), hepatitt B-virus og hepatitt C-virus, samt for ikke-kappeviruset hepatitt A.
Tiltakene som er truffet, kan være av begrenset verdi overfor ikke-kappevirus som parvovirus B19. Infeksjon med parvovirus B19 kan være alvorlig for gravide kvinner (infeksjon hos fosteret) og for personer med svekket immunsystem eller som har noen typer anemi (bl.a. sigdcelleanemi eller hemolytisk anemi).
Det kan hende at legen din vil anbefale at du vurderer vaksinasjon mot hepatitt A og B hvis du regelmessig / gjentatte ganger får produkter fremstilt fra humant plasma.
Det anbefales sterkt at navnet og produksjonsnummeret til legemidlet registreres hver gang du mottar en dose av det for å opprettholde et register over partiene som er brukt.
Barn og ungdom
De samme advarslene og forsiktighetsreglene gjelder for barn og ungdom.
Andre legemidler og Fibclot
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Det er til nå ikke blitt observert noen interaksjoner mellom denne behandlingen og andre legemidler. Behandlingen skal imidlertid ikke kombineres med andre produkter og/eller legemidler.
Graviditet og amming
 • Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Dette produktet skal bare brukes under graviditet og amming etter råd fra legen din.
 • Hvis du oppdager at du er gravid under behandlingen, bør du rådføre deg med legen din da han/hun kan fastslå om du trenger å fortsette behandlingen.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemidlet har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Fibclot inneholder opptil 3 mmol (eller 69 mg) natrium per hetteglass.
Det bør tas hensyn til dette hvis du er på en saltfattig diett.
 
3. Hvordan du bruker Fibclot
Behandlingen skal startes under tilsyn av en lege med erfaring i behandling av medfødt fibrinogenmangel.
Dose
Legen din vil fastsette passende dose og hyppighet, som vil være avhengig av følgende:
 • kroppsvekten din
 • hvor alvorlig sykdommen din er
 • stedet for blødningen og hvor mye det blør, eller typen operasjon
 • helsetilstanden din
Legen din vil anbefale at du får tatt blodprøver under behandlingen for å kontrollere fibrinogennivået.
På grunnlag av resultatene av disse prøvene kan legen velge å tilpasse dosen og hyppigheten av injeksjonene.
Hyppighet av bruk
Legen din vil bestemme hvor ofte injeksjoner må gis.
Legen vil tilpasse antallet injeksjoner på grunnlag av blødningens alvorlighetsgrad og hvor effektiv behandlingen er.
Informasjon om hyppighet og varighet av behandlingen for ulike situasjoner er vist i slutten av dette pakningsvedlegget i delen som er forbeholdt helsepersonell.
Bruksmåte:
Dette legemidlet skal injiseres i venene. Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du tar for mye av Fibclot
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
For å unngå risiko for overdosering vil legen ta regelmessige blodprøver for å kontrollere fibrinogennivået ditt.
Ved en overdosering kan risikoen for unormal dannelse av blodpropper ikke utelukkes.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Risiko for allergiske reaksjoner: Som for alle intravenøse proteinprodukter kan det forekomme allergiske reaksjoner. I noen tilfeller har disse reaksjonene utviklet seg til en alvorlig allergisk reaksjon.
Faresignalene ved allergiske reaksjoner er:
 • hevelser i ansiktet eller halsen
 • en følelse av svie og prikking på injeksjonsstedet
 • frysninger
 • rødhet, kløe og utslett
 • rask puls, lavt blodtrykk
 • ekstrem tretthet (letargi)
 • kvalme, oppkast
 • uro
 • tetthet i brystet
 • prikking og stikking
 • pipende pust (som ved astma)

Hvis du opplever et av disse symptomene, må du umiddelbart kontakte en lege som, avhengig av reaksjonens type og alvorlighetsgrad, vil stanse bruken av dette legemidlet og/eller starte en passende behandling.

Blodpropper: Det kan bli dannet blodpropper i blodomløpet. Det kan føre til:
 • hjerteattakk, der faresignalene er plutselig smerte i brystet eller kortpustethet
 • slag, der faresignalene er plutselig inntreden av muskelsvakhet, tap av følelse og/eller balanse, redusert årvåkenhet eller problemer med å snakke
 • en alvorlig tilstand som kalles lungeembolisme, der faresignalene er smerter i brystet, problemer med å puste eller at man hoster opp blod
 • blodpropp i en vene (venetrombose), der faresignalene er rødhet, varmefølelse, smerte, ømhet eller at ett eller begge bena hovner opp

Hvis du opplever et av disse symptomene, må du umiddelbart kontakte en lege som, avhengig av reaksjonens type og alvorlighetsgrad, vil stanse behandlingen med dette legemidlet og/eller starte en passende behandling.

De følgende bivirkningene er vanlige (kan ramme inntil 1 per 10 infusjoner):
 • hodepine
De følgende bivirkningene er mindre vanlige (kan ramme inntil 1 per 100 infusjoner):
 • allergisk reaksjon (inkludert anafylaktisk sjokk, blekhet (pallor), oppkast, hoste, lavt blodtrykk, frysninger, elveblest (urtikaria) – se også avsnittet "Risiko for allergiske reaksjoner")
 • svimmelhet
 • oppkast (sammen med hodepine)
 • øresus
 • sykdom i blodomløpet (dyp venetrombose, overflatisk tromboflebitt)
 • pustevansker (astma)
 • hudutslett, rødhet på huden, hudirritasjon, nattsvette
 • hetetokter
Barn og ungdom
Frekvens, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger er lik hos voksne pasienter og barn og ungdom (fra fødsel til yngre enn 18 år). Unntaket var ved allergiske/anafylaktiske reaksjoner, som oppstod med frekvensen "vanlig" hos barn og ungdom.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fibclot
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
 • Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys og fuktighet.
 • Produktet bør brukes umiddelbart etter rekonstituering. Rekonstituert produkt må ikke lagres.
 • Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at den rekonstituerte oppløsningen er uklar, eller hvis den inneholder utfellinger.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fibclot
Virkestoff er humant fibrinogen (1,5 g per hetteglass). Etter rekonstituering med 100 ml vann til injeksjonsvæsker inneholder Fibclot 15 mg/ml humant fibrinogen.
Andre innholdsstoffer er argininhydroklorid, isoleucin, lysinhydroklorid, glysin, natriumsitratdihydrat og væske (vann til injeksjonsvæsker).
Hvordan Fibclot ser ut og innholdet i pakningen
Dette legemidlet leveres som et pulver med tilhørende væske til injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass, samt et overføringssystem.
Den rekonstituerte oppløsningen skal være nesten fargeløs, lett opaliserende (har perlemoraktig glans).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies
3 Avenue des Tropiques, ZA de Courtabœuf, 91940 Les Ulis, FRANKRIKE
Tlf.: +33(0) 1 69 82 70 10
Faks: +33(0) 1 69 82 19 03
Tilvirker:
LFB BIOMEDICAMENTS
59 rue de Trévise, 59000 Lille, FRANKRIKE
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike, Tyskland, Hellas, Spania og Storbritannia: FibCLOTDanmark, Finland, Ungarn, Luxemburg, Norge, Sverige, Nederland: Fibclot
Belgia: Fibclot 1,5 g, poudre et solvant pour solution injectable/pour perfusionTsjekkia, Slovakia: Fibclot 1,5 gItalia: Fibriclotte
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.06.2018
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Behandlingen skal startes under tilsyn av en lege med erfaring i behandling av koagulasjonssykdommer.
Dosering
Doseringen og varigheten av substitusjonsbehandlingen avhenger av sykdommens alvorlighetsgrad, stedet for og graden av blødning og pasientens kliniske tilstand.
Fibrinogennivået (det funksjonelle) skal fastslås for å beregne individuell dosering, og administrasjonsmengde og -hyppighet skal fastsettes for den enkelte pasient ved regelmessig måling av fibrinogennivået i plasma og kontinuerlig overvåkning av pasientens kliniske tilstand samt annen substitusjonsbehandling som gis.
Normalt fibrinogennivå i plasma er i området 1,5-4,5 g/l. Ved medfødt hypo- eller afibrinogenemi er det kritiske fibrinnogennivået i plasma, der det kan forekomme blødninger når nivået underskrides, ca. 0,5-1,0 g/l.
Ved store kirurgiske inngrep er nøyaktig overvåkning av substitusjonsbehandling ved hjelp av koagulasjonsanalyser nødvendig.
Behandling av blødning samt perioperativ profylakse hos pasienter med medfødt hypo- eller afibrinogenemi og kjent blødningstendens.
Ved behandling av ikke-kirurgiske blødningsepisoder anbefales det å øke fibrinogennivået til 1 g/l og opprettholde dette fibrinogennivået til hemostase er kontrollert, og holde det over 0,5 g/l til fullstendig tilheling er oppnådd.
For å hindre kraftig blødning under kirurgiske prosedyrer anbefales profylaktisk behandling ved å øke fibrinogennivået til 1 g/l og opprettholde dette fibrinogennivået til hemostase er kontrollert, og holde det over 0,5 g/l til fullstendig sårtilheling er oppnådd.
Ved en kirurgisk prosedyre eller behandling av en ikke-kirurgisk blødning skal dosen beregnes slik:

Dose (g) = [målnivå (g/l - baseline-nivå (g/l)] × 1/rekonvalesens (g/l) × kroppsvekt (kg)

Forholdet mellom "1/rekonvalesens" er definert av pasientens rekonvalesens* (se pkt. 5.2), eller hvis rekonvalesens er ukjent:
 • 0,053 (g/kg)/(g/l) for barn og ungdom <40 kg kroppsvekt
 • 0,043 (g/kg)/(g/l) for voksne og ungdom ≥40 kg kroppsvekt
* Eksempel på en pasients rekonvalesens og beregning av dose
For en pasient på 60 kg med ikke-påvisbar baselinefibrogent nivå og fibrogenøning til 1,20 g/l 1 time etter infusjon av 0,060 g per kg av Fibclot:
 • Beregning av pasientens rekonvalesens:
  1,20 (g/l) / 0,060 (g/kg) = 20,0 (g/l) / (g/kg)
 • Doseberegning for en økning til 1,0 g/l:
  1,0 g/l × 1 / 20,0 (g/l) / (g/kg) [eller 0,050 (g/kg) / (g/l)] × 60 kg = 3 g
I en akutt situasjon der baseline-nivået for fibrinogen ikke er kjent, er den anbefalte startdosen 0,05 g per kg kroppsvekt administrert intravenøst hos voksne og ungdom med ≥40 kg kroppsvekt og 0,06 g/kg kroppsvekt hos barn med <40 kg kroppsvekt.
Påfølgende dosering (doser og hyppighet av injeksjoner) skal tilpasses på grunnlag av pasientens kliniske status og laboratorieresultater.
Biologisk halveringstid for fibrinogen er 3-4 dager. I fravær av forbruk er gjentatt behandling med humant fibrinogen derfor normalt ikke nødvendig. På grunn av akkumuleringen som forekommer ved gjentatt administrasjon for profylaktisk bruk, skal dose og hyppighet fastsettes av legen i henhold til behandlingsmålene for den enkelte pasient.
Pediatrisk populasjon
Rekonvalesensen av halveringstiden hos barn og ungdom med <40 kg kroppsvekt er lavere enn den som gjelder for voksne og ungdom med ≥40 kg kroppsvekt (se pkt. 5.2 i preparatomtalen). Derfor skal tilpassede rekonvalesenser brukes til å beregne Fibclot-dosen i de respektive kroppsvektgruppene når den enkelte pasients rekonvalesens er ukjent. Det kan forventes at en kroppsvekt på <40 kg dekker gruppen fra fødsel til ca. 12 år. Doseringen (doser og injeksjonsfrekvens) skal tilpasses til individuell klinisk respons.
Rekonstituering:
Bruk gjeldende retningslinjer for aseptisk prosedyre.
Mangler tekstalternativ for bilde
Øk om nødvendig temperaturen til de to hetteglassene (pulver og væske) til romtemperatur.
Mangler tekstalternativ for bilde
Fjern beskyttelseshetten fra væskehetteglasset og fra pulverhetteglasset.
Desinfiser overflaten til hver propp.
Mangler tekstalternativ for bilde
Fjern den gjennomskinnelige beskyttelsesstrømpen fra overføringssystemet, og før den eksponerte taggen gjennom midten av proppen på væskehetteglasset mens du samtidig dreier på taggen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Fjern den andre, grå beskyttelsesstrømpen fra den andre enden av overføringssystemet.
Vend væskehetteglasset, og trykk den frie enden av taggen raskt inn gjennom midten av proppen i pulverhetteglasset, slik at væsken overføres til pulveret.
Påse at taggen hele tiden er i væsken for å unngå å utligne vakuumet for tidlig.
Mangler tekstalternativ for bilde
Under overføring retter du væskestrålen mot hele overflaten av pulveret og langs veggen til hetteglasset med en horisontal rotasjonsbevegelse. Påse at all væsken blir overført.
Vakuumet blir utlignet automatisk ved slutten av overføringsperioden med steril luft gjennom luftedelen av overføringssystemet.
Mangler tekstalternativ for bilde
Fjern det tomme hetteglasset (væske) med overføringssystemet.
Sving forsiktig noen få minutter med en roterende bevegelse for å unngå at det dannes skum, til pulveret er helt oppløst.
Det rekonstituerte produktet skal undersøkes visuelt før administrasjon for å sikre at det ikke inneholder partikler. Den rekonstituerte oppløsningen skal være nesten fargeløs og lett opaliserende. Ikke bruk oppløsninger som er uklare eller inneholder utfellinger.
Administrasjon:
Fibclot skal kun administreres intravenøst, som en enkeltdose, umiddelbart etter rekonstituering, med maksimalt 4 ml/min.
Det anbefales å bruke et infusjonssett med et filter på 15 mikrom.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler og skal administreres med en separat injeksjons-/infusjonsslange.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

afibrinogenemi (medfødt hypofibrinogenemi): Blødersykdom som skyldes en komplett mangel på blodlevringsfaktor-I (fibrinogen) i blodet. Sykdommen er arvelig, medfødt og livslang.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hepatitt a (hepatitt a-virusinfeksjon, hav-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt A-virus (HAV). HAV smittter oftest via urent drikkevann.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerteattakk (hjerteinfarkt, myokardinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

humant immunsviktvirus (hiv): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

sigdcelleanemi: En arvelig sykdom som forårsaker avvik i uttrykk av globin i hemoglobin. Arvegangen er autosomal recessiv, det vil si at hos en person som har arvet kun ett gen for tilstanden fra den ene forelderen, vil fremdeles det friske genet ha uttrykk av normalt hemoglobin og symptomer vil sjeldent forekomme. Et individ med arveanlegg for tilstanden fra begge foreldrene vil alltid uttrykke sykdommen, og vil kun danne abnormt hemoglobin. Abnormt hemoglobin blir viskøst ved utsettelse for en nedgang av oksygen. Dette fører til at de røde blodcellene får en sigdform (halvmåneform), blir stive, klebrige og skjøre. Når sigdceller klumper seg sammen vil kapillærene blokkeres, og oksygentransporten blir begrenset som fører til skader på vev og organer. Sykdommen har en høy dødelighet for pasienter med alvorlig sykdom.

venetrombose (veneblodpropp, venøs trombose): Blodpropp i en vene.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.