Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Fenazon-Koffein 500 mg / 100 mg tablett

fenazon, koffein

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fenazon-Koffein er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fenazon-Koffein
 3. Hvordan du bruker Fenazon-Koffein
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fenazon-Koffein
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fenazon-Koffein er og hva det brukes mot
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Fenazon virker smertestillende og febernedsettende. Koffein har en viss oppkvikkende virkning.
Fenazon-Koffein brukes ved lette og moderate smerter, f.eks. ved hodepine, tannpine og menstruasjonssmerter.
 
2. Hva du må vite før du bruker Fenazon-Koffein
Bruk ikke Fenazon-Koffein
 • dersom du er allergisk overfor fenazon eller koffein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har sår eller blødning i mage-tarm-kanalen.
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
 • dersom du har økt mengde porfyriner i kroppen (akutt intermitterende porfyri).
 • dersom du samtidig behandles med ketorolak (et betennelsesdempende og smertestillende legemiddel).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Fenazon-Koffein:
 • hvis du har hatt magesår, hvis du er plaget med for mye magesyre eller har andre plager i mage‑tarm‑kanalen,
 • hvis du har nedsatt lever- og nyrefunksjon,
 • hvis du har høyt blodtrykk eller hjertesykdom,
 • hvis du mangler et enzym som finnes i røde blodceller, glukose 6-fosfat dehydrogenase (mangel kan føre til blodmangel (hemolytisk anemi)).
Ved langtidsbruk (mer enn 3 måneder) av Fenazon-Koffein med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Fenazon-Koffein bør du kontakte lege.
Langvarig bruk medfører risiko for allergiske reaksjoner og bivirkninger som påvirker mage‑tarm‑kanalen og nyrene.
Langtidsbruk av store doser kan medføre risiko for nyrekomplikasjoner.
Hos eldre pasienter kan utskillelsen av fenazon skje vesentlig langsommere enn hos yngre.
Barn og ungdom
Fenazon-Koffein skal ikke brukes av barn under 15 år med mindre legen har bestemt det.
Andre legemidler og Fenazon-Koffein
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Begge de to virkestoffene i Fenazon-Koffein kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler.
 • Ketorolak (et betennelsesdempende og smertestillende legemiddel) skal ikke brukes sammen med Fenazon-Koffein. Samtidig bruk av disse to legemidlene øker risikoen for mage‑tarm‑bivirkninger.
 • Virkningen av warfarin (middel mot blodpropp) nedsettes.
 • Koffein kan redusere effekten av disulfiram (brukt ved alkoholisme), noe som kan vanskeliggjøre avvenning fra alkohol.
 • Samtidig bruk av cimetidin (hemmer av syreproduksjonen) kan øke effekten av fenazon og øke
 • Samtidig bruk av p-piller hemmer nedbrytningen og øker virketiden av koffein.
 • Samtidig bruk av en type antibiotika (kinoloner, inkludert ciprofloksacin, enoksacin) gir økt risiko for påvirkning av sentralnervesystemet.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Koffeinet i Fenazon-Koffein kan påvirke fosteret. Fenazon-Koffein bør derfor ikke brukes under graviditet.
Fenazon går over i morsmelk, og koffein i morsmelk kan ha stimulerende effekt på barnet som ammes. Fenazon-Koffein bør ikke brukes under amming.
Fenazon-Koffein bør ikke brukes hos kvinner som ønsker å bli gravide, på grunn av risiko for nedsatt fertilitet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Fenazon-Koffein
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1-2 tabletter inntil 3 ganger i døgnet. Tas sammen med drikke.
Dersom du tar for mye av Fenazon-Koffein
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering er kvalme, brekninger, oppkast, søvnighet, sirkulasjonsforstyrrelser med bl.a. hjertebank og økt åndedrett, opprømthet, kramper, besvimelse og nedsatt nyrefunksjon.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer): Søvnløshet, hodepine, uro, skjelvinger, raske hjerteslag, kvalme, økt dannelse av magesyre, skjelvinger, hyppig vannavlating (økt diurese).
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer): Ekstra hjerteslag, elveblest, øresus.
Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer): Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner (anafylaksi), synsforstyrrelser, nyrekomplikasjoner.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 personer): Blodmangel (hemolytisk anemi).
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Utslett, rødhet i huden.
Vedvarende bruk kan forårsake hodepine når behandlingen avbrytes.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fenazon-Koffein
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fenazon-Koffein
 • Virkestoffer er fenazon 500 mg og koffein 100 mg.
 • Andre innholdsstoffer er maisstivelse, povidon, glyserol, makrogol, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat og kolloidal vannfri silika.
Hvordan Fenazon-Koffein ser ut og innholdet i pakningen
Runde, flate, hvite tabletter med delestrek på en side og merket N2 på den andre siden.
Plastboks med 20 tabletter
Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda Pharma AS, Roskilde
Takeda Pharma Sp.z o.o., Lyszkowice, Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf. 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.02.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

økt diurese (polyuri, økt urinmengde, økt urinproduksjon): Økt urinutskillelse der kroppen produserer unormalt mye urin.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.