Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Femostonconti 0,5 mg/2,5 mg filmdrasjerte tabletter

østradiol/dydrogesteron

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Femostonconti er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Femostonconti
 3. Hvordan du bruker Femostonconti
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Femostonconti
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Femostonconti er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Femostonconti er et legemiddel som brukes til hormonerstatningsbehandling. Det inneholder to typer kvinnelige kjønnshormoner, et østrogen som heter østradiol og et progestogen som heter dydrogesteron. Femostonconti brukes hos kvinner som har kommet i overgangsalderen og der det har gått minst 12 måneder siden siste naturlige menstruasjon.
Femostonconti brukes til åLindre plager som oppstår etter overgangsalderen
Under overgangsalderen synker mengden østrogen som produseres hos kvinner. Dette kan forårsake plager som varmefølelse i ansiktet, nakken og brystet (hetetokter). Femostonconti lindrer disse plagene etter overgangsalderen. Du vil kun få forskrevet Femostonconti dersom plagene dine er til betydelig hinder for deg i hverdagen.
 
2. Hva du må vite før du bruker FemostoncontiSykehistorie og jevnlige kontroller
Bruk av hormonerstatningsbehandling innebærer en risiko som må vurderes når du skal starte med behandlingen og underveis i behandlingen.
Erfaring med behandling av kvinner med prematur (for tidlig) overgangsalder (grunnet eggstokksvikt eller kirurgi) er begrenset. Dersom du har kommet i tidlig overgangsalder kan risikoen ved bruk av hormonerstatningsbehandling være forskjellig fra risikoen hos andre kvinner. Snakk med legen din. Før du starter (eller starter på nytt) med hormonerstatningsbehandling vil legen spørre deg om din og din families sykehistorie. Legen kan ha behov for å undersøke deg, dette kan innebære undersøkelse av brystene og/eller gynekologisk undersøkelse.
Når du har startet behandlingen med Femostonconti bør du oppsøke lege for jevnlige kontroller (minst én gang i året). Ved disse kontrollene bør du diskutere nytte og risiko ved fortsatt behandling med legen. Du bør også gå til regelmessig mammografi som anbefalt av legen.
BRUK IKKE Femostonconti dersom noe av det følgende gjelder deg. Dersom du er usikker, snakk
med lege før du bruker Femostonconti.
BRUK IKKE Femostonconti dersom
 • du har eller har hatt brystkreft, eller dersom det er en mistanke om at du har brystkreft
 • du har en kreftform som er østrogensensitiv, slik som kreft i livmorslimhinnen (endometriet), eller dersom det er mistanke om at du har det
 • du har uforklarte blødninger fra skjeden
 • du har økt tykkelse av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi) som ikke er under behandling
 • du har eller har hatt blodpropp i en vene (trombose), f.eks. i bena (dyp venetrombose) eller i lungene (lungeemboli)
 • du har en blodlevringssykdom (slik som protein C-, protein S- eller antitrombinmangel)
 • du har eller nylig har hatt sykdom forårsaket av blodpropp i en arterie, slik som hjerteinfarkt, slag eller angina
 • du har eller har hatt leversykdom og dine leverfunksjonstester ikke har gått tilbake til normalen
 • du har en sjelden arvelig blodsykdom som kalles porfyri
 • du er allergisk (overfølsom) overfor østradiol, dydrogesteron eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Dersom noen av tilstandene nevnt over oppstår for første gang ved bruk av Femostonconti, slutt å bruke legemidlet og kontakt lege umiddelbart.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Femostonconti dersom du noen gang har hatt noen av følgende tilstander, da disse kan komme tilbake eller bli forverret ved bruk av Femostonconti. I så fall skal du oppsøke lege for hyppigere kontroller:
 • muskelknuter (fibroider) i livmoren
 • vekst av livmorslimhinnevev utenfor livmoren (endometriose) eller tidligere økt vekst av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi)
 • hjernesvulst som kan bli påvirket av progestogen-nivået (meningeom)
 • økt risiko for å utvikle blodpropp (se «Blodpropp i en vene (trombose)»)
 • økt risiko for å få en østrogensensitiv kreftform (f.eks. hvis du har en mor, søster eller bestemor som har hatt brystkreft)
 • høyt blodtrykk
 • en leversykdom slik som en godartet svulst i leveren
 • diabetes
 • gallesten
 • migrene eller sterk hodepine
 • en sykdom i immunsystemet som påvirker mange organer i kroppen (systemisk lupus erythematosus, SLE)
 • epilepsi
 • astma
 • en sykdom som påvirker trommehinnen og hørselen (otosklerose)
 • svært høyt nivå av fett i blodet (triglyserider)
 • væskeopphopning som skyldes hjerte- eller nyreproblemer
Slutt å bruke Femostonconti og oppsøk lege umiddelbart
Dersom du oppdager noe av det følgende når du bruker hormonerstatningsbehandling:
 • noen av tilstandene som er nevnt under «BRUK IKKE Femostonconti»
 • gulfarging av huden eller det hvite i øynene (gulsott). Dette kan være tegn på leversykdom.
 • kraftig forhøyet blodtrykk (symptomer kan være hodepine, tretthet, svimmelhet)
 • migrene-lignende hodepine som oppstår for første gang
 • du blir gravid
 • du får tegn på blodpropp, slik som:
  • smertefull hevelse og rødhet i bena
  • plutselige brystsmerter
  • pustevansker
For mer informasjon, se «Blodpropp i en vene (trombose)».
Merk: Femostonconti er ikke et prevensjonsmiddel. Dersom det er mindre enn 12 måneder siden din siste menstruasjon eller du er under 50 år, kan det være nødvendig å bruke et prevensjonsmiddel i tillegg for å unngå graviditet. Snakk med legen din.
Hormonerstatningsbehandling og kreftØkt tykkelse av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi) og kreft i livmorslimhinnen (endometriekreft)
Bruk av hormonerstatningsbehandling med østrogen alene vil øke risikoen for økt tykkelse av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi) og kreft i livmorslimhinnen (endometriekreft).
Progestogenet i Femostonconti beskytter deg mot denne økte risikoen.
Uregelmessig blødning
Du kan få uregelmessig blødning eller sporblødning (spotting) de første 3 til 6 månedene du bruker Femostonconti. Oppsøk imidlertid lege så fort som mulig dersom de uregelmessige blødningene:
 • fortsetter i mer enn de første 6 månedene
 • begynner etter at du har brukt Femostonconti i mer enn 6 måneder
 • forsetter etter at du har sluttet å bruke Femostonconti
Brystkreft
Data tyder på at det å bruke hormonerstatningsbehandling med kombinert østrogen-progestogen og muligens også østrogen alene øker risikoen for brystkreft. Den økte risikoen avhenger av hvor lenge du bruker hormonerstatningsbehandling, og viser seg i løpet av noen få år. Risikoen går imidlertid tilbake til normalen innen få år (maksimalt 5 år) etter avsluttet behandling.
Sammenligning
Hos kvinner i alderen 50 til 79 år som ikke bruker hormonerstatningsbehandling vil i gjennomsnitt 9 til 17 av 1000 kvinner bli diagnostisert med brystkreft i løpet av en 5-årsperiode.
Hos kvinner i alderen 50 til 79 år som bruker østrogen-progestogen hormonerstatningsbehandling i 5 år vil antallet tilfeller være 13 til 23 av 1000 brukere (dvs. 4 til 6 ekstra tilfeller).
Sjekk brystene dine regelmessig. Oppsøk lege dersom du oppdager forandringer slik som:
 • små fordypninger/ujevnheter i huden
 • forandringer på brystvorten
 • enhver kul som du kan se eller kjenne
Du bør i tillegg delta i mammografiprogrammet, når du tilbys dette. Det er viktig at du ved mammografiundersøkelsen sier fra om at du bruker hormonerstatningsbehandling til sykepleier/helsepersonell som tar røntgenbildet. Dette er fordi legemidlet kan øke tettheten av brystvev, noe som kan påvirke resultatet av mammografiundersøkelsen. Ved økt tetthet av brystvevet kan det hende at ikke alle kuler vil bli oppdaget ved mammografi.
Eggstokkreft
Eggstokkreft er langt mer sjeldent enn brystkreft. Bruk av hormonerstatningsbehandling med østrogen alene eller kombinert østrogen-progestogen er forbundet med en noe økt risiko for eggstokkreft.
Risikoen for eggstokkreft varierer med alder. Av 2000 kvinner i alderen 50 til 54 som ikke bruker hormonerstatningsbehandling, vil for eksempel omtrent 2 kvinner bli diagnostisert med eggstokkreft i
løpet av en 5-årsperiode. For kvinner som har brukt hormonerstatningsbehandling i 5 år vil det være omtrent 3 tilfeller per 2000 brukere (dvs. omtrent ett ekstra tilfelle).
Effekt av hormonerstatningsbehandling på hjerte og kretsløp
Blodpropp i en vene (trombose)
Risikoen for blodpropp i venene er omtrent 1,3 til 3 ganger høyere hos brukere av hormonerstatningsbehandling sammenlignet med ikke-brukere, spesielt i løpet av det første året av behandlingen.
Blodpropp kan være alvorlig, og dersom en blodpropp flytter seg til lungene kan den gi brystsmerter, kortpustethet, besvimelse eller til og med død.
Sannsynligheten for å få blodpropp i en vene øker med økende alder og ved følgende tilstander. Informer legen din dersom noen av disse tilstandene gjelder deg:
 • du ikke er i stand til å gå over en lengre periode på grunn av en større operasjon, skade eller sykdom (se også under avsnitt 3 «Dersom du må ha en operasjon»)
 • du er svært overvektig (BMI >30 kg/m2)
 • du har et blodlevringsproblem som krever langvarig behandling med legemidler som forebygger blodpropp
 • dersom en nær slektning noen gang har hatt blodpropp i benet, lungene eller andre organer
 • du har systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • du har kreft
For tegn på blodpropp, se «Slutt å bruke Femostonconti og oppsøk lege umiddelbart».
Sammenligning
Hos kvinner i 50-årene som ikke bruker hormonerstatningsbehandling vil det i gjennomsnitt over en 5-årsperiode være forventet at 4 til 7 av 1000 får blodpropp i en vene.
Hos kvinner i 50-årene som har brukt østrogen-progestogen hormonerstatningsbehandling i mer enn 5 år, vil antall tilfeller være 9 til 12 per 1000 brukere (dvs. 5 ekstra tilfeller).
Hjertesykdom (hjerteinfarkt)
Det finnes ingen data som viser at hormonerstatningsbehandling kan forebygge hjerteinfarkt. Kvinner over 60 år som bruker østrogen-progestogen hormonerstatningsbehandling har noe økt sannsynlighet for å utvikle hjertesykdom sammenlignet med de som ikke bruker hormonerstatningsbehandling.
Hjerneslag
Risikoen for å få hjerneslag er omtrent 1,5 ganger høyere hos brukere av hormonerstatningsbehandling enn hos ikke-brukere. Antall ekstra tilfeller av hjerneslag på grunn av hormonerstatningsbehandling vil øke med alder.
Sammenligning
Hos kvinner i 50-årene som ikke bruker hormonerstatningsbehandling vil det i gjennomsnitt over en 5-årsperiode være forventet at 8 av 1000 får et hjerneslag. Hos kvinner i 50-årene som bruker hormonerstatningsbehandling vil antall tilfeller være 11 per 1000 brukere i løpet av 5 år (dvs. 3 ekstra tilfeller).
Andre tilstander
Hormonerstatningsbehandling forhindrer ikke hukommelsestap. Det finnes noe bevis for en økt risiko for hukommelsestap hos kvinner som begynner å bruke hormonerstatningsbehandling etter 65 års alder. Snakk med legen din.
Informer legen din dersom du har eller har hatt noen av følgende tilstander, da du vil trenge nærmere oppfølging:
 • hjertesykdom
 • nyresvikt
 • forhøyede nivåer av visse fettstoffer i blodet (hypertriglyseridemi)
Barn
Femostonconti skal ikke brukes hos barn.
Andre legemidler og Femostonconti
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Noen legemidler kan påvirke effekten av Femostonconti. Dette kan føre til uregelmessige blødninger. Dette gjelder for følgende legemidler:
 • legemidler mot epilepsi (slik som fenobarbital, karbamazepin og fenytoin)
 • legemidler mot tuberkulose (slik som rifampicin, rifabutin)
 • legemidler mot hiv-infeksjon (slik som nevirapin, efavirenz, ritonavir og nelfinavir)
 • plantebaserte legemidler som inneholder johannesurt (prikkperikum)
Laboratorieprøver
Dersom du trenger å ta en blodprøve, fortell legen eller laboratoriepersonalet at du bruker Femostonconti, siden dette legemidlet kan påvirke resultatet av enkelte prøver.
Inntak av Femostonconti sammen med mat og drikke
Femostonconti kan tas sammen med eller uten mat og drikke.
Graviditet og amming
Femostonconti skal kun brukes av kvinner som har passert overgangsalderen.
Dersom du blir gravid
 • slutt å bruke Femostonconti og kontakt lege.
Femostonconti skal ikke brukes hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Effekten av Femostonconti på evnen til å kjøre eller bruke maskiner er ikke undersøkt. En slik effekt er usannsynlig.
Femostonconti inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker FemostoncontiBruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.Når du skal begynne å bruke Femostonconti
Du skal ikke begynne å bruke Femostonconti før tidligst 12 måneder etter din siste naturlige menstruasjon.
Du kan begynne å bruke Femostonconti på en hvilken som helst dag som passer for deg dersom:
 • Du på nåværende tidspunkt ikke bruker hormonerstatningsbehandling.
 • Du bytter fra et kontinuerlig kombinert hormonerstatningspreparat. Det vil si at du hver dag tar én tablett eller bruker et plaster som inneholder både et østrogen og et progestogen.
Du skal begynne å bruke Femostonconti dagen etter du har avsluttet en 28-dagers syklus dersom:
 • Du bytter fra et syklisk eller sekvensielt hormonerstatningspreparat. Det vil si at du i den første delen av syklusen tar tabletter eller bruker plaster som inneholder kun østrogen. Etter dette tar du tabletter eller bruker plaster som inneholder både et østrogen og et progestogen i inntil
  14 dager.
Hvordan du tar dette legemidlet
 • Tabletten svelges hel med vann.
 • Du kan ta tabletten sammen med eller uten mat.
 • Prøv å ta tabletten til samme tid hver dag. Slik sørger du for at innholdet av legemidlet i kroppen din holder seg konstant, og det vil hjelpe deg å huske og ta tablettene.
 • Ta én tablett hver dag, uten opphold mellom pakningene. Blisterbrettene er merket med ukedagene. Dette gjør det enklere for deg å huske når du skal ta tablettene.
Hvor mye du skal ta
 • Legen din vil forskrive den laveste dosen som er nødvendig for å behandle plagene dine, i en så kort periode som mulig. Snakk med legen din dersom du mener at dosen er for sterk eller for svak.
 • Ta én gul tablett hver dag i 28 dager.
Dersom du må ha en operasjon
Dersom du skal ha en operasjon, fortell kirurgen at du bruker Femostonconti. Det kan hende at du må slutte å bruke Femostonconti omtrent 4 til 6 uker før inngrepet for å redusere risikoen for blodpropp (se avsnitt 2, Blodpropp i en vene). Spør legen når du kan begynne å bruke Femostonconti igjen.
Dersom du tar for mye av Femostonconti
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du (eller en annen) tar for mange Femostonconti tabletter er det lite sannsynlig at det har skadelige effekter. Det kan hende at du blir kvalm eller kaster opp, du kan få ømme eller smertefulle bryster, svimmelhet, magesmerter, døsighet/tretthet eller bortfallsblødning. Ingen behandling er nødvendig. Snakk med legen din dersom du er bekymret.
Dersom du har glemt å ta Femostonconti
Ta den glemte tabletten så snart du husker det. Dersom det er mer enn 12 timer siden du skulle ha tatt tabletten, vent og ta den neste tabletten til vanlig tid. Ikke ta den glemte tabletten. Du må ikke ta en dobbel dose. Blødning eller spotting kan forekomme dersom du glemmer en dose.
Dersom du avbryter behandling med Femostonconti
Ikke avbryt behandling med Femostonconti uten først å rådføre deg med lege.
 • Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende sykdommer er rapportert oftere hos kvinner som bruker hormonerstatningsbehandling sammenlignet med kvinner som ikke bruker hormonerstatningsbehandling:
 • brystkreft
 • uvanlig vekst av eller kreft i livmorslimhinnen (endometriehyperplasi eller kreft)
 • eggstokkreft
 • blodpropp i vener i ben eller lunger (venøs tromboemboli)
 • hjertesykdom
 • slag
 • mulig hukommelsestap dersom hormonerstatningsbehandling startes etter 65-års alder
For mer informasjon om disse bivirkningene, se avsnitt 2.
Følgende bivirkninger kan forekomme med dette legemidlet:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 pasienter):
 • hodepine
 • magesmerter
 • ryggsmerter
 • ømhet eller smerter i brystene
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter):
 • vaginal soppinfeksjon (Candida albicans)
 • følelse av depresjon, nervøsitet
 • migrene. Dersom du får migrene-lignende hodepine for første gang, slutt å bruke Femostonconti og oppsøk lege umiddelbart.
 • svimmelhet
 • kvalme, oppkast, oppblåsthet, flatulens
 • allergiske hudreaksjoner (slik som utslett, kraftig kløe (pruritus) eller elveblest (urtikaria))
 • menstruasjonsforstyrrelser slik som uregelmessige blødninger, sporblødning, smertefulle menstruasjoner (dysmenoré), kraftigere eller lettere blødninger
 • bekkensmerter
 • utflod fra skjeden
 • følelse av svakhet, tretthet eller uvelhet
 • hevelse i ankler, føtter eller fingre (perifert ødem)
 • vektøkning
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):
 • symptomer som ved blærekatarr
 • utvekster i livmor (fibroider) blir større
 • overfølsomhetsreaksjoner som dyspné (allergisk astma)
 • endring i seksualdriften
 • blodpropp i ben eller lunger (venøs tromboemboli eller lungeemboli)
 • høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • problemer med blodsirkulasjonen (perifer vaskulær sykdom)
 • åreknuter
 • fordøyelsesbesvær
 • leversykdom, noen ganger med gulfarging av huden (gulsott), svakhetsfølelse (asteni) eller generell sykdomsfølelse (malaise) og magesmerter. Dersom du oppdager gulfarging av huden eller det hvite i øynene, slutt å bruke Femostonconti og kontakt lege umiddelbart.
 • sykdom i galleblæren
 • forstørrelse av brystene
 • premenstruelt syndrom (PMS)
 • vektnedgang
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):
(*Bivirkninger rapportert etter markedsføring, men som ikke har blitt observert i kliniske studier. Disse bivirkningene har blitt tillagt frekvensen «sjeldne».)
 • sykdom forårsaket av ødeleggelse av røde blodceller (hemolytisk anemi)*
 • meningeom (en hjernesvulst)*
 • endring i øyets overflate (økt krumming av hornhinnen)*, du klarer ikke å bruke kontaktlinser (intoleranse for kontaktlinser)*
 • hjerteinfarkt
 • slag*
 • hevelser i huden i ansiktet og på halsen. Dette kan medføre pustevansker (angioødem).
 • lilla-aktige flekker eller prikker på huden (vaskulær purpura)
 • smertefulle rødlige knuter i huden (erythema nodosum)*, misfarging av huden, spesielt i ansiktet og på halsen («svangerskapsflekker», chloasma eller melasma)*
 • kramper i bena*
Følgende bivirkninger er rapportert med andre hormonerstatningspreparater:
 • godartede eller ondartede østrogenfølsomme svulster, slik som kreft i livmorslimhinnen, eggstokkreft (se avsnitt2 for mer informasjon)
 • økt størrelse av østrogenfølsomme svulster (slik som meningeomer)
 • en sykdom der immunsystemet angriper mange av kroppens organer (systemisk lupus erythematosus)
 • mulig demens
 • forverring av anfall (epilepsi)
 • ukontrollerbare muskelrykninger (chorea)
 • blodpropp i arterier (arteriell tromboemboli)
 • betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) hos kvinner som hadde høye nivåer av visse fettstoffer i blodet (hypertriglyseridemi) før hormonerstatningsbehandlingen
 • utslett med målskiveformet rødhet eller sår (erythema multiforme)
 • urininkontinens
 • smertefulle bryster med klumper (fibrosystisk brystsykdom)
 • erosjon av livmorhalsen (uterin cervikal erosjon)
 • forverring av en sjelden blodpigmentsykdom (porfyri)
 • høye nivåer av visse fettstoffer i blodet (hypertriglyseridemi)
 • økt nivå av skjoldbruskkjertelhormoner
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Femostonconti
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterbrettet og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Femostonconti
 • Virkestoffer er østradiol (som østradiolhemihydrat) og dydrogesteron. Hver tablett inneholder 0,5 mg østradiol og 2,5 mg dydrogesteron.
 • Andre innholdsstoffer i tablettkjernen er laktosemonohydrat, hypromellose, maisstivelse, kolloidal vannfri silika og magnesiumstearat,
 • Andre innholdsstoffer i filmdrasjeringen er titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172), polyvinylalkohol, makrogol , talkum.
Hvordan Femostonconti ser ut og innholdet i pakningen
Dette legemidlet er en filmdrasjert tablett. Tabletten er gul, rund, bikonveks og preget med 379 på den ene siden.
Hvert blisterbrett inneholder 28 tabletter. Tablettene er pakket i PVC-film dekket av aluminiumsfolie. Blisterpakningene inneholder 28, 84 (3 x 28) eller 280 (10 x 28) filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Mylan Healthcare Norge AS Postboks 194
1371 Asker Norge
Tilvirker
Abbott Biologicals B.V. Veerweg 12
8121 AA Olst Nederland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

AT

Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg - Filmtabletten

BE

Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg filmomhulde tabletten

CZ

Femoston mini 0,5 mg/2,5 mg,

DE

Femoston mini 0,5 mg/2,5 mg Filmtablette

DK

Femoston Conti

EE

Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg

ES

Femoston 0,5mg/2,5mg comprimidos recubiertos con
película

FI

Femoston conti 0.5/2.5 tabletti, kalvopäällysteinen

FR

Climaston 0.5mg/2.5 mg, comprimé pelliculé

IE

Femoston-conti 0.5 mg/ 2.5 mg filmcoated tablets

IT

Femoston 0,5 mg/2,5 mg compresse rivestite con film

LT

Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg plévele dengtos tabletés

LU

Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg comprimés pelliculés

LV

Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg apvalkotās tabletes

MT

Femoston-conti 0.5 mg/2.5 mg filmcoated tablets

NL

Femoston continu 0,5 mg/2,5 mg filmomhulde tabletten

PL

Femoston mini

PT

Femoston 0,5 mg+2,5 mg , comprimido revestido

SE

Femostonconti

SI

Femphascon conti 0,5 mg/2,5 mg filmsko obložene tablete

SK

Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg, filmom obalené tablety

UK

Femoston-conti 0.5 mg/2.5 mg, filmcoated tablets

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.03.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antitrombinmangel: Antitrombin er en viktig hemmer av blodlevringen, og mangel på antitrombin gir økt risiko for plodpropp.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

dysmenoré (menstruasjonssmerter, smertefull menstruasjon, menssmerter): Menstruasjonssmerter. Verkende eller krampeaktig smerte som oppstår under menstruasjon. Kan deles inn i primær eller sekundær dysmenoré. Vanlig dysmenoré er ofte primær, men hvis det finnes en kjent årsak til smertene som en sykdom, kalles den sekundær.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endometriose: Tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Blant annet kan den begynne å vokse på eggstokkene eller egglederne. Dette gir ofte opphav til sterke smerter ved menstruasjon.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erosjon: Overflatisk sår.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

overgangsalder (menopause, klimakterie): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.