Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Farydak 10 mg harde kapsler

Farydak 15 mg harde kapsler

Farydak 20 mg harde kapsler

panobinostat

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Farydak er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Farydak
 3. Hvordan du bruker Farydak
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Farydak
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Farydak er og hva det brukes motHva Farydak er
Farydak er et kreftlegemiddel som inneholder virkestoffet panobinostat, som tilhører en gruppe legemidler som kalles pan-deacetylase-hemmere.
Hva Farydak brukes mot
Farydak brukes til å behandle voksne pasienter med en sjelden type blodkreft som kalles myelomatose. Myelomatose er en sykdom hvor plasmaceller (en type blodceller) vokser ukontrollert i benmargen.
Farydak hindrer veksten av plasmacellene og reduserer antallet kreftceller.
Farydak brukes alltid sammen med to andre legemidler: bortezomib og deksametason.
Hvis du har spørsmål om hvordan Farydak virker eller hvorfor du har fått det, spør legen din eller på apoteket.
 
2. Hva du må vite før du bruker Farydak
Bruk ikke Farydak:
 • dersom du er allergisk overfor panobinostat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du ammer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Følg alle instruksjoner fra legen nøye.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Farydak:
 • hvis du har leverproblemer eller har hatt leversykdom.
 • hvis du har problemer med hjertet eller hjerterytmen, for eksempel uregelmessig hjerterytme eller en tilstand som kalles lang QT-syndrom.
 • hvis du har en bakterie-, virus- eller soppinfeksjon.
 • hvis du har mage-/tarmproblemer som diaré, kvalme eller oppkast.
 • hvis du har problemer med blodlevringen (koagulasjonsforstyrrelser).
Snakk med legen din eller apotek med en gang under behandling med Farydak:
 • hvis du oppdager tegn på et mage-/tarmproblem.
 • hvis du oppdager tegn på et leverproblem.
 • hvis du oppdager tegn på en infeksjon.
 • hvis du oppdager tegn på et hjerteproblem.
En liste over tilhørende symptomer finnes i avsnitt 4, Mulige bivirkninger.
Hvis du opplever bivirkninger, må legen din kanskje endre dosen din eller stoppe behandlingen med Farydak midlertidig eller for alltid.
Overvåking under behandling med Farydak
Du må ta regelmessige blodprøver under behandlingen med Farydak. Dette er for å:
 • sjekke hvor godt leveren din fungerer (ved å måle blodnivåene av bilirubin og transaminase, som er stoffer som lages av leveren).
 • sjekke mengden av bestemte celler i blodet (hvite blodceller, røde blodceller, blodplater).
 • sjekke mengden av elektrolytter i kroppen din (som kalium, magnesium, fosfat).
 • sjekke hvor godt skjoldbruskkjertelen og hypofysen fungerer (ved å måle verdiene av tyreoideahormoner i blodet ditt).
Hjertefrekvensen din vil også undersøkes ved hjelp av en maskin som måler elektrisk aktivitet i hjertet (kalt EKG).
Barn og ungdom
Farydak skal ikke brukes av barn eller ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Farydak
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler, som vitaminer eller naturlegemidler, fordi de kan interagere med Farydak.
Informer spesielt legen din eller apoteket dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • legemidler til behandling av infeksjoner, inkludert soppinfeksjoner (som ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol eller posakonazol) og noen bakterieinfeksjoner (som for eksempel antibiotika som klaritromycin eller telitromycin). Legemidler til behandling av tuberkulose, som for eksempel rifabutin eller rifampicin.
 • legemidler til å stoppe kramper eller anfall (antiepileptika som karbamazepin, ferfenazin, fenobarbital eller fenytoin).
 • legemidler til behandling av HIV, som ritonavir eller sakinavir.
 • legemidler mot depresjon, som nefazodon.
 • johannesurt, et naturlegemiddel mot depresjon.
 • legemidler til forebygging av blodpropp, kalt antikoagulanter, som warfarin eller heparin.
 • legemidler til behandling av hoste, som dekstrometorfan.
 • legemidler til behandling av uregelmessig hjerterytme, som for eksempel amiodaron, disopyramid, prokainamid, kinidin, propafenon eller sotalol.
 • legemidler som kan ha uønsket effekt på hjertet (kalt QT-forlengelse), som klorokin, halofantrin, metadon, moksifloksacin, bepridil eller pimozid.
 • legemidler til behandling av høyt blodtrykk, som metoprolol eller nebivolol.
 • legemidler til behandling av alvorlige psykiske problemer, som risperidon.
 • legemidler til behandling av brystkreft, for eksempel tamoksifen.
 • legemidler til behandling av kvalme og oppkast, som dolasetron, granisetron, ondansetron eller tropisetron; disse kan også ha en uønsket effekt på hjertet (QT-forlengelse).
 • atomoksetin, et legemiddel til behandling av ADHD.
Disse legemidlene bør brukes med forsiktighet eller må kanskje unngås under behandling med Farydak. Hvis du bruker noen av disse legemidlene, vil legen din kanskje forskrive et annet legemiddel til deg mens du behandles med Farydak.
Spør legen din eller apoteket hvis du er usikker på om ditt legemiddel er et av legemidlene som er nevnt ovenfor.
Du bør også si fra til legen din eller apoteket hvis du får forskrevet et annet legemiddel mens du behandles med Farydak, som du ikke allerede har brukt.
Inntak av Farydak sammen med mat og drikke
Du bør ikke spise stjernefrukt, granateple eller grapefrukt eller drikke granateple- eller grapefruktjuice når du behandles med Farydak, da disse kan øke mengden legemiddel som går over i blodet.
Graviditet og amming
På grunn av den potensielle risikoen for død eller misdannelser på fosteret, skal Farydak ikke tas under:
 • Graviditet
Farydak skal ikke brukes under graviditet, med mindre den potensielle fordelen for moren er større enn den potensielle risikoen for barnet. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din vil diskutere mulige risikoer ved å ta Farydak under graviditet med deg.
 • Amming
Du må ikke bruke Farydak hvis du ammer.
Prevensjon for kvinner og menn
På grunn av den potensielle risikoen for død eller misdannelser på fosteret, bør du benytte følgende prevensjonsmetoder mens du bruker Farydak:
 • For kvinner som bruker Farydak
Hvis du er en seksuelt aktiv kvinne, bør du ta en graviditetstest før du starter behandling med Farydak og du må bruke svært effektiv prevensjon under behandling med Farydak. Du må også bruke dette i tre måneder etter at du har sluttet å ta Farydak. Legen din vil diskutere med deg hva som er den beste metoden for deg å bruke. Hvis du bruker et hormonelt prevensjonsmiddel, må du i tillegg også bruke en barriereprevensjonsmetode (for eksempel kondom eller pessar).
 • For menn som bruker Farydak
Hvis du er en seksuelt aktiv mann, bør du bruke kondom under behandling med Farydak. Du bør også gjøre dette i seks måneder etter at du har sluttet å ta Farydak. Hvis partneren din er i stand til å bli gravid, skal hun også bruke svært effektiv prevensjon under din behandling og i seks måneder etter. Snakk med legen din umiddelbart hvis partneren din blir gravid mens du tar Farydak eller i løpet av de seks første månedene etter din behandling med Farydak.
Kjøring og bruk av maskiner
Farydak kan ha en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Ikke kjør bil eller bruk verktøy eller maskiner, dersom du føler deg svimmel når du bruker dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Farydak
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor mye skal du ta
 • Farydak skal tas i løpet av 21 dager (2 uker på og 1 uke av) – dette kalles en behandlingssyklus.
 • Du skal ikke ta legemidlet hver dag.
 • Basert på din leges anbefaling, er Farydak-dosen enten 20 mg eller 15 mg eller 10 mg, og tas én gang daglig på dag 1, 3, 5, 8, 10 og 12 i løpet av en syklus på 21 dager.
 • Ikke ta Farydak den 3. uken
 • Etter uke 3 begynner du igjen på en ny syklus som vist nedenfor i tabell 1 og 2.
  Se tabell 1 for syklus 1-8 og tabell 2 for syklus 9-16.
Tabell 1
Anbefalt tidsplan for å ta Farydak i kombinasjon med bortezomib og deksametason (syklus 1-8)
Mangler tekstalternativ for bilde
Tabell 2
Anbefalt tidsplan for å ta Farydak i kombinasjon med bortezomib og deksametason (syklus 9-16)
Mangler tekstalternativ for bilde
Legen din vil fortelle deg nøyaktig hvor mange kapsler med Farydak du skal ta. Du må ikke endre dosen uten å snakke med legen din.
Ta Farydak én gang daglig til samme tid hver dag, kun på planlagte dager.
Bruk av dette legemidlet
 • Svelg kapslene hele sammen med et glass vann.
 • Legemidlet kan tas med eller uten mat.
 • Kapslene må ikke tygges eller knuses.
Hvis du kaster opp etter at du har svelget en kapsel med Farydak, skal du ikke ta flere kapsler før neste planlagte dose.
Hvordan du skal bruke Farydak blisterbrett

Mangler tekstalternativ for bilde

Et Farydak blisterbrett = 3 uker = 1 syklus

Mangler tekstalternativ for bilde

Dagene i syklusen er nummerert på blisterbrettet.
Du skal ta Farydak på dag 1, 3 og 5 og på dag 8, 10 og 12.

Mangler tekstalternativ for bilde

Du skal trykke Farydak-kapselen ut av blisterbrettet på dag 1, 3 og 5 i uke 1 og dag 8, 10 og 12 i uke 2.

Mangler tekstalternativ for bilde

For å hjelpe deg med å holde oversikt over doseringen skal du, på dager du ikke skal ta Farydak, inkludert pausen i uke 3, skrape på den aktuelle dagen på blisterbrettet med fingerneglen din.

Hvor lenge skal du ta Farydak
Fortsett å ta Farydak så lenge legen din sier du skal. Dette er en langtidsbehandling med 16 sykluser (48 uker). Legen din vil overvåke tilstanden din for å se om behandlingen virker. Hvis du har spørsmål om hvor lenge du skal ta Farydak, snakk med legen din eller apotek.
Dersom du tar for mye av Farydak
Hvis du ved et uhell tar flere kapsler enn du skal, eller hvis noen andre tar medisinen din ved et uhell, snakk med en lege eller dra umiddelbart til sykehus. Ta med deg pakningen og dette pakningsvedlegget. Du trenger kanskje medisinsk behandling.
Dersom du har glemt å ta Farydak
 • Hvis det er mindre enn 12 timer siden du skulle ha tatt legemidlet, ta den glemte dosen så snart du husker det. Fortsett deretter å ta legemidlet som vanlig.
 • Hvis det er mer enn 12 timer siden du skulle ha tatt medisinen, skal du ikke ta den glemte dosen.
  Fortsett å ta medisinen som vanlig.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Ta aldri en glemt dose Farydak på en av ”pause”-dagene når det ikke er planlagt en Farydak-dose.
Fortell legen din om alle dosene du har gått glipp av i løpet av en hvilken som helst 21-dagers behandlingssyklus.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen bivirkninger kan være alvorlige
STOPP å ta Farydak og søk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du opplever noe av følgende:
 • vanskeligheter med å puste eller svelge, hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals, sterk kløe i huden, med et rødt utslett eller opphevede kuler (mulige tegn på en allergisk reaksjon)
 • alvorlig hodepine, slapphet og lammelse i armer, bein eller ansikt, talevansker, plutselig tap av bevissthet (mulige tegn på problemer med nervesystemet som blødning eller hevelse i hodet eller hjernen)
 • rask pust, svimmelhet
 • plutselige og voldsomme brystsmerter, tretthet, uregelmessig hjerterytme (mulige tegn på hjerteinfarkt)
 • opphosting av blod, blodig væske som renner ut av nesen (tegn på blødning i lungene)
 • blodig oppkast, svart eller blodig avføring, friskt blod som kommer ut av anus, vanligvis i eller sammen med avføringen (tegn på mage-/tarmblødning)
 • pustevansker med blåfarge rundt munnen, som kan føre til bevisstløshet (tegn på alvorlige lungeproblemer)
 • feber, brystsmerter, økt hjertefrekvens, redusert blodtrykk, kortpustethet eller rask pust (tegn på blodforgiftning, som også er kjent som sepsis)
 • brystsmerter eller ubehag, endringer i hjerterytme (raskere eller langsommere), hjertebank, ørhet, besvimelse, svimmelhet, blåfarging av leppene, kortpustethet, hevelse i armer, ben eller hud (tegn på hjerteproblemer)
Informer en lege eller en farmasøyt umiddelbart dersom du merker noen av disse bivirkningene:
 • magesmerter, kvalme, diaré, oppkast, svart eller blodig avføring, forstoppelse, halsbrann, hevelse av eller oppblåst mage (tegn på et mage-/tarmproblem)
 • nye eller forverrede symptomer som hoste med eller uten slim, feber, vanskeligheter eller vondt for å puste, piping i brystet, smerter i brystet når du puster, kortpustethet eller pustevansker, smerte eller brennende følelse ved vannlating, kraftig trang til å måtte urinere, blod i urinen (tegn på infeksjon i lungene eller urinveiene)
 • feber, sår hals eller munnsår på grunn av infeksjoner (tegn på lavt nivå av hvite blodceller)
 • plutselige blødninger eller blåmerker (tegn på lavt nivå av blodplater)
 • diaré, magesmerter, feber (tegn på betent tykktarm)
 • ørhet, spesielt når du står oppreist (tegn på lavt blodtrykk)
 • tørste, lav urinproduksjon, vekttap, tørr rød hud, irritabilitet (tegn på dehydrering/uttørring)
 • hovne ankler (et tegn på lavt nivå av albumin i blodet, kalles hypoalbuminemi)
 • tretthet, kløe, gulfarging av huden og det hvite i øynene, kvalme eller oppkast, redusert appetitt, smerter på høyre side av magen, mørk eller brun urin, får lettere blødninger eller blåmerker enn normalt (tegn på leverproblemer)
 • sterkt redusert urinmengde, hevelse i bena (tegn på et nyreproblem)
 • muskelsvakhet, muskelspasmer, uvanlig hjerterytme (tegn på endringer av kaliumnivået i blodet)
Andre mulige bivirkninger
Rådfør deg med legen din eller apotek hvis noen av bivirkningene nedenfor blir alvorlige.
Svært vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 10 personer)
 • tretthet (fatigue), blek hud. Dette kan være et tegn på lavt nivå av røde blodceller.
 • redusert appetitt eller vekttap
 • vanskeligheter med å sovne eller sove (søvnløshet)
 • hodepine
 • svimmelhet, tretthet eller svakhet
 • oppkast, kvalme, urolig mage, fordøyelsesvansker
 • hevelse i ben eller armer
 • redusert mengde fosfat eller natrium i blodet
Vanlige (kan påvirke inntil 1 av 10 personer)
 • utslett med små væskefylte blemmer på rødlig hud, munn eller tannkjøtt (tegn på en potensielt alvorlig virusinfeksjon)
 • betent øre, neseblødning eller blødning i det hvite i øyet, blåmerker, betent hud forårsaket av infeksjon (utslett, rødlig hud, også kjent som erytem)
 • magesmerter, diaré, hevelse eller oppblåst mage (tegn på betennelse i mageslimhinnen)
 • trøske (soppinfeksjon i munnen)
 • tørste, høy urinproduksjon, økt appetitt med vekttap (tegn på høyt sukkernivå i blodet)
 • rask vektøkning, hevelse i hender, ankler, føtter eller ansikt (tegn på væskeopphopning)
 • redusert kalsiumnivå i blodet, som noen ganger fører til kramper
 • ukontrollerbar risting i kroppen
 • hjertebank
 • klikkende, raslende eller sprakende lyd fra lungene når du puster
 • sprukne lepper
 • munntørrhet eller endret smakssans
 • luft i magen (flatulens)
 • leddsmerter eller -betennelse
 • blod i urinen (et tegn på et nyreproblem)
 • manglende evne til å kontrollere vannlatingen på grunn av tap av eller svak blærekontroll
 • frysninger
 • vektøkning, tretthet, håravfall, muskelsvakhet, kuldefølelse (tegn på underaktiv skjoldbruskkjertel, kalles hypotyreose)
 • generell følelse av uvelhet
 • økt urinsyrenivå i blodet
 • redusert magnesiumnivå i blodet
 • økt mengde av avfallsproduktet kreatinin i blodet
 • økte blodnivåer av leverenzymene alaninaminotransferase (ALAT), aspartataminotransferase (ASAT) eller alkalisk fosfatase (ALP)
Mindre vanlige (kan påvirke inntil 1 av 100 personer)
 • røde eller lilla, flate, knappenålsstore flekker under huden
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Farydak
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterbrettet etter EXP.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC.
 • Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
 • Ikke bruk dette legemidlet hvis du oppdager skader på emballasjen eller tegn på at den har vært åpnet tidligere.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Farydak
 • Virkestoffet i Farydak er panobinostat.
 • Hver Farydak 10 mg harde kapsel inneholder panobinostatlaktat tilsvarende 10 mg panobinostat. Andre innholdsstoffer er: magnesiumstearat, mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, pregelatinisert stivelse, gelatin, titandioksid (E171), brilliantblå FCF (E133), jernoksid gult (E172), jernoksid svart (E172), propylenglykol (E1520), skjellakkglasur.
 • Hver Farydak 15 mg harde kapsel inneholder panobinostatlaktat tilsvarende 15 mg panobinostat. Andre innholdsstoffer er: magnesiumstearat, mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, pregelatinisert stivelse, gelatin, titandioksid (E171), jernoksid gult (E172), jernoksid rødt (E172), jernoksid svart (E172), propylenglykol (E1520), skjellakkglasur.
 • Hver Farydak 20 mg harde kapsel inneholder panobinostatlaktat tilsvarende 20 mg panobinostat. Andre innholdsstoffer er: magnesiumstearat, mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, pregelatinisert stivelse, gelatin, titandioksid (E171), jernoksid rødt (E172), jernoksid svart (E172), propylenglykol (E1520), skjellakkglasur.
Hvordan Farydak ser ut og innholdet i pakningen
Farydak 10 mg harde kapsler er lysgrønne, ugjennomsiktige kapsler (15,6–16,2 mm), som inneholder hvitt til nesten hvitt pulver, med radial merking "LBH 10 mg" med svart trykkfarge på toppen og to radiale bånd i svart trykkfarge på bunnen, tilgjengelig i blisterpakninger.
Farydak 15 mg harde kapsler er oransje, ugjennomsiktige kapsler (19,1–19,7 mm), som inneholder hvitt til nesten hvitt pulver, med radial merking "LBH 15 mg" med svart trykkfarge på toppen og to radiale bånd i svart trykkfarge på bunnen, tilgjengelig i blisterpakninger.
Farydak 20 mg harde kapsler er røde, ugjennomsiktige kapsler (19,1–19,7 mm), som inneholder hvitt til nesten hvitt pulver, med radial merking "LBH 20 mg" med i svart trykkfarge på toppen og to radiale bånd i svart trykkfarge på bunnen, tilgjengelig i blisterpakninger.
Følgende pakningsstørrelser er tilgjengelige: blisterpakninger med 6, 12 eller 24 kapsler. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Secura Bio Limited 32 Molesworth Street
Dublin 2 Irland
Tilvirker
Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25
90429 Nürnberg Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.06.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adhd (oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, hyperaktivitetslidelse, hyperkinetisk forstyrrelse): Hyperaktivitetssyndrom med debut i barndommen. Symptomene inkluderer: Mangel på oppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og manglende impulskontroll.

alaninaminotransferase (alat): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypotyreose (hypotyreoidisme, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

koagulasjonsforstyrrelse (koagulopati): Forstyrrelse i blodets koagulasjon (levring). Mens mangel på koagulasjonsfaktorer gir blødningstendens, vil mangel på koagulasjonshemmere gi blodpropptendens.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myelomatose (multippelt myelom, benmargskreft, plasmacellemyelom): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert deling av plasmaceller i benmargen. Plasmacellene fortrenger plassen til andre celler i benmargen.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.