Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

EXTRANEAL peritonealdialysevæske

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva EXTRANEAL er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker EXTRANEAL
 3. Hvordan du bruker EXTRANEAL
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer EXTRANEAL
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva EXTRANEAL er, og hva det brukes mot
EXTRANEAL er en peritonealdialysevæske. Bukhulen er hulrommet i buken (magen) din, mellom huden og bukhinnen (peritoneum). Bukhinnen er membranen som omgir dine indre organer slik som tarmer og lever. EXTRANEAL oppløsningen føres inn i bukhulen hvor den fjerner vann og avfallsprodukter fra blodet. Den korrigerer også unormale nivåer av ulike blodkomponenter.
EXTRANEAL kan bli foreskrevet til deg hvis:
 • du er voksen (>18 år) og har permanent nyresvikt som gjør peritonealdialyse nødvendig.
 • standard peritonealdialysevæsker med glukose gitt alene, ikke kan fjerne tilstrekkelig vann.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker EXTRANEAL
Legen må overvåke deg første gang du bruker dette produktet.
Bruk ikke EXTRANEAL:
 • hvis du er allergisk for ikodekstrin eller overfor produkter fremstilt av stivelse (f.eks. maisstivelse), eller for noen av de andre innholdsstoffene i EXTRANEAL.
 • hvis du er intolerant overfor maltose eller isomaltose (sukker som kommer fra stivelse).
 • hvis du har en glykogenlagringssykdom.
 • hvis du allerede har alvorlig laktacidose (for mye syre i blodet).
 • hvis du har et problem som påvirker bukveggen eller bukhulen din, og som ikke kan korrigeres kirurgisk eller et problem som øker risikoen for infeksjoner i buken og som ikke kan korrigeres.
 • hvis du har påvist tap av peritonealfunksjonen grunnet alvorlig peritoneal arrdannelse.
Avdarsler og forsiktighetsreglserSnakk med legen din før du bruker EXTRANEAL:
 • hvis du er eldre. Det er en risiko for dehydrering.
 • hvis du har diabetes og bruker denne oppløsningen for første gang. Justering av insulindosen din kan være nødvendig.
 • hvis du behøver å måle blodsukkernivået ditt (f.eks. hvis du har diabetes). Legen din vil gi deg råd om hvilket måleutstyr du skal bruke (se ”Andre former for interaksjon”).
 • hvis du har en høy risiko for å få alvorlig laktacidose (for mye syre i blodet). Du har økt risiko for laktacidose dersom:
  • du har veldig lavt blodtrykk
  • du har en infeksjon i blodet
  • du har akutt, alvorlig nyresvikt.
  • du har en nedarvet metabolsk sykdom.
  • du bruker metformin (legemiddel som brukes for å behandle diabetes).
  • du bruker legemidler for å behandle HIV, spesielt legemidler kalt NRTIs.
  • hvis du opplever magesmerter eller legger merke til at væsken som kommer ut er grumset, uklar eller inneholder partikler. Dette kan være et tegn på peritonitt (bukhinnebetennelse) eller infeksjon. Du bør kontakte helseteamet ditt umiddelbart. Noter batchnummeret (Lot) på sist brukte dialysevæske, og ta det med til helseteamet ditt, sammen med tømmeposen med grumset væske. De vil avgjøre om behandlingen bør stoppes eller om det skal iverksettes korrigerende behandling. Hvis du f.eks. har en infeksjon, kan det være at legen din tar noen prøver for å finne ut hvilket antibiotikum som vil passe best for deg. Inntil legen vet hva slags infeksjon du har, kan det være han/hun gir deg et antibiotikum som virker mot et bredt spekter av ulike bakterier. Dette kalles bredspektret antibiotika.
  • under peritonealdialyse kan kroppen din miste proteiner, aminosyrer og vitaminer. Legen din vet om disse behøver å erstattes.
  • hvis du har problemer som påvirker bukveggen eller bukhulen. F.eks. dersom du har brokk eller en kronisk infeksiøs- eller betennelsestilstand som påvirker tarmene dine.
  • hvis du har fått aortagraft.
  • hvis du har alvorlig lungesykdom, f.eks. emfysem.
  • hvis du har pusteproblemer.
  • hvis du har sykdom som utelukker normal ernæring.
  • hvis du har kaliummangel.
Du bør også ta følgende i betraktning:
 • en sykdom som kalles innkapslende peritoneal sklerose (Encapsulating peritoneal sklerose: EPS), er en kjent, sjelden komplikasjon av peritonealdialyse behandling. Du bør – kanskje sammen med legen din- være oppmerksom på denne mulige komplikasjonen. EPS forårsaker:
  • betennelse i buken (magen).
  • dannelse av fibrøst vev som dekker og binder sammen dine organer, og påvirker deres normale bevegelse. I sjeldne tilfeller har dette gitt en fatal utgang.
 • Du bør – kanskje sammen med legen din – føre en logg over væskebalansen og kroppsvekten din. Legen din vil kontrollere blodverdiene dine med jevne mellomrom.
 • Legen din vil regelmessig kontrollere kaliumnivåene dine. Dersom de blir for lave kan det være han/hun gir deg kaliumklorid for å kompensere for dette.
Av og til er behandling med dette legemidlet ikke anbefalt, for eksempel hvis:
 • du har akutt nyresykdom.
Barn
Sikkerheten og effekten av Extraneal hos barn under 18 er ikke fastslått.
Andre legemidler og EXTRANEAL:
 • Si fra til legen din dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
 • Hvis du bruker andre legemidler, kan det hende legen må øke doseringen av disse. Grunnen er at behandling med peritonealdialyse øker eliminasjonen av visse legemidler.
 • Vær forsiktig hvis du bruker hjertemedisiner, kjent som hjerteglykosider, (f.eks. digoksin). Det kan være at hjertemedisinen din ikke er så effektiv eller at dens toksisitet øker. Det kan hende du:
  • behøver tilskudd av kalium og kalsium.
  • utvikler en uregelmessig hjerterytme (en arytmi).
Legen din vil overvåke deg nøye under behandlingen, spesielt kaliumnivåene dine.
Andre former for interaksjoner:

EXTRANEAL påvirker målingen av blodsukker med visse typer måleutstyr. Hvis du må måle blodsukkeret ditt, må du passe på å bruke utstyr som er glukosespesifikt. Legen din vil gi deg råd om hvilket utstyr du skal bruke.
Hvis du bruker feil type måleutstyr, kan det gi en falsk, forhøyet måling av blodsukkernivå. Dette kan føre til at du får mer insulin enn du trenger. Dette kan føre til hypoglykemi (lavt blodsukkernivå), som kan føre til tap av bevissthet, koma, nevrologisk skade eller død. Dessuten kan en falsk, forhøyet glukosemåling skjule faktisk hypoglykemi og føre til at denne ikke behandles, med lignende konsekvenser.
Det kan måles falske, forhøyede glukosenivåer i inntil to uker etter at du har avsluttet behandlingen med Extraneal. Dersom du innlegges på sykehus, bør du advare legene om denne mulige interaksjonen og de skal nøye kontrollere bruksanvisningen for blodsukkermåler utstyret for å være sikker på at de bruker et som er glukosespesifikt.

Graviditet og amming:
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. EXTRANEAL anbefales ikke under svangerskap eller amming, med mindre legen din gir deg et annet råd.
Kjøring og bruk av maskiner:
Denne behandlingen kan forårsake utmattelse, svakhet, tåkesyn eller svimmelhet. Ikke kjør bil eller bruk maskiner dersom du er påvirket.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker EXTRANEAL
EXTRANEAL skal administreres inn i bukhulen din. Dette er hulrommet i buken (magen) din, mellom huden og bukhinnen. Bukhinnen er membranen som omgir dine indre organer slik som tarmer og lever
Bruk alltid dette legemidlet slik helsepersonellet som er spesialister på peritonealdialyse, har fortalt deg. Snakk med legen din hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
 • Én pose per dag i løpet av den lengste dialyseperioden, dvs.:
  • over natten ved kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialyse (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis – CAPD)
  • i løpet av dagen ved automatisert peritonealdialyse (Automated Peritoneal Dialysis – APD)
 • Bruk mellom 10 og 20 minutter på å føre inn væsken.
 • Dialysetiden med EXTRANEAL er 6-12 timer ved CAPD og 14-16 timer med APD.
Administrasjonsmåte:
Før bruk:
 • Varm opp posen til 37ºC. Bruk varmeplaten som er spesielt utformet for dette formålet. Senk aldri posen i vann for å varme den.
 • Bruk aseptisk teknikk under hele administreringen av oppløsningen, slik du har blitt opplært.
 • Før du starter et poseskift, pass på at du vasker hendene dine og området der skiftet vil bli utført.
 • Før ytterposen åpnes, kontrollèr at du har korrekt type oppløsning, utløpsdato og mengde (volum). Løft på dialyseposen for å sjekke om det er noen lekkasjer (overskuddsvæske i ytterposen). Ikke bruk posen dersom det oppdages lekkasjer.
 • Etter fjerning av ytterposen, må innerposen inspiseres for tegn på lekkasje ved at det trykkes/klemmes bestemt på posen. Ikke bruk posen dersom det oppdages noen form for lekkasje.
 • Kontroller at oppløsningen er klar. Ikke bruk posen hvis oppløsningen er uklar eller inneholder partikler.
 • Sikre at alle koblinger er godt festet før du starter poseskiftet.
 • Snakk med legen din dersom du har noen spørsmål eller bekymringer om dette produktet eller hvordan det skal brukes.
Bruk hver pose kun en gang. Kast eventuell gjenværende, ubrukt oppløsning.
Etter bruk må du kontrollere at den tømte væsken ikke er grumset.
Kompatibilitet med andre legemidler:
Det kan være at legen din foreskriver andre injiserbare legemidler til deg, som skal tilføres direkte i posen med EXTRANEAL. I så fall tilfører du legemidlet gjennom medikamentporten i bunnen av posen. Bruk produktet umiddelbart etter at legemidlet er tilført. Spør legen din hvis du er usikker.
Dersom du bruker mer enn én pose med EXTRANEAL i løpet av 24 timer:
Dersom du infunderer for mye EXTRANEAL kan du:
 • få en oppblåst mage
 • få en følelse av at du er overfylt og/eller
 • bli kortpustet
Kontakt legen din straks. Hun eller han vil gi deg råd om hva du skal gjøre.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du avbryter behandlingen med EXTRANEAL:
Du må ikke slutte med peritonealdialyse uten å ha avtalt dette med legen din. Hvis du avslutter behandlingen, kan det ha livstruende konsekvenser.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemiddelet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Si ifra til legen din hvis du opplever bivirkninger, inkludert bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Si ifra til legen din eller dialyseavdelingen, umiddelbart dersom noe av det følgende oppstår:
 • hypertensjon (blodtrykk som er høyere enn normalt)
 • hovne ankler eller ben, hovne øyne, kortpustethet eller brystsmerter (hypervolemi)
 • overfølsomhet (allergisk reaksjon) som kan omfatte opphovning av ansikt, hals eller rundt øynene (angioødem)
 • magesmerter
 • frysninger (skjelvinger/influensalignende symptomer)
Dette kan være tegn på alvorlige bivirkninger. Du kan behøve umiddelbart medisinsk tilsyn.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer) hos pasienter som bruker EXTRANEAL:
 • Rødhet og avskalling av huden, utslett, kløe (pruritus)
 • Ørhet eller svimmelhet, tørste (dehydrering)
 • Redusert blodvolum (hypovolemi)
 • unormale svar på laboratorieprøver
 • Svakhet, hodepine, utmattelse
 • Hovne ankler eller ben
 • Lavt blodtrykk (hypotensjon)
 • ’ringing’ i ørene
Andre bivirkninger som er knyttet til peritonealdialyseprosedyren, eller er vanlige for alle peritonealdialysevæsker:
 • Uklar oppløsning som er tappet fra bukhulen, magesmerter
 • Blødning i bukhulen, puss, opphovning, smerte eller infeksjon rundt utgangsstedet for kateteret ditt, kateterblokkering, skade, interaksjon med kateteret
 • Lav konsentrasjon av blodsukker (hypoglykemi)
 • Sjokk eller koma som skyldes lav konsentrasjon av blodsukker
 • Høy konsentrasjon av blodsukker (hyperglykemi)
 • Kvalme, oppkast, manglende appetitt, munntørrhet, forstoppelse, diaré, flatulens (luft i magen), tilstander i magen eller tarmer slik som blokkering i tarmen, magesår, gastritt (betennelse i magen), fordøyelsesproblemer
 • opphovning av magen, brokk i bukhulen (dette forårsaker en klump i lysken)
 • Endring av blodprøvene dine
 • Unormal leverfunksjonstest
 • Vektøkning eller -nedgang
 • Smerte, feber, utmattelse
 • Hjertesykdom, raskere hjerterytme, kortpustethet eller brystsmerter
 • Anemi (reduksjon av røde blodlegemer som gjør at huden blir blek og forårsaker svakhet eller andpustethet); økning eller reduksjon av antall hvite blodlegemer; reduksjon av blodplater, som øker risikoen for blødning eller dannelse av blåmerker
 • Nummenhet, kribling, brennende følelse
 • Hyperkinesi (økte bevegelser og vanskeligheter med å holde seg i ro)
 • Tåkesyn
 • Tap av smakssans
 • Væske i lungene (pulmonært ødem), kortpustethet, pusteproblem eller hvesing, hoste, hikke
 • Nyresmerte
 • Negleforandringer
 • Hudforandringer slik som elveblest (urtikaria), psoriasis, sår i huden, eksem, tørr hud, misfarging av hud, vabler i huden, allergisk- eller kontaktdermatitt, utslett og kløe. Utslett kan være kløende med røde flekker dekket av klumper, eller med erupsjon eller sprukken hud. De tre følgende alvorlige typer av hudreaksjoner kan forekomme:
  • Toksisk epidermal nekrolyse (TEN). Dette forårsaker:
   • et rødt utslett over mange deler av kroppen
   • sprukken hud i det ytre laget
  • Erythema multiforma. En allergisk hudreaksjon som forårsaker flekker, røde hevelser eller lilla områder, eller områder med blæredannelse. Det kan også berøre munnen, øyne og andre fuktige overflater på kroppen
  • Vaskulitt. Betennelse i visse blodårer i kroppen. Kliniske symptomer vil avhenge av hvilken del av kroppen som er påvirket, men kan fremstå på huden som røde eller lilla flekker eller hevelser, eller ha symptomer lignende en allergisk reaksjon inkludert utslett, leddsmerte og feber.
 • Muskelkramper, smerte i skjelett, ledd, muskler, rygg og nakke
 • Blodtrykksfall når man reiser seg opp (ortostatisk hypotensjon)
 • Peritonitt (bukhinnebetennelse) inkludert peritonitt forårsaket av sopp eller bakterieinfeksjon
 • Infeksjoner inkludert influensasyndrom, byller
 • Irrasjonell tankegang, angst, nervøsitet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer EXTRANEAL
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares i originalpakningen.
 • Skal ikke oppbevares under 4ºC.
 • Produktet bør brukes umiddelbart etter at ytterposen er fjernet.
 • Bruk ikke EXTRANEAL etter utløpsdatoen som er angitt på kartongetiketten og på posen etter forkortelsen Utl.dato og symbolet Mangler tekstalternativ for bilde. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Kast Extraneal slik du er blitt opplært.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av EXTRANEAL
Virkestoffer er:

Ikodekstrin

75 g/l

Natriumklorid

5,4 g/l

Natrium (S)-laktat

4,5 g/l

Kalsiumklorid

0,257 g/l

Magnesiumklorid

0,051 g/l

Natrium

133 mmol/l

Kalsium

1,75 mmol/l

Magnesium

0,25 mmol/l

Klorid

96 mmol/l

Laktat

40 mmol/l

Andre innholdsstoffer er:
 • Vann til injeksjonsvæsker.
 • Natriumhydroksid eller saltsyre.
Hvordan EXTRANEAL ser ut og innholdet i pakningen
 • EXTRANEAL er pakket i fleksible poser av plast som inneholder 1,5 liter, 2,0 liter eller 2,5 liter.
 • Oppløsningen i posene er klar og fargeløs.
 • Hver pose har en beskyttede ytterpose og leveres i kartonger.

Volum

Antall enheter per kartong

Produktutforming

Type kobling(er)

1,5 l
1,5 l
1,5 l

8
8
6

Enkeltpose (APD)
Duo-pose (CAPD)
Enkeltpose (APD)

skru/spike
skru/spike
skru/spike

1,5 l

6

Duo-pose (CAPD)

skru/spike/lineo

2,0 l

8

Enkeltpose (APD)

skru/spike

2,0 l

8

Duo-pose (CAPD)

skru/spike

2,0 l
2,0 l

6
6

Enkeltpose (APD)
Duo-pose (CAPD)

skru/spike
skru/spike

2,0 l

5

Enkeltpose (APD)

skru/spike

2,0 l

5

Duo-pose (CAPD)

skru/spike/lineo

2,5 l

5

Enkeltpose (APD)

skru/spike

2,5 l

5

Duo-pose (CAPD)

skru/spike

2,5 l

4

Enkeltpose (APD)

skru/spike

2,5 l

4

Duo-pose (CAPD)

skru/spike/lineo

Lineo-koblingen inneholder jod.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Baxter AS,
Postboks 70, Nydalen
0409 Oslo
Norge
Tel: + 47 22 58 48 00
Faks: +47 22 58 48 01
E-post: postkasse@baxter.com
Tilvirker:
Baxter Healthcare S.A.
Moneen Road
Castlebar, County Mayo
Irland
Baxter Healthcare Ltd.
Caxton Way, Thetford,
Norfolk, IP24 3SE,
Storbritannia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.02.2016
Dette pakningsvedlegget inneholder ikke all informasjon om dette legemidlet. Spør legen din hvis du har spørsmål, eller det er noe du er usikker på.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

ambulatorisk (ambulant, ambulerende): Oppegående, ikke sengeliggende. Pasienten kommer seg selv til sin behandling og er ikke innlagt på sykehus.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

emfysem: Sykdomstilstand der alveolene i lungene blir ødelagt. Lungene mister sin elastisitet og det blir vanskeligere å puste. Dette fører til at utvekslingen av oksygen fra luften og karbondioksid (et avfallsstoff fra kroppen) forverres og oksygenmangel kan oppstå. Emfysem er ofte forårsaket av røyking, men kan også være arvelig. Lungemfysem og kronisk bronkitt gir sammen opphav til sykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hyperkinesi (motorisk hyperaktivitet): Ufrivillige kroppsbevegelser med unormal styrke, retning og hastighet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

ten (toksisk epidermal nekrolyse, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.