Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

EVICEL oppløsninger til vevslim

humant fibrinogen

humant trombin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva EVICEL er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker EVICEL
 3. Hvordan du bruker EVICEL
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer EVICEL
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva EVICEL er og hva det brukes mot
EVICEL er et humant, fibrint vevslim som leveres i en pakning med to separate hetteglass. Hvert hetteglass inneholder 1 ml, 2 ml eller 5 ml oppløsning (med henholdsvis humant fibrinogen og humant trombin).
Påføringsutstyr og egnede utstyrsspisser leveres separat.
Fibrinogen er et konsentrat av koagulerbart protein og trombin er et enzym som får koagulerbart protein til å koagulere. Så når de to komponentene blandes sammen, koagulerer de umiddelbart.
EVICEL påføres hos voksne under kirurgi for å redusere blødninger og lekkasjer under og etter operasjonen.
EVICEL kan brukes ved blodkarkirurgi og ved kirurgi som finner sted på bakre bukvegg. EVICEL kan også brukes til å sikre vanntett lukning av cerebrale hinner (dura mater) under nevrokirurgi når andre kirurgiske teknikker er utilstrekkelige.
Det dryppes eller sprayes på kuttet vev, der det danner et tynt lag som tetter vevet og/eller stopper blødningen.
 
2. Hva du må vite før du bruker EVICEL
Bruk ikke EVICEL
 • Dersom du er allergisk (overfølsom) overfor legemidler laget av humant blod eller et av de andre innholdsstoffene i EVICEL (listet opp i avsnitt 6). Tegn på allergiske reaksjoner omfatter elveblest, utslett, tranghetsfølelse i brystet, kortpustethet, blodtrykksfall og pustebesvær. Hvis disse symptomene oppstår, må administrasjonen avsluttes umiddelbart.
 • EVICEL må ikke påføres intravaskulært.
 • EVICEL skal ikke brukes i endoskopisk (inne i lumen på et hult organ) kirurgi. Se anbefalinger nedenfor for laparoskopi.
 • EVICEL må ikke brukes til tetning av suturlinjen i dura mater hvis det er åpninger på mer enn 2 mm etter suturering.
 • EVICEL må ikke brukes som lim for fiksering av durale lapper.
 • EVICEL må ikke brukes som tetningsmiddel når dura mater ikke kan sutureres.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • For å unngå risikoen for potensiell dødelig luft- eller gassemboli, skal EVICEL sprayes på kun ved bruk av CO₂-gass under trykk.
 • Før påføring av EVICEL skal overflateområdet til såret tørkes med standard teknikker (f.eks. intermitterende applikasjon av kompresser, vattdotter, sug).
 • Når EVICEL påføres under kirurgi, må kirurgen sikre at det kun påføres på vevsoverflaten. EVICEL må ikke injiseres i vev eller blodkar, fordi det da vil forårsake koagler som kan være dødelige.
 • Bruk av EVICEL har ikke blitt studert i følgende prosedyrer, og det foreligger derfor ingen informasjon som viser at det ville være effektivt i disse prosedyrene:
  • sammenliming av vev
  • kirurgiske inngrep på hjernen eller ryggmargen unntatt for støtte av vanntett lukning av cerebrale hinner (dura mater)
  • kontrollere blødning i magen eller tarmene ved å påføre legemidlet gjennom endoskop
  • forsegling av tarmkirurgi
  • tetning i transfenoidale og otonevrokirurgiske prosedyrer
 • Det er ikke kjent om strålebehandling kan påvirke effekten til fibrintetningsmiddel dersom det blir brukt til suturlinjetetning under nevrokirurgi.
 • Bruk av EVICEL under nevrokirurgi hos pasienter som også behandles med implantater eller med durale lapper har ikke blitt evaluert i kliniske studier.
 • Blødningen skal kontrolleres før EVICEL brukes til å forsegle den durale suturlinjen.
 • EVICEL skal påføres i et tynt lag. Overdreven, klumpete påføring kan påvirke legemidlets effekt negativt, og også leging av såret.
Livstruende luft- eller gassemboli har oppstått ved bruken av sprayenheter som bruker trykkregulator til å administrere EVICEL. Det virker som om dette skjer i sammenheng med sprayenheter som har høyere enn anbefalt trykk og/eller som brukes svært nær vevsoverflaten. EVICEL-spraypåføringen skal kun brukes hvis det er mulig å nøyaktig bedømme sprayavstanden, spesielt under laparoskopi.
Sprayavstanden fra vev og trykk skal være innenfor områdene som anbefales av produsenten (se tabellen i avsnittet Bruksanvisning). Ved spraying av EVICEL, må endringer i blodtrykk, puls, oksygenmetning og CO₂-innholdet på slutten av ekshalasjon overvåkes på grunn av mulighetene for at det oppstår luft- eller gassemboli. Sprayenheter og tilbehørsspisser har bruksanvisning med anbefalinger for trykkområder og nærhet til vevsoverflaten, som skal følges nøye.
 • Nærliggende områder må beskyttes (tildekkes) for å sikre at EVICEL bare påføres partier som skal behandles.
 • Som for alle proteinpreparater er det mulig at det vil oppstå overfølsomhetsreaksjoner (allergi). Tegn på overfølsomhetsreaksjoner omfatter elveblest, utslett, trangpustethet, kortpustethet, hypotensjon og anafylaksi. Hvis disse symptomene oppstår, må administrasjonen avsluttes umiddelbart.
 • Når legemidler lages av humant blod eller plasma, iverksettes visse tiltak for å forhindre at infeksjoner overføres til pasientene. Disse omfatter nøye utvelgelse av blod- og plasmadonorer for å forsikre at de som har risiko for å bære infeksjoner, utelukkes, samt testing av hver donasjon og plasmapoolene for tegn på virus/infeksjoner. Produsentene av disse legemidlene benytter også tiltak under behandlingen av blod og plasma som kan inaktivere eller fjerne virus. På tross av disse tiltakene, kan ikke muligheten for overføring av smittsomme stoffer utelukkes fullstendig når legemidler tilberedt fra humant blod eller plasma administreres. Dette gjelder også eventuelle ukjente eller nye virus, eller andre typer infeksjoner.
Tiltakene som treffes ved produksjon av fibrinogen og trombin anses effektive for lipiddekkede virus, som humant immunsviktvirus (HIV), hepatitt B-virus og hepatitt C-virus samt det ikke-innkapslede viruset hepatitt A. Tiltakene som treffes kan ha begrenset verdi mot parvovirus B19. Parvovirus B19- infeksjon kan være alvorlig for gravide kvinner (fosterinfeksjon) og for personer med svikt i immunsystemet eller som har enkelte typer anemi (f.eks. sigdcelleanemi eller hemolytisk anemi).
Helsepersonellet registrerer navn og batchnummer på legemidlet for å kunne spore eventuelle infeksjonskilder.
Barn og ungdom
Dataene som foreligger, er for begrenset til å kunne støtte sikkerhet og effekt av EVICEL hos denne populasjonen.
Andre legemidler og EVICEL
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne vite om noen bestemt risiko er forbundet med bruk av EVICEL under graviditet eller amming. Fordi EVICEL brukes under kirurgi, bør du imidlertid diskutere den generelle risikoen forbundet med operasjonen med legen din hvis du er gravid eller ammer.
 
3. Hvordan du bruker EVICEL
Legen som behandler deg vil administrere EVICEL under operasjonen. Under operasjonen vil legen din dryppe eller spraye EVICEL på kuttet vev, ved hjelp av påføringsutstyr. Dette utstyret gjør det mulig å tilføre like store mengder av de to komponentene i EVICEL samtidig, og sikrer at de blandes jevnt, noe som er viktig for at vevslimet skal ha optimal effekt.
Hvor mye EVICEL legen påfører, kommer an på vevsflaten som skal behandles under operasjonen. Legen drypper preparatet på vevet i meget små mengder eller sprayer i korte støt (0,1-0,2 ml) for å danne et tynt, jevnt lag. Hvis påføring av ett enkelt lag EVICEL ikke stopper blødningen fullstendig, kan enda et lag påføres.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger som oppstod i løpet av de kliniske studiene ble ansett å være tilknyttet bruken av EVICEL:
De mest alvorlige bivirkningene
 • Vannaktig væske (cerebrospinalvæske) som kommer ut av såret eller nesen (CSF-lekkasje/CSF- rhinoré)
 • Hodepine, kvalme og oppkast (på grunn av subdural hygrom, som innebærer ansamling av CSF i det subdurale rommet (rommet mellom den harde hjernehinne og spindelvevshinnen))
 • Feber eller langvarig forstoppelse, flatulens (som følge av abdominal abscess)
Bivirkningene som er oppført ovenfor var vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer).
 • Nummenhet eller smerte i ekstremitetene (armer og ben), forandringer i hudfarge (som følge av graftokklusjon (blokkering av transplantatet) eller trombose (blodpropp))
Denne bivirkningen forekom mindre vanlig (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
Hvis du opplever noen av de ovennevnte symptomene, eller noen andre symptomer som er relatert til operasjonen, ta kontakt med lege eller kirurg umiddelbart. Hvis du føler deg uvel, gi beskjed til legen umiddelbart, selv om symptomene er annerledes enn de som er beskrevet her.
Andre bivirkninger
Andre bivirkninger som ble rapportert som vanlige i løpet av kliniske studier med EVICEL (dvs. at de kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer), inkluderte meningitt, feber, problemer med koagulering av blodet og akkumulering av CSF-væske i hjernekavitetene (hydrocefalus). Alle disse bivirkningene var vanlige .
Bivirkninger som forekom mindre vanlig i løpet av kliniske studier med EVICEL (dvs. at de kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer) inkluderte infeksjon, blodansamlinger (hematom), hevelse, redusert hemoglobin og postoperative sårkomplikasjoner (inkludert blødning eller infeksjon).
EVICEL er et fibrint vevslim. Fibrine vevslim kan generelt sett og i sjeldne tilfeller (kan forekomme hos opptil 1av 1000 personer) forårsake en allergisk reaksjon. Dersom du opplever en allergisk reaksjon, kan du ha ett eller flere av følgende symptomer: hudutslett, elveblest eller nesleutslett, trangpustethet, kuldefølelse, rødming, hodepine, lavt blodtrykk, letargi, kvalme, uro, økt hjertefrekvens, prikking, oppkast eller tungpustethet. Ingen allergiske reaksjoner er rapportert hittil for pasienter som er behandlet med EVICEL.
Det er også en teoretisk mulighet for at du kan utvikle antistoffer mot proteinene i EVICEL, som potensielt kan påvirke blodkoaguleringen. Hyppigheten av denne typen hendelser er ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer EVICEL
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Hetteglassene må oppbevares stående.
Oppbevares i fryser ved -18ºC eller kaldere.
Oppbevar hetteglassene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Må ikke fryses på nytt. Etter tining kan uåpnede hetteglass oppbevares ved 2-8ºC og beskyttet mot lys i opptil 30 dager uten å bli frosset igjen i løpet av denne perioden. Den nye utløpsdatoen ved 2-8ºC bør merkes på esken, men skal ikke overstige utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten. Ved slutten av denne perioden skal legemidlet brukes eller kastes.
Fibrinogen- og trombinkomponentene er stabile ved romtemperatur i opptil 24 timer. Ikke oppbevar EVICEL i kjøleskap etter at den har nådd romtemperatur. Så snart de er trukket opp i påføringsutstyret, må de brukes umiddelbart. Kast ubrukt legemiddel etter 24 timer ved romtemperatur
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av EVICEL
Virkestoffer er:
Komponent 1: Humant koagulerbart protein (inneholder hovedsakelig fibrinogen og fibronektin 50–90 mg/ml)
Komponent 2: Humant trombin (800–1200 IE/ml)
Andre hjelpestoffer er:
Komponent 1: argininhydroklorid, glysin, natriumklorid, natriumsitrat, kalsiumklorid og vann til injeksjonsvæsker.
Komponent 2: kalsiumklorid, humant albumin, mannitol, natriumacetat og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan EVICEL ser ut og innholdet i pakningen
Pakningsstørrelser
EVICEL er et humant fibrinlim som leveres i en pakning med to separate hetteglass. Hvert hetteglass inneholder 1 ml, 2 ml eller 5 ml oppløsning med henholdsvis humant fibrinogen og humant trombin.
EVICEL er tilgjengelig i følgende pakningsstørrelser: 2 x 1 ml, 2 x 2 ml og 2 x 5 ml. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Påføringsutstyr og egnede utstyrsspisser leveres separat.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Omrix Biopharmaceuticals N.V.
Leonardo Da Vinci Laan 15
B-1831 Diegem Belgia
Tlf.: +32 2 746 30 00
Faks: +32 2 746 30 01
Tilvirker:
Omrix Biopharmaceuticals Ltd
Plasma Fractionation Institute Sheba Hospital, Tel Hashomer Ramat Gan 5262000, Israel Tlf.: +972-3-5316512
Faks: +972-3-5316590
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.04.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu
Dette pakningsvedlegget er tilgjengelig på alle EU/EØS-språk på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency).
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell.BRUKSANVISNINGLes dette før du åpner pakningen
EVICEL leveres i sterile pakninger, og derfor er det viktig å kun bruke uskadde pakninger som ikke har vært åpnet (post-sterilisering er ikke mulig).
Oppbevaring
Den godkjente holdbarheten for EVICEL er 2 års lagring ved ≤ -18 °C. Bruk ikke etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken.
Innen holdbarhetstiden på 2 år kan uåpnede hetteglass oppbevares etter opptining ved 2 °C – 8 °C (i kjøleskap) og beskyttet mot lys i en periode på opptil 30 dager.
Datoen da oppbevaring i kjøleskap startes, må skrives på esken på beregnet sted. Skal ikke fryses på nytt.
Fibrinogen- og trombinkomponentene er stabile ved romtemperatur i opptil 24 timer, men når de er trukket opp i administrasjonsutstyret, må de brukes umiddelbart.
Hetteglassene skal oppbevares stående.
Ikke bruk etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Påføringsutstyret bør oppbevares separat fra fibrinogen og trombin, ved romtemperatur.
Opptining
Hetteglassene skal tines på én av følgende måter:
2 °C - 8 °C (kjøleskap): hetteglassene tiner innen 1 dag,
20 °C - 25 °C (romtemperatur): hetteglassene tiner innen 1 time,
37 °C (f.eks. vannbad ved bruk av aseptisk teknikk, eller ved å varme hetteglassene i hånden): hetteglassene tines normalt innen 10 minutter. De kan stå i denne temperaturen i 10 minutter eller til de er helt tinet, men ikke lenger. Temperaturen må ikke overskride 37 °C.
Før bruk må preparatet nå 20 °C - 30 °C.Tilberedning
EVICEL påføres kun ved hjelp av CE-merket påføringsutstyr merket EVICEL og om ønskelig utstyrsspiss. Brosjyrer med detaljerte instruksjoner for bruk av EVICEL sammen med påføringsutstyret og tilbehørsspissene følger med i pakningen med påføringsutstyret og tilbehørsspissene. Tilbehørsspissene skal bare brukes av personer som har fått tilstrekkelig opplæring i laparoskopiske, laparaskopassisterte eller åpne kirurgiske inngrep. Legemidlet skal kun rekonstitueres og administreres i henhold til instruksjonene og med enhetene som anbefales for dette legemidlet.
For å unngå risikoen med potensielt livstruende luft- eller gassemboli skal EVICEL sprayes ved bruk av CO2-gass under trykk.
Oppløsningene er klare eller lett blakket. Ikke bruk oppløsninger som er uklare eller har avleiringer. Trekk innholdet i de to hetteglassene opp i påføringsutstyret. Følg instruksjonene for bruk i pakningen med utstyret. Begge sprøytene fylles med like store volumer, og skal ikke inneholde luftbobler. Ingen nåler trengs til tilberedning av EVICEL for administrasjon.
Før påføring av EVICEL må overflateområdet for såret tørkes med standard teknikker (f.eks. intermitterende applikasjon av kompresser, vattdotter, sug).
Påføring ved drypping
Hold spissen av applikatoren så nærme vevsflaten som mulig, men uten å berøre vevet under påføring, og påfør enkeltdråper på området som skal behandles. Hvis applikatorspissen tilstoppes, kan den kuttes av i trinn på 0,5 cm.
Påføring ved spraying
EVICEL må kun sprayes på med CO₂ under trykk.
Koble den korte slangen på påføringsutstyret til enden av den lange gasslangen med hannluerlåsen. Koble hunnluerlåsen på gasslangen (med et 0,2 μm bakteriostatisk filter) til en trykkregulator.
Trykkregulatoren brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
Ved påføring av EVICEL ved bruk av en sprayenhet, bruk trykk og avstand fra vevet som er innenfor områdene som anbefales av produsenten.
Mangler tekstalternativ for bilde
Legemidlet sprayes så på vevsoverflaten i korte støt (0,1–0,2 ml) for å danne et tynt, jevnt lag. EVICEL danner en klar film over påføringsområdet.
Når EVICEL sprayes, må endringer i blodtrykk, puls, oksygenmetning og CO₂-ekshalasjon overvåkes grunnet mulig risiko for at det oppstår gassemboli.
Avhending
Ikke-anvendt legemiddel eller avfallsmateriale skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

abscess (byll, abscessdannelse, bylldannelse): Avgrenset infeksjon som gir bylldannelse i vevet. Som regel infeksjon med bakterier. Byllen fylles med puss, som består av vevsrester, bakterier og hvite blodceller.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

hematom: Blodansamling i vev eller organer som skyldes en blødning.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hepatitt a (hepatitt a-virusinfeksjon, hav-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt A-virus (HAV). HAV smittter oftest via urent drikkevann.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

humant immunsviktvirus (hiv): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravaskulært (intravaskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

sigdcelleanemi: En arvelig sykdom som forårsaker avvik i uttrykk av globin i hemoglobin. Arvegangen er autosomal recessiv, det vil si at hos en person som har arvet kun ett gen for tilstanden fra den ene forelderen, vil fremdeles det friske genet ha uttrykk av normalt hemoglobin og symptomer vil sjeldent forekomme. Et individ med arveanlegg for tilstanden fra begge foreldrene vil alltid uttrykke sykdommen, og vil kun danne abnormt hemoglobin. Abnormt hemoglobin blir viskøst ved utsettelse for en nedgang av oksygen. Dette fører til at de røde blodcellene får en sigdform (halvmåneform), blir stive, klebrige og skjøre. Når sigdceller klumper seg sammen vil kapillærene blokkeres, og oksygentransporten blir begrenset som fører til skader på vev og organer. Sykdommen har en høy dødelighet for pasienter med alvorlig sykdom.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.