Etoricoxib Sandoz

Sandoz (Sandoz A/S)Virkestoff: EtorikoksibPakningsvedlegg