Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotabletter

esomeprazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Esomeprazol Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Esomeprazol Sandoz
 3. Hvordan du bruker Esomeprazol Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Esomeprazol Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Esomeprazol Sandoz er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Esomeprazol Sandoz inneholder et legemiddel som heter esomeprazol. Dette tilhører en gruppe medisiner kalt “protonpumpehemmere”. De virker ved å redusere mengden av syre som produseres i magen din.
Esomeprazol Sandoz brukes til behandling av følgende tilstander:
Voksne
 • Gastroøsofageal reflukssykdom (GERD). Dette er når magesyre lekker opp i spiserøret og forårsaker smerte, betennelse og halsbrann.
  • Sår i magen eller den øvre delen av tarmene, som er infisert av en bakterie som heter Helicobacter pylori. Hvis du lider av dette, kan legen også forskrive antibiotika for å behandle infeksjonen og sørge for tilheling av såret.
  • Magesår som er forårsaket av legemidler som kalles NSAIDs (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler). Esomeprazol Sandoz kan også brukes for å forebygge magesår hvis du tar NSAIDs.
  • For mye magesyre forårsaket av vekst i bukspyttkjertelen (Zollinger-Ellisons syndrom).
  • Langvarig behandling etter forebygging av ny blødning fra magesår ved intravenøs bruk av Esomeprazol Sandoz.
Ungdom fra 12 år og eldre
 • Gastroøsofageal reflukssykdom (GERD). Dette er når magesyre lekker opp i spiserøret og forårsaker smerte, betennelse og halsbrann.
 • Sår i magen eller den øvre del av tarmen, som er infisert av en bakterie som heter “Helicobacter pylori”. Hvis du lider av dette, kan legen også forskrive antibiotika for å behandle infeksjonen og sørge for tilheling av såret.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Esomeprazol Sandoz
Bruk ikke Esomeprazol Sandoz
 • dersom du er allergisk overfor esomeprazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du er allergisk overfor lignende legemidler som inneholder virkestoffer med navn som slutter på -prazol (f.eks. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol)
 • dersom du tar legemidler som inneholder virkestoffet nelfinavir, et legemiddel til behandling av HIV-infeksjon.
Bruk ikke Esomeprazol Sandoz dersom noe av det ovennevnte gjelder for deg. Hvis du er usikker, rådfør deg med lege eller apotek før du tar Esomeprazol Sandoz.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Esomeprazol Sandoz:
 • dersom du har alvorlige problemer med leveren
 • dersom du har alvorlige problemer med nyrene
 • det er planlagt at du skal ta en spesiell blodprøve (Kromogranin A)
 • dersom du noen gang har hatt en hudreaksjon etter behandling med en lignende medisin som Esomeprazol Sandoz, som reduserer magesyre.
Kontakt lege så raskt som mulig dersom du får hudutslett, spesielt på områder som utsettes for sol, siden det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med Esomeprazol Sandoz. Husk også å nevne for legen din andre bivirkninger som smerter i leddene.
Esomeprazol Sandoz kan maskere symptomene på andre sykdommer. Dersom noe av det følgende skjer med deg før du begynner å ta Esomeprazol Sandoz eller når du bruker dette legemidlet, må du ta kontakt med legen din umiddelbart:
 • du går mye ned i vekt uten grunn og har problemer med å svelge
 • du får smerter i magen eller fordøyelsesproblemer
 • du begynner å kaste opp mat eller blod
 • du får svart avføring (blodflekket avføring)
Dersom du har fått forskrevet Esomeprazol Sandoz “ved behov”, må du kontakte legen din hvis symptomene fortsetter eller forandrer karakter.
Dersom du bruker en protonpumpehemmer som Esomeprazol Sandoz, kan det gi en viss økt risiko for brudd i hofte, håndledd eller ryggsøyle, særlig hvis du bruker det i mer enn 1 år. Rådfør deg med legen din dersom du har osteoporose eller dersom du bruker kortikosteroider (som kan øke risikoen for osteoporose).
Barn
Esomeprazol Sandoz er ikke anbefalt til barn under 12 år på grunn av utilstrekkelige data.
Andre legemidler og Esomeprazol Sandoz
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er nødvendig fordi Esomeprazol Sandoz kan påvirke hvordan andre legemidler virker, og noen legemidler kan ha innvirkning på Esomeprazol Sandoz.
Ta ikke Esomeprazol Sandoz dersom du bruker legemiddel som inneholder nelfinavir (brukes til å behandle HIV).
Følgende legemidler kan påvirke eller bli påvirket av Esomeprazol Sandoz:
 • atazanavir, et legemiddel til behandling av HIV-infeksjon
 • ketokonazol, itrakonazol og vorikonazol, legemidler til behandling av soppinfeksjoner
  Om nødvendig justerer legen doseringen av Esomeprazol Sandoz for pasienter som behandles kontinuerlig og for pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.
 • erlotinib (brukes til behandling av kreft)
 • legemidler som metaboliseres av et bestemt enzym, som
  • diazepam, et beroligende og søvnfremmende legemiddel
  • citalopram, imipramin og klomipramin, legemidler til behandling av depresjon
  • fenytoin, et legemiddel til behandling av epilepsi og visse typer smerter

  Om nødvendig reduserer legen dosen av disse legemidlene, spesielt hvis du bare bruker dem av og til. Dersom du tar fenytoin, kommer legen til å måle fenytoinnivået i blodet ditt, spesielt når du starter eller slutter med Esomeprazol Sandoz.
 • warfarin, fenprokumon og acenokumarol, legemidler brukt for å forhindre normal blodlevring
  Legen kommer til å overvåke blodlevringsverdiene, spesielt når du starter eller slutter med Esomeprazol Sandoz.
 • cilostazol (brukes til behandling av claudicatio intermittens – smerter i bena når du går på grunn av utilstrekkelig blodtilførsel)
 • cisaprid, et legemiddel til behandling av problemer i spiserøret og magesekken
 • metotreksat (et kjemoterapeutisk legemiddel som brukes i høye doser til behandling av kreft) – hvis du tar høye doser av metotreksat kan det hende legen stopper behandlingen med Esomeprazol Sandoz midlertidig
 • rifampicin, et antibiotikum (brukes til behandling av tuberkulose)
 • johannesurt, et urtemiddel mot depresjon
 • digoksin, et legemiddel mot forskjellige hjertetilstander
 • klopidogrel, brukes til å forebygge aterotrombotiske hendelser (f.eks. hjerteinfarkt eller slag)
 • takrolimus, brukes til å forebygge avstøtning etter organtransplantasjon.
Hvis legen din har forskrevet antibiotikaene amoksicillin og klaritromycin samt Esomeprazol Sandoz til behandling av sår forårsaket av infeksjon med Helicobacter pylori, er det svært viktig at du forteller ham/henne om eventuelle andre legemidler du tar.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Graviditet
Legen din vil avgjøre om du kan ta Esomeprazol Sandoz i denne perioden.
 • Amming
Det er ikke kjent om Esomeprazol Sandoz går over i brystmelken og du skal derfor ikke ta Esomeprazol Sandoz hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke sannsynlig av Esomeprazol Sandoz vil påvirke evnen din til å kjøre bil eller bruke verktøy og maskiner. Bivirkninger som svimmelhet og tåkesyn kan imidlertid forekomme med hyppighet mindre vanlig eller sjelden (se pkt. 4). Hvis dette inntreffer, skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Esomeprazol Sandoz inneholder glukose og sukrose
Dersom legen har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Esomeprazol Sandoz
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Esomeprazol Sandoz anbefales ikke til barn under 12 år.
 • Dersom du tar dette legemidlet over lang tid, vil legen din overvåke deg (særlig hvis du tar det i mer enn 1 år).
 • Dersom legen din har sagt til deg at du kan ta dette legemidlet når du har behov for det, må du informere legen din hvis sykdomstegnene dine forandrer seg.
Hvor mye du skal ta
 • Legen din vil fortelle deg hvor mange tabletter du skal ta og hvor lenge du skal ta dem. Dette vil være avhengig av tilstanden din, hvor gammel du er og hvor god leverfunksjon du har.
 • Den vanlige dosen er oppgitt nedenfor.
Voksne
Behandling av halsbrann som er forårsaket av gastroøsofageal reflukssykdom (GERD):
 • Dersom legen har funnet ut at spiserøret er blitt litt skadet, er vanlig dose én Esomeprazol Sandoz 40 mg enterotablett én gang daglig i 4 uker. Legen kan be deg om å ta samme dose i ytterligere 4 uker hvis spiserøret ikke er tilhelet etter denne tiden.
 • Den vanlige dosen så snart spiserøret er tilhelet, er én Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotablett én gang om dagen.
 • Dersom spiserøret ditt ikke er skadet, er vanlig dose én Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotablett daglig. Så snart tilstanden er under kontroll, kan det hende legen din vil be deg å ta legemidlet når du har behov for det, inntil maksimalt én Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotablett daglig.
 • Dersom du har alvorlige problemer med leveren, kan det hende at legen vil gi deg en lavere dose.
Behandling av sår forårsaket av infeksjon med Helicobacter pylori og forebygging av at sårene vender tilbake:
 • Vanlig dose er én Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotablett to ganger daglig i én uke.
 • Legen din vil også be deg om å ta antibiotika, f.eks. amoksicillin og klaritromycin.
Behandling av magesår forårsaket av NSAIDs (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler):
 • Vanlig dose er én Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotablett én gang daglig i 4-8 uker.
Forebygging av magesår forårsaket av NSAIDs (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler):
 • Vanlig dose er én Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotablett én gang daglig
Behandling av for mye magesyre forårsaket av vekst i bukspyttkjertelen (Zollinger-Ellisons syndrom):
 • Vanlig dose er én Esomeprazol Sandoz 40 mg enterotablett to ganger daglig.
 • Legen vil justere dosen basert på behov og vil også bestemme hvor lenge du må ta legemidlet. Maksimal dose er 80 mg to ganger daglig.
Langvarig behandling etter forebygging av ny blødning fra magesår ved intravenøs bruk av Esomeprazol Sandoz.
Vanlig dose er én Esomeprazol Sandoz 40 mg enterotablett én gang om dagen i 4 uker.
Ungdom (12 år eller eldre)
Behandling av halsbrann som skyldes gastroøsofageal reflukssykdom (GERD):
 • Dersom legen din har funnet ut at spiserøret ditt er litt skadet, er vanlig dose én Esomeprazol Sandoz 40 mg enterotablett én gang daglig i 4 uker. Det kan hende legen ber deg om å ta samme dose i ytterligere 4 uker hvis såret ikke er tilhelet etter denne tiden.
 • Når spiserøret er tilhelet, er vanlig dose én Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotablett én gang daglig.
 • Dersom spiserøret ikke er skadet, er vanlig dose én Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotablett daglig. Straks tilstanden er under kontroll, kan det hende legen din vil be deg ta medisinen bare når du trenger den, men maksimalt én Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotablett daglig.
 • Dersom du har alvorlige leverproblemer, kan det hende legen din vil gi deg en lavere dose.
Behandling av sår forårsaket av infeksjon med Helicobacter pylori, og forebygging av at sårene vender tilbake:
 • Vanlig dose er én Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotablett to ganger daglig i 1 uke.
 • Legen din vil også be deg om å ta antibiotika, for eksempel amoksicillin og klaritromycin.
Hvordan du tar legemidlet
 • Du kan ta tablettene dine når som helst på døgnet.
 • Tablettene kan tas sammen med mat eller på tom mage.
 • Svelg tablettene hele med et glass vann. Tablettene må ikke knuses eller tygges. Dette skyldes at tablettene inneholder belagte "pelleter" som hindrer at legemidlet nedbrytes av magesyre. Det er viktig at pelletene ikke skades.
Tiltak hvis du har problemer med å svelge tablettene
 • Dersom du har problemer med å svelge tablettene:
  • Legg dem i et glass vann (uten kullsyre). Ikke bruk andre væsker.
  • Rør om inntil tablettene er oppløst (blandingen blir uklar). Drikk deretter blandingen umiddelbart eller innen 15 minutter. Husk å røre om like før du drikker blandingen.
  • For å være sikker på at det ikke er legemiddel igjen i glasset fyller du glasset halvveis og drikker også dette. De faste delene inneholder legemidlet – de må ikke knuses eller tygges.
 • Dersom du overhodet ikke greier å svelge, kan tabletten blandes med vann og has i en sprøyte. Da kan den gis via en slange direkte ned i magesekken din (magesonde).
Dersom du tar for mye av Esomeprazol Sandoz
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Esomeprazol Sandoz
 • Dersom du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det. Dersom det nærmer seg tiden for en ny dose, må du imidlertid hoppe over den glemte dosen.
 • Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Esomeprazol Sandoz
Bruk alltid den forskrevne dosen så lenge legen har bestemt. Hvis du avbryter behandlingen eller slutter å ta legemidlet uten å snakke med legen først, kan dette gjøre at du ikke får full nytte av behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du opplever noen av de følgende alvorlige bivirkningene, må du umiddelbart slutte å ta dette legemidlet og kontakte lege straks:
 • Plutselig hvesende pust, hevelse i leppene, tungen og halsen eller kroppen, utslett, besvimelse eller vanskeligheter med å svelge (alvorlig allergisk reaksjon) (sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer).
 • Rødme i huden med blemmer eller avskalling. Det kan også forekomme alvorlige blemmer og blødning i leppene, øynene, munnen, nesen og kjønnsorganene eller høy feber og leddsmerter. Dette kan være “erythema multiforme”, “Steven-Johnsons syndrom” eller “toksisk epidermal nekrolyse” (svært sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer).
 • Gul hud, mørk urin og tretthet, som kan være symptomer på leverproblemer (svært sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer).
 • Dette legemidlet kan i svært sjeldne tilfeller påvirke hvite blodceller og gi nedsatt immunforsvar. Dersom du har en infeksjon med symptomer som feber og kraftig redusert allmenntilstand, eller feber med symptomer på en lokal infeksjon, som smerter i hals, svelg eller munn, eller problemer med vannlatingen, må du kontakte legen din så snart som mulig slik at mangel på hvite blodceller (agranulocytose) kan utelukkes ved en blodprøve. Det er viktig at du da informerer om at du bruker dette legemidlet (svært sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer).
 • Alvorlige leverproblemer som fører til leversvikt og en hjernesykdom som kan gjøre at du blir forvirret eller oppfører deg merkelig og/eller føler deg søvnig (encefalopati) (svært sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer).
Andre bivirkninger inkluderer:
Vanlige, kan forekomme hos 1 av 10 personer
 • Hodepine
 • Virkninger på magen eller tarmen: diaré, magesmerter, forstoppelse, tarmgass (flatulens)
 • Kvalme eller oppkast
 • Godartede polypper i magesekken
Mindre vanlige, kan forekomme hos 1 av 100 personer
 • hovne hender, ankler eller føtter
 • søvnløshet
 • svimmelhet
 • prikking og stikking i huden
 • søvnighet
 • munntørrhet
 • endringer i blodprøver som tas for å sjekke hvordan leveren fungerer
 • kløe
 • hudutslett
 • klumpete utslett (elveblest)
 • brudd i hofte, håndledd eller ryggsøyle (dersom dette legemidlet brukes i høye doser over lang tid)
 • roterende følelse (vertigo)
Sjeldne, kan forekomme hos 1 av 1000 personer
 • blodproblemer som redusert antall hvite celler eller blodplater (dette kan forårsake svakhet, blåmerker eller gi høyere mottakelighet for infeksjoner)
 • lavt nivå av natrium i blodet (dette kan forårsake svakhet, oppkast og kramper)
 • uro, forvirring eller depresjon
 • smaksendringer
 • tåkesyn
 • plutselig hvesende pust eller kortpustethet (sammensnøring av luftveiene)
 • betennelse i munnslimhinnen
 • en infeksjon som kalles “trøske”, som kan påvirke tarmen og som skyldes en sopp
 • håravfall
 • utslett ved eksponering for sollys
 • ledd- eller muskelsmerter
 • generell sykdomsfølelse
 • økt svetting
Svært sjeldne, kan forekomme hos 1 av 10 000 personer
 • tilsvarende redusert antall hvite og røde blodlegemer og blodplater
 • aggresjon
 • ser, føler eller hører ting som ikke er virkelige (hallusinasjoner)
 • muskelsvakhet
 • alvorlige nyreproblemer
 • forstørrede bryster hos menn
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Hvis du bruker dette legemidlet i mer enn 3 måneder, er det mulig at magnesiumnivået i blodet blir redusert. Lavt magnesiumnivå kan gi tretthet, ufrivillige muskelsammentrekninger, desorientering, kramper, svimmelhet, økt hjerterytme. Informer legen din umiddelbart dersom du opplever noen av disse symptomene. Lavt magnesiumnivå kan også føre til redusert nivå av kalium og kalsium i blodet. Det kan hende at legen din ønsker å ta regelmessige blodprøver av deg for å overvåke magnesiumnivået.
 • Betennelse i tarmen (mikroskopisk kolitt) som fører til diaré.
 • Utslett, muligens med smerter i leddene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Esomeprazol Sandoz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og blisterpakningen eller boksen etter Utl.dato eller EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Aluminium/aluminium-blister eller aclar/aluminium-blister:
Oppbevares ved høyst 25ºC.
HDPE-bokser:
Oppbevaringsbetingelser før åpning av HDPE-bokser:
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevaringsbetingelser etter første åpning av HDPE-bokser:
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Holdbarhetstid etter åpning: 6 måneder.
Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotabletter
 • Virkestoffet er esomeprazol.
  Hver enterotablett inneholder 20 mg esomeprazol (som magnesiumdihydrat).
 • Andre innholdsstoffer er
  Tablettkjerne:
  sukrose, maisstivelse, flytende glukose, hydroksypropylcellulose, povidon, talkum, titandioksid (E171), metakrylsyreetylakrylatkopolymer (1:1), glyserolmonostearat, propylenglykol, stearinsyre, polysorbat 80, simetikon, mikrokrystallinsk cellulose, makrogol 6000, krysspovidon, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat
  Tablettdrasjering:
  hypromellose, makrogol 6000, titandioksid (E171), talkum, rødt og gult jernoksid (E172)
Hvordan Esomeprazol Sandoz ser ut og innholdet i pakningen
Lys rosa, avlang, filmdrasjert enterotablett.
Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotabletter er tilgjengelig i blisterpakninger med 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100x1 og 100 enterotabletter og i HDPE-bokser med 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, og 250 enterotabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirker:
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27. september 2018
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Administrering via nasogastrisk sonde utført av lege:
Dersom pasienten ikke kan svelge, kan tablettene løses opp i vann (ikke kullsyreholdig) og administreres via nasogastrisk sonde. Det er viktig å teste at sprøyten og sonden som velges passer til slik bruk.
Administrering via nasogastrisk sonde
1. Legg tabletten i en passende sprøyte og fyll sprøyten med ca. 25 ml vann og ca. 5 ml luft.
For noen typer sonde er det nødvendig å bruke 50 ml vann for å hindre at pelletsene tetter igjen sonden.
2. Rist umiddelbart sprøyten i ca. 2 minutter for å løse opp tabletten.
3. Hold sprøyten med spissen opp og sjekk at spissen ikke er tettet igjen.
4. Fest sprøyten til sonden mens spissen på sprøyten står opp.
5. Rist sprøyten og rett den med spissen ned. Injiser umiddelbart 5–10 ml i sonden. Snu sprøyten etter injeksjon og rist den. Sprøyten må holdes med spissen opp under risting for å unngå at spissen tettes.
6. Snu sprøyten med spissen ned og injiser umiddelbart ytterligere 5–10 ml i sonden. Gjenta denne prosedyren til sprøyten er tom.
7. Fyll sprøyten med 25 ml vann og 5 ml luft og gjenta trinn 5 dersom det er nødvendig for å skylle ned sedimenterte rester i sprøyten. Noen sonder krever 50 ml vann.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

aterotrombotiske hendelser: Mulige effekter av åreforkalkning som f.eks. hjertekrampe, hjerteinfarkt, slag, eller leggkramper, som skyldes for liten blodtilførsel til muskulaturen.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

claudicatio intermittens (åreforkalkning i benene, klaudikasjon, røykeben): Smerter i leggen pga. utilstrekkelig oksygentilførsel. Forekommer som regel ved anstrengelse av muskelen f.eks. ved gåing. Årsaken til claudicatio intermittens er åreforkalkning, som reduserer blodgjennomstrømningen i muskelen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flatulens: Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

helicobacter pylori: Bakterie som kan forårsake magsår, sår i tolvfingertarmen og i noen tilfeller kreft i magesekken. Svært mange er infisert med bakterien, men bare noen få utvikler sykdom. Bakterien som holder til i magesekken kan utryddes ved hjelp en kombinasjon med legemidler som skal tas samtidig. Ofte består behandlingsregimet av to typer antibiotika og en protonpumpehemmer.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mikroskopisk kolitt: Betennelse i tykktarmen. Kjennetegnes ved langvarig, tyntflytende diaré uten blod. Det foreligger ikke infeksjon med bakterier eller virus. Røntgen og koloskopi er normal.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

protonpumpehemmer: Legemiddel som reduserer produksjonen av magesyre. Protonpumpene finnes i magesekkens parietalceller og bidrar til produksjon av magesyre. Protonpumpehemmere brukes ved magesår når magesyreproduksjonen er for høy. Eksempler på protonpumpehemmere: Esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

zollinger-ellisons syndrom: Syndrom som skyldes svulst som ofte sitter i bukspyttkjertelen og produsere hormonet gastrin. Gastrin stimulerer utskillelsen av magesyre i magesekken, noe som forårsaker tilbakevendende magesår. Syndromet kan også gi diaré. Magesåret kan behandles med protonpumpehemmere som reduserer saltsyreproduksjon. Svulsten kan fjernes ved operasjon.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.