Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Esomeprazol Pensa 20 mg enterokapsel, hard

Esomeprazol Pensa 40 mg enterokapsel, hard

esomeprazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Esomeprazol Pensa er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Esomeprazol Pensa
 3. Hvordan du bruker Esomeprazol Pensa
 4. Mulige bivirkninger
 5. Oppbevaring av Esomeprazol Pensa
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Esomeprazol Pensa er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Esomeprazol Pensa inneholder et legemiddel som kalles esomeprazol. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles «protonpumpehemmere». De virker ved å redusere syremengden i magen.
Esomeprazol Pensa brukes til å behandle følgende tilstander:
Voksne
 • «Gastroøsofageal reflukssykdom (GERD)», dvs. når syre fra magesekken støtes opp i spiserøret (røret som forbinder svelget med magesekken) og forårsaker smerte, betennelse og halsbrann.
 • Sår i magesekken eller øvre del av tarmen som er infisert med bakterier som kalles «Helicobacter pylori». Hvis du har denne tilstanden kan legen forskrive antibiotika i tillegg for å behandle infeksjonen og få såret til å gro.
 • Magesår forårsaket av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). Esomeprazol Pensa kan også brukes til å forebygge magesår hvis du tar NSAID.
 • For mye syre i magesekken forårsaket av en svulst i bukspyttkjertelen (Zollinger-Ellisons syndrom).
 • Forlenget behandling med intravenøs esomeprazol etter forebygging av nye blødninger fra magesår.
Ungdom fra 12 år og oppover
 • «Gastroøsofageal reflukssykdom (GERD)», dvs. når syre fra magesekken støtes opp i spiserøret (røret som forbinder svelget med magesekken) og forårsaker smerte, betennelse og halsbrann.
 • Sår i magesekken eller øvre del av tarmen som er infisert med bakterier som kalles «Helicobacter pylori». Hvis du har denne tilstanden kan legen forskrive antibiotika i tillegg for å behandle infeksjonen og få såret til å gro.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Esomeprazol Pensa
Bruk ikke Esomeprazol Pensa:
 • dersom du er allergisk overfor esomeprazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk mot andre legemidler som inneholder protonpumpehemmere (f.eks. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol).
 • dersom du tar legemidler som inneholder nelfinavir (brukes til å behandle HIV-infeksjon).
Bruk ikke Esomeprazol Pensa hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Esomeprazol Pensa hvis du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Esomeprazol Pensa:
 • dersom du har alvorlige leverproblemer.
 • dersom du har alvorlige nyreproblemer.
 • dersom du noen gang har hatt en hudreaksjon etter behandling med et magesyrereduserende legemiddel tilsvarende Esomeprazol Pensa.
 • dersom du skal ta en spesifikk blodprøve (kromogranin A).
Esomeprazol Pensa kan maskere symptomer på andre sykdommer. Ta umiddelbart kontakt med lege hvis følgende symptomer skulle forekomme før du begynner å ta eller mens du tar Esomeprazol Pensa:
 • dersom du går mye ned i vekt uten grunn og har problemer med å svelge.
 • dersom du har magesmerter eller fordøyelsesbesvær.
 • dersom du kaster opp mat eller blod.
 • dersom du har sort avføring (blodig avføring).
Dersom du har fått foreskrevet Esomeprazol Pensa til «bruk ved behov» og symptomene vedvarer eller endrer karakter, må du ta kontakt med legen din.
Bruk av protonpumpehemmere som Esomeprazol Pensa, spesielt over en periode på mer enn ett år, kan gi en liten økning i risikoen for brudd i hoften, håndleddet eller ryggraden. Informer legen din dersom du har osteoporose eller bruker kortikosteroider (som kan øke risikoen for osteoporose).
Kontakt legen din så raskt som mulig ved hudutslett, spesielt på hudområder som utsettes for sol, ettersom det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med Esomeprazol Pensa.
Husk også å nevne eventuelle andre bivirkninger som smerter i leddene.
Andre legemidler og Esomeprazol Pensa
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler. Grunnen til dette er at Esomeprazol Pensa kan forandre virkemåten til enkelte legemidler og omvendt.
Du må ikke ta Esomeprazol Pensa hvis du tar legemidler som inneholder nelfinavir (brukes til å behandle HIV-infeksjon)
Informer lege eller apotek hvis du bruker noen av følgende legemidler:
 • Atazanavir (brukes til å behandle HIV-infeksjon).
 • Klopidogrel (brukes til å behandle eller forebygge blodpropp).
 • Ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol (brukes til å behandle infeksjoner forårsaket av sopp).
 • Erlotinib (brukes til å behandle kreft).
 • Citalopram, imipramin eller klomipramin (brukes til å behandle depresjon).
 • Diazepam (brukes til å behandle angst, som muskelavslappende middel eller ved epilepsi).
 • Fenytoin (brukes ved epilepsi). Hvis du tar fenytoin, må legen din monitorere deg når du starter eller stopper behandlingen med Esomeprazol Pensa.
 • Blodfortynnende legemidler som f.eks. warfarin. Legen din må kanskje monitorere deg når du starter eller stopper behandlingen med Esomeprazol Pensa.
 • Cilostazol (brukes til å behandle claudicatio intermittens – en smerte i bena når du går som er forårsaket av utilstrekkelig blodtilførsel).
 • Cisaprid (brukes ved fordøyelsesbesvær og til behandling av halsbrann).
 • Digoksin (brukes for å behandle hjerteproblemer).
 • Takrolimus (brukes ved organtransplantasjon).
 • Metotreksat (et legemiddel som brukes i høye doser for å behandle kreft). Hvis du tar en høy dose av metotreksat, kan legen din midlertidig stoppe behandlingen med Esomeprazol Pensa.
 • Rifampicin (brukes til å behandle tuberkulose).
 • Johannesurt (Hypericum perforatum – brukes til å behandle depresjon).
Hvis legen din har foreskrevet antibiotikaene amoksicillin og klaritromycin i tillegg til Esomeprazol Pensa for å behandle magesår forårsaket av en Helicobacter pylori-infeksjon, er det veldig viktig at du informerer legen om eventuelle andre legemidler du tar.
Inntak av Esomeprazol Pensa sammen med mat og drikke
Du kan ta kapslene sammen med mat eller på tom mage.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din vil avgjøre om du kan ta Esomeprazol Pensa i denne perioden. Det er ikke kjent om Esomeprazol Pensa går over i morsmelk. Du skal derfor ikke ta Esomeprazol Pensa hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i
pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er lite sannsynlig at Esomeprazol Pensa påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner. Mindre vanlige eller sjeldne bivirkninger som svimmelhet og tåkesyn kan imidlertid forekomme (se avsnitt 4). Hvis du har slike symptomer bør du ikke kjøre eller bruke maskiner.
Esomeprazol Pensa inneholder sukrose
Esomeprazol Pensa inneholder sukkerkuler med sukrose, som er en type sukker. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Esomeprazol Pensa
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontak lege eller apoteket hvis du er usikker.
 • Dersom du tar dette legemidlet over lengre tid, vil legen din monitorere deg (spesielt hvis du tar det i mer enn et år).
 • Dersom legen din har sagt at du skal ta dette legemidlet ved behov, må du informere legen dersom symptomene dine endrer seg.
Hvor mye du skal ta
 • Legen din vil fortelle deg hvor mange kapsler du skal ta og hvor lenge du skal ta dem. Dette avhenger av tilstanden din, hvor gammel du er og hvor godt leveren din fungerer.
 • De anbefalte dosene er angitt nedenfor.
Voksne fra 18 år
Behandling av halsbrann forårsaket av gastroøsofageal reflukssykdom (GERD):
 • Hvis legen din har oppdaget at spiserøret ditt er lettere skadet, er den anbefalte dosen én Esomeprazol Pensa 40 mg kapsel daglig i 4 uker. Legen din kan be deg om å fortsette å ta samme dose i ytterligere 4 uker dersom spiserøret ikke er tilhelet ennå.
 • Anbefalt dose når spiserøret er tilhelet er én Esomeprazol Pensa 20 mg kapsel daglig.
 • Hvis spiserøret ditt ikke er skadet, er den anbefalte dosen én Esomeprazol Pensa 20 mg kapsel daglig. Når tilstanden er under kontroll, kan legen din be deg om å ta legemidlet ved behov, opptil maksimalt én Esomeprazol Pensa 20 mg kapsel daglig.
 • Hvis du har alvorlige leverproblemer kan legen gi deg en lavere dose.
Behandling av magesår forårsaket av en Helicobacter pylori-infeksjon og for å hindre tilbakefall:
 • Anbefalt dose er én Esomeprazol Pensa 20 mg kapsel to ganger daglig i én uke.
 • Legen din vil også be deg om å ta antibiotika, som f.eks. amoksicillin og klaritromycin.
Behandling av magesår forårsaket av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID):
 • Anbefalt dose er én Esomeprazol Pensa 20 mg kapsel to ganger daglig i fire til åtte uker.
Forebyggende behandling av magesår ved bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID):
 • Anbefalt dose er én Esomeprazol Pensa 20 mg kapsel daglig.
Behandling av for mye syre i magesekken forårsaket av en svulst i bukspyttkjertelen (Zollinger-Ellisons syndrom):
 • Anbefalt dose er én Esomeprazol Pensa 40 mg kapsel to ganger daglig.
 • Legen din vil justere dosen avhengig av behovene dine og vil også avgjøre hvor lenge du trenger å ta legemidlet. Maksimal dose er 80 mg to ganger daglig.
Forlenget behandling etter forebygging av nye blødninger fra magesår med intravenøs esomeprazol:
Anbefalt dose er én Esomeprazol Pensa 40 mg kapsel daglig i fire uker.
Ungdom fra 12 år og oppover
Behandling av halsbrann forårsaket av gastroøsofageal reflukssykdom (GERD):
 • Hvis legen din har oppdaget at spiserøret ditt er lettere skadet, er den anbefalte dosen én kapsel Esomeprazol Pensa 40 mg daglig i 4 uker. Legen din kan be deg om å fortsette å ta samme dose i ytterligere 4 uker dersom spiserøret ikke er tilhelet ennå.
 • Anbefalt dose når spiserøret er tilhelet er én kapsel Esomeprazol Pensa 20 mg daglig.
 • Hvis spiserøret ditt ikke er skadet, er den anbefalte dosen én kapsel Esomeprazol Pensa 20 mg daglig.
 • Hvis du har alvorlige leverproblemer kan legen gi deg en lavere dose.
Behandling av magesår forårsaket av en Helicobacter pylori-infeksjon og for å hindre tilbakefall:
 • Anbefalt dose er én kapsel Esomeprazol Pensa 20 mg to ganger daglig i én uke.
Legen din vil også be deg om å ta antibiotika, som f.eks. amoksicillin og klaritromycin.
Hvordan du tar legemidlet
 • Du kan ta kapslene når som helst på dagen.
 • Du kan ta kapslene sammen med mat eller på tom mage.
 • Svelg kapslene hele med et glass vann. Ikke tygg eller knus kapslene eller innholdet i kapslene. Grunnen til dette er at kapslene inneholder drasjerte granuler som hindrer at legemidlet brytes ned av magesyren. Det er viktig å ikke skade granulene.
Hva du skal gjøre hvis du har problemer med å svelge kapslene
Hvis du har problemer med å svelge kapslene gjør du følgende:
1) Åpne kapselen forsiktig over et glass med vann (uten kullsyre) og tøm innholdet (granulene) i glasset. Ikke bruk andre væsker.
2) Rør om. Drikk blandingen med en gang eller innen 30 minutter. Rør alltid rundt i blandingen rett før du drikker.
3) For å være sikker på at du har fått i deg alt legemidlet, skyll glasset godt med et halvt glass vann og drikk det. De faste bitene inneholder legemidlet – ikke tygg på dem eller knus dem.
 • Hvis du ikke kan svelge i det hele tatt, kan innholdet i kapselen blandes med litt vann og fylles på en sprøyte. Blandingen kan deretter administreres gjennom en slange direkte ned i magen («magesonde»).
Barn under 12 år
Esomeprazol Pensa anbefales ikke til barn under 12 år.
Eldre
Dosejustering er ikke nødvendig hos eldre.
Hvis du tar for mye Esomeprazol Pensa
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Kontakt lege eller apotek omgående dersom du har tatt mer Esomeprazol Pensa enn det som er forskrevet av legen din.
Hvis du har glemt å ta Esomeprazol Pensa
 • Hvis du glemmer å ta en dose, må du ta den så fort du husker det. Hvis det allerede er tid for neste dose, skal du ikke ta den dosen du glemte.
 • Du må ikke ta en dobbel dose (to doser samtidig) som erstatning for en glemt dose.
Kontakt lege eller apotek hvis du har spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du merker noen av de følgende alvorlige bivirkningene, må du umiddelbart avbryte behandlingen med Esomeprazol Pensa og ta kontakt med lege:
 • Plutselig hvesing, hevelser i lepper, tunge, svelg eller kropp, utslett, besvimelse eller svelgevansker (alvorlig allergisk reaksjon).
 • Rødhet i huden med blemmer eller flassing. Alvorlige blemmer og blødninger i lepper, øyne, munn, nese og kjønnsorganer kan også forekomme. Dette kan være symptomer på «Stevens-Johnsons syndrom» eller «toksisk epidermal nekrolyse».
 • Gul hud, mørk urin og tretthet kan være symptomer på leverproblemer.
Disse bivirkningene er sjeldne, og forekommer hos færre enn 1 av 1000 personer.
Andre bivirkninger omfatter:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Hodepine.
 • Bivirkninger i mage eller tarm, som diaré, magesmerter, forstoppelse, luft i magen (flatulens).
 • Ubehag (kvalme) eller oppkast.
 • Godartede polypper i magesekken.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Hevelser i føtter og ankler.
 • Søvnvansker (insomni).
 • Svimmelhet, prikking/stikking i kroppen, trøtthet.
 • Følelse av å snurre rundt (vertigo).
 • Munntørrhet.
 • Endringer i blodprøveverdier som kontrollerer hvordan leveren fungerer.
 • Hudutslett, vablete utslett (elveblest) og kløe.
 • Brudd i hofte, håndledd eller ryggraden (hvis Esomeprazol Pensa brukes i høye doser og over lange perioder).
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Blodproblemer som redusert antall hvite blodlegemer eller blodplater. Dette kan føre til svakhet, blåmerker eller økt sannsynlighet for infeksjoner.
 • Lave natriumnivåer i blodet. Dette kan føre til svakhet, oppkast og kramper.
 • Oppbrakthet, forvirring eller depresjon.
 • Smaksforandringer.
 • Synsproblemer som tåkesyn.
 • Plutselig hvesing eller kortpustethet (bronkospasme).
 • Betennelse i munnen.
 • En infeksjon som kalles «trøske», som kan påvirke tarmene og forårsakes av en sopp.
 • Leverproblemer, inkludert gulsott som kan gi gul hud, mørk urin og tretthet.
 • Hårtap (alopesi).
 • Hudutslett ved eksponering for sol.
 • Leddsmerter (artralgi) eller muskelsmerter (myalgi).
 • Generell følelse av ubehag og manglende energi.
 • Økt svetting.
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • Endringer i blodverdier inkludert agranulocytose (mangel på hvite blodceller).
 • Aggresjon.
 • Se, føle eller høre ting som ikke er der (hallusinasjoner).
 • Alvorlige leverproblemer som fører til leversvikt og hjernebetennelse.
 • Plutselig alvorlig utslett, blemmer eller flassende hud. Dette kan være forbundet med høy feber og leddsmerter (erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).
 • Muskelsvakhet.
 • Alvorlige nyreproblemer.
 • Brystutvikling hos menn.
Ikke kjent (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data)
 • Hvis du tar Esomeprazol Pensa i mer enn tre måneder er det mulig at nivåene av magnesium i blodet går ned. Lave nivåer av magnesium fremtrer som trøtthet, ufrivillige muskelsammentrekninger, forvirring, kramper, svimmelhet og økt hjertefrekvens. Hvis du får noen av disse symptomene, må du informere legen din så raskt som mulig. Lave nivåer av magnesium kan også føre til en reduksjon av nivåene av kalium- eller kalsium i blodet. Legen din kan bestemme at det skal tas regelmessige blodprøver for å monitorere nivåene av magnesium.
 • Betennelse i tarmen (som fører til diaré).
 • Utslett, muligens med smerter i leddene.
Esomeprazol Pensa kan i svært sjeldne tilfeller påvirke de hvite blodcellene og føre til immunsvikt. Hvis du har en infeksjon med symptomer som feber med alvorlig svekket allmenntilstand eller feber med symptomer på lokal infeksjon, slik som smerter i nakke, hals eller munn eller problemer med å urinere, må du ta kontakt med lege så raskt som mulig for å utelukke mangel på hvite blodceller (agranulocytose) ved å ta en blodprøve. Det er viktig at du informerer om legemidlet på dette tidspunktet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Oppbevaring av Esomeprazol Pensa
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken, flasken eller blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Blisterpakning: Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
 • Flaske: Oppbevares ved høyst 30ºC. Flasken må være tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
 • Flaske: Holdbarhet etter første åpning: 200 dager.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Esomeprazol Pensa
 • Virkestoffet er esomeprazol.
Esomeprazol Pensa finnes i to styrker, og hver kapsel inneholder enten 20 mg eller 40 mg esomeprazol (som natriumsalt).
 • Andre innholdsstoffer er:
Kapselkjerne:
Sukkerkuler (inneholder maisstivelse og sukrose), metylcellulose, talkum, titandioksid (E171), glyserolmonostearat, polysorbat 80, natriumlaurylsulfat, metakrylsyreetylakrylatkopolymer og trietylcitrat.
Kapselskall:
Karragenan, kaliumklorid, rødt jernoksid (E172), titandioksid (E171), hypromellose, trykkfarge (inneholder skjellakk, kaliumhydroksid og sort jernoksid (E172)).
Hvordan Esomeprazol Pensa ser ut og innholdet i pakningenEsomeprazol Pensa 20 mg
Esomeprazol Pensa 20 mg er harde kapsler med ugjennomsiktig lyserosa bunn og topp i str. 4 (ca. 14 mm) samt påskrift (topp: ES/bunn: 20), som inneholder runde pellets.
Blisterpakning i aluminium/aluminium:
7, 14, 28, 30 og 56 kapsler.
Hvite, ugjennomsiktige beholder i polyetylen (PE) med tørkemiddel (silikagel) og en kork i polyetylen (PE) med sikkerhetslukking:
14, 28, 90, 100 og 500 kapsler.
Esomeprazol Pensa 40 mg
Esomeprazol Pensa 40 mg er harde kapsler med ugjennomsiktig lyserosa bunn og topp i str. 2 (ca. 18 mm) samt påskrift (topp: ES/bunn: 40), som inneholder runde pellets.
Blisterpakning i aluminium/aluminium:
7, 14, 28, 30 og 56 kapsler.
Hvite, ugjennomsiktige beholder i polyetylen (PE) med tørkemiddel (silikagel) og en kork i polyetylen (PE) med sikkerhetslukking:
14, 28, 90, 100 og 500 kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Pensa Pharma AB
Birger Jarlsgatan 22
114 34 Stockholm
Sverige
Tilvirker
Laboratorios Dr. Esteve S. A.
Sant Marti, s/n, Polígono Industrial
08107 Martorelles (Barcelona)
Spania
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Land

Navn

DE, DK, NO, NL, SE

Esomeprazol Pensa

IT

Esomeprazolo Pensa Pharma

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.06.2017
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Administrering via magesonde
1. Hell innholdet av en kapsel i ca. 25 ml eller 50 ml vann. (Noen sonder krever 50 ml vann for å hindre at granulatene tetter sonden). Rør rundt.
2. Trekk suspensjonen inn i en sprøyte og legg til ca. 5 ml luft.
3. Rist sprøyten umiddelbart i ca. 2 minutter for å fordele granulene jevnt i suspensjonen.
4. Hold sprøyten med spissen opp og kontroller at spissen ikke er tilstoppet.
5. Fest sprøyten til sonden samtidig som den holdes i ovennevnte posisjon.
6. Rist sprøyten og plasser den med spissen pekende nedover. Injiser umiddelbart 5-10 ml inn i sonden. Snu sprøyten etter injeksjon og rist (sprøyten må holdes med spissen pekende opp for å unngå tilstopping av tuppen).
7. Snu sprøyten med spissen ned og injiser umiddelbart ytterligere 5-10 ml inn i sonden. Gjenta denne prosedyren til sprøyten er tom.
8. Fyll sprøyten med 25 ml vann og 5 ml luft, og gjenta trinn 6 hvis det er nødvendig for å vaske bort eventuelle rester som er igjen i sprøyten. For noen sonder kreves det 50 ml vann.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

claudicatio intermittens (åreforkalkning i benene, klaudikasjon, røykeben): Smerter i leggen pga. utilstrekkelig oksygentilførsel. Forekommer som regel ved anstrengelse av muskelen f.eks. ved gåing. Årsaken til claudicatio intermittens er åreforkalkning, som reduserer blodgjennomstrømningen i muskelen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

flatulens: Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

helicobacter pylori: Bakterie som kan forårsake magsår, sår i tolvfingertarmen og i noen tilfeller kreft i magesekken. Svært mange er infisert med bakterien, men bare noen få utvikler sykdom. Bakterien som holder til i magesekken kan utryddes ved hjelp en kombinasjon med legemidler som skal tas samtidig. Ofte består behandlingsregimet av to typer antibiotika og en protonpumpehemmer.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

zollinger-ellisons syndrom: Syndrom som skyldes svulst som ofte sitter i bukspyttkjertelen og produsere hormonet gastrin. Gastrin stimulerer utskillelsen av magesyre i magesekken, noe som forårsaker tilbakevendende magesår. Syndromet kan også gi diaré. Magesåret kan behandles med protonpumpehemmere som reduserer saltsyreproduksjon. Svulsten kan fjernes ved operasjon.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.