Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Escitalopram Teva 5 mg filmdrasjerte tabletter

Escitalopram Teva 10 mg filmdrasjerte tabletter

Escitalopram Teva 20 mg filmdrasjerte tabletter

escitalopram

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Escitalopram Teva er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Escitalopram Teva
 3. Hvordan du bruker Escitalopram Teva
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Escitalopram Teva
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Escitalopram Teva er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Escitalopram Teva tilhører en gruppe av antidepressive legemidler som kalles serotoninreopptakshemmere (SSRIer). Disse legemidlene virker på serotoninsystemet i hjernen ved å øke serotoninnivået. Forstyrrelser i serotoninsystemet er vurdert å være en viktig faktor i utviklingen av depresjon og relaterte sykdommer.
Escitalopram Teva inneholder escitalopram og brukes for å behandle depresjon og angstlidelser (slike som panikklidelse med eller uten agorafobi (frykt for åpne plasser), sosial angstlidelse, generalisert angstlidelse og tvangslidelse).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Escitalopram Teva
Bruk ikke Escitalopram Teva
 • dersom du er allergisk overfor escitalopram eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du bruker andre legemidler som tilhører en gruppe kalt MAO-hemmere, inkludert selegilin (brukt i behandlingen av Parkinsons sykdom), moklobemid (brukt i behandlingen av depresjon) og linezolid (et antibiotikum)
 • dersom du er født med eller har hatt et tilfelle med unormal hjerterytme (sett på EKG, en undersøkelse som vurderer hjertets funksjon).
 • dersom du tar legemidler for hjerterytmeforstyrrelser eller som kan påvirke hjerterytmen (se pkt 2 ”Andre legemidler og Escitalopram Teva”).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Escitalopram Teva:
 • dersom du har epilepsi. Behandling med Escitalopram Teva skal avsluttes hvis det oppstår krampeanfall for første gang eller dersom det er en økt frekvens av krampeanfall (se også avsnitt 4 ”Mulige bivirkninger”).
 • dersom du har nedsatt lever eller nyrefunksjon. Det kan være nødvendig for legen å justere dosen din.
 • dersom du har diabetes. Behandling med Escitalopram Teva kan endre blodsukkerkontrollen. Det kan være nødvendig å justere dosen av insulin og/eller antidiabetika-tabletter.
 • dersom du har nedsatt nivå av natrium i blodet.
 • dersom du har en tendens til lett å få blødninger eller blåmerker.
 • dersom du får elektrosjokkbehandling.
 • dersom du har koronar hjertesykdom.
 • dersom du har eller har hatt hjerteproblemer eller nylig har hatt hjerteinfarkt
 • dersom du har lav hvilepuls og/eller du vet at du kan ha saltmangel som et resultat av langvarig alvorlig diaré og oppkast eller bruker diuretika (vanndrivende tabletter).
 • dersom du opplever raske eller uregelmessige hjerteslag, besvimelse, kollaps eller er svimmel når du reiser deg, noe som kan være tegn på unormal hjerterytme..
 • dersom du har glaukom (forhøyet trykk i øyet)
Vennligst vær oppmerksom på
Noen pasienter med manisk-depressiv lidelse kan gå inn i en manisk fase. Dette karakteriseres ved en uvanlig og hurtig endring i tanker, upassende lykkefølelse og overdreven fysisk aktivitet. Dersom du opplever dette må du kontakte legen din.
Symptomer som uro eller vanskeligheter med å sitte eller stå stille kan også forekomme i løpet av de første behandlingsukene. Fortell legen din umiddelbart dersom du opplever disse symptomene.
Legemidler som Escitalopram Teva (såkalte SSRIer/SNRIer) kan forårsake symptomer på seksuell dysfunksjon (se avsnitt 4). I noen tilfeller har disse symptomene fortsatt etter at behandlingen er avsluttet.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca. to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten:
 • dersom du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv.
 • dersom du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne under 25 år med psykiske lidelser og som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus øyeblikkelig.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst blir verre, eller dersom de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Barn og ungdom under 18 årEscitalopram Teva bør normalt ikke brukes til behandling av depresjon hos barn og ungdom under 18 år. Du bør også vite at pasienter under 18 år har en økt risiko for bivirkninger som selvmordsforsøk, selvmordstanker og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell adferd og sinne) når de tar denne gruppe legemidler. Legen kan likevel forskrive Escitalopram Teva til pasienter under 18 år dersom han/hun bestemmer at dette er til deres eget beste. Dersom legen har forskrevet Escitalopram Teva til en pasient under 18 år og du ønsker å diskutere dette, ta kontakt med legen. Du bør informere legen hvis noen av symptomene overfor utvikler eller forverrer seg når en person under 18 år tar Escitalopram Teva. Det er ennå ikke tilgjengelig langtidssikkerhetsdata for Escitalopram Teva vedrørende vekst, modning, samt kognitiv (mental) utvikling og adferdsutvikling hos denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Escitalopram Teva
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Fortell legen din dersom du tar noen av de følgende legemidlene:
 • ”Ikke-selektive monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere)”, som inneholder fenelzin, iproniazid, isokarboksasid, nialamid og tranylcypromin som det aktive virkestoffet. Dersom du har tatt noen av disse legemidlene, er det nødvendig at du venter 14 dager før du begynner å bruke Escitalopram Teva. Etter avsluttet behandling med Escitalopram Teva må det gå 7 dager før du begynner å bruke noen av disse legemidlene.
 • ”Reversible, selektive MAO-A-hemmere”, som inneholder moklobemid (brukt i behandlingen av depresjon).
 • ”Irreversible MAO-B-hemmere” som inneholder selegiline (brukt i behandlingen av Parkinsons sykdom). Disse øker risikoen for bivirkninger.
 • Antibiotikumet linezolid.
 • Litium (brukt i behandlingen av manisk-depressive lidelser) og tryptofan.
 • Imipramin og desipramin (begge brukt i behandlingen av depresjon)
 • Sumatriptan og lignende legemidler (brukt i behandlingen av migrene) og tramadol (brukt mot sterke smerter). Disse øker risikoen for en sjelden, men potensielt alvorlig bivirkning kjent som serotonergt syndrom.
 • Cimetidin og omeprazol, esomeprazol, lansoprazol (brukt i behandlingen av magesår), flukonazol (brukes til behandling av soppinfeksjoner), fluvoksamin (antidepressivum) og tiklopidin (brukt for å redusere risikoen for slag). Disse kan gi økte blodnivåer av Escitalopram Teva.
 • Johannesurt (hypericum perforatum)- et urtepreparat brukt mot depresjon.
 • Acetylsalisylsyre og ikke-steroide anti-inflammatoriske midler (legemidler som er smertestillende eller blodfortynnende, såkalte antikoagulantia). Disse kan øke blødningstendensen.
 • Warfarin, dipyridamol og acenokumarol, fenprokoumon (blodfortynnende legemidler, såkalte antikoagulantia). Legen din vil sannsynligvis sjekke koagulasjonstiden på blodet ditt når du starter eller stopper med Escitalopram Teva for å være sikker på at den dosen du tar med antikoagulantia fremdeles er passende.
 • Meflokin (brukt i behandlingen av malaria), bupropion (brukt i behandlingen av depresjon) og tramadol (brukt i behandlingen av sterke smerter) på grunn av en mulig risiko for en senket terskel for kramper.
 • Neuroleptika/antipsykotika (legemidler som behandler schizofreni, psykoser) på grunn av en mulig risiko for en senket terskel for kramper og antidepressiva
 • Flekainid, propafenon og metaprolol (brukt ved behandling av kardiovaskulære lidelser (sykdom i hjerte/kar), klomipramin og nortriptylin (antidepressiva) og risperidon, tioridazin og haloperidol (antipsykotika, brukt i behandlingen av mentale lidelser).
  Det kan være behov for å justere dosen av Escitalopram Teva.
 • Legemidler som kan redusere nivåene av kalium (hypokalemi) eller magnesium (hypomagnesemi) i blodet.
Ikke ta Escitalopram Teva dersom du tar legemidler for hjerterytmeproblemer eller legemidler som kan påvirke hjertets rytme, slik som Klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fenotiazinderivater, pimozid, haloperidol), trisykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloksacin, moksifloksacin, erytromycin IV, pentamidin, antimalariabehandling spesielt halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastin). Dersom du har ytterligere spørsmål om dette, skal du snakke med legen din.
Inntak av Escitalopram Teva sammen med mat, drikke og alkohol
Escitalopram Teva kan tas med eller uten mat (se avsnitt 3 ”Hvordan du bruker Escitalopram Teva”).
Som med mange legemidler, er det ikke anbefalt å kombinere Escitalopram Teva med alkohol, selv om Escitalopram Teva ikke forventes å interagere med alkohol.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Bruk ikke Escitalopram Teva mens du er gravid eller om du ammer med mindre du og legen har diskutert de mulige risikoene og fordelene.
Citalopram, en medisin lik som escitalopram, har vist å kunne redusere sædkvaliteten i dyrestudier. I teorien kan dette påvirke fruktbarhet, men påvirkning på frukbarhet hos mennesker er hittil ikke påvist.
Dersom du tar Escitalopram Teva i løpet av de siste 3 månedene av svangerskapet, bør du være oppmerksom på at følgende bivirkninger kan oppstå for ditt nyfødte barn: pustevansker, blåaktig hud, kramper, endringer i kroppstemperatur, problemer med matinntak, oppkast, lavt blodsukker, stive eller dvaske muskler, livlige reflekser, skjelving, irritabilitet, inaktiv/apatisk, konstant gråt, søvnighet og søvnvansker. Ta umiddelbart kontakt med legen din dersom ditt nyfødte barn har noen av disse symptomene.
Forsikre deg om at din jordmor og/eller lege vet at du står på Escitalopram Teva. Når de tas under svangerskapet, spesielt i de siste 3 månedene av graviditeten, kan legemidler som Escitalopram Teva øke risikoen for en alvorlig tilstand for babyene. Denne tilstanden kalles vedvarende pulmonar hypertensjon hos den nyfødte (PPHN), og gjør at babyen puster hurtigere og har et blåaktig utseende. Disse symptomene begynner vanligvis i løpet av det første døgnet etter fødselen. Dersom dette skjer med din baby, skal du umiddelbart ta kontakt med din jordmor og/eller lege.
Dersom Escitalopram Teva brukes under svangerskapet, skal du aldri slutte brått.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du rådes til ikke å kjøre bil eller bruke maskiner inntil du vet hvordan Escitalopram Teva påvirker deg.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Escitalopram Teva
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
Depresjon
Den vanlige anbefalte dosen av Escitalopram Teva er 10 mg tatt i én daglig dose. Dosen kan økes av legen din til maksimalt 20 mg daglig.
Panikklidelse
Startdosen av Escitalopram Teva er 5 mg tatt i én daglig dose den første uken, før dosen økes til 10 mg daglig. Dosen kan økes ytterligere av legen din til maksimalt 20 mg daglig.
Sosial angstlidelse
Den vanlige anbefalte dosen av Escitalopram Teva er 10 mg tatt i én daglig dose. Legen din kan, avhengig av hvordan du responderer på legemidlet, enten redusere dosen din til 5 mg daglig eller øke dosen til maksimalt 20 mg daglig.
Generalisert angstlidelse
Den vanlige anbefalte dosen av Escitalopram Teva filmdrasjerte tabletter er 10 mg tatt i én daglig dose. Dosen kan økes av legen din til maksimalt 20 mg daglig.
Tvangslidelse
Den vanlige anbefalte dosen av Escitalopram Teva er 10 mg tatt i én daglig dose. Dosen kan økes av legen din til maksimalt 20 mg daglig.
Eldre personer (over 65 år)
Normal anbefalt startdose escitalopram er 5 mg tatt en gang daglig. Dosen kan økes av legen din til 10 mg per dag.
Bruk hos barn og ungdom (yngre enn 18 år)
Escitalopram Teva bør normalt ikke gis til barn og ungdom. For ytterligere informasjon, vennligst se avsnitt 2 ” Hva du må ta hensyn til før du bruker Escitalopram Teva”.
Du kan ta Escitalopram Teva med eller uten mat. Svelg tabletten med litt vann. Ikke tygg dem da smaken er bitter.
Dersom nødvendig, kan du dele tablettene ved først å plassere tablettene på en flat overflate med delestreken opp. Tabletten kan så deles ved å presse ned på hver side av tabletten, bruk begge pekefingrene som vist på tegningen.
Varighet av behandlingen
Det kan ta et par uker før du begynner å føle deg bedre. Forsett å ta Escitalopram Teva selv om det tar noe tid før du føler bedring av tilstanden din.
Ikke gjør endringer i doseringen av ditt legemiddel uten at du først har snakket med legen din om dette.
Fortsett å ta Escitalopram Teva så lenge som legen din anbefaler. Dersom du stopper for hurtig med behandlingen, kan symptomene dine komme tilbake. Det anbefales at behandling bør fortsettes i minst 6 måneder etter at du føler deg bra igjen.
Dersom du tar for mye av Escitalopram Teva
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har tatt mer av Escitalopram Teva enn den foreskrevne dosen, skal du umiddelbart ta kontakt med lege eller nærmeste legevakt/akuttavdeling på sykehus. Dette skal du gjøre selv om du ikke har noen tegn på ubehag. Noen av tegnene på overdose kan være svimmelhet, skjelving, opphisselse, kramper, bevisstløshet, kvalme, oppkast, endring i hjerterytmen, redusert blodtrykk og forandringer i kroppsvæske/saltbalanse. Ta med deg boksen/pakningen med Escitalopram Teva når du oppsøker lege eller sykehus.
Dersom du har glemt å ta Escitalopram Teva
Ikke ta en dobbelt dose som erstatning for glemte doser. Dersom du har en glemt å ta en dose, og du husker på dette før du legger deg, ta da dosen umiddelbart. Fortsett som vanlig neste dag. Dersom du først kommer på at du har glemt en dose i løpet av natten, eller dagen etter, så skal du hoppe over den glemte dosen og fortsette som vanlig.
Dersom du avbryter behandling med Escitalopram Teva
Ikke avbryt behandlingen med Escitalopram Teva før legen din ber deg om det. Når behandlingen skal avsluttes, anbefales det vanligvis at dosen av Escitalopram Teva reduseres gradvis over noen uker.
Når du avslutter behandling med Escitalopram Teva, spesielt dersom du stopper brått, kan du oppleve seponeringssymptomer. Disse er vanlige når man avslutter behandling med Escitalopram Teva. Risikoen er høyere når Escitalopram Teva har blitt brukt i lang tid eller ved høye doser eller når dosen reduseres for fort. De fleste opplever at symptomene er milde og forsvinner av seg selv innen to uker. For noen pasienter kan de imidlertid bli kraftige i intensitet eller de kan vare lengre (2-3 måneder eller mer). Dersom du får kraftige seponeringssymptomer når du slutter med Escitalopram Teva, vennligst ta kontakt med legen din. Han eller hun kan be deg om å begynne å ta tablettene igjen, for deretter å trappe ned mer gradvis.
Seponeringssymptomer inkluderer: svimmelhet (ustø eller ute av balanse), prikking og stikking, brennende følelser og (mindre vanlig) følelse av elektrisk støt, inkludert i hodet, søvnforstyrrelser (livlige drømmer, mareritt, får ikke sove), angst, hodepine, kvalme, svetting (inkludert nattsvette), rastløshet eller opphisselse, skjelving (risting), følelse av å være forvirret eller desorientert, føle seg emosjonell eller irritabel, diaré, synsforstyrrelser, urolig hjerterytme eller hjertebank.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene forsvinner vanligvis etter få ukers behandling. Vennligst vær oppmerksom på at mange av bivirkningene i listen også kan være symptomer på din sykdom og vil derfor avta når du begynner å bli bedre.
Dersom du opplever følgende bivirkninger skal du umiddelbart kontakte legen din eller reise til sykehus/legevakt:
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 brukere):
 • Uvanlige blødninger, inkludert mage-tarm blødninger
Sjeldne (kan påvirke 1 av 1000 brukere):
 • Dersom du opplever hevelse i huden, tungen, leppene eller ansiktet, eller har problemer med å puste eller svelge (allergisk reaksjon), ta umiddelbart kontakt med din lege eller reis til et sykehus/legevakt.
 • Dersom du har hodepine, økt puls, skjelver, høy feber, svetter, blir opphisset, forvirret, kvalme eller diare, får skjelvende og plutselige muskelkontraksjoner, så kan dette være tegn på en sjelden, men potensielt livstruende tilstand som kalles serotonergt syndrom. Dersom du får slike symptomer, ta kontakt med lege.
Noen pasienter har rapportert (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Rask, uregelmessig hjerterytme, besvimelse som kan være symptomer på en livstruende tilstand kjent som heter Torsades de Pointes
 • Problemer med å urinere
 • Kramper (anfall), se også avsnittet ”Advarsler og forsiktighetsregler”
 • Gulfarging av huden og det hvite i øynene er tegn på svekket leverfunksjon/leverbetennelse
I tillegg til ovenstående har følgende bivirkninger blitt rapportert:
Svært vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 10 brukere)
 • Kvalme
 • Hodepine
Vanlige (kan påvirke opptil 1av 10 brukere)
 • Tett eller rennende nese (sinusitt)
 • Nedsatt eller økt appetitt
 • Angst, rastløshet, unormale drømmer, problemer med å falle i søvn, søvnighet, svimmelhet, gjesping, skjelving, prikkende følelse i huden
 • Diaré, forstoppelse, oppkast, munntørrhet
 • Økt svetting
 • Muskelsmerter og leddsmerter (artralgi og myalgi)
 • Seksuelle forstyrrelser (forsinket ejakulasjon (sæduttømming, problemer med ereksjon, nedsatt sexlyst og kvinner kan oppleve vanskeligheter med å få orgasme)
 • Tretthet, feber
 • Vektøkning
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 brukere)
 • Elveblest (urticaria), utslett, kløe
 • Skjære tenner, opphisselse, nervøsitet, panikkanfall, forvirring
 • Søvnforstyrrelser, smaksforstyrrelser, besvimelse
 • Forstørrede pupiller, synsforstyrrelser, øresus (tinnitus)
 • Hårtap
 • Vaginal blødning med uregelmessige intervaller, spesielt mellom de forventede menstruasjonsblødningene eller unormalt kraftig eller forlenget menstruasjonblødning med regelmessige intervaller
 • Redusert vekst
 • Rask hjerterytme
 • Hevelse i armer eller ben (ødem)
 • Neseblødninger
Sjeldne (kan påvirke opptil 1av 1000 brukere)
 • Aggresjon, tap av virkelighetsfornemmelse (depersonalisering), forestille seg ting som ikke er der (hallusinasjoner)
 • Langsom hjerterytme
Noen pasienter har rapportert (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Tanker om å skade deg selv eller selvmordstanker, se også «Advarsler og forsiktighetsregler»
 • Reduserte nivåer av natrium i blodet (symptomene er følelse av å være syk og uvel, med muskelsvakhet og forvirring)
 • Svimmelhet når du reiser deg opp på grunn av lavt blodtrykk (ortostatisk hypotensjon)
 • Unormale leverfunksjonstester (økt mengde leverenzymer i blodet)
 • Bevegelsesforstyrrelser (ufrivillige muskelbevegelser)
 • Smertefulle ereksjoner
 • Blødningsforstyrrelser inkludert blødninger i hud og slimhinner og lavt nivå av blodplater (trombocytopeni)
 • Plutselige hevelser i hud eller slimhinner (angioødem)
 • Økning i mengden av urinutskillelse (utilstrekkelig ADH-sekresjon)
 • Melkeproduksjon hos kvinner som ikke ammer
 • Mani
 • Det har blitt observert en økt risiko for benbrudd hos pasienter som tar denne type legemidler.
 • Skiftende hjerterytme (kalt ”forlenget- QT intervall”, sett på EKG (elektrisk aktivitet i hjertet ditt). (unormal oppstemhet eller virketrang)
I tillegg er det noen bivirkninger som er sett for legemidler som virker på samme måte som escitalopram (virkestoffet i Escitalopram Teva). Disse er:
 • Motorisk uro (akatisi).
 • Anoreksi (spisevegring).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Escitalopram Teva
Oppbevar Escitalopram Teva utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisteret og kartongen etter forkortelsen EXP eller utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Blisterpakning og boks:
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.
Boks: Anvendes senest 100 dager etter første åpning
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Escitalopram Teva
Virkestoffet er escitalopram. Hver Escitalopram Teva filmdrasjerte tablett inneholder 5 mg, 10 mg eller 20 mg escitalopram (som oksalat).
 • Andre innholdsstoffer er:
  Kjerne: mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika, krysskarmellosenatrium, stearinsyre og magnesiumstearat.
  Drasjering: hypromellose (E464), makrogol 400 og titandioksid (E171).
Hvordan Escitalopram Teva ser ut og innholdet i pakningen
Escitalopram Teva 5 mg er en hvit, rund, bikonveks filmdrasjert tablett preget med ”93” på en side og ”7414” på den andre siden.
Escitalopram Teva 10 mg er en hvit, rund, bikonveks filmdrasjert tablett med delestrek på en side og preget med ”9” på en side av delestreken og ”3” på den andre siden av delestreken. Den andre siden av tabletten er preget med ”7462”. Tabletten kan deles i to like deler.
Escitalopram Teva 20 mg er en hvit, rund, bikonveks filmdrasjert tablett med delestrek på en side og preget med ”9” på en side av delestreken og ”3” på den andre siden av delestreken. Den andre siden av tabletten er preget med ”7463”.
Tabletten kan deles i to like deler.
Escitalopram Teva finnes i blisterpakninger à 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 112, 120, 200 og 500 filmdrasjerte tabletter og perforert enhetsdoseblister á 49×1, 50×1, 100×1 og 500×1 filmdrasjerte tabletter.
PVC/PVdC–aluminium blisterpakninger er i esken.
Escitalopram Teva kommer i plastbokser med 100 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Sverige
Tilvirker
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Debrecen, Ungarn
TEVA UK Ltd
Eastbourne, Storbritannia
Pharmachemie B.V.
Haarlem, Nederland
TEVA Operations Poland Sp. z o.o.
Krakow, Polen
Merckle GmbH
Blaubeuren, Tyskland
For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
SanoSwiss UAB
Aukstaiciu str. 26A
LT-44169 Kaunas
Litauen
+370 700 01320
info@sanoswiss.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.07.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

adh (vasopressin, antidiuretisk hormon): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

agorafobi (plassangst): Fobi for offentlige steder. Personer som lider av agorafobi føler et stort ubehag for å være på steder med mange mennesker, f.eks. varehus, T-bane eller buss. Symptomer er svette, hjertebank og kvalme.

akatisi: Rastløshet, angst og manglende evne til å sitte stille. Tilstanden er en relativt vanlig bivirkning av behandling med nevroleptika (antipsykotika).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

manisk-depressiv lidelse (bipolar lidelse, bipolar forstyrrelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

mao (monoaminoksidase): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tvangslidelse (ocd): Psykisk lidelse som kjennetegnes ved stadig tilbakevendende tanker man ikke klarer å stoppe og/eller tvangshandlinger.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.