Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Escitalopram Mylan 5 mg tabletter, filmdrasjerte

Escitalopram Mylan 10 mg tabletter, filmdrasjerte

Escitalopram Mylan 15 mg tabletter, filmdrasjerte

Escitalopram Mylan 20 mg tabletter, filmdrasjerte

escitalopram

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Escitalopram Mylan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Escitalopram Mylan
 3. Hvordan du bruker Escitalopram Mylan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Escitalopram Mylan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Escitalopram Mylan er og hva det brukes mot
Escitalopram Mylan tilhører en gruppe legemidler mot depresjon som kalles selektive serotoninreopptakshemmere (SSRIer). Disse legemidlene virker på serotoninsystemet i hjernen ved å øke serotoninnivået. Forstyrrelser i serotoninsystemet antas å være en viktig faktor i utviklingen av depresjon og beslektede sykdommer.
Escitalopram Mylan kan gis for å behandle følgende tilstander:
 • depresjon (alvorlige depressive episoder)
 • panikklidelser med eller uten agorafobi (redsel for åpne plasser)
 • sosial angstlidelse
 • generalisert angstlidelse
 • tvangslidelse
 
2. Hva du må vite før du bruker Escitalopram Mylan
Bruk ikke Escitalopram Mylan
 • hvis du er allergisk overfor escitalopram eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du bruker andre legemidler som tilhører en gruppe som kalles MAO-hemmere, inkludert selegilin (brukes til behandling av Parkinsons sykdom), moklobemid (brukes til behandling av depresjon) og linezolid (et antibiotikum)
 • hvis du er født med eller har hatt unormal hjerterytme (som ses på EKG, en undersøkelse som viser hvordan hjertet fungerer)
 • hvis du bruker legemidler mot hjerterytmeforstyrrelser eller legemidler som kan påvirke hjerterytmen (se pkt. 2 "Andre legemidler og Escitalopram Mylan").
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Escitalopram Mylan:
 • dersom du lider av nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Legen din vil kanskje justere dosen din.
 • dersom du er eldre
 • dersom du har epilepsi eller har hatt anfall. Behandling med Escitalopram Mylan bør stoppes dersom det oppstår krampeanfall for første gang eller dersom anfallene oppstår hyppigere (se også pkt. 4 ”Mulige bivirkninger”).
 • dersom du får elektrosjokkbehandling
 • dersom du lett blør eller får blåmerker
 • dersom du har diabetes. Behandling med Escitalopram Mylan kan påvirke kontroll av blodsukkernivåene (glykemisk kontroll). Det kan være nødvendig å justere dosen av insulin og/eller andre legemidler som senker blodsukkeret og som tas ved svelging.
 • dersom du har nedsatt nivå av natrium i blodet
 • dersom du har såkalt koronar hjertesykdom
 • dersom du har eller tidligere har hatt hjerteproblemer eller nylig har hatt et hjerteinfarkt
 • dersom du har lav hvilepuls og/eller du vet at du har for lite salt i kroppen på grunn av vedvarende kraftig diaré og oppkast eller bruk av vanndrivende tabletter (diuretika)
 • dersom du får rask eller uregelmessig hjerterytme, besvimelse, kollaps eller svimmelhet når du reiser deg opp, noe som kan være tegn på unormal hjerterytme
 • dersom du har grønn stær (økt trykk i øyet).
Merk
Enkelte pasienter med manisk-depressiv sykdom kan gå inn i en manisk fase. Symptomer på dette kan være uvanlige og raske endringer av meninger, å føle seg uvanlig glad uten grunn og overdreven fysisk aktivitet. Dersom du opplever dette må du kontakte legen din.
Du kan oppleve symptomer som rastløshet eller vanskeligheter med å sitte eller stå stille i løpet av de første ukene av behandlingen. Du må fortelle det til legen din umiddelbart dersom du får slike symptomer.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner å ta antidepressiva, fordi det tar litt tid før dette legemidlet begynner å virke. Vanligvis tar det ca. to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom:
 • du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv
 • du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne under 25 år med psykiske sykdommer og som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus øyeblikkelig.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Seksuell dysfunksjon
Legemidler som Escitalopram Mylan (såkalte SSRIer/SNRIer) kan forårsake symptomer på seksuell dysfunksjon (se avsnitt 4). I noen tilfeller har disse symptomene fortsatt etter at behandlingen er avsluttet.
Barn og ungdom under 18 år
Escitalopram Mylan bør normalt ikke brukes av barn og ungdom under 18 år. Du bør også vite at pasienter under 18 år har en økt risiko for bivirkninger slik som selvmordsforsøk, selvmordstanker og fientlighet (spesielt aggresjon, opposisjonell atferd og sinne) når de bruker denne typen legemidler.
Legen kan likevel forskrive Escitalopram Mylan til pasienter under 18 år dersom han/hun vurderer at dette er til deres eget beste. Dersom legen har forskrevet Escitalopram Mylan til pasienter under 18 år og du ønsker å diskutere dette, ta kontakt med legen. Du bør informere legen dersom noen av symptomene ovenfor utvikler eller forverrer seg når en pasient under 18 år bruker Escitalopram Mylan. Det er ennå ikke tilgjengelig sikkerhetsdata for langtidsbehandlings med Escitalopram Mylan vedrørende vekst, modning samt kognitiv- og atferdsutvikling hos denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Escitalopram Mylan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig å fortelle det til legen din dersom du bruker noen av de følgende legemidlene:
 • ikke-selektive monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), som inneholder fenelzin, iproniazid, isokarboksazid, nialamid og tranylcypromin som virkestoff (brukes til behandling av depresjon). Dersom du bruker noen av disse legemidlene må du vente 14 dager før du begynner å bruke Escitalopram Mylan. Etter at du har sluttet å bruke Escitalopram Mylan må du vente 7 dager før du bruker noen av disse legemidlene.
 • reversible, selektive MAO-A-hemmere som inneholder moklobemid (brukes til behandling av depresjon).
 • linezolid (et antibiotikum).
 • irreversible MAO-B-hemmere som inneholder selegilin (brukes til behandling av Parkinsons sykdom). Disse legemidlene øker risikoen for bivirkninger.
 • sumatriptan og lignende legemidler (brukes til behandling av migrene) og tramadol (brukes mot sterke smerter). Disse legemidlene øker risikoen for bivirkninger.
 • cimetidin, omeprazol og lansoprazol (brukes til behandling av magesår), flukonazol (brukes mot soppinfeksjon), fluvoksamin (brukes mot depresjon) og tiklopidin (brukes for å redusere risikoen for slag). Disse legemidlene kan forårsake en økning av nivåene av Escitalopram Mylan i blodet.
 • Johannesurt/prikkperikum (Hypericum perforatum) som er et urtepreparat som brukes mot depresjon.
 • litium eller tryptofan (brukes mot depresjon) da disse kan øke virkningen av Escitalopram Mylan.
 • acetylsalisylsyre (aspirin) (brukes som smertestillende eller blodfortynnende middel) og ikke- steroide inflammatoriske legemidler (NSAIDs) (smertestillende legemidler). Dette kan gjøre at du lettere blør.
 • warfarin, dipyridamol, fenprokumon eller andre blodfortynnende legemidler. Legen din vil sannsynligvis kontrollere blodets evne til å levre seg ved oppstart og avslutning av behandling med Escitalopram Mylan for å være sikker på at dosen med blodfortynnende legemiddel fremdeles er riktig.
 • meflokin (brukes til behandling av malaria), bupropion (brukes ved røykeavvenning eller mot depresjon) og tramadol (brukes mot sterke smerter) på grunn av mulig risiko for en lavere terskel for å få anfall.
 • nevroleptika (legemidler for behandling av schizofreni, psykose) og antidepressiva og andre SSRIer, på grunn av mulig risiko for en lavere terskel for å få krampeanfall.
 • flekainid, propafenon og metoprolol (brukes ved hjerte-karsykdommer) og imipramin, desipramin, klomipramin og nortriptylin (brukes mot depresjon) og risperidon, tioridazin og haloperidol (legemidler mot psykotiske lidelser). Det kan være nødvendig å justere dosen med Escitalopram Mylan.
 • legemidler som gir lavt kaliumnivå i blodet (hypokalemi) eller lavt magnesiumnivå i blodet (hypomagnesemi).
Ikke bruk Escitalopram Mylan dersom du bruker legemidler mot hjerterytmeforstyrrelser eller legemidler som kan påvirke hjerterytmen, slik som klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater, pimozid, haloperidol), trisykliske antidepressiva, visse antibiotika (f.eks. sparfloksacin, moksifloksacin, erytromycin IV, pentamidin og antimalariabehandling, spesielt halofantrin), visse antihistaminer (f.eks. astemizol, mizolastin). Rådfør deg med lege hvis du har ytterligere spørsmål vedrørende dette.
Inntak av Escitalopram Mylan sammen med mat, drikke og alkohol
Escitalopram Mylan kan tas med eller uten mat (se pkt. 3 ”Hvordan du bruker Escitalopram Mylan”). Du bør unngå alkohol mens du bruker dette legemidlet.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Fortell det til legen din dersom du er gravid eller planlegger graviditet. Du skal ikke bruke Escitalopram Mylan dersom du er gravid med mindre du og legen din har diskutert risiko og fordeler. Du må ikke avslutte behandlingen med Escitalopram Mylan brått.
Informer jordmoren og/eller legen din om at du bruker Escitalopram Mylan. Ved bruk under graviditet, spesielt i de siste 3 månedene av graviditeten, kan legemidler som Escitalopram Mylan øke risikoen for en alvorlig tilstand hos spedbarn, vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN), som gjør at spedbarnet puster raskere og får en blålig farge. Disse symptomene starter vanligvis i løpet av de første 24 timene etter fødselen. Hvis dette skjer med ditt barn bør du øyeblikkelig ta kontakt med jordmor og/eller lege.
Andre symptomer som kan oppstå når Escitalopram Mylan brukes sent i graviditeten, kan inkludere at barnet har vanskeligheter med å sove og å spise, får pusteproblemer, er for varmt eller kaldt, er kvalm, skriker mye, har lavt blodsukker, stive eller slappe muskler, overaktive reflekser, irritabilitet, sløvhet (letargi), skjelvinger, risting eller kramper. Dersom barnet ditt har noen av disse symptomene når det blir født, må du øyeblikkelig kontakte legen din som vil gi deg veiledning.
Amming
Fortell det til legen din dersom du ammer. Det er sannsynlig at Escitalopram Mylan kan overføres til brystmelk. Du må ikke amme dersom du bruker Escitalopram Mylan. Legen din vil avgjøre om du skal fortsette/avslutte amming eller fortsette/avslutte behandling med Escitalopram Mylan.
Fertilitet
Dyrestudier har vist at citalopram som er et legemiddel som er lik ecitalopram, kan redusere sædkvaliteten. Teoretisk sett kan dette påvirke fertilitet, men påvirkningen på fertilitet hos mennesker er hittil ikke sett.
Kjøring og bruk av maskiner
Du skal ikke kjøre eller bruke maskiner inntil du vet hvordan Escitalopram Mylan påvirker deg.
Escitalopram Mylan inneholder laktose og natrium
Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som
«natriumfritt».
 
3. Hvordan du bruker Escitalopram Mylan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Husk at det kan hende du må bruke Escitalopram Mylan tabletter i to eller flere uker før du begynner å føle deg bedre.
Voksne
Depresjon - Den anbefalte dosen er 10 mg Escitalopram Mylan daglig. Legen din kan øke denne
dosen til maksimalt 20 mg daglig. Det kan ta 2-4 uker før du begynner å føle deg bedre. Behandlingen bør vare minst 6 måneder etter at du har begynt å føle deg bedre.
Panikklidelser - Den anbefalte startdosen er 5 mg Escitalopram Mylan daglig. Etter den første uken kan legen din øke denne dosen til 10 mg daglig og dersom nødvendig opp til maksimalt 20 mg daglig. Maksimal virkning oppnås etter 3 måneder.
Sosial angstlidelse - Den anbefalte dosen er 10 mg Escitalopram Mylan daglig. Det kan ta 2-4 uker før du begynner å føle deg bedre. Etter dette kan dosen reduseres til 5 mg daglig eller økes til 20 mg daglig avhengig av hvordan behandlingen virker. Normalt anbefales en behandlingsperiode på 12 uker.
Generalisert angstlidelse - Den anbefalte dosen er 10 mg Escitalopram Mylan daglig. Legen din kan øke denne dosen til maksimalt 20 mg daglig. Legen bør vurdere dosen din regelmessig.
Tvangslidelser - Den anbefalte dosen er 10 mg Escitalopram Mylan daglig. Legen din kan øke denne dosen til maksimalt 20 mg daglig. Legen bør vurdere dosen din regelmessig.
Eldre pasienter (over 65 år)
Legen din vil gi deg en lavere dose enn det som er angitt ovenfor da eldre pasienter kan være mer følsomme overfor virkningen av Escitalopram Mylan.
Den anbefalte startdose med Escitalopram Mylan er 5 mg tatt som én daglig dose. Legen kan øke dosen til 10 mg daglig.
Bruk av Escitalopram Mylan hos barn og ungdom (under 18 år)
Escitolpram Mylan bør vanligvis ikke gis til barn og ungdom under 18 år. For ytterligere informasjon, se pkt. 2 "Hva du må vite før du bruker Escitalopram Mylan".
Dersom du har leverproblemer eller alvorlige nyreproblemer vil legen din gi deg en lavere dose enn det som er angitt ovenfor.
Du kan ta escitalopram med eller uten mat. Svelg tablettene sammen med litt vann. Ikke tygg tablettene da de har en bitter smak.
Fortsett å ta tablettene dine i så lang tid som legen har anbefalt, selv etter at du begynner å føle deg bedre. Dette vil være i minst 3-6 måneder etter at du føler deg bedre for at ikke symptomene skal komme tilbake.
Tablettene med 10 mg, 15 mg og 20 mg kan deles i to like doser.
Dersom du tar for mye av Escitalopram Mylan
Kontakt lege eller sykehus umiddelbart. Gjør dette selv om du ikke har tegn til ubehag. Noen av tegnene på overdose kan være svimmelhet, risting, opphisselse/uro, kramper, koma, kvalme og oppkast, endring i hjerterytmen (langsommere eller raskere hjerteslag), nedsatt blodtrykk og endringer i væske/saltbalansen i kroppen. Ta med deg pakningen og tabletter som eventuelt er igjen når du oppsøker lege eller sykehus.
Dersom du har glemt å ta Escitalopram Mylan
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Hvis du har glemt å ta en dose og du kommer på det før du legger deg, skal du ta den glemte dosen umiddelbart. Neste dag fortsetter du å ta legemidlet som vanlig. Dersom du kommer på det i løpet av natten eller neste dag, skal du hoppe over den glemte dosen og fortsette som vanlig.
Dersom du avbryter behandling med Escitalopram Mylan
Du må ikke slutte å bruke Escitalopram Mylan før legen din sier at du skal gjøre det. Når du har
fullført behandlingen er det vanligvis anbefalt at dosen med Escitalopram Mylan reduseres gradvis over en periode på flere uker.
Når du slutter å bruke Escitalopram Mylan, spesielt dersom det gjøres brått, kan du få abstinenssymptomer. Dette er vanlig når behandling med Escitalopram Mylan avsluttes. Risikoen er høyere når Escitalopram Mylan er brukt over lang tid eller med høye doser, eller når dosen reduseres for raskt. De fleste føler at symptomene er milde og forsvinner av seg selv innen to uker. Hos noen pasienter kan de imidlertid være mer intense eller de kan vare lenger (2-3 måneder eller mer). Dersom du får alvorlige abstinenssymptomer når du slutter å bruke Escitalopram Mylan, må du kontakte legen din. Han eller hun kan be deg om å begynne å ta tablettene dine igjen og så avslutte saktere.
Abstinensymptomer inkluderer: Følelse av svimmelhet (ustø eller ute av balanse), stikkende og prikkende følelse, brennende følelse og (mindre vanlig) følelse av elektriske støt inkludert i hodet, søvnforstyrrelser (intense drømmer, mareritt, søvnløshet), angstfølelse, hodepine, kvalme, svetting (inkludert svetting om natten), følelse av rastløshet eller opphisselse/uro, skjelvinger, følelse av forvirring eller desorientering, følsomhet eller irritabilitet, diaré (løs avføring), synsforstyrrelser og hjertebank (palpitasjoner).
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene forsvinner vanligvis etter noen uker med behandling. Merk at mange av bivirkningene også kan være symptomer på sykdommen din og derfor vil forbedres når du begynner å føle deg bedre.
Kontakt umiddelbart legen eller oppsøk nærmeste sykehus dersom du får noen av følgende bivirkninger:Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer)
 • Uvanlige blødninger, inkludert blødninger i mage og tarm
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer)
 • Hevelser i hud, tunge, lepper eller ansikt, eller får problemer med å puste eller svelge (alvorlig allergisk reaksjon)
 • Høy feber, uro, forvirring, skjelving og plutselige muskelsammentrekninger. Dette kan være tegn på en sjelden tilstand kalt serotonergt syndrom
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelig informasjon)
 • problemer med vannlatingen
 • krampeanfall (se også pkt. 2 "Advarsler og forsiktighetsregler")
 • gulfarging av hud og det hvite i øynene, som er tegn på nedsatt leverfunksjon/leverbetennelse
 • rask, uregelmessig hjerterytme, besvimelse, som kan være symptomer på en livstruende tilstand som kalles Torsade de Pointes
 • tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, se også avsnitt 2 "Advarsler og forsiktighetsregler"
I tillegg til bivirkningene over er følgende bivirkninger rapportert:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • hodepine
 • kvalme
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer)
 • manglende appetitt
 • økt appetitt
 • vektøkning
 • føle angst eller rastløshet
 • problemer med å sovne
 • tretthetsfølelse
 • unormale drømmer
 • prikking eller nummenhet i hender og føtter
 • skjelving (tremor)
 • føle svimmelhet
 • gjesping
 • betente, opphovnede bihuler som medfører smerte, høy temperatur, ømhet (kjent som sinusitt)
 • diaré
 • forstoppelse
 • oppkast
 • munntørrhet
 • økt svetting
 • feber
 • muskel- eller leddsmerter
 • føle seg uvanlig trøtt
 • seksuelle problemer (forsinket ejakulasjon, problemer med ereksjon, nedsatt sexlyst og kvinner kan få vanskeligheter med å oppnå orgasme)
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer)
 • vekttap
 • følelse av forvirring
 • opphisselse/uro
 • nervøsitet
 • skjære tenner under søvn
 • panikkanfall
 • smaksforstyrrelser
 • endret søvnmønster
 • besvimelse
 • forstørrede pupiller (mydriasis), synsforstyrrelser
 • ringelyder i ørene (tinnitus)
 • raske hjerteslag
 • neseblødning
 • hårtap
 • elveblest
 • utslett
 • kløe i huden
 • kraftig menstruasjon eller blødninger mellom menstruasjoner
 • opphopning av væske i kroppen
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer)
 • følelse av aggresjon eller uvirkelighet
 • hallusinasjoner
 • langsomme hjerteslag
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelig informasjon)
 • trombocytopeni (nedsatt antall blodplater som gir økt risiko for blødning eller blåmerker)
 • økt nivå av et hormon (ADH), som medfører opphopning av væske eller vann
 • et lavere nivå av natrium i blodet enn normalt, som gjør at du føler deg svak og forvirret og får smerter
 • mani (følelse av opprømthet eller overbegeistring som medfører uvanlig oppførsel)
 • unormale muskelbevegelser
 • svimmelhet når du reiser deg opp pga. lavt blodtrykk (ortostatisk hypotensjon)
 • endrede resultater fra leverenzymtester
 • vedvarende smertefull ereksjon av penis
 • unormal produksjon av melk fra bryster hos menn og kvinner
 • økt risiko for benbrudd er sett hos pasienter som bruker denne typen legemidler
I tillegg er andre bivirkninger kjent å inntreffe med legemidler som virker på samme måte som escitalopram. Disse er:
 • rastløshet eller vanskeligheter med å sitte stille (psykomotorisk rastløshet/akatasi)
 • anoreksi
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Escitalopram Mylan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tablettboksen/blisterbrettet og esken etter ”EXP” eller ”Utl.dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Boks: Hold boksen tett lukket
Blistere: Oppbevares i originalpakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Escitalopram Mylan
 • Virkestoff er escitalopram.
  Én tablett inneholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg escitalopram (som oksalat). Andre innholdsstoffer er:
  mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika, talkum, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, laktosemonohydrat, makrogol 4000, titandioksid (E 171) og hypromellose. Se avsnitt 2, «Escitalopram Mylan inneholder laktose og natrium».
Hvordan Escitalopram Mylan ser ut og innholdet i pakningen
Escitalopram Mylan er en filmdrasjert tablett.
5 mg filmdrasjerte tabletter er hvite, runde og merket med ”EC 5” på den ene siden og ”G” på den andre.
10 mg filmdrasjerte tabletter er hvite, avlange, med delestrek og merket med ”EC|10” på den ene siden og ”G” på den andre. Tabletten kan deles i to like deler.
15 mg filmdrasjerte tabletter er hvite, avlange, med delestrek og merket med ”EC|15” på den ene siden og ”G” på den andre. Tabletten kan deles i to like deler.
20 mg filmdrasjerte tabletter er hvite, avlange, med delestrek og merket med ”EC|20” på den ene siden og ”G” på den andre. Tabletten kan deles i to like deler.
Escitalopram Mylan finnes i:
 • tablettbokser med 28, 49, 100, 200, 250 og 500 filmdrasjerte tabletter
 • blistere med 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 90, 100, 180 og 200 filmdrasjerte tabletter
 • perforerte endoseblistere med 28 x 1 og 56 x 1 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mylan AB,
Box 23033,
104 35 Stockholm, Sverige
Tilvirker
McDermott Laboratories Ltd trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland
Mylan Hungary Kft, Mylan utca 1, H-2900 Komárom, Ungarn
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.05.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

adh (vasopressin, antidiuretisk hormon): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

agorafobi (plassangst): Fobi for offentlige steder. Personer som lider av agorafobi føler et stort ubehag for å være på steder med mange mennesker, f.eks. varehus, T-bane eller buss. Symptomer er svette, hjertebank og kvalme.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

mao (monoaminoksidase): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tvangslidelse (ocd): Psykisk lidelse som kjennetegnes ved stadig tilbakevendende tanker man ikke klarer å stoppe og/eller tvangshandlinger.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.