Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ery-Max, granulat til mikstur 100 mg/ml

Erytromycin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ery-Max er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ery-Max
 3. Hvordan du bruker Ery-Max
 4. Mulige bivirkninger
 5. Oppbevaring av Ery-Max
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Ery-Max er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Erytromycin er et antibiotikum i gruppen makrolider som hemmer bakteriecellenes vekst og utvikling.
Infeksjoner som er forårsaket av mikroorganismer som er følsomme for erytromycin, f.eks. luftveisinfeksjoner som kikhoste, bronkitt, lungebetennelse. Også infeksjoner forårsaket av bakterien Chlamydia trachomatis, der tetracyklinbehandling ikke kan brukes, samt betennelse i øyet hos spedbarn.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Ery-Max
Bruk ikke EryMax
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet erytromycin eller andre virkestoffer i samme legemiddelgruppe som kalles for makrolider
 • dersom du er allergisk overfor noen av de øvrige innholdsstoffene i dette legemidlet som er listet opp i avsnitt 6.
 • dersom bruker legemidler som inneholder virkestoffet terfenadin (mot allergi), cisaprid (mot sure oppstøt) eller pimozid (legemiddel mot mentale problemer).
 • dersom du behandles med statiner (lovastatin ,simvastatin eller atorvastatin), se «Andre legemidler og Ery-Max»
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med legen før bruk av Ery-Max hvis du har nedsatt leverfunksjon.
Andre legemidler og Ery-Max
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker følgende type medisin:
 • legemidler som inneholder virkestoffet terfenadin (mot allergi), cisaprid (mot sure oppstøt) eller pimozid (legemiddel mot mentale problemer)
 • statiner (lovastatin, simvastatin eller atorvastatin)
Graviditet, amming og fertilitet
Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Ery-Max dersom du er gravid.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Ery-Max under amming.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Ery-Max
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Til barn under 25 kg brukes kun mikstur eller dosegranulat. Normaldose for barn ved øvre luftveisinfeksjoner som ikke er forårsaket av H. influenzae, 20 mg/kg hver 12. time. Alternativt gis 10 mg/kg hver 6. time. Ved andre infeksjoner er dosen vanligvis 10 mg/kg hver 6. time.
Dersom du tar for mye av Ery-Max
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du kan ha tatt for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Ery-Max forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Magesmerter, kvalme og diaré kan forekomme, spesielt ved høye doser. Disse bivirkningene kan reduseres dersom dosen tas sammen med et måltid.
Du må kontakte lege hvis barnet ditt kaster opp eller blir urolig i forbindelse med matinntak.
Vanlige bivirknigner (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): Magesmerter, kvalme, diaré og utslett.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer): Elveblest.
Sjeldne bivirknigner (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer): Forhøyede leververdier, økning av gallefargestoff (bilirubinstigning), galleblokade i leveren (intrahepatisk kolestase), kraftig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon), uregelmessig hjerterytme (hjertearytmi) og forbigående hørselstap.
Bivirkninger uten kjent frekvens (frekvens kan ikke anslås utfra tilgjengelige data): Endring i hvordan hjertet slår. Dette kan måles i EKG (elektrokardiogram) og kalles for forlenget QT-intervall.
Kontakt lege umiddelbart hvis du får en alvorlig hudreaksjon: et rødt, skjellete utslett med kuler under huden og blemmer (eksantematøs pustulose). Frekvensen av denne bivirkningen er ikke kjent (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Oppbevaring av Ery-Max
Oppbevares utilgjengelig for barn. Miksturen er holdbar 14 dager i kjøleskap og 5 dager ved romtemperatur. Dato for tilberedning er angitt på etiketten
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ery-Max
1 ml ferdigblandet mikstur inneh.: Erytromycinetylsuksinat tilsvarende erytromycin 100 mg.
Øvrige innholdsstoffer: Krysskarmellosenatrium, magnesiumaluminiumsilikat, kirsebæressens, natriumsitrat, karmellosenatrium, sukrose og renset vann.
Tilvirker:
Tilvirker:
allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH, Göttingen, Tyskland.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Meda AS, Askerveien 61, Postboks 194, 1371 Asker.
Tlf. 66 75 33 00
Fax: 66 75 33 33
E-post: info@meda.no
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 22.01.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

chlamydia (klamydia): Slekt av bakteriearter hvorav tre forårsaker sykdom hos mennesker. Chlamydia pneumoniae forårsaker en lungebetennelse som kalles Twar, mens Chlamydia psittaci som vanligvis spres via fugler, gir en type lungebetennelse som kalles papegøyesyke. Chlamydia trachomatis kan smitte ved seksuell omgang og forårsaker sykdom i underlivet som ubehandlet kan føre til sterilitet. Chlamydia trachomatis kan også forårsake trakom; en type øyeinfeksjon.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.