Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

ertapenem

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, sykepleier eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ertapenem Fresenius Kabi er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Ertapenem Fresenius Kabi
 3. Hvordan du får Ertapenem Fresenius Kabi
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Ertapenem Fresenius Kabi oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Ertapenem Fresenius Kabi er og hva det brukes mot
Ertapenem Fresenius Kabi inneholder ertapenem som er et antibiotikum av betalaktamtypen. Det har evne til å drepe en rekke ulike bakterier som forårsaker infeksjoner i ulike deler av kroppen.
Ertapenem Fresenius Kabi kan gis til personer i alderen 3 måneder og eldre.
Behandling:
Lege har forskrevet Ertapenem Fresenius Kabi fordi du eller barnet ditt har én (eller flere) av følgende infeksjonstyper:
 • Infeksjon i bukhulen
 • Lungebetennelse
 • Gynekologiske infeksjoner
 • Hudinfeksjoner i foten hos pasienter som har diabetes
Forebygging:
 • Forebygging av infeksjoner som kan oppstå på operasjonsstedet etter operasjon i tykktarmen eller endetarmen hos voksne.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du får Ertapenem Fresenius Kabi
Bruk ikke Ertapenem Fresenius Kabi:
 • dersom du er allergisk overfor ertapenem eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor antibiotika slik som penicilliner, cefalosporiner eller karbapenemer (som brukes til å behandle ulike infeksjoner).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, sykepleier eller apotek før du får Ertapenem Fresenius Kabi.
Dersom du i løpet av behandlingen får en allergisk reaksjon (som hevelse i ansiktet, tungen eller svelget, puste- eller svelgevansker, hudutslett), må du umiddelbart kontakte legen din fordi du kan ha behov for øyeblikkelig medisinsk behandling.
Når du bruker antibiotika, inkludert Ertapenem Fresenius Kabi, som virker ved å dreper visse typer bakterier, kan andre bakterier og sopp fortsette å vokse mer enn normalt. Dette kalles overvekst. Legen vil overvåke deg for overvekst og behandle deg dersom det blir nødvendig.
Det er viktig at du informerer legen din dersom du har hatt diaré før, i løpet av, eller etter behandlingen med Ertapenem Fresenius Kabi. Dette er fordi du kan ha en tilstand som kalles tykktarmsbetennelse (kolitt). Ikke bruk legemidler til behandling av diaré før du har rådført deg med lege.
Informer legen din dersom du bruker legemidler som inneholder valproinsyre eller natriumvalproat (se
Andre legemidler og Ertapenem Fresenius Kabi nedenfor).
Informer legen din om alle sykdommer du har eller har hatt, inkludert:
 • Nyresykdom. Det er spesielt viktig at legen får vite det dersom du har en nyresykdom og dersom du får dialysebehandling.
 • Allergier overfor legemidler, inkludert antibiotika.
 • Sykdommer i sentralnervesystemet, som lokaliserte skjelvinger eller anfall.
Barn og ungdom (3 måneder til 17 år)
Det er begrenset erfaring med bruk av Ertapenem Fresenius Kabi til barn under 2 år. Legen vil vurdere den potensielle nytten av bruk i denne aldersgruppen. Det er ingen erfaring med bruk til barn under 3 måneder.
Andre legemidler og Ertapenem Fresenius Kabi
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer lege, sykepleier eller apotek dersom du bruker legemidler som inneholder valproinsyre eller natriumvalproat (brukes til å behandle epilepsi, bipolar lidelse, migrene eller schizofreni). Dette er fordi Ertapenem Fresenius Kabi kan påvirke måten enkelte andre legemidler virker på. Legen din vil vurdere om du bør bruke Ertapenem Fresenius Kabi sammen med disse andre legemidlene.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ertapenem Fresenius Kabi er ikke undersøkt hos gravide kvinner. Ertapenem Fresenius Kabi skal ikke brukes under graviditet, med mindre legen vurderer at den mulige fordelen for moren oppveier den mulige risikoen for fosteret.
Det er viktig at du gir legen din beskjed før du får Ertapenem Fresenius Kabi dersom du ammer eller planlegger å amme.
Kvinner som får Ertapenem Fresenius Kabi bør ikke amme fordi legemidlet går over i morsmelk, og barn som ammes kan derfor påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du må ikke kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner før du vet hvordan du reagerer på dette legemidlet. Enkelte bivirkninger som er rapportert for Ertapenem Fresenius Kabi, som svimmelhet og søvnighet, kan påvirke noen pasienters evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Ertapenem Fresenius Kabi inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder ca. 6,0 mEq (ca. 137 mg) natrium per 1,0 g dose. Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du får Ertapenem Fresenius Kabi
Ertapenem Fresenius Kabi vil alltid bli tilberedt og gitt til deg intravenøst (inn i en blodåre) av lege eller annet helsepersonell.
Den anbefalte dosen med Ertapenem Fresenius Kabi til voksne og ungdom i alderen 13 år og eldre er 1 gram (g) gitt én gang daglig. Den anbefalte dosen til barn i alderen 3 måneder til 12 år er 15 mg/kg gitt to ganger daglig (overskrid ikke 1 gram daglig). Legen avgjør hvor mange dager du trenger behandling.
Til forebygging av sårinfeksjoner etter operasjon i tykktarmen eller endetarmen er den
anbefalte dosen 1 g Ertapenem Fresenius Kabi gitt som én enkel intravenøs dose 1 time før operasjonen.
Det er veldig viktig at du fortsetter å få Ertapenem Fresenius Kabi så lenge som legen har forskrevet at behandlingen skal vare.
Dersom du får for mye Ertapenem Fresenius Kabi
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du er bekymret for at du har fått for mye Ertapenem Fresenius Kabi, må du umiddelbart kontakte legen eller annet helsepersonell.
Dersom du går glipp av en dose med Ertapenem Fresenius Kabi
Dersom du er bekymret for at du kan ha gått glipp av en dose, må du umiddelbart kontakte legen eller annet helsepersonell.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Voksne fra 18 år og eldre:
Etter markedsføring av dette legemidlet er alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi) og overfølsomhetsreaksjoner (allergiske reaksjoner inkludert utslett, feber, unormale blodprøveverdier) rapportert. De første tegnene på en alvorlig allergisk reaksjon kan omfatte hevelse i ansiktet og/eller svelget. Kontakt legen din umiddelbart dersom du får disse symptomene fordi du kan ha behov for øyeblikkelig medisinsk behandling.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 personer):
 • Hodepine
 • Diaré, kvalme, oppkast
 • Utslett, kløe
 • Problemer med blodåren som medisinen gis i (inkludert betennelse, klumpdannelse, hevelse på injeksjonsstedet eller lekkasje av væske til vevet og huden rundt injeksjonsstedet)
 • Økt antall blodplater
 • Endring i leverfunksjonsverdier
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 100 personer):
 • Svimmelhet, søvnighet, søvnløshet, forvirring, anfall
 • Lavt blodtrykk, langsom hjerterytme
 • Kortpustethet, sår hals
 • Forstoppelse, soppinfeksjon i munnen, diaré forårsaket av antibiotikabruk, sure oppstøt, munntørrhet, fordøyelsesbesvær, tap av matlyst
 • Rødhet i huden
 • Vaginal utflod og irritasjon
 • Magesmerte, utmattelse (fatigue), soppinfeksjon, feber, hevelse (ødem), brystsmerte, unormal smaksoppfatning
 • Endring i enkelte blod- og urinprøveverdier
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Redusert antall hvite blodceller, redusert antall blodplater
 • Lavt blodsukker
 • Opphisselse, angst, depresjon, skjelving
 • Uregelmessig hjerterytme, økt blodtrykk, blødning, rask hjerterytme
 • Tett nese, hoste, neseblødning, lungebetennelse, unormale pustelyder, hvesing
 • Betennelse i galleblæren, vanskeligheter med å svelge, ufrivillig avføring, gulsott, leversykdom
 • Betennelse i huden, soppinfeksjon i huden, hudavskalling, infeksjon i operasjonssår
 • Muskelkrampe, skuldersmerte
 • Urinveisinfeksjon, nedsatt nyrefunksjon
 • Spontanabort, underlivsblødning
 • Allergi, følelse av uvelhet, bukhinnebetennelse i bekkenet, endringer i det hvite området i øyet, besvimelse.
Bivirkninger med ukjent frekvens (forekommer hos et ukjent antall brukerer):
 • Hallusinasjoner
 • Nedsatt bevissthet
 • Endret mental tilstand (omfatter aggresjon, forvirring (delirium), manglende orienteringsevne, mentale forandringer)
 • Unormale bevegelser
 • Muskelsvakhet
 • Ustø gange
 • Misfarging av tenner
Det er også rapportert om endringer i enkelte blodprøveverdier.
Barn og ungdom (3 måneder til 17 år)
Vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 personer):
 • Diaré
 • Bleieutslett
 • Smerte på infusjonsstedet
 • Endring i antall hvite blodceller
 • Endring i leverfunksjonsverdier
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 100 personer):
 • Hodepine
 • Hetetokter, høyt blodtrykk, røde eller lilla flate, knappenålsstore flekker under huden
 • Misfarget avføring, svart tjærelignende avføring
 • Rødhet i huden, hudutslett
 • Svie, kløe, rødhet og varmefølelse på infusjonsstedet, rødhet på injeksjonsstedet
 • Økt antall blodplater
 • Endring i enkelte blodprøveverdier
Bivirkninger med ukjent frekvens (forekommer hos et ukjent antall brukerer):
 • Hallusinasjoner
 • Endret mental tilstand (omfatter aggresjon)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan Ertapenem Fresenius Kabi oppbevares
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på hetteglasset. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Etter rekonstituering: Rekonstituerte oppløsninger bør brukes umiddelbart.
Etter fortynning: Kjemisk og fysisk stabilitet av fortynnede oppløsninger er vist i 6 timer ved 25ºC eller i 24 timer ved 2-8ºC (i kjøleskap). Oppløsninger skal brukes innen 4 timer etter at de er tatt ut av kjøleskapet. Oppløsninger med Ertapenem Fresenius Kabi skal ikke fryses.
Av mikrobiologiske hensyn skal legemidlet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart er brukeren ansvarlig for oppbevaringstider og -forhold før administrering, og dette skal normalt ikke være mer enn 24 timer ved 2-8ºC, med mindre rekonstituering/fortynning (osv.) er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Bruk ikke dette legemidlet dersom du ser partikler eller misfarging i de rekonstituerte oppløsningene.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ertapenem Fresenius Kabi
 • Virkestoff er 1 g ertapenem.
 • Andre innholdsstoffer er natriumhydrogenkarbonat (E 500) og natriumhydroksid (E 524).
Hvordan Ertapenem Fresenius Kabi ser ut og innholdet i pakningen
Ertapenem Fresenius Kabi er et hvitt til gulaktig frysetørret pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.
Oppløsninger av Ertapenem Fresenius Kabi varierer fra fargeløse til svakt gule. Fargevariasjoner innenfor dette spekteret påvirker ikke effekten.
Ertapenem Fresenius Kabi leveres i pakninger med 10 hetteglass.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Fresenius Kabi Norge AS
P.O. Box 430
NO-1753 Halden
Norge
Tilvirker
Facta Farmaceutici S.p.A.
Nucleo Industriale S.Atto
64100 Teramo
Italy
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Navn på medlemsland

Legemidlets navn

Østerrike

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Tsjekkia

Ertapenem Fresenius Kabi 1g prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Kroatia

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g

Danmark

Ertapenem Fresenius Kabi

Estland

Ertapenem Fresenius Kabi

Finland

Ertapenem Fresenius Kabi

Frankrike

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion

Tyskland

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Italia

Ertapenem Fresenius Kabi

Nederland

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g, poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Norge

Ertapenem Fresenius Kabi

Polen

Ertapenem Fresenius Kabi

Portugal

Ertapenem Fresenius Kabi

Romania

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Slovenia

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Slovakia

Ertapenem Fresenius Kabi

Spania

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g polvo para concentrado para solución para perfusión EFG

Sverige

Ertapenem Fresenius Kabi

Storbritannia

Ertapenem 1g Powder for Concentrate for Solution for Infusion

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.08.2017
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Instruksjoner for rekonstituering og fortynning av Ertapenem Fresenius Kabi:
Etter rekonstituering: Rekonstituerte oppløsninger bør brukes umiddelbart.
Etter fortynning: Kjemisk og fysisk stabilitet av fortynnede oppløsninger (ca. 20 mg/ml ertapenem) er vist i 6 timer ved 25ºC eller i 24 timer ved 2-8ºC (i kjøleskap). Oppløsninger skal brukes innen 4 timer etter at de er tatt ut av kjøleskapet. Oppløsninger med Ertapenem Fresenius Kabi skal ikke fryses.
Av mikrobiologiske hensyn skal legemidlet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart er brukeren ansvarlig for oppbevaringstider og -forhold før administrering, og dette skal normalt ikke være mer enn 24 timer ved 2 - 8 ºC, med mindre rekonstituering/fortynning (osv.) er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Kun til engangsbruk.
Rekonstituerte oppløsninger skal fortynnes med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsvæske, oppløsning umiddelbart etter tilberedning.
Klargjøring til intravenøs administrering:
Ertapenem Fresenius Kabi skal rekonstitueres og deretter fortynnes før administrering.
Voksne og ungdom (13 til 17 år)
Rekonstituering:
Rekonstituer innholdet i et hetteglass med 1 g Ertapenem Fresenius Kabi med 10 ml vann til injeksjonsvæsker eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsvæske, oppløsning for å få en rekonstituert oppløsning på ca. 100 mg/ml. Rist godt for å løse opp pulveret.
Fortynning
Fortynning i 50 ml pose: Til en dose på 1 g, overfør umiddelbart innholdet i det rekonstituerte hetteglasset til en 50 ml pose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsvæske, oppløsning, eller
Fortynning i 50 ml hetteglass: Til en dose på 1 g, trekk ut 10 ml fra et 50 ml hetteglass med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsvæske, oppløsning og kast. Overfør innholdet i det rekonstituerte hetteglasset med 1 g Ertapenem Fresenius Kabi til 50 ml hetteglasset med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsvæske, oppløsning.
Infusjon
Infunder i løpet av en periode på 30 minutter.
Barn (3 måneder til 12 år)
Rekonstituering
Rekonstituer innholdet i et hetteglass med 1 g Ertapenem Fresenius Kabi med 10 ml vann til injeksjonsvæsker eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsvæske, oppløsning for å få en rekonstituert oppløsning på ca. 100 mg/ml. Rist godt for å løse opp pulveret.
Fortynning
Fortynning i pose: Overfør et volum lik 15 mg/kg kroppsvekt (overskrid ikke 1 g/dag) til en pose med 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid infusjonsvæske, oppløsning til endelig konsentrasjon på 20 mg/ml eller mindre, eller
Fortynning i hetteglass: Overfør et volum lik 15 mg/kg kroppsvekt (overskrid ikke 1 g/dag) til et hetteglass med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsvæske, oppløsning til endelig konsentrasjon på 20 mg/ml eller mindre.
Infusjon
Infunder i løpet av en periode på 30 minutter.
Ertapenem Fresenius Kabi er vist å være kompatibel med intravenøse oppløsninger som inneholder heparinnatrium og kaliumklorid.
Rekonstituerte oppløsninger skal kontrolleres visuelt for partikler og misfarging før administrering, såfremt beholderen gjør dette mulig. Oppløsninger med Ertapenem Fresenius Kabi varierer fra fargeløse til svakt gule. Fargevariasjoner innenfor dette spekteret påvirker ikke effekten.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.