Opplæringsmateriell og veiledning ved bruk


Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

adrenalin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva EpiPen Jr. er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker EpiPen Jr.
 3. Hvordan du bruker EpiPen Jr.
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer EpiPen Jr.
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva EpiPen Jr. er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
EpiPen Jr. er en steril væske i ferdigfylt penn, som skal injiseres i muskulaturen (intramuskulært) i akuttsituasjoner.
EpiPen Jr. (adrenalin) Autoinjektor skal brukes til akutt behandling av alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi) forårsaket av allergener i for eksempel matvarer, legemidler, insektstikk eller -bitt, samt for alvorlige reaksjoner utløst av anstrengelser eller ukjent årsak.
EpiPen Jr. Autoinjektor er beregnet for øyeblikkelig administrering hos pasienter som er vurdert til å ha økt risiko for anafylaksi, inkludert pasienter som tidligere har hatt anafylaktiske reaksjoner.
Symptomer på en allergisk reaksjon er kløe i huden, vablete utslett (som ved elveblest), rødme, hevelse i leppene, svelget, tungen, hender og føtter, tung pust, heshet, kvalme, oppkast, magesmerter og i noen tilfeller bevissthetstap.
Legemiddelet i autoinjektoren (pennen) er adrenalin, som er et adrenergt legemiddel.
Det virker direkte på hjertet, sirkulasjonen og luftveiene og motvirker potensielt livstruende følger av alvorlige allergiske (anafylaktiske) reaksjoner. Dette skjer gjennom rask sammentrekning av blodårer og avslapning av muskulaturen i lungene slik at pusten blir lettere, hevelse reduseres og hjertet stimuleres.
 
2. Hva du må vite før du bruker EpiPen Jr.
Bruk ikke EpiPen Jr.
Ved en akutt alvorlig allergisk reaksjon er det ingen kjente grunner til ikke å bruke EpiPen Jr.
Advarsler og forsiktighetsregler
Hvis du har astma kan du ha økt risiko for å få en alvorlig allergisk reaksjon.
Alle som har en episode med anafylaksi bør oppsøke legen for å testes for stoffer de er allergiske mot, slik at disse kan unngås i fremtiden. Det er viktig å være klar over at allergi mot ett stoff kan føre til allergier også i forhold til lignende stoffer.
Hvis du har matvareallergi er det viktig å sjekke ingrediensene i alt du inntar (inkludert medisiner), siden også små mengder kan føre til alvorlige allergiske reaksjoner.
Informer legen din dersom du har
 • en hjertesykdom
 • høyt stoffskifte
 • høyt blodtrykk
 • diabetes
 • høyt trykk i øyet (glaukom)
 • alvorlige nyreproblemer
 • en tumor i prostata
 • høye kalsiumnivåer eller lave kaliumnivåer i blodet
 • Parkinsons sykdom
Selv om du lider av en eller flere av sykdommene nevnt over, er adrenalin likevel helt nødvendig ved behandling av alvorlige allergiske reaksjoner. Pasienter med disse sykdommene, eller personer som kan komme i situasjoner der de må sette EpiPen Jr. på noen som har fått en allergisk reaksjon, må få grundig informasjon om i hvilke situasjoner legemiddelet skal gis.
Bruksanvisningen må følges nøye for å unngå utilsiktet injeksjon.
EpiPen Jr. skal bare settes på utsiden av låret. Injeksjonen må ikke settes i setemuskulaturen på grunn av risikoen for utilsiktet injeksjon i en vene.
Advarsel: Skulle du ved et uhell injisere adrenalin i en finger eller i hånden, kan det føre til redusert blodtilførsel i det aktuelle området. Skjer dette, må du snarest oppsøke nærmeste legevakt eller akuttmottak for behandling.
Hvis du har mye underhudsfett, er det en mulighet for at en enkeltdose EpiPen ikke er tilstrekkelig. En ny injeksjon kan være nødvendig. Følg bruksanvisningen i avsnitt 3 nøye.
Barn og ungdom
Barn under 15 kg:
Egnetheten av EpiPen Jr (150 mikrogram) må vurderes individuelt av legen.
Bruk hos barn som veier mindre enn 7,5 kg er ikke anbefalt, med unntak av en livstruende situasjon og under medisinsk veiledning.
Barn og ungdom over 30 kg:
For disse pasientene finnes EpiPen autoinjektor, som inneholder 300 mikrogram per dose.
Andre legemidler og EpiPen Jr.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dette er spesielt viktig hvis du bruker noen av følgende legemidler:
 • Legemidler mot depresjon, for eksempel trisykliske antidepressiva eller monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), ettersom dette kan øke effekten av adrenalin.
 • Legemidler for behandling av Parkinsons sykdom som katekol-O-metyltransferasehemmere (COMT hemmere) og levodopa, ettersom dette kan øke effekten av adrenalin
 • Legemidler som gjør at hjertet kan begynne slå ujevnt (arrytmier), for eksempel digitalis og kinidin
 • Betablokkerende legemidler for hjertesykdommer eller legemidler til behandling av sykdommer i nervesystemet, da de kan redusere effekten av adrenalin
 • Legemidler for stoffskiftesykdom
 • Legemidler som brukes ved astma og som gjør at du puster lettere (teofyllin)
 • Legemidler som brukes under fødselsveer (oksytocin)
 • Legemidler som brukes for å behandle allergier, som difenhydramin og klorfeniramin (antihistaminer)
 • Legemidler som virker på nervesystemet (parasympatolytika)
Diabetikere må overvåke sine blodsukkernivåer nøye etter bruk av EpiPen Jr., siden adrenalin kan påvirke mengden insulin som produseres i kroppen, og dermed øke blodsukkernivået.
Inntak av EpiPen Jr. sammen med mat, drikke og alkohol
Mat og drikke påvirker ikke bruken av EpiPen Jr.
Fortell legen din om du har drukket alkohol, ettersom dette kan øke effekten av adrenalin.
Graviditet og amming
Graviditet:
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du er gravid eller planlegger å bli gravid.
Nøl ikke med å bruke EpiPen Jr. i en akutt livstruende situasjon, da ditt eget og fosterets liv kan være i fare. Det er begrenset erfaring med bruk av adrenalin under svangerskap.
Amming:
EpiPen forventes ikke å ha noen effekt på det diende barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Ikke relevant.
EpiPen Jr. inneholder natriummetabisulfitt (E223) og natriumklorid
Natriummetabisulfitt kan i sjeldne tilfeller forårsake alvorlige allergiske reaksjoner eller pustevansker (bronkospasmer).
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, og er så godt som «natrium fritt».
 
3. Hvordan du bruker EpiPen Jr.
Når legen forskriver EpiPen Jr., er det viktig at du forstår hvorfor den er blitt forskrevet til deg. Du må være sikker på at du vet nøyaktig hvordan autoinjektoren skal brukes. Bruk alltid EpiPen Jr. nøyaktig slik legen har anvist. Hvis du er det minste i tvil om hvordan autoinjektoren skal brukes, må du få instruksjonene gjentatt av lege, sykepleier eller apotek.
Det anbefales at dine familiemedlemmer, omsorgspersoner eller lærere også er instruert i riktig bruk av EpiPen Jr.
Hvis injeksjonen utføres av noen andre bør man passe på at pasientens ben holdes i ro, for å minimere skader på injeksjonsstedet. Den samme pennen skal aldri settes to ganger.
Til øvings- og demonstrasjonsformål finnes en EpiPen Trainer (uten virkestoff og uten nål). Øvingspennen og den ordentlige EpiPen Jr. bør ikke oppbevares sammen, for å unngå sammenblanding i en nødsituasjon.
EpiPen Jr. skal brukes av barn med en kroppsvekt på mellom 15 og 30 kg.
For voksne, ungdom, og barn med kroppsvekt over 30 kg finnes EpiPen autoinjektor, som inneholder 300 mikrogram adrenalin per dose.
For barn som veier mindre enn 15 kg, se avsnittet «Barn og ungdom» ovenfor.
Dosering
Bruk alltid EpiPen Jr. slik legen din har fortalt deg. Den vanlige dosen til barn (15-30 kg) ved akuttbehandling av allergiske reaksjoner er 150 mikrogram adrenalin intramuskulært.
Hvis du merker tegn til en akutt allergisk reaksjon, bruk EpiPen Jr. umiddelbart.
Hver autoinjektor avgir en enkeltdose bestående av 0,3 ml væske, tilsvarende 0,15 mg (150 mikrogram) adrenalin. Etter bruk er det en liten mengde igjen i autoinjektoren, men dette kan ikke brukes på nytt.
Noen ganger kan en enkelt dose av adrenalin ikke være tilstrekkelig til å reversere effektene av en alvorlig allergisk reaksjon. Av den grunn, vil legen din sannsynligvis foreskrive mer enn én EpiPen Jr. for deg. Hvis symptomene dine ikke er forbedret eller har forverret seg i løpet av 5-15 minutter etter første injeksjon, bør enten du eller personen som er med deg gi deg en andre injeksjon. Av denne grunnen bør du bære med deg mer enn én EpiPen Jr til alle tider.
Administrasjonsmåte
EpiPen Jr. er laget slik at den er enkel å bruke av personer uten medisinsk opplæring. EpiPen Jr. skal ganske enkelt støtes kraftig mot utsiden av låret fra en avstand på ca. 10 cm. Det spiller ingen rolle hvor på utsiden av låret den settes. Når du støter EpiPen Jr. kraftig mot låret, vil en fjærmekanisme skyve en skjult nål inn i lårmuskelen og avgi en dose adrenalin. Hvis du har klær på, kan EpiPen Jr. om nødvendig settes gjennom klærne.
Bruksanvisningen for EpiPen Jr. må følges nøye.
EpiPen Jr. skal BARE settes på utsiden av låret. Injeksjonen må ikke settes i setemuskulaturen.
Bruksanvisning
Gjør deg godt kjent med EpiPen Jr. og når og hvordan den skal brukes.
Mangler tekstalternativ for bilde
Følg bruksanvisningen først når du er klar til å bruke EpiPen Jr.
Hold autoinjektoren på midten, aldri i endene. For riktig bruk, se figurene og følg disse trinnene:
 • Hold aldri tommelen, fingrene eller hånden over den orange tuppen. Aldri trykk eller skyv den orange tuppen med tommelen, fingrene eller hånden.
 • Nålen kommer ut av orange tupp.
 • IKKE fjern den blå sikkerhetshetten før du er klar til å bruke autoinjektoren.
 1. Grip EpiPen med den hånden du vanligvis bruker (hånden du bruker til å skrive med). Hold tommelen nærmest den blå sikkerhetshetten og grip om autoinjektoren med den orange tuppen ned.
 2. Ta av den blå sikkerhetshetten med den andre hånden.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 3. Hold EpiPen Jr. ca. 10 cm fra lårets utside. Den orange tuppen skal vende mot utsiden av låret.
 4. Støt EpiPen kraftig mot utsiden av låret (til du hører et klikk) slik at EpiPen Jr. står i rett vinkel (90 grader).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 5. Hold EpiPen Jr. fast mot låret i 5 sekunder. Injeksjonen er nå fullført og visningsvinduet på autoinjektoren har blitt mørkt.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 6. Fjern EpiPen Jr. (den orange enden vil forlenges og dekke nålen) og kasser den på en trygg måte.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Masser injeksjonsstedet forsiktig i 10 sekunder. Ring 113, spør etter ambulanse, oppgi tilstand anafylaksi.
Av og til kan det forekomme en liten boble i autoinjektoren. Det påvirker ikke produktets effektivitet.
Selv om det meste av injeksjonsvæsken (cirka 90 %) er igjen i EpiPen Jr. etter bruk, kan den ikke brukes på nytt. Du har fått riktig dose av medikamentet når den orange enden har blitt forlenget og dekker nålen og når visningsvinduet på autoinjektoren har blitt mørkt. Legg EpiPen Jr. i ytteremballasjen etter bruk, og ta den med neste gang du oppsøker lege, sykehus eller apotek.
Siden EpiPen Jr. bare er ment som akuttbehandling, må du alltid oppsøke lege eller nærmeste sykehus umiddelbart etter at du har brukt EpiPen Jr. Ring 113, spør etter ambulanse, oppgi tilstand anafylaksi, selv om symptomene synes å bedres. Du må til sykehus for observasjon og eventuell videre behandling. Dette skyldes at reaksjonen kan komme igjen senere.
Mens du venter på ambulansen bør du legge deg ned med føttene høyt, unntatt hvis du har pustevansker, da bør du sitte. Be noen om å være hos deg til ambulansen kommer, i tilfelle du føler deg uvel igjen.
Bevisstløse pasienter bør plasseres på siden i stabilt sideleie.
Dersom du tar for mye av EpiPen Jr.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) dersom du har fått i deg for mye eller har satt en utilsiktet injeksjon adrenalin eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne tilfeller av alvorlige infeksjoner i huden og bløtvev (infeksjon på injeksjonsstedet) er rapportert. Ved tegn på infeksjoner på injeksjonsstedet, som hevelse, rødhet, varme eller smerte, må du øyeblikkelig søke hjelp.
Det er rapportert om utilsiktet injeksjon med pennen i hender og føtter, og dette kan føre til redusert blodtilførsel i det aktuelle området. Skulle dette skje, må du snarest oppsøke nærmeste legevakt eller akuttmottak for behandling.
Allergiske reaksjoner kan forekomme hos pasienter som er sensibilisert for natriummetabisulfitt. Behandling med adrenalin har i sjeldne tilfeller (kan berøre 1 av 1000 personer) forårsaket kardiomyopati (sykdom i hjertemuskulaturen).
Ukjent frekvens (kan ikke estimeres ut fra tilgjengelige data): Uregelmessig hjerterytme, høyt blodtrykk, svetting, kvalme, oppkast, hodepine, svimmelhet, svakhet, skjelving og nervøsitet eller angst.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer EpiPen Jr.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte den mot lys. Når adrenalin eksponeres for lys, forringes det raskt og vil bli rosa eller brunt. Det er viktig at du en gang iblant kontrollerer at injeksjonsvæsken i autoinjektoren er klar og fargeløs. Bytt ut autoinjektoren når utløpsdatoen er gått ut eller tidligere hvis injeksjonsvæsken har forandret farge eller inneholder partikler.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av EpiPen Jr.
 • Virkestoffet er adrenalin 150 mikrogram per dose.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, natriummetabisulfitt (E223), saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan EpiPen Jr. ser ut og innholdet i pakningen
Klar, fargeløs væske i en forhåndsfylt penn (autoinjektor).
Autoinjektoren inneholder 2 ml injeksjonsvæske, oppløsning.
Hver Autoinjektor leverer en enkelt dose (0,3 ml) med 0,15 mg adrenalin.
Eksponert og beskyttet nållengde ca 16 mm
Pakningsstørrelser:
1 Autoinjektor.
2×1 Autoinjektor.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Meda AS
Askerveien 61, postboks 194
1371 Asker
Tlf: 66 75 33 00
Faks: 66 75 33 33
E-post: info@meda.no
Tilvirker: Meda Pharma GmbH & Co KG, Benzstrasse 1, D-61352 Bad Homburg, Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-land med følgende navn:

Navn på medlemsland

Legemidlets navn

Island, Norge, Finland, Sverige, Danmark, Slovakia, Tsjekkia, Ungarn og Polen

EpiPen Jr.

Østerrike, Nederland og Belgia

EpiPen Junior

Spania

ALTELLUS 0,15 niňos

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.07.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulært (i.m., intramuskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.