Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Endofalk, pulver til oral oppløsning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Endofalk er og hva det brukes til
 2. . Hva du må vite før du bruker Endofalk
 3. Hvordan du bruker Endofalk
 4. Mulige bivirkninger
 5. Oppbevaring av Endofalk
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Endofalk er og hva det brukes til
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Endofalk er et hvitt pulver til oral oppløsning som inneholder forskjellige salter og makrogol, og brukes til rensing av tarmen før tarmundersøkelse (koloskopi).
 

Les avsnittStopp

2. . Hva du må vite før du bruker Endofalk
Bruk ikke Endofalk:
 • hvis du er overfølsom (allergisk) overfor makrogol 3350, natriumklorid, natriumhydrogenkarbonat, kaliumklorid, eller overfor noen av hjelpestoffene (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har en lammelse eller mistenkt lammelse av tarmen (ileus). dersom du har hemmet tarmpassasje (tarmokklusjon) eller mistenkt hemmet tarmpassasje
 • dersom du har perforert tarmvegg eller fare for perforasjon av tarmveggen
 • dersom du har en alvorlig inflammatorisk tarmsykdom som alvorlig aktiv ulcerøs kolitt, Crohn’s sykdom eller forstørret tykktarm (toksisk megakolon).
 • hvis du har en forstyrrelse i magetømming
 • dersom du har en generell svakhet og/eller føler deg svimmel
 • dersom du har svekket bevissthet
 • dersom du har svelgeproblemer
 • hvis du har en tendens til brekningsreflekser eller aspirasjon i forbindelse med mat og/eller drikke.
Advarsler og forsiktighetsregler
Spør legen din før du tar Endofalk dersom du lider av:
 • hjertesvikt
 • hjerterytmeforstyrrelse
 • nyresvikt
 • leversykdom
 • kronisk inflammatorisk tarmsykdom
 • inflammasjon i spiserøret på grunn av refluksmagesyre (refluksøsofagitt)
 • alvorlig dehydrering eller hvis du er en eldre pasient
Nøye oppfølging av elektrolytt- og væskebalansen er nødvendig hos risikopasienter, f.eks. eldre og svekkede.
Det finnes ingen erfaring med bruk av produktet hos barn. Produktet bør derfor ikke brukes av barn.
Andre legemidler og Endofalk
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ta ikke andre legemidler kort tid før eller mens du bruker Endofalk, da disse kan skylles ut av tarmen under rensingen, eller ikke tas opp ordentlig. Hvis det er absolutt nødvendig at du tar disse legemidlene, bør du på forhånd be legen om mulige alternativer.
Inntak av Endofalk sammen med mat og drikke
Tilsett ingen andre væsker eller tilleggsstoffer (spesielt sukker eller smakstilsetninger som ikke er forenelige med Endofalk oppløsning) enn vann i Endofalk drikkeoppløsning da det kan føre til forandringer i osmolaritet og sammensetningen av elektrolytter, eller til utvikling av eksplosive gassblandinger i tarmen når slike tilleggsstoffer brytes ned av bakteriefloraen der.
Ikke drikk noe annet enn Endofalk drikkeoppløsning og vann.
Ikke spis noe mat fra 2-3 timer før du tar Endofalk til etter undersøkelsen din.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det finnes ingen erfaring med bruk av produktet under graviditet. Det er ikke kjent om det aktive stoffet makrogol utskilles i melk. Denne aktive substansen tas i liten grad opp fra mage-tarmkanalen. Hvis du er gravid eller ammer, kontakt lege før du tar dette legemidlet.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Endofalk har ingen eller kun uvesentlig påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Endofalk inneholder natrium og kalium:
Dette legemidlet inneholder 747 mg natrium per pose. Dette bør tas med i betraktning hvis du er på en natrium-kontrollert diett. Dette legemidlet inneholder 97,5 mg kalium per pose. Dette bør tas med i betraktning hvis du har nedsatt nyrefunksjon eller hvis du er på en natrium-kontrollert diett. Vennligst kontakt lege eller apotek i disse tilfellene.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Endofalk
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Husk at du trenger å være i nærheten av toalett når du tar Endofalk.
Tilberedning:
 • Løs opp innholdet av 2 poser i 1/2 liter lunkent vann, og tilsett deretter 1/2 liter vann til.
 • Tilsett ingen andre væsker eller tilleggsstoffer (spesielt sukker eller smakstilsetninger som ikke er forenlige med Endofalk oppløsning) enn vann i Endofalk drikkeoppløsning
 • Rør godt til hele oppløsningen er klar eller lett uklar
 • Oppløsningen kan ved behov settes i kjøleskap til avkjøling. Oppløsningen kan være lettere å drikke når den er avkjølt.
Den ferdigblandede oppløsningen kan ikke oppbevares i mer enn 3 timer i romtemperatur (under 25ºC) eller i mer enn 48 timer i kjøleskap (2-8ºC).
Dosering for voksne (over 18 år)
3 liter eller maksimalt 4 liter Endofalk oppløsning må drikkes for fullstendig rensing av tarmen. 1 pose tilsvarer 1/2 liter oppløsning.
Blandingen drikkes i porsjoner på 200-300 ml (ca. et fullt vannglass) hvert 10. minutt helt til væsken fra endetarmen er klar.
Bruk hos barn
Endofalk bør ikke gis til barn.
Når du skal ta Endofalk oppløsning:
Du bør ha fått instruksjon om når du skal ta Endofalk av din lege eller sykepleier.
Din behandling med Endofalk oppløsning må være gjennomført før undersøkelse.
 • Hvis du har en ettermiddagsavtale for undersøkelsen; Oppløsningen inntas over en periode på ca 4 timer om morgenen, på undersøkelsesdagen. Som et alternativ kan du innta 2 liter kvelden før og 1 liter om morgenen på undersøkelsesdagen.
 • Hvis du har en morgenavtale for undersøkelsen, ta hele oppløsningen kvelden før undersøkelsen over en periode på ca 4 timer.
Viktig
Du må ikke innta noe fast føde fra 2-3 timer før administrasjon av Endofalk til etter at undersøkelsen er ferdig.
Drikk kun Endofalk oppløsning og vann.
Hvis du mener at virkningen av Endofalk er for kraftig eller for svak bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye Endofalk:
Alvorlig diaré kan forekomme etter kraftig overdosering. I slike tilfeller bør du drikke store mengder væske og øyeblikkelig melde fra til lege.
Dersom du tar for lite eller du glemmer å ta Endofalk:
Dersom du tar mye mindre enn den anbefalte væskedosen er det mulig at endetarmen ikke blir skikkelig renset og undersøkelsen ikke kan finne sted som planlagt. Det er derfor viktig å holde seg til de doseringsinstruksene som legen har gitt, eller anbefalingene i dette pakningsvedlegget.
Glemmer du å drikke oppløsningen, ta neste dose så snart du husker det. Fortsett som anbefalt inntil du har drukket den anbefalte mengden.
Dersom du stopper å ta Endofalk:
Dersom du stopper å ta oppløsningen for tidlig, kan det hende tarmen ikke blir fullstendig tømt. Det kan da bli umulig å gjennomføre undersøkelsen som planlagt.
Har du ytterligere spørsmål om hvordan du skal bruket dette produktet, spør legen din eller på apoteket.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Avslutt behandlingen med Endofalk og ta omgående kontakt med din lege hvis du opplever noen av følgende bivirkninger:
 • Hudutslett, kløe, svimmelhet eller pustebesvær (tegn på en allergisk reaksjon) eller alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk sjokk)
 • Tretthet, slapphet, sterk tørste med hodepine, hevelse i ankler (tegn på endringer i kroppsvæske eller elektrolyttnivåer)
 • Alvorlig oppkast da dette kan føre til blødninger på grunn av rifter i spiserøret (Mallory-Weiss syndrom)
Følgende bivirkninger forårsakes for en stor del av at man drikker relativt store mengder væske i løpet av en kort periode. Ved eventuell utvikling av gastrointestinale symptomer bør administrasjon av Endofalk midlertidig foregå langsommere eller stanses, inntil symptomene forsvinner. Be legen om råd i slike tilfeller.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 pasienter):
 • Kvalme
 • Følelse av metthet
 • Luft i magen
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter):
 • Oppkast
 • Magekramper
 • Irritasjon i endetarmsåpningen (anus).
Ikke kjent (kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
 • Elveblest, økt snue, rennende nese eller akutt hudinflammasjon (dermatitt),
 • Nevrologiske symptomer som kan variere fra mild forvirring til anfall (som følge av forstyrrelser i salter i blodet)
 • Tegn på en alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk sjokk)
 • Uregelmessig eller for rask hjerterytme
 • Ansamling av væske i lungene
 • Generell sykdomsfølelse og søvnløshet
 • En reduksjon i serumnivå av kalsium, kalium, natrium
 • Oppkast etterfulgt av blødning på grunn av rifter i spiserøret (Mallory-Weiss’ syndrom).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Oppbevaring av Endofalk
Pulver: Ingen spesielle forholdsregler for oppbevaring.
Ferdigblandet oppløsning: Den ferdige blandingen kan oppbevares i maksimum 3 timer i romtemperatur (<25ºC) eller maksimum 48 timer i kjøleskap (2-8ºC).
Må ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på posen og kartongen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning
Endofalk består av pakninger med 6 poser som inneholder pulver til tilberedning av 3 liter oppløsning klar til bruk, samt sykehuspakninger på 12 × 6 poser.
Virkestoffene er kaliumklorid, natriumklorid, natriumhydrogenkarbonat, Makrogol 3350
Innholdet i pakningen
Hver pose inneholder:
Kaliumklorid 0,185 g
Natriumklorid 1,400 g
Natriumhydrogenkarbonat 0,715 g
Makrogol 3350 52,500 g
1 liter ferdigblandet oppløsning inneholder:
Kaliumklorid 0,370 g
Natriumklorid 2,800 g
Natriumhydrogenkarbonat 1,430 g
Makrogol 3350 105,000 g
1 liter ferdigblandet oppløsning tilsvarer:
Kalium 5 mmol/l
Natrium 65 mmol/l
Klorid 53 mmol/l
Hydrogenkarbonat 17 mmol/l
Makrogol 3350 31 mmol/l
Hjelpestoffer: Sakkarinnatrium, appelsin- og pasjonsfruktaroma, vannfri kolloidal silika.
Tilvirker og innehaver av markedsføringstillatelsen:
Dr Falk Pharma GmbH
Leinenweberstrasse 5
D-79108 Freiburg, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Vifor Pharma Nordiska AB
Torshamnsgatan 30 A
SE-164 40 Kista
Sverige
Tlf: +46 8 5580 6600
e-post: info.nordic@viforpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.02.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.