Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Enalapril Comp ratiopharm 20 mg / 12,5 mg tabletter

enalaprilmaleat/hydroklortiazid (HCT)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Enalapril Comp ratiopharm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Enalapril Comp ratiopharm
 3. Hvordan du bruker Enalapril Comp ratiopharm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Enalapril Comp ratiopharm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Enalapril Comp ratiopharm er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 • Enalapril tilhører en legemiddelgruppe som kalles ACE-hemmere (angiotensin-konverterende enzymhemmere). Disse legemidlene senker blodtrykket ved å utvide blodårene.
 • Hydroklortiazid tilhører en gruppe legemidler som kalles diuretika (vanndrivende tabletter) og senker blodtrykket ved å øke vannlatingen.
 • Enalapril Comp ratiopharm tabletter inneholder en kombinasjon av enalapril og hydroklortiazid og brukes til behandling av høyt blodtrykk når behandling med enalapril alene ikke er tilstrekkelig.
Legen kan også foreskrive Enalapril Comp ratiopharm tabletter i stedet for separate tabletter med samme dosering av enalapril og hydroklortiazid.
Denne faste kombinasjonen anbefales ikke som startbehandling.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Enalapril Comp ratiopharm
Bruk IKKE Enalapril Comp ratiopharm:
 • dersom du er allergisk overfor enalapril, hydroklortiazid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har hatt en allergisk reaksjon overfor andre ACE-hemmere, f.eks. ramipril eller sulfonamid-deriverte legemidler (som oftest antibiotika som f.eks. sulfametoksazol).
 • dersom du tidligere har hatt hevelser i armer, ben, ansikt, lepper, hals, munn eller tunge (angioødem) etter behandling med andre ACE-hemmere (angiotensin-konverterende enzymhemmere), f.eks. ramipril
 • dersom du tidligere har hatt hevelser i armer, ben, ansikt, lepper, hals, munn eller tunge (angioødem) under noen som helst omstendigheter.
 • dersom du har familiemedlemmer som tidligere har hatt hevelser i armer, ben, ansikt, lepper, munn eller tunge (angioødem).
 • dersom du ikke kan urinere (anuri)
 • dersom du har alvorlige nyreproblemer
 • dersom du har alvorlige leverproblemer eller en neurologisk lidelse forårsaket av alvorlige leverproblemer (hepatisk encefalopati)
 • dersom du er mer enn 3 måneder gravid (det er også best å unngå Enalapril Comp ratiopharm tidlig i svangerskapet – se avsnittet om graviditet)
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
 • dersom du har tatt eller for tiden tar sakubitril/valsartan, et legemiddel som brukes til behandling av en type langvarig (kronisk) hjertesvikt hos voksne, da risikoen for angioødem (akutt oppstått hevelse i huden i et område som f.eks. halsen) er økt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Enalapril Comp ratiopharm dersom du:
 • har innsnevring av blodårene (aterosklerose), cerebrovaskulære problemer som slag eller TIA (”drypp”).
 • har hjertesvikt
 • har lavt blodtrykk, går på en saltfattig/saltfri diett eller bruker diuretika (vanndrivende tabletter)
 • har unormale væske- og mineralnivåer i kroppen (væske-/elektrolyttforstyrrelser). Symptomer er bl.a. kvalme, magekramper og/eller oppkast, hodepine, ødem, muskelsvakhet og/eller tremor.
 • har hjertemuskelsykdom (hypertrofisk kardiomyopati), en innsnevring av hovedblodåren som pumper blod bort fra hjertet, aorta (aortastenose), eller andre hjerteproblemer ved pumping av blod ut fra hjertet
 • skal begynne LDL-aferesebehandling (fjerning av kolesterol fra blodet med en maskin)
 • skal i gang med en desensibiliseringsbehandling mot insektgift, f.eks. bie- eller vepsestikk
 • har sukkersyke
 • har urinsyregikt, høye nivåer med urinsyre i blodet, eller behandles med allopurinol
 • skal ha en operasjon eller bedøvelse
 • nettopp har hatt langvarig, kraftig oppkast og/eller alvorlig diare
 • skal gjennomgå tester av paratyroidfunksjonen
 • har eller har hatt lever- eller nyreproblemer, eller dersom du har smale blodårer til nyrene (renalarteriestenose), eller bare har en fungerende nyre, eller dersom du gjennomgår hemodialyse
 • har kollagenose (unormale forandringer i bindevevet), f.eks. systemisk lupus erythematosus (SLE) eller skleroderma, som kan forbindes med hudutslett, leddsmerter og feber
 • har allergiproblemer eller astma
 • bruker litium som brukes til behandling av noen psykiske sykdommer.
 • bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) (også kalt -sartaner, f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
 • har hatt hudkreft eller hvis du utvikler uventete hudforandringer under behandlingen. Behandling med hydroklortiazid, særlig ved høye doser over en lengre periode, kan øke risikoen for enkelte typer hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft). Beskytt huden din mot sollys og ultrafiolett (UV)-stråling mens du bruker Enalapril Comp ratiopharm.
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Enalapril Comp ratiopharm».
Du må fortelle legen din om du tror du er (eller kan bli) gravid. Det anbefales ikke å ta Enalapril Comp ratiopharm tidlig i svangerskapet, og det må ikke brukes dersom du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan føre til alvorlige skader på barnet ditt dersom preparatet brukes på dette tidspunktet (se avsnittet om graviditet).
Enalapril Comp ratiopharm anbefales generelt ikke i følgende situasjoner, så konsulter legen før du starter behandlingen:
 • dersom du nettopp har gjennomgått en nyretransplantasjon
 • dersom du har høye nivåer med kalium i blodet
Hvis du tar noen av følgende legemidler, er det økt risiko for angioødem (akutt oppstått hevelse i hud og slimhinner, f.eks. i halsen):
 • rasekadotril, et legemiddel til behandling av diaré
 • legemidler som brukes for å forhindre avstøtning av transplanterte organer og mot kreft (f.eks. temsirolimus, sirolimus, everolimus)
 • vildagliptin, et legemiddel til behandling av diabetes
Se også ”Andre legemidler og Enalapril Comp ratiopharm” under.
Rådfør deg med legen din dersom du er en idrettsutøver som tar en dopingprøve, da Enalapril Comp ratiopharm inneholder et virkestoff som kan føre til positivt utslag på en dopingprøve.
Eldre eller underernærte pasienter bør være spesielt forsiktige ved bruk av Enalapril Comp ratiopharm.
Enalapril Comp ratiopharm kan være mindre effektivt for mørkhudete mennesker (av afrikansk avstamning).
Dette legemidlet anbefales ikke til bruk hos barn.
Mens du tar Enalapril Comp ratiopharm:
Kontakt straks legen dersom du utvikler noen av følgende symptomer:
 • Dersom du føler deg svimmel etter første dose. Noen få mennesker reagerer på den første dosen, eller når dosen økes, ved å føle seg svimmel, svak og syk.
 • Plutselig hovne lepper og ansikt, nakke og muligens også hender og føtter, eller pipende pust eller hes stemme. Denne tilstanden kalles angioødem. Dette kan forekomme på et hvilket som helst tidspunkt i behandlingen. ACE-hemmere forårsaker oftere angioødem hos mørkhudete pasienter (av afrikansk avstamning) enn ikke-mørkhudete pasienter.
 • Høy feber, sår hals eller munnsår (dette kan være tegn på infeksjon som skyldes en reduksjon i antallet hvite blodlegemer).
 • Dersom hud og det hvite i øynene blir gule (gulsott), da dette kan være tegn på leversykdom.
 • En langvarig, tørr hoste. Hoste rapporteres i forbindelse med bruk av ACE-hemmere, men kan også være et symptom på andre luftveissykdommer.
Andre legemidler og Enalapril Comp ratiopharm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Kaliumtilskudd (inkludert salterstatninger), kaliumsparende diuretika og andre legemidler som kan øke mengde kalium i blodet ditt (f.eks. trimetoprim og trimetoprim/sulfametoksazol mot infeksjoner forårsaket av bakterier, ciklosporin, et immunsupprimerende legemiddel for å forhindre avstøtning av transplanterte organer og heparin, et blodfortynnende legemiddel som forebygger blodpropp)
 • Diuretika (vanndrivende tabletter) som brukes for å behandle høyt blodtrykk, inkludert kaliumsparende diuretika som spironlakton, triamteren eller amilorid
 • Andre legemidler som brukes for å behandle høyt blodtrykk
 • Anestetika (bedøvelsesmidler) og legemidler som brukes for å behandle sinnslidelser eller depresjon, legemidler som brukes for å behandle psykiske lidelser, trisykliske antidepressiva eller beroligende legemidler
 • Litium (et legemiddel som brukes for å behandle sinnslidelser)
 • Ikke steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) (legemidler mot betennelse og smerte) da de kan hindre en god kontroll av blodtrykket ditt, og kan øke kaliumnivået i blodet ditt
 • Injeksjoner med gull (natriumaurotiomalat), et legemiddel som injiseres for å behandle revmatisk artritt (leddgikt)
 • Legemidler som efedrin som brukes i enkelte hoste- og forkjølelsesmidler, eller noradrenalin og adrenalin som brukes for å behandle lavt blodtrykk, sjokk, hjertesvikt, astma eller allergi
 • Blodsukkersenkende legemidler, slik som insulin eller legemidler som tas gjennom munnen
 • Kolestyraminresin og kolestipol, virkestoffer som brukes for å redusere fettnivåene i blodet
 • Kortikosteroider, betennelsesdempende hormonlignende stoffer
 • Kortikotropin (ACTH) som vanligvis brukes for å undersøke om binyrene virker som de skal
 • Muskelavslappende legemidler (f.eks. tubokurarinklorid, legemidler som brukes for å få musklene til å slappe av under en operasjon)
 • Legemidler som brukes for å behandle kreft, slik som cyklofosfamid eller metotreksat
 • Hjerteglykosider (f.eks. digoksin, legemidler som brukes for å styrke hjertet)
 • Legemidler som gjennom en bivirkning fører til en unormal hjertestimulans, slik som legemidler som brukes for å hindre forstyrrelser av hjerterytmen (for eksempel kinidin, prokainamid, amiodaron, sotalol)
 • Legemidler som brukes for å unngå avstøtning av transplanterte organer (sirolimus, everolimus og andre legemidler som tilhører legemiddelgruppen mTOR-hemmere). Se avsnittet «Advarsler og forsiktighetsregler»
Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
hvis du bruker en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Enalapril Comp ratiopharm» og «Advarsler og forsiktighetsregler»).
Inntak av Enalapril Comp ratiopharm sammen med mat og drikke og alkohol
Enalapril Comp ratiopharm kan tas med eller uten et måltid.
Bruk av alkohol sammen med dette legemidlet kan øke den blodtrykkssenkende effekten (og kan dermed blant annet forårsake svimmelhet når man reiser seg opp).
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Graviditet
Du må informere legen din om du tror du er (eller kan bli) gravid. Vanligvis vil legen din anbefale at du slutter å bruke Enalapril Comp ratiopharm før du blir gravid eller så snart du vet at du er gravid. Legen vil vanligvis anbefale å erstatte Enalapril Comp ratiopharm med en annen medisin. Det anbefales ikke å ta Enalapril Comp ratiopharm under svangerskapet, og det må ikke brukes dersom du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan føre til alvorlige skader på barnet ditt dersom legemidlet brukes etter 3. måned i svangerskapet.
Amming
Fortell legen din dersom du ammer eller er i ferd med å starte amming. Enalapril Comp ratiopharm er ikke anbefalt til mødre som ammer, og legen din kan velge annen behandling for deg dersom du ønsker å amme.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Svimmelhet og trøtthet er blitt rapportert av pasienter som tar Enalapril Comp ratiopharm. Dersom du opplever noen av disse bivirkninger skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner (se også pkt. 4 Mulige bivirkninger).
Enalapril Comp ratiopharm inneholder laktose
Pasienter med laktoseintoleranse bør være oppmerksom på at Enalapril Comp ratiopharm tabletter inneholder en liten mengde laktose. Dersom du har en intoleranse for noen sukkerarter bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Enalapril Comp ratiopharm inneholder natrium:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Enalapril Comp ratiopharm
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har foreskrevet. Kontakt legen eller apotek dersom du er usikker.
Voksne
Vanlig dose er en tablett om dagen.
Eldre pasienter
Legen vil justere dosen med enalapril og hydroklortiazid individuelt.
Nedsatt nyrefunksjon
Legen vil justere dosen med enalapril og hydroklortiazid individuelt.
Administrasjonsmåte
Tablettene skal svelges med vann. Enalapril Comp ratiopharm kan tas ved et måltid eller på tom mage.
Dersom du tar for mye av Enalapril Comp ratiopharm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) umiddelbart hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
En overdose vil sannsynligvis medføre lavt blodtrykk, svært rask eller sakte puls, palpitasjoner (en følelse av raske eller ujevne hjerteslag), sjokk, rask pust, hoste, uvelhet og oppkast, krampe, svimmelhet, trøtthet og forvirring eller angst, overdreven urinering eller manglende evne til å urinere. Ta med dette pakningsvedlegget, gjenværende tabletter og beholderen til sykehuset eller legen, slik at de kan se hvilke tabletter som ble tatt.
Dersom du har glemt å ta Enalapril Comp ratiopharm:
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose, ta neste dose som normalt.
Dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende bruk av produktet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du avbryter behandling med Enalapril Comp ratiopharm
Behandling av hypertensjon er en langvaring behandling og behandlingsavbrudd skal diskuteres med legen. Behandlingsavbrudd eller stopp kan få blodtrykket til å stige.
Dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende bruk av preparatet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger kan forekomme med følgende hyppighet:

Svært vanlige:

flere enn 1 av 10 brukere

Vanlige:

1 til 10 av 100 brukere

Mindre vanlige:

1 til 10 av 1000 brukere

Sjeldne:

1 til 10 av 10 000 brukere

Svært sjeldne:

færre enn 1 av 10 000 brukere

Ikke kjent:

hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data

Dersom du opplever noen av følgende, skal du umiddelbart slutte å bruke Enalapril Comp ratiopharm og straks kontakte lege eller akuttavdeling ved nærmeste sykehus:
 • En alvorlig reaksjon som kalles angioødem (utslett, kløe, opphovning av armer, ben, ansikt, lepper, munn eller hals som kan gi problemer med å svelge eller puste).
  Dette er en alvorlig og vanlig bivirkning. Umiddelbar medisinsk tilsyn eller sykehusinnleggelse kan være nødvendig.
 • Gulsott (hud og det hvite i øyene blir gule).
  Dette er en potensielt alvorlig, men sjelden bivirkning som indikerer leverbetennelse.
  Umiddelbar medisinsk tilsyn eller sykehusinnleggelse kan være nødvendig.
Enalapril Comp ratiopharm fører ofte til lavt blodtrykk, noe som kan være forbundet med en følelse av svimmelhet og svakhet. Hos noen pasienter kan dette skje etter første dose, eller når dosen økes. Dersom du opplever slike symptomer, skal du straks kontakte din lege.
Enalapril Comp ratiopharm kan føre til en reduksjon i antallet hvite blodlegemer, og din motstandsdyktighet mot infeksjon kan senkes. Dersom du får en infeksjon med symptomer som feber og alvorlig svekkelse av din allmentilstand, eller feber med lokale infeksjonssymptomer som vond hals/svelg/munn eller urineringsproblemer, bør du straks kontakte din lege. En blodprøve vil bli tatt for å måle antallet hvite blodlegemer (agranulocytose). Det er viktig at du infomerer legen om legemidler du tar.
En tørr hoste som vedvarer over lang tid er ofte blitt rapportert ved bruk av Enalapril Comp ratiopharm og andre ACE-hemmere, men kan også være et symptom på øvre luftveissykdom. Du bør kontakte legen dersom du utvikler dette symptomet.
Følgende bivirkninger er også blitt rapportert:
Svært vanlige
 • Tåkesyn
 • Svimmelhet
 • Kvalme
 • Sløvhet
Vanlige
 • Hodepine, depresjon, lavt blodtrykk
 • Besvimelse, lavt blodtrykk, inkludert lavt blodtrykk forbundet med stillingsendring (som svimmelhet eller svakhet når du reiser deg opp etter å ha ligget ned), brystsmerter, unormal hjerterytme, angina, svært rask puls (takykardi)
 • Hjerteinfarkt eller cerebrovaskulære hendelser (”drypp”) (hovedsakelig hos pasienter som har lavt blodtrykk)
 • Kortpustethet
 • Diare, magesmerte, smaksforstyrrelser, væskeretensjon (ødem)
 • Utslett, hypersensitivitet/angioneurotisk ødem: angioneurotisk ødem i ansiktet, hender, føtter, lepper, tunge, øvre del av luftrøret har blitt rapportert
 • Trøtthet
 • Muskelkramper
 • Høy mengde kalium i blodet, som kan føre til unormal hjerterytme; økning av mengden kreatinin i blodet, lave nivåer av kalium i blodet, høye nivåer av kolesterol, økte nivåer av triglyserider, økte nivåer av urinsyre i blodet
Mindre vanlige
 • Reduksjon i antallet røde blodlegemer, som kan bleke huden og føre til svakhet eller kortpustethet (anemi)
 • Hypoglykemi (lave blodsukkernivåer) (se “Advarsler og forsiktighetsregler” i avsnitt 2)
 • Forvirring, søvnløshet (insomni), nervøsitet, kribling eller nummenhet, svimmelhet (vertigo)
 • Palpitasjoner (en følelse av rask eller spesielt kraftig eller ujevn puls), hjerteinfarkt eller slag (hos høy risiko pasienter som har lavt blodtrykk)
 • Rennende nese, vond hals, heshet, pusteproblemer, pipende pust
 • Tarmobstruksjon, betennelse i bukspyttkjertelen som fører til kraftige smerter i mage og rygg (pankreatitt), oppkast, fordøyelsesproblemer, forstoppelse, appetittap, mageirritasjon, tørr munn, magesår, luft i magen
 • Svetting, kløe, elveblest, hårtap
 • Nyreproblemer, protein i urinen
 • Leddsmerter
 • Gikt
 • Impotens, nedsatt libido
 • Rødme, ringing i ørene, uvelhet, feber
 • Lave magnesiumnivåer i blodet (hypomagnesemi)
 • Lave natriumnivåer i blodet, som kan føre til trøtthet og forvirring, muskelspasmer, kramper eller koma, og som også kan føre til dehydrering og lavt blodtrykk med svimmelhet når du reiser deg; økning i ureamengden i blod.
Sjeldne
 • Reduksjon i antallet hvite blodlegemer, som gjør infeksjon mer sannsynlig, reduksjon i antallet andre blodlegemer, endringer i blodsammensetning, dårlig benmargsproduksjon, sykdom i lymfeknutene, autoimmunsykdommer, hvor kroppen angriper seg selv.
 • Økt blodsukker
 • Unormale drømmer, søvnforstyrrelser
 • Raynauds syndrom, en blodkarssykdom som kan få fingre og tær til å krible, bli bleke, blå og deretter røde.
 • Lungeproblemer inkludert lungebetennelse, betennelse i nesens slimhinner, slik at nesen renner (rhinitt)
 • Munnsår, tungebetennelse
 • Betennelse i leveren, gulsott (gulning av hud eller øyer), leversvikt (som kan være fatal), galleblæreforstyrrelser Hudutslett, alvorlige blemmer, rødme, Stevens Johnson syndrom (blemmedannelse på hud, rundt munn, øyne og kjønnsdeler), Lyell syndrom (hud som ser brent og flassende ut), pemfigus (en tilstand som fører til blemmer og sår som normalt starter i munnen, elveblest, hårtap og kløe), huden er overføsomhet for lys, hudtilstander med røde skjellende flekker over nesen og kinnene (lupus erythematosus)-denne tilstanden kan bli forverret hos pasienter som allerede har den, alvorlige allergiske reaksjoner. Av og til følges hudproblemer av feber, alvorlig betennelse, betennelse i blodårene, muskelsmerter og/eller leddsmerter, endringer i blodsammensetning og en økning i sedimentasjonsfrekvens (en blodprøve kan avdekke betennelse).
 • Redusert urinproduksjon, nyrebetennelse (interstitiell nefritt)
 • Brystforstørrelser, også hos menn
 • Økning i antallet enzymer og avfallsprodukter produsert av leveren, økning i blodsukker
 • Muskelsvakhet, noen ganger p.g.a. lavt kalium
Svært sjeldne
 • Tarmhevelser
 • Forhøyede kalsiumnivåer i blodet
Ikke kjent
 • Syndrom av upassende sekresjon av diuretisk hormon (SIADH): forårsaker bl. a. generelle lidelser som forvirring, kvalme, hodepine, kramper, og tap av bevissthet.
 • Hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft)
Et symptomkompleks er rapportert som kan inkludere noen eller alle av de følgende symptomene: feber, betennelse i blodårene (serosititt/vaskulitt), muskelsmerter (myalgi/myosititt), leddsmerter (artralgi/artritt). Utslett, fotosensitivitet eller andre hudsymptomer kan oppstå.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Enalapril Comp ratiopharm
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Enalapril Comp ratiopharm
Virkestoffene er enalapril maleat 20 mg og hydroklortiazid 12,5 mg.
Hjelpestoffer er laktosemonohydrat 89,6 mg, maisstivelse, kalsiumdihydrogenfosfat, natriumhydrogenkarbonat, talkum og magnesiumstearat.
Innehaver av markedsføringstillatelse
ratiopharm GmbH, Ulm, Tyskland
Tilvirker
Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acth (adrenokortikotropt hormon, kortikotropin): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

anuri (manglende urinutskillelse): Opphørt eller nesten opphørt urinutskillelse (mindre enn 100 ml/dag). Kan oppstå etter en alvorlig akutt nyreskade eller ved nyresykdom.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

aterosklerose (åreforkalkning): Avleiring på innsiden av blodårene, slik at åreveggene blir tykkere og blodpassasjen trangere. Avleiringen består av fett (spesielt kolesterol), betennelsesceller og produkter av disse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hepatisk encefalopati (leverencefalopati): Forstyrrelse i hjernen som skyldes nedsatt leverfunksjon.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

lyells syndrom (toksisk epidermal nekrolyse, ten): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

melanom (malignt melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nedsatt libido (nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst, redusert libido): Nedsatt seksuell lyst.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.