Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

EMADINE 0,5 mg/ml øyedråper, oppløsning

emedastin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva EMADINE er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker EMADINE
 3. Hvordan du bruker EMADINE
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer EMADINE
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva EMADINE er og hva det brukes mot
EMADINE er et legemiddel som brukes til behandling av sesongbetinget allergisk konjunktivitt (allergiske tilstander i øyet). Det virker ved å redusere intensiteten i den allergiske reaksjonen.
Allergisk konjunktivitt. Noen partikler (allergener) som pollen, husstøv eller dyrehår, kan forårsake allergiske reaksjoner som medfører kløe, rødhet og hevelse i området rundt øyet.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker EMADINE
Bruk ikke EMADINE
 • dersom du er allergisk overfor emedastin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Spør legen din om råd.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Bruk ikke EMADINE til barn under 3 år.
 • Dersom du bruker kontaktlinser, se avsnittet "EMADINE inneholder benzalkoniumklorid" under.
 • EMADINE anbefales ikke til pasienter som er eldre enn 65 år, da det ikke er gjort noen kliniske studier i denne aldersgruppen.
 • EMADINE anbefales ikke til pasienter med nyre- eller leverproblemer.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker EMADINE.
Andre legemidler og EMADINE
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Hvis du bruker andre øyedråper samtidig som du bruker EMADINE, følg rådene nederst i avsnitt 3 ”Hvordan du bruker EMADINE”.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan oppleve kortvarig sløret syn etter at du har tatt EMADINE. Kjør ikke bil eller bruk maskiner før synet ditt er klart igjen.
EMADINE inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder 0,5 mg eller 1 mg benzalkoniumklorid i hver 5 eller 10 ml. Dette tilsvarer 0,1 mg/ml.
Konserveringsmiddelet i EMADINE, benzalkoniumklorid, kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres. Du bør derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 15 minutter før linsene settes inn igjen. Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet). Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, sviende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker EMADINE
Bruk alltid EMADINE nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne og barn over 3 år er: Én dråpe i øyet to ganger daglig.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er usikker.
Dråpene skal bare brukes i øyet.
Snu arket for mer informasjon
Snu nå
3. Hvordan du bruker EMADINE (forts.)
Mangler tekstalternativ for bilde
Bilde 1
Mangler tekstalternativ for bilde
Bilde 2
Den anbefalte dosen er:
Se side 1.
 • Ta frem flasken med EMADINE og et speil.
 • Vask hendene.
 • Ta flasken og vri av hetten.
 • Hvis remsen på forseglingen er løs etter at korken er skrudd av, må den fjernes før produktet tas i bruk.
 • Hold flasken med bunnen opp mellom tommel og pekefinger.
 • Bøy hodet bakover. Trekk ned øyelokket med en ren finger, inntil det dannes en “lomme” mellom øyelokket og øyet ditt. Dråpen skal plasseres her (se bilde 1).
 • Hold flaskens spiss tett på øyet. Bruk speil hvis det hjelper.
 • Flaskens spiss må ikke berøre øyelokket, omgivelsene rundt øyet eller andre flater. Det kan forurense dråpene.
 • Klem forsiktig på bunnen av flasken slik at en dråpe EMADINE frigjøres av gangen.
 • Ikke klem på siden av flasken, den er konstruert slik at du bare behøver å trykke lett i bunnen (se bilde 2).
 • Hvis begge øynene skal behandles, gjenta trinnene for det andre øyet.
 • Skru kroken godt på etter bruk.
Dersom du skulle komme til å svelge eller injisere EMADINE, kontakt lege umiddelbart. Det kan påvirke hjerterytmen din.
Hvis en dråpe bommer på øyet, prøv igjen.
Dersom du tar for mye av EMADINE, kan det skylles ut fortrinnsvis med sterilt saltvann. Dersom du ikke har det, bruk lunkent vann. Drypp ikke før neste gang du normalt skal ta din dose.
Dersom du har glemt å ta EMADINE, så ta den glemte dosen så snart som mulig og fortsett deretter med normal dosering. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du bruker andre øyedråper i tillegg, vent minst 10 minutter mellom drypping med EMADINE og andre dråper. Øyesalve skal brukes til slutt.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Med mindre bivirkningene er alvorlige, kan du fortsette å ta medisinen. Ta kontakt med legen din eller apoteket dersom du er bekymret.
Vanlige bivirkninger (Oppleves av opptil 1 av 10 personer)
 • Virkninger på øyet: smerter i øyet, kløe i øynene, rødhet på øyet.
Mindre vanlige bivirkninger (Oppleves av opptil 1 av 100 personer)
 • Virkninger på øyet: hornhinneforstyrrelser, unormalt sensitive øyne, økt tåreproduksjon, trette øyne, øyeirritasjon, sløret syn, flekker på hornhinnen, tørre øyne.
 • Generelle bivirkninger: hodepine, søvnproblemer, hodepine på grunn av tette bihuler, endret smakssans, utslett
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelig data)
 • Generelle bivirkninger: økt hjertefrekvens
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer EMADINE
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke EMADINE etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Du må kaste flasken 4 uker etter åpning for å forhindre forurensing av innholdet, og dermed risiko for infeksjon i øynene. Notér dato for når du åpnet flasken på etiketten og på kartongen, samt på linjen under:
Åpnet:
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av EMADINE
 • Virkestoff er emedastin 0,5 mg/ml som difumarat.
 • Andre innholdsstoffer er benzalkaliumklorid, trometamol, natriumklorid, hypromellose, sterilt vann. Små mengder av natriumhydroksid eller saltsyre kan være tilsatt for å holde surhetsgraden (pH‑nivået) normalt.
Hvordan EMADINE ser ut og innholdet i pakningen
EMADINE er en væske (en oppløsning) som leveres i en 5 ml eller 10 ml plastflaske (DROPTAINER) med skrukork. Flasken leveres i en eske. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irland
Tilvirker
S.A. Alcon‑Couvreur N.V.,
Rijksweg 14,
B‑2870 Puurs,
Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Novartis Norge AS
Tlf: +47 23 05 20 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08/2018
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk konjunktivitt: Betennelse i øyets bindehinne forårsaket av overfølsomhet for ulike allergenfremkallende substanser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.