Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Elocon 0,1 % krem

Elocon 0,1 % salve

Elocon 0,1 % liniment

mometasonfuroat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Elocon er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Elocon
 3. Hvordan du bruker Elocon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Elocon
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Elocon er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Elocon tilhører en gruppe legemidler som hører inn under gruppen sterke kortikosteroider. Elocon har betennelseshemmende og kløestillende effekt på psoriasis og eksem.
Bruksområder er psoriasis, eksem og andre hudlidelser som kan behandles med kortikosteroider.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Elocon
Bruk ikke Elocon
 • dersom du er allergisk overfor mometason eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor andre kortikosteroider.
 • dersom du har:
  • rosacea (hudlidelse i ansiktshuden med bl.a. utvidede blodkar),
  • kviser, fortynning av huden,
  • kløe rundt endetarmen, genital kløe,
  • bleieutslett,
  • hudinfeksjoner som skyldes bakterier (f.eks. brennkopper, pyoderma),
  • sopp-, parasitt- eller virusinfeksjon (f.eks. Herpes simplex, helvetesild, vannkopper, vorter, kjønnsvorter, molluscum contagiosum, candida eller dermatofytt),
  • sår, hudbetennelse i området rundt munnen,
  • postvaksinelle reaksjoner, tuberkulose eller syfilis.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Elocon.
Vis forsiktighet
 • ved behandling av barn,
 • ved bruk på slimhinnen rundt kjønnsorganer og endetarmsåpning,
 • ved bruk i nærheten av øyet og i hudfolder,
 • hvis du har psoriasis.
Elocon skal ikke brukes i lengre tid enn det som er avtalt med legen din.
Ta kontakt med legen din dersom huden din blir irritert og sensitiv under behandlingen med Elocon.
Elocon salve inneholder propylenglykolstearat som kan virke irriterende på huden.
Elocon liniment inneholder propylenglykol som kan virke irriterende på huden.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Andre legemidler og Elocon
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og ammingGraviditet
Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Rådfør deg derfor alltid med lege før bruk under graviditet.
Amming
Det er ukjent om Elocon går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før regelmessig bruk under amming.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Elocon
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Vanlig dosering for krem og salve: Et tynt lag påsmøres 1 gang daglig.
Vanlig dosering for liniment: Påføres dråpevis på det angrepne området og masseres lett inn i huden 1 gang daglig.
Dersom du tar for mye av Elocon
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du avbryter behandling med Elocon
Behandlingen bør trappes ned gradvis på grunn av faren for bivirkninger som for eksempel utslett med intens rødme, svie og brennende følelse, som ofte oppstår ved brå avbrytning av behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært sjeldne bivirkninger er:
 • brennende følelse,
 • infeksjon/betennelse i hårsekken,
 • kløe.
Andre bivirkninger som er rapportert med ukjent frekvens:
 • kviselignende utslett,
 • infeksjon,
 • papler, kviser og svie,
 • kriblende/prikkende følelse i huden,
 • tynnere hud (hudatrofi),
 • allergisk kontakteksem,
 • økt behåring,
 • pigment- og andre hudforandringer,
 • strekkmerker,
 • smerter/reaksjoner på applikasjonsstedet,
 • tørr hud,
 • hudirritasjon,
 • utslett,
 • varmeutslett,
 • utslett rundt munnen,
 • hudforandring med utvidede små blodårer (telangiektasi),
 • kan skjule eller spre infeksjon,
 • tåkesyn.
Legemidlet kan tas opp gjennom huden og virkning på kroppen ellers kan oppstå etter behandling over store hudområder, ved langtidsbehandling og ved behandling under forbinding (først og fremst hos barn). Langtidsbehandling med kortikosteroider kan påvirke vekst og utvikling hos barn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Elocon
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Elocon krem
 • Virkestoff er mometasonfuroat.
 • Andre innholdsstoffer er hexylenglykol, fosforsyre, hydrogenert fosfatidylkolin (soyalecitin), titandioksid (E171), aluminiumstivelseoktenylsuksinat, hvit voks, hvit vaselin og renset vann.
Sammensetning av Elocon salve.
 • Virkestoff er mometasonfuroat.
 • Andre innholdsstoffer er hexylenglykol, propylenglykolstearat, hvit voks, hvit vaselin, fosforsyre og renset vann.
Sammensetning av Elocon liniment.
 • Virkestoff er mometasonfuroat.
 • Andre innholdsstoffer er isopropanol, propylenglykol, hydroksypropylcellulose, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, fosforsyre og renset vann.
Hvordan Elocon ser ut og innholdet i pakningen
Elocon krem: Tube à 30 gram og 100 gram.
Elocon salve: Tube à 30 gram og 100 gram.
Elocon liniment: Plastflaske à 100 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Merck Sharp & Dohme B.V.
Box 581
2003 PC Haarlem
Nederland
Tilvirker for krem, salve og liniment:
Schering-Plough Labo N.V,
Industriepark 30,
2220 Heist-op-den-Berg,
Belgia
Representant i Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.08.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

brennkopper (impetigo): Bakterieinfeksjon som skyldes stafylokokker eller hemolytiske streptokokker. Typiske symptomer er små blemmer som sprekker og dekkes av en gulaktig skorpe. Sees oftest i ansiktet, særlig rundt nese og munn, og på armer/ben.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kjønnsvorter (kondylomer): Vortelignende knopper som skyldes infeksjon med humant papilloma-virus (HPV). De sitter spesielt på kjønnsorganene og ved endetarmsåpningen.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.

telangiektasi (teleangiektasi, sprengte blodkar): Vanlig hudforandring med utvidede og små blodårer.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.