Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Elocom® 0,1 % liniment

mometasonfuroat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Elocom er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Elocom
 3. Hvordan du bruker Elocom
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Elocom
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Elocom er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Elocom tilhører en gruppe legemidler som hører inn under gruppen sterke kortikosteroider. Elocom har betennelseshemmende og kløestillende effekt på psoriasis og eksem.
Bruksområder er psoriasis, eksem og andre hudlidelser som kan behandles med kortikosteroider.
 
2. Hva du må vite før du bruker Elocom
Bruk ikke Elocom
 • dersom du er allergisk overfor mometason eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor andre kortikosteroider.
 • dersom du har:
  • rosacea (hudlidelse i ansiktshuden med bl.a. utvidede blodkar),
  • kviser, fortynning av huden,
  • kløe rundt endetarmen, genital kløe,
  • bleieutslett,
  • hudinfeksjoner som skyldes bakterier (f.eks. brennkopper, pyoderma),
  • sopp-, parasitt- eller virusinfeksjon (f.eks. Herpes simplex, helvetesild, vannkopper, vorter, kjønnsvorter, molluscum contagiosum, candida eller dermatofytt),
  • sår, hudbetennelse i området rundt munnen,
  • postvaksinelle reaksjoner, tuberkulose eller syfilis.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Elocom.
Vis forsiktighet
 • ved behandling av barn,
 • ved bruk på slimhinnen rundt kjønnsorganer og endetarmsåpning,
 • ved bruk i nærheten av øyet og i hudfolder,
 • hvis du har psoriasis.
Elocom skal ikke brukes i lengre tid enn det som er avtalt med legen din.
Ta kontakt med legen din dersom huden din blir irritert og sensitiv under behandlingen med Elocom.
Elocom salve inneholder propylenglykolstearat som kan virke irriterende på huden.
Elocom liniment inneholder propylenglykol som kan virke irriterende på huden.
Andre legemidler og Elocom
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming Graviditet
Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Rådfør deg derfor alltid med lege før bruk under graviditet.
Amming
Det er ukjent om Elocom går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før regelmessig bruk under amming.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
 
3. Hvordan du bruker Elocom
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Vanlig dosering for krem og salve: Et tynt lag påsmøres 1 gang daglig.
Vanlig dosering for liniment: Påføres dråpevis på det angrepne området og masseres lett inn i huden 1 gang daglig.
Dersom du tar for mye av Elocom
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du avbryter behandling med Elocom
Behandlingen bør trappes ned gradvis på grunn av faren for bivirkninger som for eksempel utslett med intens rødme, svie og brennende følelse, som ofte oppstår ved brå avbrytning av behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært sjeldne bivirkninger er:
 • brennende følelse,
 • infeksjon/betennelse i hårsekken,
 • kløe.
Andre bivirkninger som er rapportert med ukjent frekvens:
 • kviselignende utslett,
 • infeksjon,
 • papler, kviser og svie,
 • kriblende/prikkende følelse i huden,
 • tynnere hud (hudatrofi),
 • allergisk kontakteksem,
 • økt behåring,
 • pigment- og andre hudforandringer,
 • strekkmerker,
 • smerter/reaksjoner på applikasjonsstedet,
 • tørr hud,
 • hudirritasjon,
 • utslett,
 • varmeutslett,
 • utslett rundt munnen,
 • hudforandring med utvidede små blodårer (telan giektasi),
 • kan skjule eller spre infeksjon.
Legemidlet kan tas opp gjennom huden og virkning på kroppen ellers kan oppstå etter behandling over store hudområder, ved langtidsbehandling og ved behandling under forbinding (først og fremst hos barn). Langtidsbehandling med kortikosterioider kan påvirke vekst og utvikling hos barn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Elocom
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Innhold (Deklarasjon)
 • Aktivt virkestoff: mometasonfuroat.
 • Hjelpestoffer:
Elocom liniment
isopropanol, propylenglykol, hydroksypropylcellulose, natriumdihydrogenfosfat dihydrat, fosforsyre og renset vann.
Hvordan Elocom ser ut og innholdet i pakningen
Elocom liniment: Plastflaske à 100 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivce, CZ
Tilvirker
Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgia
Dato for siste revisjon av pakningsvedlegget 12.11.2015.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

brennkopper (impetigo): Bakterieinfeksjon som skyldes stafylokokker eller hemolytiske streptokokker. Typiske symptomer er små blemmer som sprekker og dekkes av en gulaktig skorpe. Sees oftest i ansiktet, særlig rundt nese og munn, og på armer/ben.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kjønnsvorter (kondylomer): Vortelignende knopper som skyldes infeksjon med humant papilloma-virus (HPV). De sitter spesielt på kjønnsorganene og ved endetarmsåpningen.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.