Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Eletriptan Mylan 20 mg filmdrasjerte tabletter

Eletriptan Mylan 40 mg filmdrasjerte tabletter

eletriptan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Eletriptan Mylan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Eletriptan Mylan
 3. Hvordan du bruker Eletriptan Mylan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Eletriptan Mylan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Eletriptan Mylan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Eletriptan Mylan inneholder virkestoffet eletriptan. Eletriptan tilhører en gruppe legemidler som kalles serotoninreseptoragonister. Serotonin er en naturlig substans som finnes i hjernen og bidrar til å innsnevre blodårene.
Eletriptan Mylan brukes hos voksne mot migrenehodepine med eller uten aura. Før migrenehodepinen starter, kan du oppleve en fase som kalles aura, som kan omfatte synsforstyrrelser, nummenhet og taleproblemer.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Eletriptan Mylan
Bruk ikke Eletriptan Mylan:
 • dersom du er allergisk overfor eletriptan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en alvorlig lever- eller nyresykdom.
 • dersom du har moderat til alvorlig høyt blodtrykk, eller ubehandlet lett forhøyet blodtrykk.
 • dersom du noen gang har hatt hjerteproblemer (f.eks. hjerteinfarkt, angina, hjertesvikt eller betydelig unormal hjerterytme (arytmi), forbigående, plutselig innsnevring av en av pulsårene til hjertet (koronararteriene)).
 • dersom du har dårlig blodsirkulasjon (perifer karsykdom).
 • dersom du noen gang har hatt slag (selv et lite som kun varte i noen få minutter eller timer).
 • dersom du har tatt ergotamin eller lignende legemidler (inkludert metysergid) i løpet av 24 timer før eller etter inntak av Eletriptan Mylan.
 • dersom du bruker andre legemidler med navn som ender på ”triptan” (f.eks. sumatriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan, almotriptan og frovatriptan).
Kontakt legen din og ikke ta Eletriptan Mylan dersom noen av punktene over gjelder for deg nå eller har gjort det tidligere.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Eletriptan Mylan:
 • dersom du har diabetes.
 • dersom du røyker eller bruker nikotinerstatningspreparater.
 • dersom du er mann og over 40 år.
 • dersom du er kvinne og ferdig med overgangsalderen.
 • dersom du eller noen i din familie har hjertesykdom (koronar arteriesykdom).
 • dersom du noen gang har blitt fortalt at du kan ha økt risiko for hjertesykdom. Diskuter dette med legen din før du bruker Eletriptan Mylan.
Gjentatt bruk av legemidler mot migrene
Gjentatt bruk av eletriptan eller andre legemidler mot migrene over flere dager eller uker, kan føre til kronisk daglig hodepine. Informer legen din hvis du opplever dette, da det kan være nødvendig å stoppe behandlingen i en periode.
Eldre
Eletriptan er ikke anbefalt til pasienter over 65 år.
Barn og ungdom under 18 år
Eletriptan er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Eletriptan Mylan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk av Eletriptan Mylan sammen med enkelte andre legemidler kan gi alvorlige bivirkninger. Ikke ta Eletriptan Mylan dersom:
 • du har tatt ergotamin eller lignende legemidler (inkludert metysergid) i løpet av 24 timer før eller etter inntak av Eletriptan Mylan.
 • du bruker andre legemidler med navn som ender på ”triptan” (f.eks. sumatriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan, almotriptan og frovatriptan).
Enkelte legemidler kan påvirke måten Eletriptan Mylan virker på, eller Eletriptan Mylan kan redusere effekten av andre legemidler som tas samtidig. Disse omfatter:
 • Legemidler til behandling av soppinfeksjoner (f.eks. ketakonazol og itrakonazol).
 • Legemidler til behandling av bakterieinfeksjoner (f.eks. erytromycin, klaritromycin og josamycin).
 • Legemidler til behandling av AIDS og HIV (f.eks. ritonavir, indinavir og nelfinavir).
Urtepreparater som inneholder Johannesurt (prikkperikum, Hypericum perforatum) bør ikke brukes samtidig med dette legemidlet. Hvis du allerede bruker Johannesurt, spør du legen din om råd før du slutter med Johannesurt.
Informer legen din dersom du bruker legemidler (vanligvis kalt SSRIer* eller SNRIer**) mot depresjon og andre psykiske lidelser, før du starter behandling med eletriptan. Disse legemidlene kan øke risikoen for å utvikle serotonergt syndrom ved samtidig bruk av visse legemidler mot migrene. (Se avsnitt 4 ”Mulige bivirkninger” for mer informasjon om symptomer på serotonergt syndrom).
* SSRIer - Selektive serotoninreopptakshemmere som er legemidler som vanligvis brukes mot depresjon, f.eks. citalopram, fluoksetin.
**SNRIer - Serotonin-noradrenalinreopptakshemmere som er legemidler som vanligvis brukes mot depresjon, f.eks. venlafaksin eller duloksetin (kan også brukes mot urineringsproblemer).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet.
Legen kan anbefale at Eletriptan Mylan brukes under graviditet, men kun dersom det er nødvendig.
Amming
Det anbefales å unngå amming i 24 timer etter inntak av dette legemidlet, fordi dette legemidlet går over i morsmelken.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Eletriptan eller migrenen i seg selv kan gjøre deg søvnig. Dette legemidlet kan også gjøre at du føler deg svimmel. Du skal derfor unngå å kjøre bil eller bruke maskiner når du har et migreneanfall eller etter at du har tatt legemidlet.
Eletriptan Mylan inneholder laktose og fargen paraoransje (E 110)
Laktose er en type sukker. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, skal du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Fargen paraoransje (E 110) kan gi allergiske reaksjoner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Eletriptan Mylan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
Legemidlet kan tas når som helst etter at migrenehodepinen har startet, men det beste er å ta det så snart som mulig. Du skal imidlertid bare ta Eletriptan Mylan under hodepinefasen av migrenen. Du skal ikke ta dette legemidlet for å forebygge et migreneanfall.
 • Anbefalt startdose er én tablett på 40 mg.
 • Tabletten svelges hel med et glass vann, før eller etter mat.
 • Dersom den første tabletten ikke lindrer migrenen, skal du ikke ta enda en tablett mot samme anfall.
 • Hvis migrenen forsvinner etter den første tabletten og så kommer tilbake, kan du ta enda en tablett. Du må imidlertid vente minst 2 timer etter den første tabletten før du tar den andre tabletten.
 • Du må ikke ta mer enn 80 mg (4 tabletter à 20 mg eller 2 tabletter à 40 mg) i løpet av 24 timer.
 • Hvis du finner ut at en dose på én 40 mg tablett ikke lindrer migrenen, bør du informere legen. Legen kan bestemme at ved neste anfall skal dosen økes til 2 tabletter à 40 mg.
Nedsatt nyrefunksjon
Dette legemidlet kan brukes av pasienter med milde eller moderate nyreproblemer. En startdose på 20 mg anbefales hos disse pasientene, og total daglig dose bør ikke overskride 40 mg. Legen din vil fortelle deg hvilken dose du skal ta.
Nedsatt leverfunksjon
Dette legemidlet kan brukes av pasienter med milde eller moderate leverproblemer. Dosejustering er ikke nødvendig for pasienter med mild eller moderat nedsatt leverfunksjon.
Dersom du tar for mye av Eletriptan Mylan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. Ta alltid legemiddelpakningen med deg, uansett om det er flere tabletter igjen eller ikke. Bivirkninger som høyt blodtrykk og hjerteproblemer kan oppstå ved inntak av for mye eletriptan.
Dersom du har glemt å ta Eletriptan Mylan
Du skal kun ta dette legemidlet under hodepinefasen av migrenen. Hvis du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du merker noen av de følgende alvorlige bivirkningene må du slutte å ta Eletriptan Mylan og kontakt lege umiddelbart eller oppsøke nærmeste legevakt, da det kan hende du trenger øyeblikkelig medisinsk behandling:
 • Smerter og tetthet i brystet, som kan bli intense og omfatte svelget. Du kan også oppleve klamhet, kortpustethet og få smerter som sprer seg til kjeven og armene. Dette kan være symptomer på problemer med blodsirkulasjonen i hjertet (iskemisk hjertesykdom), kramper i muskler/blodårer i hjertet eller hjerteinfarkt.
 • Svakhetsfølelse, spesielt på den ene siden av kroppen, problemer med å snakke eller med å løfte begge armene over hodet. Dette kan være symptomer på et slag (blokkering av blodstrømmen til hjernen eller lekkasje av blod fra blodårene i hjernen).
 • Allergiske reaksjoner: Du kan få symptomer som plutselig hvesende pust, pusteproblemer, hevelser i øyelokk, ansikt eller lepper, utslett eller kløe (særlig hvis dette omfatter hele kroppen).
 • Serotonergt syndrom: Tegn og symptomer på serotonergt syndrom kan omfatte rastløshet, hallusinasjoner (se, føle eller høre ting som ikke er der), manglende koordinasjon, raske hjerteslag, økt kroppstemperatur, raske blodtrykksendringer og overaktive reflekser.
 • Utilstrekkelig blodstrøm til tarmen. Du kan få blodig diaré, magesmerter eller kaste opp.
Andre bivirkninger som kan forekomme er:Vanlige bivirkninger
(kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer)
 • Brystsmerter, tetthet eller trykk i brystet, hjertebank, økt hjerterytme
 • Svimmelhet, følelse av at en selv eller omgivelsene går rundt (vertigo), hodepine, søvnighet, nedsatt følsomhet for berøring eller smerte
 • Sår hals, tetthet i svelget, munntørrhet
 • Buk- og magesmerter, fordøyelsesproblemer (urolig mage), kvalme (følelse av ubehag i magen eller buken med trang til å kaste opp)
 • Stivhet (økt muskeltonus), muskelsvakhet, ryggsmerter, muskelsmerter, generelle smerter
 • Generell kraftløshet, varmefølelse, frysninger, rennende nese, svetting, prikking eller unormal følelse, rødming
Mindre vanlige bivirkninger
(kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer)
 • Pusteproblemer, gjesping
 • Hevelse i ansiktet eller hender og føtter, betennelse eller infeksjon i tungen, hudutslett, kløe
 • Økt følsomhet for berøring eller smerte (hyperestesi), manglende koordinasjon, langsomme eller reduserte bevegelser, skjelvinger, utydelig tale
 • Føle at man ikke er seg selv (depersonalisering), depresjon, merkelige tanker, opphisselse/uro, forvirring, humørsvingninger (eufori), perioder med sløvhet (stupor), generell følelse av uvelhet, sykdomsfølelse eller manglende velvære (malaise), søvnløshet (insomni)
 • Manglende appetitt og vekttap (anoreksi), smaksforstyrrelser, tørste
 • Nedbrytning av ledd (artrose), skjelettsmerter, leddsmerter
 • Hyppig vannlatingsbehov, vannlatingsproblemer, utskillelse av store mengder urin, diaré
 • Synsforstyrrelser, øyesmerter, lysømfintlighet, tørre eller tårefylte øyne
 • Øresmerter, øresus (tinnitus)
 • Dårlig blodsirkulasjon (perifer karsykdom)
Sjeldne bivirkninger
(kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer)
 • Sjokk, astma (luftveissykdom), elveblest (urtikaria), hudsykdom, hoven tunge
 • Infeksjon i svelg eller bryst, hovne lymfekjertler
 • Langsom hjerterytme
 • Følelsesmessig ustabil (humørsvingninger)
 • Leddbetennelse (artritt), muskelsykdom, rykninger
 • Forstoppelse, betennelse i spiserøret, raping
 • Smerter i brystene, kraftige eller forlengede menstruasjoner
 • Øyekatarr (konjunktivitt)
 • Stemmeforandringer
 • Besvimelse (synkope)
Andre rapporterte bivirkninger omfatter høyt blodtrykk.
Det kan hende at legen din vil ta regelmessige blodprøver for å teste om du har økte leverenzymer, økt mengde av et stoff som kalles bilirubin eller andre problemer med blodet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Eletriptan Mylan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt påpakningen etter ”Utl.dato” eller ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Eletriptan Mylan
 • Virkestoff er eletriptan.
  Hver filmdrasjerte tablett inneholder eletriptanhydrobromid tilsvarende 20 mg eletriptan.
  Hver filmdrasjerte tablett inneholder eletriptanhydrobromid tilsvarende 40 mg eletriptan.
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, vannfri laktose, krysskarmellosenatrium og magnesiumstearat, titandioksid (E 171), talkum (E 553b), paraoransje FCF aluminiumlakk (E 110), soyalecitin (E 322), xantangummi (E 145).
Hvordan Eletriptan Mylan ser ut og innholdet i pakningen
20 mg: Rund (6,4 mm), bikonveks, oransje tablett merket med ”M” på den ene siden og ”EL1” på den andre.
40 mg: Rund (8,2 mm), bikonveks, oransje tablett merket med ”M” på den ene siden og ”EL2” på den andre.
Eletriptan Mylan finnes i blisterpakninger med 3, 4, 6, 6 × 1, 10, 10 × 1 (kun 40 mg tabletter), 18 eller 20 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Mylan AB
Box 23022
SE-104 35 Stockholm
Sverige
Tilvirker:
McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate,
Grange Road, Dublin 13, Irland
Mylan Hungary Kft., H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Ungarn
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.11.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.