Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Eletriptan Alternova 20 mg filmdrasjerte tabletter

Eletriptan Alternova 40 mg filmdrasjerte tabletter

eletriptan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Eletriptan Alternova er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Eletriptan Alternova
 3. Hvordan du bruker Eletriptan Alternova
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Eletriptan Alternova
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Eletriptan Alternova er og hva det brukes mot
Eletriptan Alternova inneholder den aktive substansen eletriptan. Eletriptan Alternova tilhører en gruppe legemidler som kalles serotonin (5-HT1)-reseptoragonister. Serotonin er en naturlig substans som finnes i hjernen og er med på å innsnevre blodkarene.
Eletriptan Alternova brukes hos voksne mot migrene med eller uten aura. Før migrenen starter kan du oppleve en fase kalt aura, som kan gi symptomer som synsforstyrrelser, nummenhet og taleproblemer.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Eletriptan Alternova
Bruk ikke Eletriptan Alternova
 • dersom du er allergisk overfor eletriptan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Dersom du har alvorlig lever- eller nyresykdom.
 • Dersom du har moderat til alvorlig høyt blodtrykk, eller ubehandlet lett forhøyet blodtrykk.
 • Dersom du noensinne har hatt hjerteproblemer (for eksempel hjerteinfarkt, angina pectoris, hjertesvikt eller betydningsfull unormal hjerterytme (arytmi), midlertidig, plutselig sammentrekning av én av koronararteriene).
 • Dersom du lider av dårlig blodsirkulasjon (perifer karsykdom).
 • Dersom du noen gang har hatt slag (selv et lite ett som kun varte i noen få minutter eller timer).
 • Dersom du har tatt ergotamin eller medisiner som ligner på ergotamin (inkludert metysergid) i løpet av 24 timer før eller etter inntak av Eletriptan Alternova.
Dersom du tar andre medisiner med navn som ender på ”-triptan” (for eksempel sumatriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan, almotriptan og frovatriptan).
Kontakt legen din, og ikke ta Eletriptan Alternova dersom noen av punktene over gjelder for deg nå eller har gjort det tidligere.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Eletriptan Alternova
 • Dersom du har diabetes.
 • Dersom du røyker eller bruker nikotinerstatningsprodukter (til bruk ved røykeslutt).
 • Dersom du er mann og over 40 år.
 • Dersom du er kvinne og i overgangsalderen.
 • Dersom du eller noen i din familie har hjertesykdom.
 • Dersom du kan ha økt risiko for hjertesykdom. Diskutér dette med legen din før du bruker Eletriptan Alternova.
Gjentatt bruk av legemidler mot migrene
Overdreven bruk (gjentatt bruk over flere dager eller uker) av Eletriptan Alternova eller et annet legemiddel mot migrene kan føre til kronisk daglig hodepine. Fortell det til legen din hvis du opplever dette da det kan være nødvendig å stoppe behandlingen midlertidig.
Andre legemidler og Eletriptan Alternova
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Man kan oppleve alvorlige bivirkninger hvis Eletriptan Alternova tas sammen med enkelte andre legemidler.Ikke ta Eletriptan Alternova dersom:
 • du har tatt ergotamin eller legemidler som ligner på ergotamin (inkludert metysergid) innen 24 timer før eller etter inntak av Eletriptan Alternova.
 • du tar andre legemidler med navn som ender på ”triptan” (for eksempel sumatriptan, rizatriptan, naratriptan, zolmitriptan, almotriptan og frovatriptan).
Noen legemidler kan påvirke måten Eletriptan Alternova virker på, eller Eletriptan Alternova kan redusere effekten av andre legemidler som tas på samme tid. Disse inkluderer:
 • Legemidler til behandling av soppinfeksjoner (som ketakonazol og itrakonazol).
 • Legemidler til behandling av bakterieinfeksjoner (som erytromycin, klaritromycin og josamycin).
 • Legemidler til behandling av AIDS og HIV (som ritonavir, indinavir og nelfinavir).
Urtepreparater som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum) bør ikke tas samtidig med dette legemidlet. Hvis du allerede tar Johannesurt, skal du spørre legen din om råd før du slutter med Johannesurt.
Før du starter behandling med eletriptan skal du fortelle legen din om du tar legemidler (vanligvis referert til som SSRI* eller SNRI**) mot depresjon og andre psykiske lidelser. Disse legemidlene kan øke risikoen for å utvikle serotonergt syndrom ved samtidig bruk av spesielle legemidler mot migrene. Se avsnitt 4, ”Mulige bivirkninger” for mer informasjon om symptomer på serotonergt syndrom.
* SSRI - Selektive serotonin-reopptakshemmere
**SNRI - Serotonin- og noradrenalin-reopptakshemmere
Inntak av Eletriptan Alternova sammen med mat og drikke
Eletriptan Alternova kan brukes før eller etter mat og drikke.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Amning
Det er anbefalt å unngå amming i 24 timer etter at du har tatt Eletriptan Alternova.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Eletriptan Alternova eller migrenen i seg selv kan gjøre deg søvnig. Dette legemidlet kan også føre til at du blir svimmel. Du skal derfor ikke kjøre bil eller bruke maskiner når du har migrene eller etter at du har tatt legemidlet.
Eletriptan Alternova inneholder laktose og fargestoffet paraoransje (E 110)
Laktose er en sukkertype. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Fargestoffet paraoransje (E 110) kan forårsake allergiske reaksjoner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Eletriptan Alternova
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
Medisinen din kan tas når som helst etter at migrenehodepinen har inntruffet, men det er best å starte behandlingen så snart som mulig. Du skal imidlertid bare ta Eletriptan Alternova under hodepinefasen av migrenen. Du skal ikke ta dette legemidlet for å forebygge migreneanfall.
 • Vanlig startdose er én tablett på 40 mg.
 • Svelg tabletten hel med et glass vann.
 • Dersom den første tabletten ikke hjelper skal du ikke ta flere tabletter for samme anfall.
 • Hvis migrenen forsvinner etter den første tabletten og så kommer tilbake, kan du ta én tablett til. Du må imidlertid vente minst 2 timer etter den første tabletten før du tar den andre tabletten.
 • Du må ikke ta mer enn 80 mg (2 tabletter på 40 mg) i løpet av 24 timer.
 • Hvis du finner ut at en dose på én 40 mg tablett ikke hjelper på migrenen, bør du fortelle det til legen din. Legen din kan bestemme om dosen skal økes til 2 tabletter på 40 mg for fremtidige anfall.
Bruk av Eletriptan Alternova hos barn og ungdom under 18 år
Eletriptan Alternova er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år.
Eldre
Eletriptan Alternova er ikke anbefalt til pasienter over 65 år.
Nedsatt nyrefunksjon
Dette legemidlet kan brukes av pasienter med mild til moderat nyresykdom. En startdose på 20 mg anbefales. Total daglig dose bør ikke overskride 40 mg. Legen din vil fortelle deg hvilken dose du skal ta.
Nedsatt leverfunksjon
Dette legemidlet kan brukes av pasienter med milde til moderate leverproblemer. Dosejustering er ikke nødvendig for pasienter med mild til moderat nedsatt leverfunksjon.
Dersom du tar for mye av Eletriptan Alternova
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ta medisin-esken med deg, uansett om det er medisin i den eller ikke. Bivirkninger som høyt blodtrykk og hjerteproblemer kan oppstå dersom man tar for mye Eletriptan Alternova.
Dersom du har glemt å ta Eletriptan Alternova
Hvis du glemmer å ta en dose, ta den så snart som mulig så sant det ikke er tid for neste dose. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Fortell legen din med én gang dersom du merker noen av følgende symptomer etter at du har tatt dette legemidlet:
 • Hvesende pust (som begynner plutselig), pusteproblemer, hovne øyelokk, ansikt eller lepper, utslett eller kløe (særlig hvis dette oppstår på hele kroppen). Dette kan være et tegn på en overfølsomhetsreaksjon.
 • Brystsmerter og tetthet i brystet, som kan være intenst og involvere halsen. Disse kan være symptomer på problemer med blodsirkulasjonen (iskemisk hjertesykdom).
 • Tegn og symptomer på serotonergt syndrom som kan omfatte rastløshet, hallusinasjoner, tap av koordinasjon, raske hjerteslag, økt kroppstemperatur, raske forandringer i blodtrykk og ufrivillige bevegelser (overaktive reflekser).
Andre bivirkninger:
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 100 personer):
 • Brystsmerter, tetthet eller trykk i brystet, hjertebank, økt hjerterytme.
 • Svimmelhet, følelse av at rommet snurrer (vertigo), hodepine, søvnighet, nedsatt følsomhet for berøring eller smerte.
 • Sår hals, tetthet i svelget, munntørrhet.
 • Buk- og magesmerter, fordøyelsesproblemer (urolig mage), kvalme (følelse av ubehag i magen eller buken med en trang til å kaste opp).
 • Stivhet (økt muskeltonus), muskelsvakhet, ryggsmerter, muskelsmerter.
 • Kraftløshet, føle seg varm, frysninger, rennende nese, svetting, prikking eller unormal følelse, rødming, smerter.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 1000 personer):
 • Pustevansker, gjesping.
 • Hevelse i ansiktet, hender og føtter, betennelse eller infeksjon i tungen, hudutslett, kløe.
 • Økt følsomhet for berøring eller smerte (hyperestesi), tap av koordinasjon, langsomme eller reduserte bevegelser, skjelvinger (tremor), talevansker.
 • Tap av personlighetsbevissthet (depersonalisasjon), depresjon, unormale tanker, sinne, forvirring, humørsvingninger (kunstig oppstemthet/eufori), sløvhet (stupor), generell følelse av uvelhet, sykdomsfølelse (malaise), søvnløshet (insomni).
 • Tap av appetitt og vekttap, smaksforstyrrelser, tørste.
 • Leddbetennelse (artrose), ledd- og bensmerter.
 • Hyppig vannlatningsbehov, vannlatingsproblemer, overdreven utskillelse av urin, diaré.
 • Synsforstyrrelser, øyesmerte, lysømfintlighet, tørre eller tårefylte øyne.
 • Øresmerte, øresus (tinnitus).
 • Dårlig blodsirkulasjon (perifer karsykdom).
Sjeldne bivirkninger(forekommer hos 1 til 10 av 10000 personer):
 • Sjokk, astma, elveblest (urtikaria), hudsykdom, opphovnet tunge.
 • Hals- eller lungebetennelse, hovne lymfekjertler.
 • Langsom hjerterytme.
 • Følelsesmessig ustabil (humørsvingninger).
 • Leddbetennelse (artritt), muskelsykdom, rykninger.
 • Forstoppelse, betennelse i spiserøret, sure oppstøt.
 • Smerter i brystene, rikelig eller forlenget menstruasjon.
 • Øyekatarr (konjunktivitt).
 • Stemmeforandringer.
Andre rapporterte bivirkninger inkluderer besvimelse, høyt blodtrykk, betennelse i tykktarmen, oppkast, hjerne- og blodkarrelatert hendelse, utilstrekkelig hjerteblodstrøm, hjerteanfall, hjertemuskel-/arterierelaterte sammentrekninger (spasmer).
Det kan være at legen din vil ta regelmessige blodprøver for å teste for økte leverenzymer eller blodproblemer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Eletriptan Alternova
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Eletriptan Alternova
Virkestoff er eletriptan (som eletriptanhydrobromidmonohydrat) 20 og 40 mg.
 • Andre innholdsstoffer er:
 • Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat.
 • Filmdrasjering: laktosemonohydrat, hypromellose, titandioksid (E171), triacetin, paraoransje FCF (E 110).
Hvordan Eletriptan Alternova ser ut og innholdet i pakningen
20 mg: oransje, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter med en diameter på 6,5 mm.
40 mg: oransje, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter med en diameter på 8,2 mm, preget med "40" på den ene siden.
Pakningsstørrelser:
Blister:
20 mg: 2, 3, 4, 6, 10, 18, 30 og 100 filmdrasjerte tabletter.
40 mg: 3, 6 og 18 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark
Tilvirker
RAFARM S.A., Thesi Pousi –Xatzi, Agiou Louka. 19002 Paiania Attiki, Hellas
eller
Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Hellas, Kypros: Elmigrain 20 mg og 40 mg film-coated tablets
Danmark, Norge, Finland: Eletriptan Alternova 20 mg og 40 mg filmdrasjerte tabletter
Italia: Eletriptan Teva 40 mg film-coated tablets
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.04.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina pectoris (angina, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

aura: Utstråling, karisma. Brukes i medisinsk sammenheng for å beskrive symptomersom kan oppstå før et migreneanfall (forvarsel), slik som. synsforstyrrelser, prikkinger i armer/ben, svimmelhet og talevansker.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

konjunktivitt (øyekatarr, øyebetennelse): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.