Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Egazil 0,2 mg depottabletter

hyoscyaminsulfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Egazil er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Egazil
 3. Hvordan du bruker Egazil
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Egazil
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Egazil er og hva det brukes mot
Egazil brukes ved for stor produksjon av magesaft, for å minske plager ved irritabel tarm, for å minske plagsom urinlatningstrang og for å minske forstyrrelser i galleveiene.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Egazil
Bruk ikke Egazil:
 • ved forstørret prostata og problemer med urinlatning
 • dersom du har problemer med innsnevring av mageporten
 • ved trangvinklet glaukom
 • ved Myasthenia gravis
 • dersom du er allergisk overfor hyoscyaminsulfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Egazil.
Egazil bør brukes med forsiktighet av personer med forsinket tømming av magesekken da det kan føre til opphopning av mageinnhold. Forsinket tømming kan oppstå hos personer med sår eller deformasjon på mageporten.
Andre legemidler og Egazil
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Egazil under graviditet.
Amming
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Egazil under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet kan nedsette reaksjonsevnen i øyets glatte muskulatur. Dette bør en tenke på f.eks. ved bilkjøring eller presisjonsbetont arbeid.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Egazil
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Behandlingen innledes med en lav dose som økes gradvis. Vanlig vedlikeholdsdosering ved kronisk bruk er 1-3 depottabletter 2 ganger daglig. Depottablettene skal svelges hele med et 1/2 glass væske.
Depottablettene må ikke deles eller knuses. Virkestoffet avgis gradvis over tid i mage og tarm.
Tabletten er bygd opp rundt et plastskjelett som er fullstendig uoppløselig i fordøyelsesvæskene. Skjelettet brytes som oftest ned når virkestoffet løses ut. I sjeldne tilfeller kan de tomme plastskjelettet passere mage/tarmkanalen og komme tilsynelatende hele ut med avføringen.
Dersom du tar for mye av Egazil
Mulige symptom: Munntørrhet, forstoppelse, tåkesyn, tørre øyne, elveblest, andre allergiske hudreaksjoner, hjertebank.
Behandling: kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 60 84 60) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger av Egazil er som regel avhengig av hvor stor dose du har fått i deg.
Vanlige (>1/100):
Mage/tarm: Nedsatt spyttproduksjon med munntørrhet. Nedsatt spyttproduksjon kan føre til risiko for tannskader ved langvarig bruk. Forstoppelse.
Urinveier: Problemer med å late vannet.
Øyne: Tåkesyn. Minsket tåreproduksjon (kan medføre problemer for brukere av kontaktlinser).
Sjeldne (<1/1000):
Hud: Elveblest og andre allergiske hudreaksjoner.
Andre: Forstyrrelser av hjerterytme, og opphopning av mageinnhold.
Kontakt lege ved uventede og/eller plagsomme bivirkninger.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Egazil
Oppbevares i romtemperatur.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Egazil
 • Virkestoff er (-)-hyoscyamin.
 • Andre innholdsstoffer er polyvinylklorid, mannitol (E421), etylcellulose (E462), hydroksipropylcellulose, magnesiumstearat (E572).
Hvordan Egazil ser ut og innholdet i pakningen
Pakningsstørrelse:
Blisterpakning, 100 tabletter.
Plastboks, 250 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
BioPhausia AB, Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm, Sverige.
Tilvirker
ReciPharm Stockholm AB, Jordbro, Sverige.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 24.02.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.