Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Efexor Depot 37,5 mg depotkapsler, harde

Efexor Depot 75 mg depotkapsler, harde

Efexor Depot 150 mg depotkapsler, harde

venlafaksin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Efexor Depot er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Efexor Depot
 3. Hvordan du bruker Efexor Depot
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Efexor Depot
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Efexor Depot er og hva det brukes mot
Efexor Depot inneholder virkestoffet venlafaksin.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Efexor Depot er et antidepressivum som tilhører en gruppe legemidler kalt serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI-er). Denne legemiddelgruppen brukes til å behandle depresjon og andre lidelser, som angstlidelser. Det antas at mennesker som er deprimerte og/eller har angst, har et lavere nivå av serotonin og noradrenalin i hjernen. Det er ikke fullstendig kjent hvordan antidepressiva fungerer, men de kan bidra til å øke nivåene av serotonin og noradrenalin i hjernen.
Efexor Depot brukes til behandling av voksne med depresjon. Det brukes også til å behandle voksne med følgende angstlidelser: generalisert angstlidelse, sosial angstlidelse (at en er redd for eller unngår sosiale situasjoner) og panikklidelse (panikkanfall). Det er viktig at depresjon eller angst blir behandlet riktig, slik at du kan bli bedre. Hvis den ikke behandles, er det ikke sikkert at lidelsen din blir borte, og den kan bli mer alvorlig og vanskeligere å behandle.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Efexor Depot
Bruk ikke Efexor Depot
 • dersom du er allergisk overfor venlafaksin eller noen av innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du også bruker, eller i løpet av de siste 14 dagene har brukt legemidler kjent som irreversible monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) som brukes for å behandle depresjon eller Parkinsons sykdom. Bruk av irreversible MAO-hemmere sammen med andre legemidler, inkludert Efexor Depot, kan forårsake alvorlige og til og med livstruende bivirkninger. Du må også vente i minst 7 dager etter at du slutter å bruke Efexor Depot før du bruker noen andre MAO-hemmere (se også avsnittet kalt ”Andre legemidler og Efexor Depot” og informasjonen i avsnittet vedrørende ”Serotonergt syndrom”).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Efexor Depot hvis noen av disse tilstandene gjelder deg:
 • hvis du bruker andre legemidler som tatt samtidig med Efexor Depot kan øke risikoen for å utvikle serotonergt syndrom (se avsnittet ”Andre legemidler og Efexor Depot”)
 • dersom du har øyeproblemer, som visse typer glaukom (forhøyet trykk i øyet)
 • dersom du tidligere har hatt høyt blodtrykk
 • dersom du tidligere har hatt hjerteproblemer
 • dersom du har blitt fortalt at du har en unormal hjerterytme
 • dersom du tidligere har hatt anfall (kramper)
 • dersom du tidligere har hatt lavt natriumnivå i blodet (hyponatremi)
 • dersom du har tendens til å utvikle bloduttredelser eller blør lett (tidligere blødningslidelser) eller hvis du bruker andre legemidler som kan øke risikoen for blødninger, f.eks. warfarin (som brukes for å forhindre blodpropp)
 • dersom du eller noen i familien din tidligere har hatt mani eller bipolar lidelse (følelse av opphisselse eller eufori (kunstig oppstemthet)
 • dersom du tidligere har hatt aggressiv atferd
Efexor Depot kan gi en følelse av rastløshet eller manglende evne til å sitte eller stå stille i løpet av de første ukene med behandling. Du bør fortelle legen din hvis dette skjer med deg.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca. to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom:
 • du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv
 • du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne under 25 år som led av psykiske sykdommer og som ble behandlet med antidepressiva
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus øyeblikkelig.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Tørr munn
Tørr munn er rapportert hos 10 % av pasientene som behandles med venlafaksin. Dette kan øke risiko for tannråte (karies). Du bør derfor være spesielt nøye med din munnhygiene.
Diabetes
Glukosenivået i blodet ditt kan endres på grunn av Efexor Depot. Det kan derfor være nødvendig å justere dosen av dine diabetesmedisiner (insulin og/eller oralt antidiabetikum).
Seksuelle problemer
Legemidler som Efexor Depot (såkalte SSRIer/SNRIer) kan forårsake symptomer på seksuell dysfunksjon (se avsnitt 4). I noen tilfeller har disse symptomene fortsatt etter at behandlingen er avsluttet.
Barn og ungdom
Efexor Depot bør normalt ikke brukes til barn og ungdom under 18 år. Du bør også vite at pasienter under 18 år har økt risiko for bivirkninger, som selvmordsforsøk, selvmordstanker og fiendtlighet (fortrinnsvis aggresjon, opposisjonell atferd og sinne) ved bruk av denne legemiddelgruppen. På tross av dette kan legen din forskrive dette legemidlet til pasienter under 18 år fordi han/hun anser at det er den beste løsningen for dem. Hvis legen din har forskrevet dette legemidlet til en pasient under 18 år og du vil diskutere dette, gå tilbake til legen din. Du bør informere legen din hvis noen av ovennevnte symptomene utvikler seg eller forverres når pasienter under 18 år tar Efexor Depot. De langsiktige sikkerhetseffektene med tanke på vekst, modning og kognitiv og atferdsmessig utvikling ved bruk av dette legemidlet hos denne aldersgruppen er ennå ikke kjent.
Andre legemidler og Efexor Depot
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Legen din må avgjøre om du kan bruke Efexor Depot sammen med andre legemidler.
Ikke begynn eller slutt å bruke noen legemidler, heller ikke reseptfrie legemidler, natur- og urtelegemidler, før du har rådført deg med lege eller apotek.
 • Monoaminoksidasehemmere som brukes til behandling av depresjon eller Parkinsons sykdom må ikke brukes sammen med Efexor Depot. Informer legen din hvis du har brukt disse legemidlene i løpet av de siste 14 dagene. (MAO-hemmere: Se avsnittet ”Hva du må vite før du bruker Efexor Depot”.)
 • Serotonergt syndrom:
  En potensielt livstruende sykdom eller nevroleptisk malignt syndrom (NMS)-lignende reaksjoner (se avsnittet ”Mulige bivirkninger”), kan oppstå ved venlafaksinbehandling, spesielt ved bruk sammen med andre legemidler. Eksempler på disse legemidlene er:
 • Triptaner (som brukes mot migrene)
 • Andre legemidler mot depresjon, for eksempel SNRI-er, SSRI-er, trisykliske antidepressiva eller legemidler som inneholder litium
 • Legemidler som inneholder amfetaminer (brukes til å behandle hyperaktivitet (ADHD), narkolepsi (sovesyke) og ekstrem overvekt)
 • Legemidler som inneholder antibiotikumet linezolid (brukes for å behandle infeksjoner)
 • Legemidler som inneholder moklobemid, en MAO-hemmer (brukes mot depresjon)
 • Legemidler som inneholder sibutramin (fremmer vekttap)
 • Legemidler som inneholder tramadol, fentanyl, tapentadol, petidin eller pentazocin (brukes mot alvorlig smerte)
 • Legemidler som inneholder dekstrometorfan (brukes mot hoste)
 • Legemidler som inneholder metadon (brukes til å behandle narkotikaavhengighet eller sterke smerter)
 • Legemidler som inneholder metylenblått (brukes til å behandle høye nivå av methemoglobin i blodet)
 • Legemidler som inneholder Johannesurt (også kalt Hypericum perforatum, et natur- eller urtelegemiddel som brukes for å behandle milde depresjoner)
 • Legemidler som inneholder tryptofan (brukes ved søvn- og depresjonsproblemer)
 • Antipsykotika (som brukes til behandling av en sykdom med symptomer som å høre, se eller føle ting som ikke er der, vrangforestillinger, uvanlig mistenksomhet, uklar tankegang og bli reservert)
Tegn og symptomer på serotonergt syndrom kan omfatte en kombinasjon av følgende: uro, hallusinasjoner, koordinasjonstap, rask hjerterytme, økt kroppstemperatur, raske blodtrykksendringer, overaktive reflekser, diaré, koma, kvalme, oppkast. Oppsøk lege umiddelbart hvis du tror du kan ha serotonergt syndrom.
Den mest alvorlige formen for serotonergt syndrom kan minne om nevroleptisk malignt syndrom (NMS). Tegn og symptomer på NMS kan omfatte en kombinasjon av feber, rask puls, svetting, alvorlig muskelstivhet, forvirring, økt antall muskelenzymer (som bestemmes ved hjelp av en blodprøve).
Informer legen din umiddelbart, eller oppsøk legevakten på nærmeste sykehus hvis du tror du har serotonergt syndrom.
Du må fortelle legen din dersom du tar legemidler som kan påvirke hjerterytmen.
Eksempler på slike legemidler er:
 • Antiarytmika slik som quinidin, amiodaron, sotalol eller dofetilid (brukes til å behandle
  unormal hjerterytme)
 • Antipsykotika slik som tioridazin (se også serotonergt syndrom over)
 • Antibiotika slik som erytromycin eller moksifloksacin (brukes til å behandle bakterielle infeksjoner)
 • Antihistaminer (brukes til å behandle allergi)
Disse legemidlene kan også påvirkes av Efexor Depot, og må brukes med forsiktighet. Det er spesielt viktig at du informerer lege eller apotek hvis du bruker legemidler som inneholder:
 • Ketokonazol (et legemiddel mot sopp)
 • Haloperidol eller risperidon (mot psykiatriske lidelser)
 • Metoprolol (en betablokker som brukes mot høyt blodtrykk og hjerteproblemer)
Efexor Depot sammen med mat, drikke og alkohol
Efexor Depot bør tas med mat (se avsnitt 3 ”Hvordan du bruker Efexor Depot”). Du bør unngå alkohol mens du bruker Efexor Depot.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du skal kun bruke Efexor Depot etter at du har diskutert de mulige fordelene, og mulig risiko for det ufødte barnet med legen din.
Informer jordmoren og/eller legen din om at du bruker Efexor Depot. Ved bruk under graviditeten kan liknende legemidler (SSRI-preparater) øke risikoen for en alvorlig tilstand hos spedbarn, vedvarende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN), som gjør at spedbarnet puster raskere og får en blålig farge. Disse symptomene starter vanligvis i løpet av de første 24 timene etter fødselen. Hvis dette skjer med ditt barn bør du øyeblikkelig ta kontakt med jordmor og/eller lege.
Hvis du bruker dette legemidlet under graviditet, er andre symptomer som barnet ditt kan få når det blir født, spisebesvær i tillegg til pustebesvær. Hvis barnet ditt har disse symptomene når det blir født og du bekymrer deg for dette, må du kontakte lege og/eller jordmor, som kan veilede deg.
Efexor Depot går over i morsmelken. Det er risiko for en effekt på barnet. Du bør derfor diskutere dette med legen din, og han/hun vil bestemme om du skal stoppe å amme eller stoppe behandlingen med dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner før du vet hvordan dette legemidlet påvirker deg.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Efexor Depot
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Vanlig anbefalt startdose for behandling av depresjon, generalisert angstlidelse og sosial angstlidelse er 75 mg per dag. Dosen kan økes gradvis av legen din, og ved behov opptil en maksimal dose på 375 mg daglig ved depresjon. Dersom du behandles for panikklidelse, vil legen begynne behandlingen med en lavere dose (37,5 mg) og så øke dosen gradvis. Den maksimale dosen ved generalisert angstlidelse, sosial angstlidelse og panikklidelse er 225 mg/dag.
Ta Efexor Depot til omtrent samme tid hver dag, enten om morgenen eller om kvelden. Kapslene skal svelges hele sammen med væske og ikke åpnes, knuses, tygges eller løses opp.
Efexor Depot bør tas med mat.
Hvis du har lever- eller nyreproblemer, må du rådføre deg med lege, siden det da kan være nødvendig å justere dosen med dette legemidlet.
Ikke slutt å bruke dette legemidlet uten først å rådføre deg med lege (se avsnittet ”Dersom du avbryter behandling med Efexor Depot”).
Dersom du tar for mye av Efexor Depot
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Tegn på mulig overdosering kan være rask hjerterytme, forandringer i grad av oppmerksomhet (fra søvnighet til koma), uklart syn, anfall eller kramper, og oppkast.
Dersom du har glemt å ta Efexor Depot
Hvis du glemmer en dose, må du ta den så snart du husker det. Hvis det imidlertid er på tide å ta neste dose, hopper du over dosen du glemte, og tar én enkelt dose, som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ikke ta mer Efexor Depot per dag enn den daglige mengden som er forskrevet.
Dersom du avbryter behandlingen med Efexor Depot
Ikke slutt å bruke legemiddelet eller reduser dosen før du har rådført deg med lege, selv om du føler deg bedre. Hvis legen din mener at du ikke lenger trenger Efexor Depot, kan han/hun be deg om å redusere dosen trinnvis før du slutter fullstendig med behandlingen. Det er kjent at bivirkninger kan oppstå når en slutter å bruke dette legemidlet, særlig hvis en slutter brått, eller hvis dosen reduseres for raskt. Noen pasienter kan oppleve symptomer som tretthet, svimmelhet, ørhet, hodepine, søvnløshet, mareritt, tørr munn, manglende appetitt, kvalme, diaré, nervøsitet, opphisselse, forvirring, ringing i ørene, prikking eller i sjeldne tilfeller følelser av elektrisk støt, svakhet, svette, anfall eller influensalignende symptomer.
Legen din veileder deg om hvordan du gradvis kan slutte å bruke Efexor Depot. Hvis du opplever noen av disse eller andre symptomer som er plagsomme, må du rådføre deg med lege.
Spør lege eller apotek dersom du har noen flere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å bruke Efexor Depot og informer lege eller oppsøk avdeling for øyeblikkelig hjelp på nærmeste sykehus hvis du opplever noe av følgende:
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer)
 • Hovenhet i ansiktet, munnen, tungen, halsen, hender eller føtter, og/eller hudutslett, kløe eller elveblest, problemer med å svelge eller puste
Sjeldne (kan ramme opptil 1 av 1000 personer)
 • Tungpustethet, gisping, problemer med å svelge eller puste
 • Alvorlig hudutslett, kløe eller elveblest (forhøyede flekker med rød eller blek hud som ofte klør)
 • Tegn og symptomer på serotonergt syndrom, som kan omfatte rastløshet, hallusinasjoner, tap av koordinasjonsevne, rask puls, økt kroppstemperatur, raske blodtrykksendringer, overaktive reflekser, diaré, koma, kvalme, oppkast.
  Den mest alvorlige formen for serotonergt syndrom kan minne om nevroleptisk malignt syndrom (NMS). Tegn og symptomer på NMS kan omfatte en kombinasjon av feber, rask puls, svetting, alvorlig muskelstivhet, forvirring, økt antall muskelenzymer (som bestemmes ved hjelp av en blodprøve).
 • Tegn på infeksjon, som høy kroppstemperatur (feber), frysninger, skjelving, hodepine, svetting, influensalignende symptomer. Dette kan være et resultat av en blodsykdom som fører til økt risiko for infeksjon.
 • Kraftig utslett, som kan føre til alvorlig flassing og avskalling av huden.
 • Uforklarlig muskelsmerte, ømhet eller svakhet. Dette kan være et tegn på rhabdomyolyse.
Andre bivirkninger som du bør informere legen din om, omfatter (Frekvensen av disse bivirkningene er inkludert i listen «Andre bivirkninger som kan oppstå» nedenfor):
 • Hosting, gisping og kortpustethet som kan forekomme sammen med høy kroppstemperatur (feber)
 • Svart (tjæreaktig) avføring eller blod i avføringen
 • Kløe, gul hud eller gule øyne, eller mørk urin som kan være symptomer på leverbetennelse (hepatitt)
 • Hjerteproblemer, som rask eller uregelmessig hjerterytme, økt blodtrykk
 • Øyeproblemer, som uklart syn, forstørrede pupiller
 • Nerveproblemer, som svimmelhet, prikking/nummenhet, bevegelsesproblemer (muskel spasmer eller stivhet), anfall eller kramper
 • Psykiatriske problemer, som hyperaktivitet og å føle seg uvanlig oppspilt
 • Behandlingsabstinens (se avsnittet ”Hvordan du bruker Efexor Depot” og ”Dersom du avbryter behandlingen med Efexor Depot”)
 • Forlenget blødning - hvis du skjærer eller skader deg, kan det ta noe lenger tid enn vanlig før blødningen stopper.
Vær ikke bekymret dersom du ser små, hvite granulatkorn eller baller i avføringen din etter at du har tatt Efexor Depot. Inni Efexor Depot kapslene er det sfæroider (små hvite baller) som inneholder virkestoffet venlafaksin. Disse sfæroidene frigjøres fra kapselen ut i mage- og tarmsystemet.
Venlafaksin frigjøres sakte mens sfæroidene vandrer gjennom hele mage- og tarmsystemet. Sfæroideskallet løses ikke opp og utskilles i avføringen din. Så selv om du kan se sfæroider i avføringen din, så har dosen med venlafaksin blitt absorbert.
Andre bivirkninger som kan oppståSvært vanlige (kan ramme mer enn 1 av 10 personer)
 • Svimmelhet, hodepine, døsighet
 • Søvnløshet (insomnia)
 • Kvalme, munntørrhet, forstoppelse
 • Svette (inkludert nattesvette)
Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer)
 • Redusert appetitt
 • Forvirring, følelse av separasjon (eller adskillelse) fra seg selv, manglende orgasme, nedsatt sexlyst, agitasjon, nervøsitet, unormale drømmer
 • Skjelvinger, en følelse av rastløshet eller manglende evne til å sitte eller stå stille, prikking/nummenhet, endret smaksfornemmelse, økte muskelspenninger
 • Synsforstyrrelser inkludert uklart syn, utvidete pupiller, manglende evne til å automatisk endre fokus fra objekter som er langt unna til nære objekter
 • Ringing i ørene (tinnitus)
 • Rask hjerterytme, hjertebank
 • Forhøyet blodtrykk, rødme
 • Kortpustethet, gjesping
 • Oppkast, diaré
 • Mildt utslett, kløe
 • Økt vannlatingsfrekvens, vannlatingsstopp, vannlatingsproblemer
 • Uregelmessig menstruasjon, som økt blødning eller økt uregelmessig blødning, unormal ejakulasjon/orgasme (menn), erektil dysfunksjon (impotens)
 • Svekkelse (asteni), tretthet, frysninger
 • Vektøkning, vekttap
 • Økt kolesterol
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer)
 • Overaktivitet, høy tankevirksomhet og redusert behov for søvn (mani)
 • Hallusinasjoner, følelse av separasjon (eller adskillelse) fra virkeligheten, unormal orgasme, følelsesløshet, oppspilthet, gnissing av tennene
 • Besvimelse, ufrivillige muskelbevegelser, redusert koordinasjon og balanse
 • Svimmelhetsfølelse (særlig hvis en reiser seg for fort), blodtrykksfall
 • Oppkast av blod, sort tjæreaktig avføring eller blod i avføringen; noe som kan være tegn på indre blødninger
 • Følsomhet overfor sollys, blåmerker, utslett, unormalt hårtap
 • Manglende evne til å kontrollere vannlating
 • Stivhet, spasmer og ufrivillige muskelbevegelser
 • Noe endring i nivåene av leverenzymer i blodet
Sjeldne (kan ramme opptil 1 av 1000 personer)
 • Kramper
 • Hosting, hvesende pust, kortpustethet som kan forekomme sammen med høy kroppstemperatur (feber)
 • Desorientering og forvirring ofte fulgt av hallusinasjoner (delirium)
 • Overdrevent inntak av vann (kjent som SIADH)
 • Redusert nivå av natrium i blodet
 • Alvorlig øyesmerte og redusert syn eller tåkesyn
 • Unormal, rask eller uregelmessig hjerterytme som kan medføre besvimelse
 • Alvorlige mage- eller ryggsmerter (som kan tyde på et alvorlig problem i tarmen, leveren eller bukspyttkjertelen)
 • Kløe, gul hud eller gule øyne, mørk urin eller influensalignende symptomer, noe som er tegn på betennelse i leveren (hepatitt)
Svært sjeldne (kan ramme opptil 1 av 10 000 personer)
 • Forlenget blødning, som kan være et tegn på redusert antall blodplater, noe som fører til en økt risiko for blåmerker eller blødning
 • Unormal produksjon av brystmelk
 • Uventet blødning f.eks. blødende tannkjøtt, blod i urinen eller i oppkast eller forekomst av uventede blåmerker eller sprengte blodkar (ødelagte vener)
Ikke kjent frekvens (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Selvmordstanker og selvmordsrelatert adferd: tilfeller av selvmordstanker og selvmordsrelatert adferd er rapportert under behandling med venlafaksin eller like etter at behandlingen er avsluttet (se pkt. 2, Hva du må vite før du bruker Efexor Depot)
 • Aggresjon
 • Vertigo
Efexor Depot forårsaker noen ganger uønskede bivirkninger som du ikke er klar over, f.eks. økt blodtrykk eller unormal hjertefrekvens, små endringer i blodnivåene av leverenzymer, natrium eller kolesterol. I sjeldnere tilfeller kan Efexor Depot redusere funksjonen av trombocytter i blodet og føre til økt risiko for bloduttredelser eller blødning. Derfor kan legen din ønske å utføre blodprøver av og til, særlig hvis du har brukt Efexor Depot over lang tid.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Efexor Depot
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Efexor Depot
Virkestoff er venlafaksin.
Efexor Depot 37,5 mg:
Hver depotkapsel inneholder 42,43 mg venlafaksinhydroklorid tilsvarende 37,5 mg venlafaksin fri base.
Andre innholdsstoffer er:
Kapselinnhold: mikrokrystallinsk cellulose, etylcellulose, hypromellose, talkum
Kapselskall: gelatin, svart, rødt og gult jernoksid (E172), titandioksid (E171)
Trykkfarge: skjellakk, rødt jernoksid (E172), ammoniumhydroksid, simetikon, propylenglykol
Efexor Depot 75 mg:
Hver depotkapsel inneholder 84,85 mg venlafaksinhydroklorid tilsvarende 75 mg venlafaksin fri base.
Andre innholdsstoffer er:
Kapselinnhold: mikrokrystallinsk cellulose, etylcellulose, hypromellose, talkum
Kapselskall: gelatin, rødt og gult jernoksid (E172), titandioksid (E171)
Trykkfarge: skjellakk, rødt jernoksid (E172), ammoniumhydroksid, simetikon, propylenglykol
Efexor Depot 150 mg:
Hver depotkapsel inneholder 169,7 mg venlafaksinhydroklorid tilsvarende 150 mg venlafaksin fri base.
Andre innholdsstoffer er:
Kapselinnhold: mikrokrystallinsk cellulose, etylcellulose, hypromellose, talkum
Kapselskall: gelatin, rødt og gult jernoksid (E172), titandioksid (E171)
Trykkfarge: skjellakk, natriumhydroksid, povidon, titandioksid (E171), propylenglykol
Hvordan Efexor Depot ser ut og innholdet i pakningen
Efexor Depot 37,5 mg er en opak, lysegrå og ferskenfarget hard depotkapsel (gelatin) 15,9 mm x 5,82 mm med ‘W’ og styrken ‘37.5’ trykket i rødt.
Efexor Depot 37,5 mg er tilgjengelig i:
Blisterpakninger på 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 35, 50, 60, 84, 100 og sykehuspakninger med 70 (10x7,
1x70) eller i flasker med 7, 14, 20, 21, 35, 50, 100 og en sykehuspakning med 70.
Efexor Depot 75 mg er en opak, ferskenfarget hard depotkapsel (gelatin) 19,4 mm x 6,91 mm med ‘W’ og styrken ‘75’ trykket i rødt.
Efexor Depot 75 mg er tilgjengelig i:
Blisterpakninger på 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 og 100 og sykehuspakninger med 500
(10x50) og 1000 (10x100) eller i flasker med 14, 20, 50, 100 og sykehuspakninger med 500 og 1000.
Efexor Depot 150 mg er en opak, mørk oransje hard depotkapsel (gelatin) 23,5 mm x 7,65 mm med ‘W’ og ‘150’ trykket i hvitt.
Efexor Depot 150 mg er tilgjengelig i:
Blisterpakninger på 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100 og sykehuspakninger med 500
(10x50) og 1000 (10x100) eller i flasker med 14, 20, 50, 100 og sykehuspakninger med 500 og 1000. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Pfizer AS Lysaker Norge
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldallee 1
D-79090 Freiburg Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adhd (oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, hyperaktivitetslidelse, hyperkinetisk forstyrrelse): Hyperaktivitetssyndrom med debut i barndommen. Symptomene inkluderer: Mangel på oppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og manglende impulskontroll.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

karies (hull i tennene, tannråte): Karies er den vanligste sykdommen i munnhulen, og kan oppstå når det er ubalanse mellom bakteriene og miljøet i munnhulen. Bakteriene fordøyer sukker fra maten vår, og omdanner det til organiske syrer. Syren gir lavere pH-verdi (kalt et syreangrep), og tannens mineraler oppløses gradvis.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

narkolepsi: Sykdom som kjennetegnes av anfall med ekstrem søvntrang.

nevroleptisk malignt syndrom (malignt nevroleptikasyndrom, mns): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

sprengte blodkar (telangiektasi, teleangiektasi): Vanlig hudforandring med utvidede og små blodårer.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

tjæreaktig avføring (melena): Sort avføring, oftest pga. blødning i mage-tarmkanalen. Blødning i magesekk eller tolvfingertarm vil ofte gi melena. Blødning i endetarm og i nedre del av tykktarm vil som regel gi rødlig blod i avføringen. Jerntilskudd kan også gi sort avføring, men har annen konsistens og lukt enn melena.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.