Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Efedrin Unimedic 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

efedrinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Efedrin Unimedic er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Efedrin Unimedic
 3. Hvordan Efedrin Unimedic gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Efedrin Unimedic
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Efedrin Unimedic er og hva det brukes mot
Efedrin Unimedic brukes til å behandle lavt blodtrykk som kan oppstå under ulike typer bedøvelse (anestesi). Legemidlet skal kun brukes av eller under oppsyn av anestesilege.
 
2. Hva du må vite før du får Efedrin Unimedic
Du skal ikke få Efedrin Unimedic:
 • dersom du er allergisk overfor efedrin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du får Efedrin Unimedic dersom du:
 • har høyt blodtrykk
 • har en hjertesykdom
 • har diabetes
 • har en overaktiv skjoldbruskkjertel
 • du vet eller mistenker at du har økt trykk i øyet (grønn stær/glaukom)
 • har forstørret prostata
 • har alvorlig nedsatt nyrefunksjon
Andre legemidler og Efedrin Unimedic
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig at du rådfører deg med lege hvis du bruker noen av følgende legemidler:
 • legemidler med lignende effekt som efedrin (for eksempel fenylefedrin)
 • enkelte legemidler til behandling av tett nese (for eksempel fenylpropanolamin, pseudoefedrin)
 • et legemiddel til behandling av ADHD (metylfenidat)
 • enkelte legemidler som brukes som smertestillende under bedøvelse (anestesi) (såkalt flyktige halogenerte anestesimidler)
 • legemidler til behandling av depresjon, slik som trisykliske antidepressiver (for eksempel klomipramin, amitriptylin, nortriptylin) eller noradrenalin- og serotoninreopptakshemmere (for eksempel venlafaksin reboksetin, duloksetin) eller en monoaminoksidasehemmer (for eksempel moklobemid)
  Rådfør deg med lege dersom du bruker eller i løpet av de siste 14 dagene har brukt et legemiddel kalt monoaminoksidasehemmer, som brukes til behandling av depresjon.
 • legemidler som brukes til å senke blodtrykket (for eksempel klonidin, guanetidin og legemidler som kalles alfa- og betablokkere)
 • enkelte legemidler som brukes til behandling av hjertesvikt og/eller ujevn hjerterytme (hjerteglykosider (for eksempel digitalis), kinidin)
 • et antibiotikum som brukes til behandling av alvorlige infeksjoner (linezolid)
 • enkelte legemidler som brukes til behandling av Parkinsons sykdom (for eksempel rasagilin, safinamid, levodopa, bromokriptin, selegilin, entakapon, tolkapon)
 • et legemiddel som brukes til behandling av lungesykdommer, slik som astma (teofyllin)
 • legemidler som reduserer betennelse og andre følger av allergiske reaksjoner (kortikosteroider, for eksempel deksametason)
 • et legemiddel som brukes under fødsel (oksytocin)
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet:
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Efedrin Unimedic kan gi raskere hjerterytme hos fosteret. Det skal ikke brukes under graviditet, med mindre legen bestemmer at det er nødvendig. Det kan brukes under et keisersnitt for å forebygge lavt blodtrykk.
Amming
Snakk med legen dersom du ammer. Du må slutte å amme i to dager etter at du har fått dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke aktuelt å kjøre bil eller bruke maskiner ved bruk av Efedrin Unimedic.
Efedrin Unimedic inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder 32 mg natrium (hovedkomponent i matlagings-/bordsalt) i hver10 ml ampulle. Dette tilsvarer 1,6 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
 
3. Hvordan Efedrin Unimedic gis
Dette legemidlet vil gis til deg av helsepersonell med nødvendig opplæring og erfaring. Legen fastsetter den riktige dosen for deg.
Dersom du får for mye av Efedrin Unimedic
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du får for mye Efedrin Unimedic, kan det gi symptomer som kvalme, oppkast, feber, vrangforestillinger (paranoid psykose), ujevn hjerterytme, høyt blodtrykk, nedsatt pustefrekvens, anfall og koma. Dersom disse symptomene oppstår, kontakt helsepersonellet.
Spør lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 til 10 personer)
 • forvirring, angst, depresjon
 • nervøsitet, irritabilitet, rastløshet, svakhet, søvnløshet (insomni), hodepine, svetting
 • høyt blodtrykk (hypertensjon), raskere hjerterytme (hjertebank, takykardi)
 • pustevansker (dyspné)
 • kvalme, oppkast
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer)
 • ujevn hjerterytme (hjertearytmier)
 • manglende evne til å late vannet (akutt urinretensjon)
Ikke kjent (forekommer hos et ukjent antall personer)
 • overfølsomhet (hypersensitivitet)
 • psykotiske tilstander (slik som vrangforestillinger og å oppleve ting som ikke er virkelige (hallusinasjoner)), frykt
 • skjelvinger (for eksempel skjelvende hender), økt spyttsekresjon
 • episoder med økt trykk i øyet (grønn stær/glaukom), en øyesykdom som gir skade på synsnerven
 • brystsmerter (angina), langsom hjerterytme (refleksbradykardi), hjertestans, lavt blodtrykk
 • hjerneblødning
 • væskeansamling i lungene (lungeødem)
 • nedsatt matlyst
 • lavt nivå av kalium i blodet (hypokalemi), endring i blodsukkernivå
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Efedrin Unimedic
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Efedrin Unimedic
 • Virkestoff er efedrinhydroklorid. 1 ml injeksjonsvæske inneholder 5 mg efedrinhydroklorid. Hver ampulle med 10 ml inneholder 50 mg efedrinhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er natriumsitrat, sitronsyre, natriumklorid, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Efedrin Unimedic ser ut og innholdet i pakningen
Efedrin Unimedic er en klar oppløsning.
10 × 10 ml klare glassampuller pakket i en eske.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Unimedic Pharma AB
Box 6112
102 34 Stockholm
Sverige
Tilvirker
Unimedic AB
Storjordenvägen 2
864 31 Matfors
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.12.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adhd (oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, hyperaktivitetslidelse, hyperkinetisk forstyrrelse): Hyperaktivitetssyndrom med debut i barndommen. Symptomene inkluderer: Mangel på oppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og manglende impulskontroll.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

økt spyttsekresjon (hypersalivasjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.