Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Efedrin Stragen 3mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

efedrinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Efedrin Stragen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Efedrin Stragen
 3. Hvordan du bruker Efedrin Stragen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Efedrin Stragen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Efedrin Stragen er og hva det brukes mot
Efedrin Stragen brukes til å behandle lavt blodtrykk som kan oppstå under forskjellige typer anestesi. Dette produktet kan bare brukes av eller under oppsyn av anestesisykepleier.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Efedrin Stragen
Bruk ikke Efedrin Stragen
 • dersom du er allergisk overfor efedrin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege hvis:
 • du har høyt blodtrykk
 • du lider av hjertesykdom eller andre hjertelidelser
 • du har diabetes
 • du har overaktiv skjoldbruskkjertel
 • du har forstørret prostata
 • du vet eller mistenker at du lider av glaukom (økt trykk på øyet)
 • du tar eller innen de siste 14 dagene har tatt monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) som brukes til å behandle depresjon.
Andre legemidler og Efedrin Stragen
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig at du rådfører deg med lege hvis du bruker følgende legemidler:
 • antidepressiva, for eksempel trisykliske antidepressiva (f.eks. imipramin) eller noradrenalin- og serotoninreopptakshemmere (f.eks. minalcipran, venlafaksin) eller andre monoaminoksidasehemmere (f.eks. moklobemid, toloksaton)
 • legemidler som brukes til å senke blodtrykket (f.eks. guanetidin, klonidin)
 • teofyllin, et legemiddel som brukes mot luftveissykdommer, f.eks. astma
 • kortikosteroider, som er legemidler som reduserer betennelse og følgene av allergiske reaksjoner
 • sibutramin, et appetitthemmende legemiddel som administreres oralt for behandling av fedme
 • linezolid, et antibiotikum som brukes i behandling av alvorlige infeksjoner
 • oksytocin, et legemiddel som brukes under fødsel
 • enkelte andre anestesimidler og spesielt syklopropan og halotan
 • enkelte legemidler mot hoste og forkjølelse som kan forhøye
 • blodtrykket (fenylpropanolamin, pseudoefedrin, fenylefedrin)
 • metylfenidat, et legemiddel som brukes til behandling av ADHD
 • enkelte legemidler som brukes til behandling av hjertesvikt og/eller ujevn hjerterytme (hjerteglykosider, kinidin)
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Efedrin Stragen kan brukes under keisersnitt.
Amming må opphøre i et par dager etter at du har brukt dette legemidlet.
Efedrin Stragen inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder 3,32 mg (0,144 mmol) natrium per ml injeksjon (totalt 33,2 mg eller 1,44 mmol natrium i 10 ml sprøyte). Dette må tas med i vurderingen for pasienter på saltfattig diett.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Efedrin Stragen
Lege eller sykepleier administrerer Efedrin Stragen i en vene (intravenøst). Legen fastsetter den riktige dosen for deg, og når og hvordan injeksjonen skal administreres.
Dersom du tar for mye av Efedrin Stragen
Hvis du får for mye Efedrin Stragen, kan det føre til symptomer som kvalme, oppkast, feber, vrangforestillinger, ujevn hjerterytme, høyt blodtrykk, redusert pustefrekvens, anfall og koma. Hvis disse symptomene oppstår, kan det hende du trenger intensivbehandling.
Hvis du har flere spørsmål om bruken av dette produktet, rådfør deg med lege.
For praktisk informasjon om håndtering eller administrering av legemidlet kan du se delen for helsepersonell bakerst i vedlegget.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos 1 til 10 brukere):
 • forvirring, angst, depresjon
 • nervøsitet, irritabilitet, rastløshet, svakhet, søvnløshet (insomnia), hodepine, svetting
 • hjertebank (palpitasjoner), høyt blodtrykk (hypertensjon), økt hjerterytme (takykardi)
 • pustebesvær (dyspnoe)
 • kvalme, oppkast
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos 1 til 1000 brukere):
 • ujevn hjerterytme (hjertearytmier)
 • manglende vannlatingsevne (akutt urinretensjon)
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
 • allergiske reaksjoner (hypersensitivitet)
 • psykotiske tilstander, frykt
 • skjelving (tremor), økt spyttproduksjon (hypersalivasjon)
 • episoder med vinkelglaukom (en sykdom der den optiske nerven skades)
 • brystsmerter, saktere hjerteslag (refleksbradykardi), hjertestans, lavere blodtrykk (hypotensjon)
 • blødning inne i hodeskallen (hjerneblødning)
 • væskeoppsamling i lungene (lungeødem)
 • redusert appetitt
 • lave nivåer av kalium (hypokalemi), som kan føre til muskelsvakhet, rykninger eller unormal hjerterytme, endringer i blodsukkernivåene
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Efedrin Stragen
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og sprøytens etikett etter "EXP". Legen eller sykepleieren kontrollerer dette.
Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Den ferdigfylte sprøyten er kun til engangsbruk.
Produktet må brukes umiddelbart etter at det er åpnet.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Efedrin Stragen
 • Virkestoffet er efedrinhydroklorid. Hver ml injeksjonsvæske inneholder 3 mg efedrinhydroklorid. Hver 10 ml ferdigfylte sprøyte inneholder 30 mg efedrinhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, vann til injeksjonsvæsker, saltsyre eller natriumhydroksid (for pH-justeringer).
Hver ml injeksjonsvæske inneholder 3,32 mg natrium tilsvarende 0,144 mmol.
Hvordan Efedrin Stragen ser ut og innholdet i pakningen
Efedrin Stragen er en klar og fargeløs væske. Den leveres med en 10 ml ferdigfylt sprøyte av polypropylen med en polypropylenhette og forsegling og er individuelt pakket i gjennomsiktig blisterpakning.
De ferdigfylte sprøytene kan leveres i esker med 10 eller 12 sprøyter.
Ikke alle pakninger vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
STRAGEN Nordic A/S
Helsingørsgade 8C
3400 Hillerød
Danmark
Mail: info@stragen.dk
Tilvirker:
LABORATOIRE AGUETTANT
1, rue Alexander Fleming
69007 LYON CEDEX
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 24.10.2016
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Bruksanvisning:
Vær nøye og overhold protokollen for bruk av sprøyten.
Den ferdigfylte sprøyten er kun til engangsbruk.
Kast sprøyten etter bruk. KUN TIL ENGANGSBRUK.
Innholdet i uåpnet og uskadet blisterpakning er sterilt, og må ikke åpnes før bruk.
Produktet må kontrolleres visuelt for partikler og misfarging før det administreres. Bruk kun klar og fargefri væske uten partikler eller bunnfall.
Ikke bruk produktet hvis forseglingen på sprøyten er brutt.
Med aseptisk teknikk kan Efedrin Stragen brukes på sterilt felt.
Ta den ferdigfylte sprøyten ut av den sterile blisterpakningen.
 1. Før du åpner sprøyten, skyver du hardt på stempelstangen for å løsne sprøytestempelet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 2. Vri av hetten for å bryte forseglingen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 3. Kontroller at forseglingshetten er helt fjernet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 4. Tøm sprøyten for luft ved å skyve lett på stempelstangen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 5. Koble sprøyten til den intravenøse åpningen.
  Skyv stempelstangen forsiktig for å injisere nødvendig volum.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Oppbevaring:
Etter åpning: Produktet må brukes umiddelbart etter at det er åpnet.
Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adhd (oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, hyperaktivitetslidelse, hyperkinetisk forstyrrelse): Hyperaktivitetssyndrom med debut i barndommen. Symptomene inkluderer: Mangel på oppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og manglende impulskontroll.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypersalivasjon (økt spyttsekresjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.