Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Durbis Retard 250 mg depottabletter

disopyramid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Durbis Retard er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Durbis Retard
 3. Hvordan du bruker Durbis Retard
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Durbis Retard
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Durbis Retard er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Durbis Retard brukes til forebyggelse og behandling av uregelmessig hjerterytme (arytmi) hos voksne).
Durbis Retard regulerer hjerterytmen ved å påvirke hjertets elektriske impulser og impulsoverføringen i forkammer og hjertekammer. Dette medfører at hjertet slår jevnere uten anfall av hurtig hjerterytme eller ekstraslag.
 
2. Hva du må vite før du bruker Durbis Retard
Bruk ikke Durbis Retard
 • hvis du er allergisk overfor disopyramid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har andre typer hjerterytmeforstyrrelser enn den som du har fått Durbis Retard mot, eller annen alvorlig hjertesykdom (f. eks. alvorlig sinusknute dysfunksjon, forlengelse av QT-tid, alvorlig hjerteblokk, alvorlig hjertesvikt).
 • dersom du har leversvikt
 • dersom du har nyresvikt
 • dersom du bruker enkelte andre legemidler som kan påvirke hjerterytmen og utløse rytmeforstyrrelser i hjertekamrene (legen vil informere deg om disse).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Durbis Retard.
Informer legen din
 • dersom du har for høyt trykk i øyet (glaukom, grønn stær). I så fall bør du normalt ikke bruke Durbis Retard.
 • dersom du tidligere har hatt, eller noen i din familie har eller har hatt glaukom. I så fall vil legen undersøke trykket i øynene dine før du får resept på Durbis Retard.
 • dersom du har forstørret prostata (du kan få problemer med å tømme blæren).
 • dersom du har myasthenia gravis (sykdom med alvorlig muskelsvakhet) da sykdommen kan forverres.
 • dersom du har nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
 • dersom du har problemer med blodsukkeret (pga. økt risiko for å få lavt blodsukker)
 • dersom du har unormale verdier av kalium i blodet (påvises med blodprøve).
Andre legemidler og Durbis Retard
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler, som f.eks.:
 • betablokkere (legemidler som blant annet brukes mot for høyt blodtrykk),
 • andre legemidler mot uregelmessig hjerterytme (antiarytmika),
 • noen legemidler til behandling av ereksjonsproblemer (som Viagra, Cialis, Levitra),
 • noen antibiotika og legemidler mot soppinfeksjon (f. eks. virkestoffene erytromycin, klaritromycin, rifampicin, ketokonazol, itrakonazol),
 • noen legemidler mot depresjon,
 • legemidler mot blodpropp (warfarin),
 • andre legemidler som kan utløse hjerterytmeforstyrrelser, f. eks. avføringsmidler og vanndrivende legemidler som kan gi lave kaliumnivåer,
 • atropin og andre antikolinerge legemidler, fordi effekten av disse kan forsterkes av Durbis Retard og gi økt risiko for bivirkninger,
 • noen legemidler mot epilepsi (fenytoin).
Graviditet og amming
Graviditet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er liten erfaring ved bruk av Durbis Retard under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Durbis Retard dersom du er gravid.
Amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Rådfør deg med lege før bruk av Durbis Retard ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Durbis Retard kan gi bivirkninger som svimmelhet og synsforstyrrelser. Dette kan påvirke din evne til å kjøre bil og bruke maskiner.
Durbis Retard inneholder sukrose og glukose
Dette legemidlet inneholder sukker (sukrose og glukose). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Durbis Retard
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Den vanlige dosen er 1 - 1 1/2 depottablett 2 ganger daglig for voksne. Tablettene kan deles en gang, men må ikke knuses eller tygges.
Hvis du mener at virkningen av Durbis Retard er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med lege eller apotek om dette.
Dersom du tar for mye av Durbis Retard
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
En overdosering av Durbis Retard kan gi følgende symptomer: Kramper, bevisstløshet, pustebesvær, munntørrhet, utvidelse av pupillene, lammelse av tarmmuskulaturen, forstoppelse og magesmerter, hjertesvikt, blodtrykkssenkning, sjokk og hjerterytmeforstyrrelser.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer): Munntørrhet. Dobbeltsyn og problemer med å fokusere, problemer med å late vannet. Kvalme, brekninger, forstoppelse, magesmerter, diaré. Forstyrrelser i hjerterytmen.
Mindre vanlige (kan inntreffe hos opptil 1 av 100 personer): Svimmelhet.
Sjeldne (kan inntreffe hos opptil 1 av 1000 personer): Hodepine. Lavt blodtrykk. Impotens. Redusert antall hvite blodceller (nøytropeni). Lavt blodsukkernivå (hypoglykemi), noen ganger alvorlig. Tap av appetitt. Gulsott, hudutslett, elveblest (urtikaria). Psykiatriske forstyrrelser.
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Lidelser som angår tenkeevnen (kognitiv funksjon) hos eldre pasienter. Svært redusert antall hvite blodceller (agranulocytose).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Durbis Retard
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP/Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Durbis Retard
 • Virkestoff er disopyramid.
 • Andre innholdsstoffer er glycerolmonostearat, sakkarose, povidon, magnesiumstearat (i tablettkjernen) og hypromellose, propylenglykol, glukose (drasjérlag).
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker
Tilvirker
Sanofi-aventis Industrie, 60205 Compiègne, Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 05.08.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.