Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Duraphat 5 mg/g tannpasta

natriumfluorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt tannlege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt tannlege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Duraphat tannpasta er og hva den brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Duraphat tannpasta
 3. Hvordan du bruker Duraphat tannpasta
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Duraphat tannpasta
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Duraphat tannpasta er og hva den brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten
Duraphat tannpasta brukes til å forebygge tannkaries (tannråte) hos ungdom fra 16 år og oppover og hos voksne, særlig hos pasienter som er utsatt for flere typer karies. Denne tannpastaen innholder fluor i form av natriumsalt, som tilhører en gruppe medikamenter som kalles kariesforebyggende midler.
 
2. Hva du må vite før du bruker Duraphat tannpasta
Bruk ikke Duraphat tannpasta
 • dersom du er allergisk overfor natriumfluorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Duraphat tannpasta har et høyt fluorinnhold. Fluortabletter, -dråper, -tyggegummi, -gel eller -lakk, så vel som vann eller salt tilsatt fluor, skal unngås ved bruk av Duraphat tannpasta. For å unngå opphopning av fluor må ditt totale inntak vurderes før du bruker denne fluortannpastaen. Spør din tannlege eller apotek om dette.
 • Duraphat tannpasta skal ikke brukes av ungdom eller barn under 16 år.
Andre legemidler og Duraphat
Ingen interaksjon med andre medikamenter er kjent. Rådfør deg med tannlege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Bruk av Duraphat tannpasta sammen med mat og drikke
Vann og salt tilsatt fluor skal unngås ved bruk av denne tannpastaen. Mat og drikke kan ha en hemmende effekt på remineraliseringen av tennene om det inntas like etter børsting av tennene. Puss derfor tennene med Duraphat tannpasta etter måltider.
Graviditet og amming
Det finnes ingen erfaringer fra bruk av Duraphat hos gravide kvinner. Rådfør deg med lege, tannlege eller apotek før du bruker dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke forventet noen effekt på kjøring eller bruk av maskiner som følge av bruk av Duraphat tannpasta.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Duraphat tannpasta
Denne tannpastaen innholder natriumbenzoat. Natriumbenzoat virker mildt irriterende på hud, øyne og slimhinner.
 
3. Hvordan du bruker Duraphat tannpasta
Duraphat tannpasta er beregnet til bruk av personer som er 16 år eller eldre.
Bruk alltid Duraphat tannpasta slik tannlegen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt tannlege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk Duraphat tannpasta 3 ganger daglig for tannpuss.
 • påfør en 2 cm lang strimmel på tannbørsten for hver tannpuss (2 cm gir mellom 3 mg og 5 mg fluor).
 • puss tennene etter hvert måltid
 • puss tennene vertikalt fra tannkjøttet til tannspissen etter hvert måltid.
 • spytt ut overflødig skum og ikke svelg
Grundig børsting tar omtrent 3 minutter.
Dersom du tar for mye av Duraphat tannpasta
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du har svelget en stor mengde tannpasta ved en feiltagelse, og du har symptomer som: oppkast, diaré og magesmerter, må du fortelle legen din omgående da det kan bli nødvendig med behandling. Ta dette vedlegget med deg.
Duraphat tannpasta inneholder mentol som kan forårsake kramper ved inntak av store mengder, spesielt hos småbarn og barn.
Hvis du konstant svelger for mye av tannpastaen over flere måneder og år, kan du oppleve dental fluorose (tannemaljen ser misfarget eller flekkete ut og blir skjør) eller benfluorose (osteosklerose: økt bentetthet).
Dersom du har glemt å ta Duraphat tannpasta
Bare bruk den så fort du husker det, men du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandlingen som vanlig etter neste måltid.
Spør tannlege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
I sjeldne tilfeller kan allergiske (overfølsomhets-) reaksjoner (f.eks. utslett) forekomme (≥1/10 000 til <1/1 000). Dette betyr at for hver ti-tusende pasient som tar dette medikamentet, kan mellom en og ti pasienter oppleve en hypersensitivitetsreaksjon.En brennende følelse i munnen har også blitt rapportert.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Duraphat tannpasta
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Duraphat tannpasta etter utløpsdatoen som er angitt på tuben og esken etter ”Utl. dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Duraphat tannpasta
 • Virkestoff er fluor (i form av natriumfluorid).1 g tannpasta inneholder 5 mg fluor, som tilsvarer 5000 ppm fluor.
 • Andre innholdsstoffer er flytende sorbitol (ikke-krystalliserende), silika til dental bruk, silika til dental bruk (utfelt), macrogol 600, tetrakaliumpyrofosfat, xantangummi, natriumbenzoat (E211), natriumlaurylsulfat, spearmint-smakstilsetning (inneholder peppermynteolje, karvon, spearmintolje, mentol, anetol og sitronolje), sakkarinnatrium, briljantblå FCF (E133) og renset vann.
Hvordan Duraphat ser ut og innholdet i pakningen
Duraphat tannpasta er en blåfarget tannpasta.
Den leveres i en tube på 51 g, som ligger inne i en eske.
Pakningsstørrelser: 1 × 51 g tube eller 3 × 51 g tuber.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillattelsen
Colgate-Palmolive A/S
Bredevej 2, 2830 Virum, Danmark
Tilvirker
Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o. o.
Al. Colgate 2, 58-100 Świdnica, Polen
eller
Thepenier Pharma Industrie S.A.S.
Route D’Alençon, Saint-Langis-Lès-Mortagne, 61400 Mortagne, Frankrike
Dette legemidlet er godkendt i EØS-landende med følgende navn:
Frankrike, Tyskland, Portugal, Sverige, Danmark, Hellas, Polen, Storbritannia, Irland, Finland, Island, Norge: Duraphat
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.08.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

karies (hull i tennene, tannråte): Karies er den vanligste sykdommen i munnhulen, og kan oppstå når det er ubalanse mellom bakteriene og miljøet i munnhulen. Bakteriene fordøyer sukker fra maten vår, og omdanner det til organiske syrer. Syren gir lavere pH-verdi (kalt et syreangrep), og tannens mineraler oppløses gradvis.