Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Dulcolax, stikkpiller 10 mg

Dulcolax, enterotabletter 5 mg

bisakodyl

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dulcolax er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dulcolax
 3. Hvordan du bruker Dulcolax
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dulcolax
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Dulcolax er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Dulcolax inneholder virkestoffet bisakodyl, som virker ved å ha en lakserende (avførende) effekt når det kommer i kontakt med tykktarmslimhinnen. Tarminnholdet blir mykere og passerer raskere gjennom tarmen. Enterotablettene har effekt etter 6-12 timer, mens stikkpillene allerede gir effekt etter ca 20 minutter. Det anbefales å ta enterotablettene om kvelden for å oppnå effekt påfølgende morgen. Når avføring har funnet sted, er tykktarmen tømt. Det kan derfor gå noen dager før du får behov for avføring igjen.
Dulcolax brukes ved forstoppelse eller ved forberedelse før røntgenundersøkelse og operative inngrep.
Dulcolax virker i den nedre delen av mage-tarmkanalen og har ingen effekt på fordøyelsen eller opptak av kalorier eller essensielle (livsnødvendige) næringsstoffer i tynntarmen.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Dulcolax
Bruk ikke Dulcolax
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor bisakodyl eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har sterke magesmerter med kvalme og oppkast
 • hvis du har betennelsestilstander i tynn- og tykktarm (regional enteritt, blindtarmbetennelse, ulcerøs kolitt).
 • hvis du har tarmforsnevring eller tarmslyng
 • hvis du er alvorlig dehydrert (uttørket)
Advarsler og forsiktighetsregler
Vær oppmerksom på at effekten av andre legemidler kan bli redusert dersom de tas sammen med Dulcolax.
Dulcolax påvirker tarmmotorikken. Bør bare brukes i korte perioder.
Som med alle avføringsmidler bør ikke Dulcolax brukes daglig i lengre perioder uten å undersøke årsaken til forstoppelsen.
Ved endrede avføringsvaner, må lege kontaktes.
Dulcolax hjelper ikke for vekttap.
Andre legemidler og Dulcolax
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av andre legemidler kan bli redusert dersom de tas sammen med Dulcolax.
Dulcolax enterotabletter må ikke tas sammen med melk, antacida (syrenøytraliserende) eller protonpumpehemmere (midler mot sur mage).
Samtidig bruk av andre midler mot forstoppelse kan medføre at bivirkninger fra mage-tarmkanalen blir forsterket.
Inntak av Dulcolax sammen med mat og drikke
Dulcolax enterotabletter skal svelges hele med væske.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Lang erfaring ved bruk av Dulcolax har ikke vist skadelige effekter på foster. Rådfør deg allikevel med lege før bruk av Dulcolax dersom du er gravid.
Amming:
Dulcolax går ikke over i morsmelk, og kan derfor brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner hvis du opplever svimmelhet og/eller besvimelse.
Dulcolax enterotabletter inneholder laktose og sakkarose
En tablett inneholder 34,9 mg laktose og 23,4 mg sakkarose.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Dulcolax
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Barn på 10 år eller yngre med kronisk forstoppelse, må bare behandles etter råd fra lege.
Dulcolax må ikke brukes av barn på 2 år eller yngre.
Korttidsbehandling ved midlertidig forstoppelse:
Voksne:
1-2 enterotabletter (5-10 mg) daglig før sengetid eller 1 stikkpille (10 mg) daglig for umiddelbar effekt.
Barn 2-10 år:
1 enterotablett (5 mg) daglig før sengetid eller 1/2 stikkpille (5 mg) daglig for umiddelbar effekt.
Barn over 10 år:
1-2 enterotabletter (5-10 mg) daglig før sengetid eller 1 stikkpille (10 mg) daglig for umiddelbar effekt.
Du bør starte med den laveste dosen. Dosen kan økes til høyeste anbefalte dose for å gi regelmessig avføring. Du bør ikke ta høyere dose enn det som er anbefalt.
Ved forberedelse før røntgenundersøkelse eller operative inngrep:
Må bare brukes etter legens anvisning.
Voksne:
Anbefalt dosering:
Dagen før undersøkelsen tas 2 enterotabletter (10 mg) om morgenen og 2 enterotabletter om kvelden. Om morgenen på undersøkelsesdagen tas 1 stikkpille (10 mg).
Barn 4-10 år:
Anbefalt dosering:
Dagen før undersøkelsen tas 1 enterotablett (5 mg) om kvelden og 1/2 stikkpille (5 mg) om morgenen på undersøkelsesdagen.
Barn over 10 år:
Anbefalt dosering:
Dagen før undersøkelsen tas 2 enterotabletter (10 mg) om morgenen og 2 enterotabletter om kvelden. Om morgenen på undersøkelsesdagen tas 1 stikkpille (10 mg).
Hvis du mener at virkningen av Dulcolax er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er usikker.
Dersom du tar for mye av Dulcolax
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (Tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Dulcolax
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett eller stikkpille.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De vanligste rapporterte bivirkningene ved bruk av Dulcolax er magesmerter og diarè.
Bivirkninger som er rapportert i forbindelse med Dulcolax er:
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere):
Mageknip, magesmerter, kvalme, uvelhet, diaré
Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 brukere) :
Oppkast, lokal irritasjon i endetarmen, rødt friskt blod i avføringen (dette er som regel en mild bivirkning og går over av seg selv), svimmelhet.
Sjeldne (forekommer hos flere enn 1 av 10.000 brukere): besvimelse.
Ikke kjent (frekvens kan ikke estimeres fra tilgjengelige data):
Kolitt, inkludert iskemisk kolitt, dehydrering (uttørking), anafylaktisk reaksjon (kraftig allergisk reaksjon), hevelse i munnen og munnens slimhinner (angioødem) og hypersensitivitetsreaksjoner (allergiske reaksjoner).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer DulcolaxOppbevares utilgjengelig for barn.
Enterotabletter: Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Stikkpiller: Oppbevares ved høyst 30ºC. Holdbar til den utløpsdato som er angitt på pakningen.
Bruk ikke Dulcolax etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen, etter ”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Dulcolax:
Virkestoffet er bisakodyl.
Hjelpestoffer er:
Stikkpiller: Hardfett.
Enterotabletter: Laktosemonohydrat, sakkarose, talkum, maisstivelse, stivelse, oppløselig, magnesiumstearat, akasiagummi, metakrylsyremetylmetakrylatkopolymer (1:2), ricinusolje, metakrylsyremetylmetakrylatkopolymer (1:1), glyserol, titandioksid E171, gult jernoksid E172, skjellakk, makrogol, karnaubavoks, bivoks.
Hvordan Dulcolax ser ut og innholdet i pakningen:
Stikkpiller: hvite torpedoformede stikkpiller i aluminiumsfolie i pakninger med 10 stk og 50 stk.
Enterotabletter: Runde, beige-gule bikonvekse enterodragerte tabletter med en glatt, blank overflate og hvit kjerne.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker
Tilvirker
Enterotabletter: Delpharm Reims S.A.S., 10 Rue Colonel Charbonneaux, 51000 Reims, Frankrike.
Stikkpiller: Istituto De Angeli S.r.l., Reggello(Fi), Italia.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 05.01.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

enteritt (tarmbetennelse): Betennelse i tarmen forårsaket av en bakterie- eller virusinfeksjon. Typiske symptomer er diaré, kvalme, oppkast og magesmerter. Noen ganger er det også feber.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.