Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning

dorzolamid/timolol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dorzolamid/Timolol Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dorzolamid/Timolol Sandoz
 3. Hvordan du bruker Dorzolamid/Timolol Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dorzolamid/Timolol Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Dorzolamid/Timolol Sandoz er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dorzolamid/Timolol Sandoz er en kombinasjon av dorzolamidhydroklorid, et oftalmisk karbonanhydrasehemmende virkestoff og timololmaleat, et oftalmisk betablokkerende virkestoff. Begge senker forhøyet trykk i øyet på forskjellig måte.
Dorzolamid/Timolol Sandoz gis for å senke forhøyet trykk i øyet ved behandling av grønn stær (glaukom) når øyedråper med betablokkere ikke er tilstrekkelig.
 
2. Hva du må vite før du bruker Dorzolamid/Timolol Sandoz
Bruk ikke Dorzolamid/Timolol Sandoz
 • hvis du er allergisk overfor dorzolamidhydroklorid, timololmaleat, betablokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor legemidler som kalles "sulfonamider". Eksempler på dette er legemidler som benyttes til behandling av diabetes og infeksjoner og også diuretika (vanndrivende midler). Dorzolamid/Timolol Sandoz kan forårsake samme type allergi.
 • hvis du har eller har hatt en luftveissykdom slik som astma, alvorlig kronisk obstruktiv bronkitt (alvorlig lungesykdom som kan forårsake pipende pust, pustevansker og/eller langvarig hoste)
 • hvis du har langsomme hjerteslag, hjertesvikt eller forstyrrelser av hjerterytmen (uregelmessige hjerteslag)
 • hvis du har alvorlige nyreproblemer eller tidligere har hatt nyrestein
 • hvis du har økt surhetsgrad i blodet forårsaket av opphopning av klorid i blodet (hyperkloremisk acidose).
Hvis du tror noe av dette gjelder for deg, skal du ikke bruke Dorzolamid/Timolol Sandoz før du har snakket med en lege.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Dorzolamid/Timolol Sandoz hvis du nå har eller tidligere har hatt:
 • koronar hjertesykdom (symptomene kan omfatte brystsmerter eller tetthet i brystet, pustevansker eller kvelningsfornemmelser), hjertesvikt eller lavt blodtrykk. Det kan hende legen ønsker å overvåke hjertefrekvensen din og andre tegn på denne sykdommen mens du bruker Dorzolamid/Timolol Sandoz.
 • forstyrrelser av hjerterytmen som f.eks. langsomme hjerteslag
 • leverproblemer.
 • muskelsvakhet eller myasthenia gravis.
 • pustevansker, astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom
 • Prinzmetals angina (brystsmerter ved hvile),
 • diabetes fordi timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker
 • overaktivitet i skjoldbruskkjertelen da timolol kan maskere tegn og symptomer
 • dårlig blodsirkulasjon (som Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom)
 • allergier for legemidler du har tatt
 • du bruker kontaktlinser (se "Dorzolamid/Timolol Sandoz inneholder benzalkonklorid").
Kontakt lege umiddelbart hvis:
 • du utvikler en øyeinfeksjon, får en øyeskade, skal ha øyekirurgi, utvikler andre reaksjoner eller symptomene forverres.
 • du utvikler øyekatarr (røde og irriterte øyne), hevelse i øye eller øyelokk, hudutslett eller kløe i og rundt øynene. Slike symptomer kan være en allergisk reaksjon på eller kan være en bivirkning av Dorzolamid/Timolol Sandoz (se pkt. 4. "Mulige bivirkninger").
Før eventuell operasjon må du opplyse legen eller tannlegen om at du tar Dorzolamid/Timolol Sandoz fordi timolol kan påvirke effekten av noen legemidler som brukes under anestesi.
Barn
Det er begrenset erfaring med bruk av Dorzolamid/Timolol Sandoz hos spedbarn og barn.
Eldre
I studier med Dorzolamid/Timolol Sandoz var effekten sammenlignbar både hos eldre og yngre pasienter.
Andre legemidler og Dorzolamid/Timolol Sandoz
Dorzolamid/Timolol Sandoz kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler du tar, inkludert andre øyedråper til behandling av grønn stær (glaukom).
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig hvis noe av det følgende gjelder for deg:
 • Du tar antihypertensive legemidler som brukes for å senke høyt blodtrykk eller legemidler for å behandle
  hjertesykdom, f.eks. kaliumkanalblokkere, katekolamintappende stoffer, betablokkere, klonidin eller digoksin
 • Du tar legemidler til behandling av forstyrrelse eller ujevne hjerteslag, f.eks. amiodaron, kinidin (som brukes til behandling av hjertesykdommer og noen typer malaria) eller digoksin.
 • Du bruker en annen type øyedråper som inneholder en betablokker.
 • Du tar en annen karbonanhydrasehemmer, f.eks. acetazolamid. Du tar denne typen legemiddel gjennom munnen, som øyedråper eller på en annen måte
 • Du tar monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) for å behandle depresjon eller annen sykdom
 • Du tar parasympatomimetiske legemidler som kan være foreskrevet for å hjelpe deg til å kunne late vannet. Parasympatomimetiske legemidler er også en bestemt type legemiddel som er med på å gjenopprette normal tarmbevegelse.
 • Du tar narkotiske stoffer, f.eks. morfin for å behandle moderate til alvorlige smerter eller hvis du tar store doser acetylsalicylsyre. Selv om det ikke foreligger noe bevis på at dorzolamidhydroklorid og acetylsalicylsyre påvirker hverandre, er andre legemidler som er relatert til dorzolamidhydroklorid og som tas gjennom munnen kjent for å påvirkes av acetylsalicylsyre.
 • Du tar legemidler for å behandle diabetes eller høyt blodsukker.
 • Du tar adrenalin (epinefrin)
 • Du tar antidepressive midler kjent som fluoksetin og paroksetin
 • Du tar sulfapreparat
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet
Ikke bruk Dorzolamid/Timolol Sandoz hvis du er gravid.
Amming
Ikke bruk Dorzolamid/Timolol Sandoz hvis du ammer. Timolol og dorzolamid kan gå over i brystmelken din.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Mulige bivirkninger, f.eks. svimmelhet og synsforstyrrelser, kan påvirke din evne til å kjøre og/eller bruke maskiner. Hvis du opplever problemer, snakk med legen din. Legen vil gi deg råd (se pkt. 4. "Mulige bivirkninger").
Dorzolamid/Timolol Sandoz inneholder benzalkonklorid
Dorzolamid/Timolol Sandoz inneholder konserveringsmidlet benzalkonklorid. Dette konserveringsmidlet kan avleires i myke kontaktlinser og gi misfarging av linsene. Hvis du bruker kontaktlinser, må du snakke med lege før du begynner å bruke Dorzolamid/Timolol Sandoz.
 
3. Hvordan du bruker Dorzolamid/Timolol Sandoz
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Den anbefalte dosen er:
Én dråpe i det aktuelle øyet to ganger daglig, for eksempel morgen og kveld.
Bruk av Dorzolamid/Timolol Sandoz sammen med en annen type øyendråper:
Hvis du bruker Dorzolamid/Timolol Sandoz sammen med andre øyendråper, bør det gå minst ti minutter mellom påføring av de ulike dråpene.
Ikke endre dosen av legemidlet uten å rådføre deg med lege. Hvis du må avslutte behandlingen, kontakt legen din umiddelbart.
Bruksanvisning:
Følg disse instruksjonene nøye når du bruker Dorzolamid/Timolol Sandoz øyendråper. Det anbefales at du vasker hendene før du påfører øyendråpene.
Ikke la flasketuppen berøre øyet eller området rundt øyet. Ved eventuell bakterieforurensning kan det oppstå øyeinfeksjoner som kan føre til alvorlig skade på øyet, også tap av synet. For å unngå mulig forurensning av flasken, må tuppen ikke berøre eventuelle flater.
 1. Du må ikke bruke flasken hvis forseglingen er brutt før du bruker den første gang.
 2. Du åpner flasken ved å skru hetten av inntil forseglingen brytes.
 3. Bøy hodet bakover og bruk fingrene til å trekke ned hudpartiet under øyet, slik at det dannes en lomme mellom øyenlokket og øyet (fig. 1).
  Mangler tekstalternativ for bilde
4. Snu flasken og trykk lett som vist (fig. 2 og 3), inntil en dråpe dryppes ned i øyet. IKKE BERØR ØYET ELLER ØYELOKKET MED FLASKETUPPEN.
Mangler tekstalternativ for bildeMangler tekstalternativ for bilde
5. Gjenta trinn 3 og 4 med det andre øyet hvis forskrevet av lege.
6. Lukk flasken ved å skru hetten på umiddelbart etter bruk, og legg flasken tilbake i esken.
7. Flasketuppen er designet for å gi en tilmålt dråpe. Hullet i tuppen må ikke forstørres.
Etter påføring av Dorzolamid/Timolol Sandoz skal du trykke en finger mot øyekroken ved nesen i 2 minutter. Dette hindrer at timolol kommer inn i resten av kroppen din.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du tar for mye av Dorzolamid/Timolol Sandoz
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er viktig å holde seg til dosen legen har forskrevet. Hvis du påfører for mange dråper i øyet eller svelger innholdet i flasken, kan det hende du føler deg uvel, for eksempel kan du bli svimmel, få vanskelig for å puste, føle kvalme, oppleve hodepine, matthet eller føle at hjertet slår langsommere enn vanlig. Hvis du opplever noen av disse bivirkningene, må du søke medisinsk hjelp umiddelbart.
Hvis du glemmer å ta Dorzolamid/Timolol Sandoz
Hvis du glemmer en dose, tar du dosen så snart du husker det. Hvis det imidlertid nesten er tid for å ta neste dose, kan du hoppe over denne og gå tilbake til opprinnelig doseplan. Ikke ta dobbel dose for å ta igjen den glemte dosen.
Hvis du avbryter behandling med Dorzolamid/Timolol Sandoz
Hvis du må avbryte eller ønsker å avbryte behandlingen, kontakt legen din umiddelbart. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler, kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Visse bivirkninger kan være alvorlige
 • Generelle allergiske reaksjoner inkludert hevelse under huden kan forekomme i områder som ansikt, armer og ben og kan blokkere luftveiene og gi svelge- og pustevansker, elveblest eller kløende utslett, lokalt og generelt utslett, kløe (Sjeldne – kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 brukere)
 • Plutselig livstruende allergisk reaksjon (Sjeldne – kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 brukere).
 • Alvorlige hudreaksjoner (Steven Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse med sårdannelse i munn, lepper og hud og avløsning av det øverste laget av huden (Sjeldne – kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 brukere).
Ved alvorlige bivirkninger, kontakt lege eller sykehus umiddelbart.
Kontakt også legen umiddelbart, hvis du opplever endringer eller forstyrrelser i synet når du bruker Dorzolamid/Timolol Sandoz etter øyekirurgi.
Følgende bivirkninger er observert med den faste kombinasjonen av dorzolamid og timolol eller en av komponentene:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere)
 • brennende og sviende øyne
 • smaksforandringer
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere)
 • hodepine
 • rødhet i og rundt øynene
 • økt tåreflod eller kløe i øynene
 • øyelokkbetennelse, irritasjon i øynene, f.eks. tørre øyne
 • nedsatt følsomhet i øynene
 • betennelse i hornhinnen
 • bihulebetennelse (sinusitt)
 • uvelhet
 • svakhet/tretthet
 • erosjon av hornhinnen (skade på det ytterste laget av øyeeplet)
 • muskelsvakhet/tretthet
 • hevelse og/eller irritasjon i eller rundt øyet
 • følelse av å ”ha noe på øyet”
 • øyesmerter
 • tåkesyn
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere)
 • svimmelhet
 • depresjon
 • inflammasjon i iris og ciliarlegemet
 • synsforstyrrelse inkludert brytningsforandringer
 • (i noen tilfeller pga. stopp i behandling med miotika)
 • langsommere hjerterytme
 • plutselig tap av bevissthet
 • kortpustethet (dyspné)
 • fordøyelsesbesvær
 • utvikling av nyrestein
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 brukere)
 • uvanlige følelser som prikking
 • søvnforstyrrelser (insomnia)
 • mareritt
 • nedsatt libido
 • slag (cerebrovaskulær skade)
 • irritasjon i øyne, inkludert rødhet, belegg på øyelokkene og smerter i øynene.
 • hevelse i hornhinnene (med symptomer på synsforstyrrelser)
 • løsrivelse av laget under netthinnen, som inneholder blodkar, kan skje etter filtrasjonskirurgi og det kan medføre synsforstyrrelser
 • ringelyd i ørene
 • lavt blodtrykk
 • brystsmerter
 • hjertebank (palpitasjoner)
 • langsom hjerterytme
 • hjerterytmeforstyrrelser
 • redusert blodtilførsel til hjernen (cerebralt iskemi)
 • kongestiv hjertesvikt (hjertesykdom med kortpustethet og opphovning av føtter og bein grunnet væskeansamling)
 • hjertestans
 • kuldefølelse i hender og føtter
 • Raynauds fenomen (følelsesløse eller kalde tær og fingre)
 • ødem (væskeansamling)
 • betennelse i slimhinnen i nesen og pustevansker, f.eks. kortpustethet/dårlig pust og mindre vanlig pipende pustelyder
 • hoste og neseblod
 • munntørrhet
 • hårtap
 • utslett med hvitt, sølvfarget utseende (psoriasislignende utslett) eller forverret psoriasis
 • Peyronies sykdom (som kan forårsake krumning av penis)
 • allergiliknende reaksjoner som utslett, elveblest, kløe
 • lavt trykk i øyet
 • hudutslett i ansiktet, leddsmerte, muskelsykdom, feber (systemisk erytematøs lupus)
 • hukommelsestap
 • økninger av tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskelsykdom)
 • forbigående nærsynthet som kan forsvinne når behandlingen avbrytes
 • hengende øyelokk (gjør at øyet er halvt lukket), dobbeltsyn
 • kramper og/eller smerter i beina når du går (klaudikasjon)
 • irritert hals
 • diaré
 • sammentrekning av luftveiene i lungene (hovedsakelig hos pasienter med eksisterende sykdom)
 • respirasjonsstans
 • kontakteksem
 • i sjeldne tilfeller mulig hevelse i lepper, øyne og munn, tung pust eller alvorlige hudreaksjoner (Steven Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).
Ukjent (hyppigheten kan ikke beregnes ut ifra tilgjengelig data):
 • kortpustethet (åndenød)
 • følelse av å ha fremmedlegeme i øyet (rusk i øyet)
I likhet med andre legemidler som påføres i øynene absorberes timolol i blodet. Dette kan forårsake lignende bivirkninger som sees ved intravenøse eller orale betablokkere. Forekomsten av bivirkninger etter påføring i øynene er lavere enn når legemidler for eksempel tas gjennom munnen eller injiseres. Listen over bivirkninger omfatter virkninger innenfor klassen av betablokkere som brukes til behandling av sykdommer i øynene:
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • lave blodsukkernivåer
 • en type hjerterytmelidelse
 • hjertesvikt
 • magesmerter
 • oppkast
 • muskelsmerter som ikke er forårsaket av mosjon
 • seksuell dysfunksjon
 • hallusinasjoner
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Dorzolamid/Timolol Sandoz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter Utl.dato eller EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Flasken oppbevares i originalpakningen beskyttet mot lys. Oppbevares ved høyst 30ºC.
Etter at plastflasken er åpnet: bruk innen 28 dager. Kast eventuell ubrukt oppløsning etter dette.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Dorzolamid/Timolol Sandoz
Virkestoffer er:
dorzolamid og timolol
1 ml oppløsning inneholder 20 mg dorzolamid (som hydroklorid) og 5 mg timolol (som maleat). Andre innholdsstoffer er:
hydroksyetylcellulose, mannitol (E421), natriumsitratdihydrat, natriumhydroksid / saltsyre (for justering av pH) og
vann til injeksjonsvæsker. Benzalkoniumklorid (0,075 mg/ml) er tilsatt som konserveringsmiddel.
Hvordan Dorzolamid/Timolol Sandoz ser ut og innholdet i pakningen
Øyedråper, oppløsning.
Fargeløs til gulaktig, viskøs oppløsning.
Dorzolamid/Timolol Sandoz leveres i hvite plastflasker på 5 ml (PE-flasker). Pakningsstørrelser:
1 x 5 ml, 3 x 5 ml og 6 x 5 ml øyedråper
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen Sandoz A/S
Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Danmark
Tilvirker AEROPHARM GmbH
François-Mitterrand-Allee 1
07407 Rudolstadt Tyskland
eller
Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.11.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erosjon: Overflatisk sår.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

klaudikasjon (claudicatio intermittens, åreforkalkning i benene, røykeben): Smerter i leggen pga. utilstrekkelig oksygentilførsel. Forekommer som regel ved anstrengelse av muskelen f.eks. ved gåing. Årsaken til claudicatio intermittens er åreforkalkning, som reduserer blodgjennomstrømningen i muskelen.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nedsatt libido (nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst, redusert libido): Nedsatt seksuell lyst.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

nærsynthet (myopi): Ved myopi ser en klart på nært hold, mens objekter langt unna er uklare.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øyekatarr (konjunktivitt): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.