Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Dolcontin 20 mg depotgranulat til mikstur, suspensjon i doseposer

morfinsulfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dolcontin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dolcontin
 3. Hvordan du bruker Dolcontin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dolcontin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Dolcontin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dolcontin inneholder morfin, som tilhører legemiddelgruppen opioidanalgetika. Preparatet har smertestillende effekt og brukes ved sterke smerter, f.eks. smerter ved kreft. Den maksimale smertestillende effekten kommer etter 2-6 timer og varer i 8-12 timer.
 
2. Hva du må vite før du bruker Dolcontin
Bruk ikke Dolcontin:
 • dersom du er allergisk overfor morfinsulfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlige pustevansker.
 • dersom du har tarmslyng som skyldes lammelser i tarmen (paralytisk ileus).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Dolcontin.
Si fra til legen din hvis noen av de følgende punktene gjelder deg:
 • Dersom du har vært avhengig av narkotika eller alkohol. Gi også beskjed dersom du føler at du blir avhengig av Dolcontin mens du bruker det. Du kan ha begynt å tenke mye på når du kan ta den neste dosen, selv om du ikke trenger den for smerten. Hvis du drikker alkohol mens du tar Dolcontin, kan du føle deg mer søvnig eller bli mer utsatt for å få alvorlige bivirkninger slik som pustevansker med risiko for å slutte å puste, samt bevisstløshet. Unngå å drikke alkohol mens du tar Dolcontin.
 • Dersom du får abstinenssymptomer eller avhengighet. De vanligste abstinenssymptomene er nevnt i avsnitt 3. Hvis dette skjer, kan legen din endre type medisin eller tiden mellom doser.
 • Dersom du bruker andre legemidler som påvirker sentralnervesystemet (f.eks. beroligende- og angstdempende legemidler, sovemedisiner) bør Dolcontin brukes med forsiktighet (se avsnittet «Andre legemidler og Dolcontin»).
 • Dersom du har hodeskader eller tilstander som gir forhøyet trykk i hodet.
 • Dersom du har lavt blodtrykk på grunn av lavt blodvolum.
 • Dersom du har problemer med galleveiene eller betennelse i bukspyttkjertelen.
 • Dersom du har alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
 • Dersom du har pustevansker, for eksempel på grunn av alvorlig astma eller KOLS, eller om du av andre årsaker har nedsatt lungekapasitet.
 • Dersom du har alvorlige hjerteproblemer etter langvarig lungesykdom.
 • Dersom du har epilepsi. Bruk av Dolcontin kan føre til at du lettere får anfall.
 • Dersom du får tarmslyng under behandling (se avsnittet «Bruk ikke Dolcontin»), eller har treg mage.
 • Dersom du i løpet av de siste to ukene har brukt, eller planlegger å bruke en MAO-hemmer (mot depresjon og Parkinsons sykdom), se avsnittet «Andre legemidler og Dolcontin».
 • Dersom du skal opereres, eller nettopp har blitt operert. Dolcontin skal ikke brukes de siste 24 timene før operasjonen, eller de første 24 timer etter operasjonen.
 • Dersom du får økt smertefølsomhet til tross for at du tar større doser (hyperalgesi). Legen din vil vurdere om du trenger en doseendring eller om du skal bytte til et annet sterkt smertestillende legemiddel (se avsnitt 2).
 • Dersom du får svakhet, tretthet, manglende appetitt, kvalme, oppkast eller lavt blodtrykk. Dette kan være et symptom på at binyrene produserer for lite av hormonet kortisol, og det kan være at du må ta hormontilskudd.
 • Dersom du får tap av seksualdrift, impotens, opphør av menstruasjon. Dette kan skyldes redusert produksjon av kjønnshormoner.
Dolcontin er et vanedannende legemiddel og brukes fortrinnsvis kun i korte perioder. Ved langvarig bruk kan du utvikle fysisk og psykisk avhengighet. Se avsnittet 3 ‘Dersom du avbryter behandlingen med Dolcontin’ for informasjon om hvordan du avslutter behandlingen med Dolcontin i samråd med legen din.
I sjeldne tilfeller kan man oppleve en økt følsomhet for smerter, selv om man tar store doser Dolcontin. Legen vil vurdere om dosen din bør endres, eller om du bør bytte til et annet legemiddel.
Når du har fått ønsket effekt bør du ikke bytte til andre kraftige smertestillende legemidler (som Dolcontin depottabletter eller andre legemidler som inneholder morfin) uten å snakke med legen din først.
Dersom du er plaget med forstoppelse og kvalme kan legen anbefale at du bruker avføringsmidler og/ eller kvalmestillende midler.
Andre legemidler og Dolcontin
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes, og det kan være økt forekomst av bivirkninger hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Dette gjelder blant annet legemidler mot depresjon, angst og psykiske lidelser, sovemedisiner, samt midler mot epilepsi (gabapentin).
Samtidig bruk av Dolcontin og beroligende legemidler, som benzodiazepiner og lignende legemidler, øker risikoen for søvnighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon) og koma. Dette kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes der andre behandlingsalternativer ikke er mulig. Dersom legen sier du skal ta Dolcontin sammen med beroligende legemidler, bør dose og varighet ved den samtidige bruken begrenses av legen. Informer legen din om alle beroligende legemidler du bruker, og følg legens dosering nøye. Det kan være nyttig å gjøre venner og familie oppmerksom på tegn og symptomer nevnt over. Kontakt legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
MAO-hemmere (brukes mot depresjon og Parkinsons sykdom) og Dolcontin skal ikke brukes samtidig på grunn av økt risiko for bivirkninger. Det skal gå minst to uker mellom bruk av disse legemidlene.
Hvis du bruker rifampicin (brukes ved tuberkulose eller andre alvorlige infeksjoner) kan det hende at legen må justere dosen av Dolcontin.
Cimetidin (brukes mot halsbrann og magesår) og syrenøytraliserende legemidler, klomipramin og amitriptylin (brukes mot depresjon) kan muligens øke effekten av Dolcontin.
Nalokson kan oppheve effekten av morfin og fremkalle kraftige abstinensreaksjoner.
Dolcontin depotgranulat til mikstur og syrenøytraliserende midler bør tas med minst 2 timers mellomrom.
Inntak av Dolcontin sammen med mat, drikke og alkohol
Dolcontin kan tas uavhengig av måltider. Depotgranulatet kan blandes med minst 10 ml vann eller drysses over en skje med for eksempel grøt eller yoghurt og inntas straks.
Du bør unngå å drikke alkohol mens du bruker Dolcontin, da det kan gi økt forekomst av bivirkninger.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Langvarig bruk av morfin under svangerskapet kan gi fysisk avhengighet og abstinenssymptomer som kramper, irritabilitet, brekninger og økt dødelighet hos den nyfødte. Dette bør behandles av en lege. Morfin skal ikke brukes under graviditet.
Morfin går over i morsmelk. Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Preparatet bør derfor ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Reaksjonsevnen kan påvirkes ved bruk av Dolcontin. Kjør derfor ikke bil, og bruk ikke verktøy eller maskiner dersom du føler deg uvel, trett eller svimmel.
 
3. Hvordan du bruker Dolcontin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen tilpasses spesielt for deg, avhengig av grad av smerter, alder og tidligere bruk av smertestillende legemidler
Depotgranulatet skal tas hver 12. time. Det kan blandes med minst 10 ml vann eller drysses over en skje med for eksempel grøt eller yoghurt og inntas straks.
Dosegranulatet skal svelges helt, og må ikke tygges eller knuses, da dette kan gi for raskt opptak av morfin i kroppen, og føre til overdose og livstruende bivirkninger.
Dersom du tar for mye av Dolcontin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Pasienter som har tatt en overdose kan få lungebetennelse av å inhalere oppkast eller fremmedstoff, symptomer kan inkludere andpustethet, hoste og feber.
Pasienter som har tatt en overdose kan også ha pustevansker som fører til bevisstløshet eller til og med dødsfall.
Andre tegn på overdosering kan være: døsighet som kan utvikle seg til sløvhet eller koma, små pupiller, muskelslapphet, muskelnedbrytning som kan føre til nyresvikt, langsom hjerterytme og lavt blodtrykk.
Kontakt lege umiddelbart dersom du mistenker at du har tatt for mye Dolcontin.
Dersom du har glemt å ta Dolcontin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Dolcontin
Ikke avbryt behandling med Dolcontin med mindre det er avtalt med legen din. Hvis du ønsker å avbryte behandlingen med Dolcontin, må du spørre legen din hvordan du sakte kan redusere dosen slik at du unngår abstinenssymptomer. Abstinenssymptomer kan inkludere kroppsverk, skjelving, diaré, magesmerte, kvalme, influensalignende symptomer, raske hjerteslag og store pupiller. Psykologiske symptomer inkluderer en intens følelse av utilfredshet, angst og irratabilitet.
Avhengighet er sjelden et problem ved behandling av sterke smerter.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Viktige bivirkninger eller symptomer å se etter og hva du gjør dersom du er påvirket:
Alvorlig allergisk reaksjon som fører til pustevansker eller svimmelhet.
Hvis du er påvirket av disse viktige bivirkningene må du kontakte en lege umiddelbart.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
Kvalme, forstoppelse.
Vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
Redusert appetitt, forvirring, svimmelhet, hodepine, døsighet, brekninger, munntørrhet, kløe, økt svette, utslett, kraftløshet, utmattelse, utilpasshet.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
Overfølsomhet, hallusinasjoner, uro (agitasjon), kunstig oppstemthet (eufori), søvnløshet, humørforandringer, ufrivillige muskelsammentrekninger, kramper, fornemmelse av prikking i huden (parestesier), økt muskelspenning (hypertoni), bevissthetstap (synkope), synsforstyrrelser, svimmelhet, ansiktsrødme, lavt blodtrykk, krampe i lungemuskulaturen, lungeødem, pustevansker, magesmerte, fordøyelsesproblemer, endret smakssans, tarmslyng, økte leverenzymer, elveblest, mangelfull tømming av urinblæren, forstyrrelser i urinsystemet, hevelser i armer og ben (perifert ødem), økte verdier av et hormon som hemmer utskillelse av urin i blodet.
Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
Blodtrykksfall når du reiser deg opp.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
Allergiske reaksjoner, nedstemthet (dysfori), redusert sexlyst, endret tankemønster, økt smertefølsomhet, sammentrekning av øyets pupille (miose), nedsatt hosterefleks, galleveissmerter, uteblitt menstruasjon, impotens, toleranseutvikling, abstinens-/seponeringssymtomer eller avhengighet (se avsnitt 3 for symptomer: Dersom du avbryter behandling med Dolcontin), abstinenssymptomer hos nyfødte ved langvarig bruk under svangerskapet.
Effekter som kan opptre når behandlingen med Dolcontin avsluttes
Hvis du slutter for brått med Dolcontin kan du få abstinenssymptomer. Det er derfor viktig å trappe gradvis ned etter anvisning fra legen.
Informer lege dersom du får svært plagsomme bivirkninger eller bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Dolcontin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Dolcontin
 • Virkestoff er Morfinsulfatpentahydrat 20 mg som tilsvarer 15 mg morfin per dosepose.
 • Andre innholdsstoffer er: Dowex kationebytter, xylitol 518 mg, xantangummi, bringebæraroma. Fargestoff: Nykokkin (E 124).
Hvordan Dolcontin ser ut og innholdet i pakningen
Dolcontin 20 mg dosegranulat finnes i pakninger som inneholder 30 doseposer.
Doseposene består av laminert aluminiumsfolie dekket med polyetylen og hvitt papir.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Lysaker
Norge
Tilvirker
Mundipharma DC B.V., Leusden, Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 21.02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abstinensreaksjoner (abstinenser): Ulike fysiske og psykiske plager/symptomer (svetting, angst, etc.), som kan oppstå ved brå avslutning i bruk av narkotika/legemidler.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

store pupiller (mydriasis, mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller): Utvidet pupill.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.