PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Dobutamin Hameln 12,5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

dobutaminhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. HVA DOBUTAMIN HAMELN ER, OG HVA DET BRUKES MOT
 2. HVA DU MÅ VITE FØR DU BRUKER DOBUTAMIN HAMELN
 3. HVORDAN DU BRUKER DOBUTAMIN HAMELN
 4. MULIGE BIVIRKNINGER
 5. HVORDAN DU OPPBEVARER DOBUTAMIN HAMELN
 6. INNHOLDET I PAKNINGEN OG YTTERLIGERE INFORMASJON
 
1. HVA DOBUTAMIN HAMELN ER, OG HVA DET BRUKES MOT
Dobutamin Hameln tilhører en gruppe legemidler som kalles katekolaminer. Katekolaminene hjelper hjertet ditt å arbeide mer effektivt. Det virker ved å styrke hjertets pumpefunksjon og øker blodstrømmen i kroppen ved å utvide venene og arteriene dine.
Dobutamin Hameln brukes:
 • til å behandle hjertesvikt (kardiell dekompensering) dersom hjertet ikke slår kraftig nok (nedsatt kontraktilitet),
 • ved hjertesvikt når det er svært lavt blodtrykk (hypotensjon),
 • til å påvise nedsatt blodtilførsel til hjertet (kardiell stresstesting).
Pediatrisk populasjon
Dobutamin Hameln er indisert i alle pediatriske aldergrupper (fra nyfødte til 18 år) som inotropisk støtte ved tilstander med hypoperfusjon på grunn av lavt hjerteminuttvolum som følge av dekompensert hjertesvikt, etter hjertekirurgi, kardiomyopatier samt ved kardiogent eller septisk sjokk.
 
2. HVA DU MÅ VITE FØR DU BRUKER DOBUTAMIN HAMELN
Bruk ikke Dobutamin Hameln:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor dobutaminhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i Dobutamin Hameln (se liste over innholdsstoffer i avsnitt 6). En allergisk reaksjon kan omfatte utslett, kløe, pustevansker eller hevelse i ansiktet, leppene, svelget eller tungen. Du kan ha opplevd dette før.
 • dersom det er trange forhold i hjertet eller blodårene som forhindrer hjertet i å fylles eller pumpe ut blodet ordentlig (din lege vil kjenne til dette).
 • dersom det er utilstrekkelig sirkulatorisk fylling (hypovolemi).
Dersom du har visse lidelser i hjertet eller blodkarene, bør Dobutamin Hameln ikke brukes for å påvise dårlig blodtilførsel til hjertet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Si fra til din lege dersom du har noen av følgende tilstander:
 • Astma, og du er blitt fortalt at du er allergisk mot sulfitter.
 • Alvorlig hjertesykdom.
 • Akutt (plutselig) hjertesvikt.
Barn
Endringer i puls og blodtrykk synes å forekomme oftere og med større intensitet hos barn enn hos voksne. Det er rapportert at det kardiovaskulære systemet hos nyfødte er mindre følsomt overfor dobutamin, og hypotensive effekter (lavt blodtrykk) er oftere observert hos voksne pasienter enn hos små barn. Derfor skal bruke av dobutamin hos barn overvåkes nøye.
Det må utvises forsiktighet ved bruk av høye doser Dobutamin Hameln til barn. Legen din vil justere dosen til barnet ditt nøye.
Andre legemidler og Dobutamin Hameln
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dette er særlig viktig ved følgende legemidler, da de kan ha interaksjoner med Dobutamin Hameln:
 • Betablokkere (til behandling av høyt blodtrykk og uregelmessig hjerterytme).
 • Alfablokkere (til behandling av høyt blodtrykk og prostataforstørrelse).
 • Vasodilatorer (som ekspanderer blodkarene, brukes til å behandle angina-anfall/angina pectoris eller alvorlig hjertesvikt).
 • Antidiabetika (behandling av diabetes).
 • ACE-hemmere (til behandling av høyt blodtrykk og hjertesvikt).
 • Dopamin (brukes til å øke hjertefrekvensen og blodtrykket).
 • Anestesimidler til inhalasjon.
Det kan likevel være riktig for deg å få Dobutamin Hameln, legen din vil avgjøre hva som passer for deg.
Graviditet og amming
Dobutamin Hameln skal ikke gis til gravide kvinner med mindre det er medisinsk nødvendig. Det anbefales at du slutter å amme under behandling med Dobutamin Hameln. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dobutamin Hameln inneholder natriumdisulfitt (E223),
som i sjeldne tilfeller kan forårsake allergiske reaksjoner (overfølsomhet) og astmalignende symptomer (bronkospasme)
Dobutamin inneholder natrium:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver 1 ml, og er så godt som ”natriumfritt”.
 
3. HVORDAN DU BRUKER DOBUTAMIN HAMELN
Dobutamin Hameln administreres av spesialopplært helsepersonell, og akutt-utstyr vil være tilgjengelig.
Dosering
Den aktuelle infusjonsraten avhenger av din respons på behandlingen og eventuelle bivirkninger. Din lege vil bestemme dosen av dobutamin, og vil justere infusjonsraten og varigheten av infusjonen.
Dosering til voksne:
De fleste pasienter responderer på doser på 2,5 – 10 mikrogram dobutamin pr kg kroppsvekt pr minutt. Doser på opptil 40 mikrogram dobutamin pr kg kroppsvekt pr minutt har blitt gitt.
Dosering til barn:
Anbefalt startdose for alle pediatriske aldergrupper (fra nyfødte til 18 år) er
5 mikrogram/kg/minutt til 2 – 20 mikrogram/kg/minutt, justert i henhold til klinisk respons. I noen tilfeller vil en dose på bare 0,5 – 1,0 mikrogram/kg/minutt gi en respons. Den nødvendige dosen hos barn skal titreres for å ta hensyn til det antatt smalere terapeutiske vinduet hos barn.
 
4. MULIGE BIVIRKNINGER
Som alle legemidler kan Dobutamin Hameln forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert:
Svært vanlige (mer enn 1 av 10 pasienter)
 • økt hjerterytme
 • brystsmerter
 • forstyrrelser i hjerteslag
Vanlige (enn 1-10 av 100 pasienter)
 • blodtrykke stiger eller synker
 • sammentrekning av blodårene (vasokonstriksjon)
 • uregelmessig hjerterytme (hjertebank)
 • hodepine
 • astmalignende symptomer (bronkospasme)
 • kortpustethet
 • økning av hvite blodlegemer (eosinofili)
 • hemming av blodkoaguleringen
 • økt vannlatingstrang (ved høye doser)
 • kvalme
 • utslett (eksantem)
 • feber
 • betennelse i venen på injeksjonsstedet (flebitt)
Mindre vanlige (enn 1-10 av 1000 pasienter)
 • raske sammentrekninger av hjertets ventrikler (ventrikkeltakykardi)
 • ukontrollerte sammentrekninger av hjertets ventrikler (ventrikkelflimmer)
 • hjerteinfarkt (myokardialt infarkt)
Svært sjeldne (enn 1-10 av 10 000 pasienter)
 • langsom hjerterytme (bradykardi)
 • for lite blodtilførsel til hjertet (kardial iskemi)
 • lav kalium (hypokalemi)
 • flekker på huden (petekkier; små punktformede blødninger fra hudens kapillærer)
 • hjerteblokk
 • sammentrekning av blodårene til hjertet (koronar vasospasme)
 • rastløshet
 • prikking og stikkinger (parestesi)
 • skjelving (tremor)
 • følelse av varme og angst
 • muskelkramper (myoklonisk spasme)
Ikke kjent (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data)
 • stress-kardiomyopati
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. HVORDAN DU OPPBEVARER DOBUTAMIN HAMELN
 • Din lege eller apoteket er ansvarlig for oppbevaring av Dobutamin Hameln. De er også ansvarlige for kassering av eventuell ubrukt Dobutamin Hameln på riktig måte.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke Dobutamin Hameln etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på pakningen.
  Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Bruk ikke Dobutamin Hameln hvis du oppdager at løsningen ikke er klar/ikke er uten partikler, eller beholderen er skadet.
 • Oppbevar ampuller i den ytre kartongen for å beskytte mot lys.
 • Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
 
6. INNHOLDET I PAKNINGEN OG YTTERLIGERE INFORMASJON
Sammensetning av Dobutamin Hameln
Virkestoffet er dobutaminhydroklorid.
1 ml oppløsning inneholder 12,5 mg dobutamin.
Hver 20 ml ampulle Dobutamin Hameln inneholder dobutaminhydroklorid som tilsvarer 250 mg dobutamin.
De andre innholdsstoffene er natriumdisulfitt (E 223) og hydroklorid syre (saltsyrer) og vann til injeksjon.
Hvordan Dobutamin Hameln ser ut og innholdet i pakningen
Dobutamin Hameln er et klart, fargeløst eller nesten fargeløst konsentrat til oppløsning til infusjon.
Dobutamin Hameln leveres i 20 ml klare glassampuller. Det er tilgjengelig i originalpakninger som inneholder 1, 5 og 50 ampuller.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
hameln pharma gmbh
Inselstraße 1
31787 Hameln Tyskland
Siegfried Hameln GmbH
Langes Feld 13
31789 Hameln Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
DE Dobutamin-hameln 12,5 mg/ml
FI Dobutamin Hameln 12,5 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten
NL Dobutamine-hameln 12,5 mg/ml steriel concentraat, concentraat voor oplossing voor infusie
NO Dobutamin Hameln 12,5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning SE Dobutamin Hameln 12,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning UK Dobutamine 12.5 mg/ml concentrate for solution for infusion
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.04.2020
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:FORBEREDELSESVEILEDNING FOR:
Dobutamin Hameln 12,5 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
dobutaminhydroklorid
Vennligst se preparatomtalen for fullstendig informasjon om ordinering og annen informasjon.
1. EGENSKAPER OG INNHOLD I BEHOLDEREN
1 ml oppløsning inneholder 12,5 mg dobutamin.
Dobutamin Hameln leveres i 20 ml klare glassampuller. Det er tilgjengelig i originalpakninger som inneholder 1, 5 og 50 ampuller.
2. DOSERING OG ADMINISTRASJONSMÅTE
For å finne myokardial iskemi- og levedyktig myokard, kan Dobutamin Hameln kun administreres av lege med tilstrekkelig erfaring med gjennomføring av kardiologiske stresstester. Det kreves kontinuerlig overvåking av alle veggområder ved ekkokardiografi, og EKG så vel som kontroll av blodtrykk er nødvendig.
Nødvendig overvåkingsutstyr i likhet med akuttmedisiner må være tilgjengelig (f.eks. defibrillator, I.V. betablokkere, nitrater, osv.), og personale med erfaring i prosedyrer for resusitering må være tilstede.
Den aktuelle infusjonshastighet avhenger av pasientens respons til behandlingen og bivirkningene som opptrer.
Dosen av dobutamin bør reduseres gradvis når behandlingen avsluttes. Eventuell ubrukt løsning bør kasseres.
Dosering
Dosering hos voksne:
Erfaring viser at de fleste pasienter responderer på doser tilsvarende 2,5-10 µg dobutamin/kg/min. I enkelttilfeller har det blitt administrert doser opptil 40 µg dobutamin/kg/min.
Dosering hos barn:
Anbefalt startdose for alle pediatriske aldergrupper (fra nyfødte til 18 år) er
5 mikrogram/kg/minutt til 2 – 20 mikrogram/kg/minutt, justert i henhold til klinisk
responsDen nødvendige dosen for barn bør titreres for å ta hensyn til det . I noen tilfeller vil en dose på bare 0,5 – 1,0 mikrogram/kg/minutt gi en respons.
Det er grunn til å tro at minimum effektiv dose til barn er høyere enn til voksne. Det skal utvises forsiktighet ved høye doser fordi det også er grunn til å tro at maksimal tolerert dose hos barn er lavere enn den hos voksne. De fleste bivirkningene (særlig takykardi) ble observert når dosen var 7,5 mikrogram/kg/minutt eller høyere, men reduksjon av infusjonshastigheten eller avslutning av infusjonen av dobutamin er det eneste som er nødvendig for hurtig reversering av bivirkningene.
Det er observert stor variabilitet blant pediatriske pasienter med hensyn til både plasmakonsentrasjonen som er nødvendig for å oppnå en hemodynamisk respons (terskel) og graden av hemodynamisk respons på økende plasmakonsentrasjoner. Dette viser at den nødvendige dosen til barn ikke kan fastsettes a priori, men må titreres for å ta hensyn til det antatt smalere terapeutiske vinduet hos barn.
Administrasjonsmåte
Infusjonsløsningskonsentratet fortynnes før bruk. Det må fortynnes til et volum på 50 ml eller mer.
Intravenøs infusjon av Dobutamin Hameln er også mulig etter fortynning med kompatible infusjonsoppløsninger slik som glukoseoppløsning 50 mg/ml, natriumklorid 9 mg/ml eller natriumklorid 4,5 mg/ml i glukoseoppløsning 50 mg/ml. Infusjonsoppløsningen skal forberedes umiddelbart før bruk.
På grunn av den korte halveringstiden må Dobutamin Hameln gis som kontinuerlig intravenøs infusjon.
Pediatrisk populasjon: Til kontinuerlig intravenøs infusjon med en infusjonspumpe skal det fortynnes til en konsentrasjon på 0,5 til 1 mg/ml (maks. 5 mg/ml ved væskerestriksjon) med glukose 5 % eller natriumklorid 0,9 %. Oppløsninger med høyere konsentrasjoner skal bare infuseres gjennom et sentralt venekateter. Intravenøs infusjon av dobutamin er ikke kompatibelt med bikarbonat og andre alkaliske oppløsninger.
Neonatal intensivbehandling: Det skal fortynnes 30 mg/kg kroppsvekt til et endelig volum på 50 ml infusjonsvæske. En intravenøs infusjonshastighet på 0,5 ml/time gir en dose på
5 mikrogram/kg/minutt.
Tabeller som viser infusjonshastighet ved forskjellige innledende konsentrasjoner for ulike doseregimer:
Dosering ved infusjon
1 ampulle Dobutamin Hameln 12,5 mg/ml (250 mg/20 ml) fortynnet til 500 ml infusjonsoppløsning (endelig konsentrasjon 0,5 mg/ml)

Doseringsområde

Spesifikasjoner i ml/t* (dråper/min)

Pasientens vekt

50 kg

70 kg

90 kg

Lav
2,5 µg/kg/min

ml/t (dråper/min)

15
(5)

21
(7)

27
(9)

Medium
5 µg/kg/min

ml/t (dråper/min)

30
(10)

42
(14)

54
(18)

Høy
10 µg/kg/min

ml/t (dråper/min)

60
(20)

84
(28)

108
(36)

* For dobbel konsentrasjon, dvs. 500 mg dobutamin tilsatt 500 ml, eller 250 mg tilsatt 250 ml infusjonsoppløsning, må infusjonshastigheten halveres.
Dosering for infusjonspumper
En ampulle Dobutamin Hameln 12,5 mg/ml fortynnet til 50 ml infusjonsoppløsning (endelig konsentrasjon 5 mg/ml)

Doseringsområde

Spesifikasjoner i ml/t (ml/min)

Pasientens vekt

50 kg

70 kg

90 kg

Lav
2,5 µg/kg/min

ml/h (ml/min)

1,5
(0,025)

2,1
(0,035)

2,7
(0,045)

Medium
5 µg/kg/min

ml/h (ml/min)

3,0
(0,05)

4,2
(0,07)

5,4
(0,09)

Høy
10 µg/kg/min

ml/h (ml/min)

6,0
(0,10)

8,4
(0,14)

10,8
(0,18)

Anvendt infusjonspumpe må være tilpasset infusjonsvolumet og administrasjons- hastigheten.
Forholdsregler
Dobutamin må ikke brukes ved forekomst av:
 • kjent hypersensitivitet til dobutamin eller noen av hjelpestoffene,
 • mekanisk obstruksjon av ventrikulær fylling og/eller slagvolum som f.eks. perikardtamponade, konstriktiv perikarditt, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, alvorlig aortastenose,
 • hypovolemiske forhold.
Dobutamin-stressekkokardiografi
Dobutamin må ikke benyttes til å finne myokardial iskemi- og levedyktig myokard i tilfeller av:
 • nylig gjennomgått myokardinfarkt (innen siste 30 dager),
 • ustabil angina pectoris,
 • stenose av hovedgrenen av venstre coronararterie,
 • hemodynamisk signifikant obstruksjon av slagvolumet for venstre ventrikkel, inkludert hypertrofisk, obstruktiv kardiomyopati,
 • hemodynamisk signifikant hjerteklaffdefekt,
 • alvorlig hjertesvikt (NYHA III eller IV),
 • predisposisjon for eller tidligere dokumentert medisinsk historie med klinisk signifikant eller kronisk arytmi; særlig tilbakevendende, persisterende ventrikulær takycardi,
 • signifikant ledningsforstyrrelse,
 • akutt perikarditt, myokarditt eller endokarditt,
 • aortadisseksjon,
 • aorta-aneurisme,
 • i tilfeller med dårlige sonografi forhold,
 • utilstrekkelig behandlet/kontrollert arteriell hypertensjon,
 • blokkering av ventrikulær fylling (konstriktiv perikarditt, perikardtamponade),
 • hypovolemi,
 • tidligere erfaring med hypersensitivitet for dobutamin.
3. UFORLIKELIGHETER
Dobutamin er vist å være uforlikelig med:
 • Betablokkere,
 • Vasodilatorer med hovedsaklig venøs effekt (f.eks nitrater, natriumnitroprussid),
 • ACE-hemmere (f.eks captopril),
 • Dopamin,
 • Tiamin (vitamin B1),
 • Anestesimidler til inhalasjon,
 • Atropin.
Administrasjon av dobutamin til diabetikere kan føre til økt insulinbehov. Dette bør kontrolleres hos diabetikere ved oppstart av dobutaminbehandling, ved endring av infusjonsraten og ved avslutning av infusjonen. Om nødvendig må insulindosen justeres etter behov.
4. OPPBEVARING
Oppbevar ampuller i den ytre kartongen for å beskytte mot lys. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

endokarditt (betennelse i endokardiet): Betennelse i hinnen på innsiden av hjertet, inkludert hjerteklaffene. Årsaken er ofte mikroorganismer som bakterier, virus og sopp. Ubehandlet kan hjerteklaffene skades og tilstanden bli livstruende.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flebitt (årebetennelse, venebetennelse): Betennelse i en vene.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

petekkier (punkthudblødninger): Små punktformede hudblødninger.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

ventrikkelflimmer (ventrikkelfibrillering, hjertekammerflimmer): Alvorlig form for hjerterytmeforstyrrelse. Elektriske impulser opptrer uregelmessig fra hjertekamrene. Vanligste årsak til plutselig hjertedød.