Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Diural dråper 10 mg/ml

furosemid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Diural dråper er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Diural dråper
 3. Hvordan du bruker Diural dråper
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Diural dråper
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Diural dråper er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Diural dråper er et urindrivende og blodtrykkssenkende legemiddel. Diural øker utskillelsen av salter og vann gjennom nyrene (diuretikum). Dette merkes av de fleste ved at urinmengden øker og at det blir nødvendig å late vannet oftere. Den urindrivende virkningen begynner etter ca. 30 minutter og varer i 4-6 timer. Diural virker også når nyrefunksjonen er nedsatt.
Diural dråper brukes ved alle former for væskeansamlinger i kroppen (ødemer) og ved høyt blodtrykk.
Barn: Hovedsakelig ved hjertesvikt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Diural dråper
Bruk ikke Diural dråper:
 • dersom du er allergisk overfor furosemid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har høyt blodtrykk under graviditet (se avsnitt om graviditet og amming).
 • ved alvorlig leversvikt.
 • i noen spesielle tilfeller av alvorlig nyresvikt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Diural dråper:
 • Fordi kaliummengden i blodet kan reduseres, bør dette kontrolleres før og under behandling med urindrivende midler. Dette er spesielt viktig for pasienter som samtidig får hjertemedisin som inneholder digitalis.
 • Det bør også vises forsiktighet ved behandling av pasienter med diabetes og urinsyregikt, da urindrivende midler kan forverre disse tilstandene.
 • Streng saltfattig kost bør unngås når man bruker Diural dråper.
 • Urinmengden bør kontrolleres, dette er spesielt viktig hos pasienter med nedsatt urinutskillelse.
 • Det bør vises forsiktighet ved behandling av for tidlig fødte barn og spedbarn.
 • Dersom du er en eldre person, dersom du bruker andre legemidler som kan føre til at blodtrykket faller og dersom du har andre medisinske tilstander som kan føre til blodtrykksfall.
Andre legemidler og Diural dråper
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler.
For lite kalium i blodet øker effekten av digitalis (se også under forsiktighetsregler). Virkningen av Diural dråper kan reduseres av enkelte midler mot muskel- og leddsmerter.
Diural dråper øker i høye doser sjansen for å få bivirkninger av visse antibiotika når disse brukes samtidig. Virkningen kan også påvirkes av midler mot epilepsi.
Forsiktighet må vises ved samtidig bruk av blodtrykksenkende midler (ACE-hemmere). Diural kan gi lavt blodtrykk og nedsatt nyrefunksjon enten når du starter behandlingen med ACE-hemmere eller om legen har bedt deg øke dosen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Diural dråper kan gi elektrolyttforstyrrelser og blodforandringer hos fosteret. Bruk derfor ikke Diural dråper under graviditet annet enn når legen har bestemt det.
Det er sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes. Diural dråper skal ikke brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Da svimmelhet og tretthet kan inntreffe, særlig i begynnelsen av behandlingen, advares det mot bilkjøring og betjening av maskiner inntil du vet hvordan du reagerer på preparatet.
Diural dråper inneholder etanol
 
3. Hvordan du bruker Diural dråper
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen tilpasser dosen for deg.
Voksne
Den anbefalte dosen er 20-160 mg pr. døgn fordelt på 1-3 doser.
Barn
Den anbefalte dosen er 1-3 mg pr. kg kroppsvekt pr. døgn.
Pipette benyttes for oppmåling av doser under 1 ml.
Medisinmål benyttes for oppmåling av doser 1-10 ml.
Diural dråper bør tas på omtrent samme tid hver dag. Unngå helst å ta den om ettermiddagen eller kvelden, da blir nattesøvnen mindre forstyrret av vannlatingsbehov. Det hender at det kan være vanskelig å komme til et toalett ofte nok, f.eks. ved en lengre bussreise. Dersom det ikke skjer ofte, kan en dose hoppes over i slike tilfeller eller tas på en annen tid på dagen. Rådfør deg med legen om dette.
Ved tilstander som gir ekstra væsketap, f.eks. feber, svetting, oppkast og diaré kan det være aktuelt å redusere medisindosen midlertidig. Rådfør deg med legen om dette.
Dersom du tar for mye av Diural dråper
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Diural dråper
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Diural dråper
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller apotek dersom du får hudutslett eller leddsmerter eller noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Når urinutskillelsen øker, vil kroppen samtidig miste mer kalium og andre elektrolytter. Enkelte kan føle seg tunge i hodet, trette, slappe og svimle under behandling med urindrivende midler. Dette kan gå over etter en tid. Dersom du har tendens til urinsyregikt, kan du få smerter i ledd.
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Nyrestein hos spedbarn og for tidlig fødte barn
 • Lavt blodtrykk
 • Uttørring (dehydrering)
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 personer)
 • For lite kalium, natrium, magnesium, kalsium eller klor i blodet (hypokalemi, hyponatremi, hypomagnesemi, hypokalsemi, hypokloremi)
 • Økt urinsyrenivå i blodet
 • For liten væskemengde i blodomløpet (hypovolemi)
Mindre vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 1000 personer)
 • Kvalme og brekninger
 • Døvhet (som i enkelte tilfeller vedvarer)
Sjeldne (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 personer)
 • Allergiske reaksjoner, hudutslett, kløe, betennelse i blodårene (vaskulitter), elveblest, flassende hudutslett (eksfoliativ dermatitt), punktformede blodutredelser i hud eller slimhinner (purpura), hudutslett som kan se ut som små blinker (mørk flekk i midten omringet av et blekere område med en mørk ring rundt) kalt erythema multiforme
 • Forhøyet blodsukker (hyperglykemi)
 • Nedsatt antall hvite blodceller (leukopeni)
 • Nedsatt antall blodplater (trombocytopeni)
 • Mangel på en type hvite blodceller som kalles granulocytter (agranulocytose)
 • Svikt i beinmargens produksjon av blodceller (aplastisk anemi)
 • Øresus (tinnitus) og forbigående nedsatt hørsel
 • Nyrebetennelse (interstitiell nefritt)
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Akutt legemiddelutslett med feber (akutt generalisert eksantematøs pustulose)
 • Svimmelhet
 • Besvimelse og tap av bevissthet (forårsaket av lavt blodtrykk)
 • Alvorlige hudsykdommer (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse)
Det er rapportert om enkelte tilfeller av problemer med utskillelsen av galle fra leveren (intrahepatisk kolestase), økning av leverenzymer, akutt betennelse i bukspyttkjertelen og lysfølsomhet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Diural dråper
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Diural dråper etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Diural dråper
 • Virkestoff er furosemid. 1 ml inneholder 10 mg furosemid.
 • Andre innholdsstoffer er sakkarinnatrium (E 954), natriumhydroksid (E 524), etanol 96 % og vann.
Hvordan Diural dråper ser ut og innholdet i pakningen
Diural dråper er tilgjengelig i en flaske med gradert pipette og inneholder 30 ml. Dråpene er en klar, fargeløs til svakt gul oppløsning.
Hver pakning inneholder én flaske med Diural dråper.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78,
IS-220 Hafnarfjörður
Island
Tilvirker
Balkanpharma Troyan AD
1, Krayrechna Str, 5600 Troyan,
Bulgaria
Ytterligere opplysninger om dette legemidlet gis av:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretikum (diuretika, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.