Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Diprotit øredråper 0,05 %, oppløsning

betametason

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Diprotit er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Diprotit
 3. Hvordan du bruker Diprotit
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Diprotit
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Diprotit er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Diprotit har effekt på inflammatoriske- og kløende hudsykdommer.
Anvendes for eksem i de ytre øregangene (ekstern otitt).
 
2. Hva du må vite før du bruker Diprotit
Bruk ikke Diprotit:
 • dersom du er allergisk overfor betametason eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • ved hull på trommehinnen må ikke øredråpene brukes i øret.
Advarsler og forsiktighetsregler
Diprotit skal kun brukes til behandling i øregangene.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Barn og ungdom
Må ikke brukes til barn uten legens forskrivning.
Andre legemidler og Diprotit
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Diprotit sammen med mat og drikke
Ikke relevant.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Diprotit kan benyttes under graviditet.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Diprotit kan benyttes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjon i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Diprotit
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Øregangen bør være rengjort/skylt før behandlingsoppstart. Vanlig dosering er i starten én pipette to ganger i døgnet. Etter noen dager kan dosen minskes til én pipette én gang i døgnet.
ENGANGSPIPETTE
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
1. Løsne en av pipettene. Hold denne med spissen opp, slik at oppløsningen renner ned i beholderen. Åpne pipetten ved å vri på vingen.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Bøy hodet til siden og drypp pipettens innhold i anvist øregangsmunning ved å klemme på beholderen.
Dersom du tar for mye av Diprotit
Overdosering er lite sannsynlig med Diprotit.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 1000 brukere):
 • Infeksjon forårsaket av organismer som ikke er følsomme for Diprotit (sekundærinfeksjon)
 • Skader i huden (hudatrofi)
 • Bloduttredelser under huden (ekkymoser)
Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 10 000 brukere):
 • Hemming av binyrebarken som kan gi nedsatt produksjon av kroppsegne kortikosteroider
 • Under- eller overpigmentering
 • Unormal overdreven hårvekst (hypertrikose)
 • Allergiske reaksjoner mot Diprotit
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Tåkesyn
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Diprotit
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Uåpnede pipetter bør oppbevares i sin konvolutt. Engangspipetter i åpnet konvolutt er holdbare i 4 uker.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller konvolutten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Diprotit
Virkestoff er betametason. 1 g Diprotit øredråper 0,05 %, oppløsning inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg.
Andre innholdsstoffer er karbomer, natriumhydroksid, isopropanol og renset vann.
Hvordan Diprotit ser ut og innholdet i pakningen
30 engangspipetter á 0,2 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Bobtail Nordic Pharma AB
Svärdvägen 21
SE-182 33 Danderyd
Sverige
TilvirkerBobtail Nordic Pharma AB
Svärdvägen 21
SE-182 33 Danderyd
Sverige
IL-CSM Clinical Supplies Management GmbH
Marie-Curie-Str. 8,
79539 Lörrach
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.06.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

ekstern otitt (otitis externa, øregangsbetennelse): Betennelse i ytre øregang, inkl. øregangen, ørebrusken og trommehinnen.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.