Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Diprosalic salve 0,5 mg/g + 30 mg/g

betametason og salisylsyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Diprosalic salve er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Diprosalic salve
 3. Hvordan du bruker Diprosalic salve
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Diprosalic salve
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Diprosalic salve er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Diprosalic salve tilhører en gruppe legemidler som hører inn under gruppen sterke kortikosteroider. Diprosalic har betennelseshemmende og kløestillende effekt. Tilsetning av salisylsyre gjør at salven også virker antiseptisk og løsende på hudens skjell-lag som dannes ved f.eks. psoriasis og seboreisk eksem.
Diprosalic salve brukes mot subakutte og kroniske hudbetennelsestilstander spesielt ved hudsykdommer som danner skjell-lag. Atopisk eksem, kontakteksem, seboreisk eksem, neurodermatitt og psoriasis.
 
2. Hva du må vite før du bruker Diprosalic salve
Bruk ikke Diprosalic salve
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • dersom du har hudinfeksjoner som skyldes bakterier, sopp eller virus (f.eks Herpes simplex), sår, hudbetennelse i området rundt munnen, rosacea (hudlidelse i ansiktshuden med bl.a. utvidede blodkar).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • ved behandling av barn
 • ved bruk på slimhinnen rundt kjønnsorganer og endetarmsåpning og i ansiktet, i hudfolder og ved bruk i nærheten av øyet på grunn av fare for utvikling av grønn stær (glaukom).
Bør ikke brukes under forbinding. Bør ikke appliseres på sår.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Andre legemidler og Diprosalic salve
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Rådfør deg derfor alltid med lege før bruk under graviditet.
Det er ukjent om Diprosalic går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før regelmessig bruk under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Preparatet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Diprosalic salve
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er: Et tynt lag påsmøres morgen og kveld. Vedlikeholdsbehandling: Ofte er det tilstrekkelig med færre enn 2 daglige påsmøringer. Periodiske avbrytelser i behandlingen anbefales for å unngå reduksjon av effekt (toleranseutvikling).
Dersom du tar for mye av Diprosalic salve
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Diprosalic salve
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du avbryter behandling med Diprosalic salve
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kan skjule eller utvikle kontakteksem. Kan skjule eller spre infeksjon. Uren hud (steroidacne), tynnere hud (hudatrofi), stripedannelse i huden, pigment- og andre hudforandringer. Legemidlet kan tas opp gjennom huden og virkning på kroppen ellers kan oppstå ved behandling over store hudområder, ved langtidsbehandling og ved behandling under forbinding (først og fremst hos barn). Tåkesyn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Diprosalic salve
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Diprosalic salve
 • Virkestoffer er betametasonpropionat tilsvarende 0,5 mg betametason og 30 mg salisylsyre per 1 gram salve.
 • Andre innholdsstoffer er flytende parafin og hvit vaselin.
Hvordan Diprosalic salve ser ut og innholdet i pakningen
Tube: 100 gram.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Merck Sharp & Dohme B.V.
Box 581
2003 PC Haarlem
Nederland
Tilvirker
Schering-Plough Labo N.V
Industriepark 30
2220 Heist-op-den-Berg
Belgia.
Representant i Norge
MSD (Norge) AS
Tlf. 32 20 73 00
e-post: msdnorge@msd.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.08.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.