Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Diflucan 150 mg hard kapsel

flukonazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er tilgjengelig uten resept i denne styrken og pakningsstørrelsen. Likevel skal Diflucan kapsler brukes med forsiktighet for at du skal få best mulig resultat. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Diflucan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Diflucan
 3. Hvordan du bruker Diflucan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Diflucan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Diflucan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på pakningen.
Diflucan tilhører en gruppe legemidler som kalles ”antimykotika”. Virkestoffet er flukonazol.
Reseptfri bruk av Diflucan:
Kvinner i alderen 18-50 år: behandling av soppinfeksjon i skjeden. Brukes dersom behandling med krem/stikkpiller i og rundt skjeden ikke er egnet eller ikke har effekt. Du må tidligere ha fått diagnosen av lege så du kjenner igjen symptomene på soppinfeksjon.
Diflucan brukes til behandling av soppinfeksjoner. Den vanligste årsaken til soppinfeksjoner i underlivet er en gjærsopp som kalles Candida. Symptomer på soppinfeksjon er bl.a. kløe og svie i skjeden og i de ytre kjønnsorganene, ofte i kombinasjon med en tykk, hvitaktig utflod.
Flukonazol som finnes i Diflucan, kan også brukes til behandling av andre soppinfeksjoner som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Kontakt lege eller apotek dersom du har ytterligere spørsmål.
 
2. Hva du må vite før du bruker Diflucan
Bruk ikke Diflucan
 • dersom du er allergisk overfor flukonazol eller andre legemidler du får til behandling av soppinfeksjoner, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Symptomene kan inkludere kløe, rødfarging av huden eller pusteproblemer.
 • dersom du bruker astemizol eller terfenadin (antihistamin mot allergi).
 • dersom du bruker cisaprid (mot sure oppstøt fra magen).
 • dersom du bruker pimozid (mot psykiske lidelser).
 • dersom du bruker kinidin (mot hjerterytmeproblemer).
 • dersom du bruker erytromycin (antibiotika til behandling av infeksjoner).
Advarsler og forsiktighetsregler
Fordi det kan være vanskelig å stille riktig diagnose selv, bør lege alltid kontaktes første gang du får en soppinfeksjon. Feilaktig bruk kan føre til utilstrekkelig effekt og risiko for at diagnostisering av alvorlige tilstander forsinkes.
Snakk med legen din eller apotek før du bruker Diflucan dersom du:
 • er under 18 år eller over 50 år.
 • er usikker på årsaken til symptomene.
 • har hatt soppinfeksjon oftere enn 2 ganger de siste 6 månedene.
 • har feber eller smerter i nedre del av magen, illeluktende utflod, blodig utflod/blødninger, irritasjon, sår eller blemmer i kjønnsorganene eller svie ved urinering.
 • eller din partner har mistanke om en seksuelt overførbar sykdom.
 • har lever- eller nyreproblemer.
 • har en hjertesykdom, inkludert hjerterytmeproblemer.
 • har unormale verdier av kalium, kalsium eller magnesium i blodet.
 • dersom du merker tegn og symptomer på binyrebarksvikt (for eksempel kronisk eller langvarig tretthet, muskelsvakhet, tap av matlyst, vekttap, magesmerter) som gjør at binyrene ikke produserer tilstrekkelige mengder av visse steroidhormoner slik som kortisol.
 • bruker andre legemidler (se punktet ”Andre legemidler og Diflucan”).
Andre legemidler og Diflucan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ta ikke Diflucan dersom du bruker:
 • Legemidler til behandling av allergi: astemizol eller terfenadin.
 • Legemiddel mot urolig mage: cisaprid.
 • Legemiddel mot psykiske lidelser: pimozid.
 • Legemiddel til behandling av hjerterytmeforstyrrelser: kinidin.
 • Antibiotika mot infeksjoner: erytromycin.
Noen legemidler kan påvirkes av eller påvirke Diflucan.
Snakk med legen din før du tar Diflucan dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • Antibiotika mot infeksjoner: rifampicin eller rifabutin.
 • Smertestillende midler: alfentanil, fentanyl.
 • Legemidler mot depresjon: amitriptylin, nortriptylin.
 • Midler mot sopp: amfotericin B, vorikonazol.
 • Blodfortynnende/forebygger blodpropp: warfarin (eller lignende legemidler).
 • Sovemedisin, legemidler mot angst: benzodiazepiner (midazolam, triazolam eller lignende legemidler).
 • Legemidler mot epilepsi: karbamazepin, fenytoin.
 • Legemidler mot høyt blodtrykk (hypertensjon): nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil, felodipin og losartan.
 • Legemidler mot avstøtning av transplanterte organer: ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus.
 • Legemidler til behandling av kreft: cyklofosfamid, vinkaalkaloider (vinkristin, vinblastin eller liknende legemidler), olaparib.
 • Legemiddel mot malaria: halofantrin.
 • Legemidler til reduksjon av høyt kolesterol: statiner (atorvastatin, simvastatin, fluvastatin og liknende legemidler).
 • Smertestillende: metadon.
 • Betennelsesdempende og smertestillende legemidler (NSAIDs): celekoksib, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak.
 • Steroid: prednison.
 • Legemidler mot HIV: zidovudin, også kjent som AZT; sakinavir.
 • Legemidler mot diabetes: klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid.
 • Legemiddel for å kontrollere astma: teofyllin.
 • Legemiddel til behandling av revmatoid artritt: tofacitinib.
 • Næringstilskudd: vitamin A.
 • Legemiddel til behandling av cystisk fibrose: ivakaftor.
 • Legemiddel mot hjerterytmeforstyrrelser: amiodaron.
 • Vanndrivende legemiddel: hydroklortiazid.
 • Legemiddel mot blodkreft: ibrutinib
Orale prevensjonsmidler (p-piller) kan brukes samtidig med 1 kapsel Diflucan 150 mg.
Inntak av Diflucan sammen med mat og drikke
Du kan ta dette legemidlet sammen med, eller utenom et måltid.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du kan fortsette å amme etter å ha tatt én kapsel med Diflucan 150 mg.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Ved bilkjøring eller bruk av maskiner må det tas hensyn til at svimmelhet eller kramper kan forekomme.
Diflucan inneholder laktose (melkesukker) og natrium (salt)
Dette legemidlet inneholder en liten mengde laktose (melkesukker). Hvis du har blitt fortalt av legen din at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver kapsel, og er så godt som “natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Diflucan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen din eller apoteket har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er usikker.
Dosering hos kvinner i alderen 18-50 år: 1 kapsel tas som engangsdose. Kapselen svelges hel med et glass vann.
Kontakt lege innen 3 dager etter behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Kontakt lege dersom soppinfeksjonen kommer tilbake mer enn 2 ganger i løpet av en 6 måneders periode etter behandling.
Dersom du tar for mye av Diflucan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen få mennesker utvikler allergiske reaksjoner, men alvorlige allergiske reaksjoner er sjeldne. Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Kontakt lege umiddelbart dersom du får noen av de følgende symptomene:
 • plutselig gisping, pustevansker eller tetthet i brystet
 • hevelse i øyelokk, ansikt eller lepper
 • kløe over hele kroppen, rødfarget hud eller kløende, røde flekker
 • hudutslett
 • alvorlige hudreaksjoner slik som et utslett som gir blemmer (dette kan påvirke munn og tunge)
Diflucan kan påvirke leveren din. Tegn på leverproblemer kan være:
 • tretthet
 • tap av matlyst
 • oppkast
 • gulhet i hud eller i det hvite i øynene dine (gulsott)
Dersom noe av dette oppstår, ta kontakt med lege umiddelbart.
Andre bivirkninger
Hvis noen av de følgende bivirkningene blir alvorlige, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, vennligst informer lege eller apotek.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer) er:
 • hodepine
 • magesmerter, diaré, kvalme, oppkast
 • endringer i leverfunksjonsverdier
 • utslett
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer) er:
 • reduksjon i antall røde blodceller, kan gjøre huden blek og forårsake svakhet eller åndenød
 • nedsatt appetitt
 • søvnløshet, døsighet
 • anfall, svimmelhet, kribling, prikking eller nummenhet, endret smakssanse
 • fordøyelsesproblemer, luft i magen, munntørrhet
 • muskelsmerter
 • leverskade og gulfarget hud og øyne (gulsott)
 • blemmer (elveblest), kløe, økt svetting
 • tretthet, generell følelse av uvelhet, feber
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer) er:
 • lavere nivå enn normalt av hvite blodceller som hjelper til å bekjempe infeksjoner og blodceller som hjelper til å stoppe blødninger
 • rød eller fiolett misfarging av huden, som kan skyldes lavt blodplatetall eller andre forandringer i blodceller
 • forandringer i blodsammensetningen (høye blodnivåer av kolesterol, fettstoffer)
 • lavt nivå av kalium i blodet
 • skjelvinger
 • unormalt elektrokardiogram (EKG), forandringer i hjerterytme
 • leversvikt
 • allergiske reaksjoner (av og til alvorlige), inkludert utbredt utslett og hudavskalling, alvorlige hudreaksjoner, hevelse i lepper eller ansikt
 • håravfall
Hyppighet er ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • overfølsomhetsreaksjon med hudutslett, feber, hovne kjertler, økning i en bestemt type hvite blodceller (eosinofili) og betennelse i indre organer (lever, lunger, hjerte, nyre og tykktarm) (legemiddelreaksjon eller utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS))
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Diflucan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter ”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Diflucan
 • Virkestoff er flukonazol. Hver hard kapsel inneholder 150 mg flukonazol.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Kapselinnhold: laktosemonohydrat, maisstivelse, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat og natriumlaurylsulfat (se avsnitt 2, Diflucan inneholder laktose (melkesukker) og natrium (salt)).
  Sammensetning kapselskall: Gelatin (E441), titandioksid (E171) og patentblått (E131).
  Trykksverte: skjellakk (glasering), svart jernoksid (E172), N-butylalkohol, dehydrert alkohol, renset vann, propylenglykol (E1520), industriell rødsprit, isopropanol, konsentrert ammoniakkløsning, kaliumhydroksid (E525).
Hvordan Diflucan ser ut og innholdet i pakningen
Diflucan 150 mg harde kapsler har en turkis hoveddel og en turkis hette. "Pfizer" og koden "FLU-150" er påtrykt med sort blekk.
Diflucan 150 mg harde kapsler unntatt reseptplikt, leveres i en pakning med 1 hard kapsel.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Norge
Tilvirker
Fareva Amboise
Zone Industrielle
29 route des Industries
37530 Pocé-sur-Cisse
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.05.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.
Detaljert og oppdatert informasjon om dette legemidlet finner du ved å skanne QR-koden på ytterkartongen med en smarttelefon. Tilsvarende informasjon er også tilgjengelig via følgende adresse: http://www.felleskatalogen.no/d/medisin/pasienter/pil-diflucan-pfizer-592346.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antimykotika (antimykotikum): Legemiddel som virker mot sopp.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

binyrebarksvikt (binyrebarkinsuffisiens): Tilstand der utskillelsen av steroidhormoner fra binyrebarken er for lav i forhold til kroppens behov.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.