Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

DiclofenacKalium ratiopharm 50 mg filmdrasjerte tabletter

diklofenakkalium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva DiclofenacKalium ratiopharm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker DiclofenacKalium ratiopharm
 3. Hvordan du bruker DiclofenacKalium ratiopharm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer DiclofenacKalium ratiopharm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva DiclofenacKalium ratiopharm er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
DiclofenacKalium ratiopharm er et såkalt ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel med betennelsesdempende, smertestillende og febernedsettende egenskaper. Maksimal effekt oppnås etter 20-60 minutter.
DiclofenacKalium ratiopharm brukes ved akutte anfall av migrene og ved menstruasjonssmerter.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker DiclofenacKalium ratiopharm
Bruk ikke DiclofenacKalium ratiopharm:
 • dersom du er allergisk overfor diklofenakkalium eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du tidligere har fått blødninger eller sår i mage eller tarm ved bruk av betennelsesdempende legemidler, eller har tilbakevendende sår eller blødning i mage (med to eller flere adskilte episoder med påvist sår eller blødning).
 • hvis du har sår eller blødninger i mage eller tarm.
 • hvis du tidligere har fått astmaanfall, elveblest eller akutt tett nese ved bruk av preparater som inneholder acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende legemidler.
 • hvis du har etablert hjertesykdom og/eller cerebrovaskukær sykdom f.eks. hvis du har hatt et hjerteinfarkt, hjerneslag, drypp (TIA) eller blokkeringer i blodårene til hjertet eller hjernen, eller en bypass-operasjon eller inngrep for å fjerne blokkeringer.
 • hvis du har eller har hatt problemer med blodsirkulasjonen (perifer ateriell sykdom).
 • hvis du har alvorlig hjertesvikt, leversvikt eller nyresvikt.
 • hvis du er mer enn 6 måneder gravid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker DiclofenacKalium ratiopharm.
 • Hvis du har eller har hatt følgende sykdommer, bør du opplyse legen om dette før behandlingen begynner: Sår i mage eller tarm eller andre magesykdommer (f. eks. ulcerøs kolitt, Crohns sykdom), tett nese (i forbindelse med polypper i nesen, sesongallergi), kroniske luftveisproblemer, nedsatt leverfunksjon eller leversykdom, astma, blodsykdom eller nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon.
 • Hvis du opplever noen av følgende symptomer ved bruk av DiclofenacKalium ratiopharm, bør du ta kontakt med lege: Uvanlige symptomer i mage eller tarm (for eksempel sår eller blødninger), reaksjoner i huden (for eksempel utslett, kløe), slimhinnereaksjoner eller andre typer allergiske reaksjoner.
 • hvis legemidlet skal brukes over en lenger periode. I slike tilfeller vil legen utføre blodanalyser.
 • Hvis du prøver å bli gravid.
 • Legemidler som DiclofenacKalium ratiopharm, kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag, spesielt i høye doser og ved langtidsbehandling. Det er derfor viktig at du ikke tar DiclofenacKalium ratiopharm i lengre perioder enn anbefalt, og ikke tar mer enn anbefalt dose. Rådfør deg med lege før du bruker DiclofenacKalium ratiopharm:
  • dersom du røyker
  • dersom du har diabetes
  • dersom du har angina, blodpropp, høyt blodtrykk, forhøyet kolesterolnivå, eller forhøyet triglyseridnivå
 • Hvis du har hjerteproblemer, har hatt hjerneslag eller tror du er i risikogruppen for å få slike problemer, bør du søke råd hos lege eller farmasøyt før oppstart av behandlingen.
 • Hvis du på noe tidspunkt under behandlingen med DiclofenacKalium ratiopharm opplever noen tegn eller symptomer på hjerte- eller karbivirkninger slik som brystsmerter, kortpustethet, svakhet eller slørete tale, må du kontakte lege umiddelbart.
 • Bruk av DiclofenacKalium ratiopharm anbefales kun for korttidsbehandling.
Bivirkninger kan reduseres ved å bruke laveste effektive dose som gir symptomlindring, i kortest mulig tid.
Andre legemidler og DiclofenacKalium ratiopharm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
DiclofenacKalium ratiopharm kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler som tas samtidig. Det er spesielt viktig å si fra til legen din dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • Litium eller visse legemidler brukt i behandling av depresjoner (SSRIer, selektive serotonin reopptakshemmere)
 • Digoksin (legemiddel mot hjerteproblemer)
 • Visse legemidler brukt i behandling av høyt blodtrykk og hjertefeil (ACE-hemmere og betablokkere)
 • Probenecid og andre vanndrivende legemidler (diuretika)
 • Metotreksat (legemiddel som brukes mot artritt og noen former for kreft)
 • Legemidler som brukes i behandlingen av diabetes, unntatt insulin
 • Blodfortynnende legemidler
 • Andre smertestillende og betennelsesdempende midler (f.eks. ibuprofen eller acetylsalicylsyre)
 • Kortikosteroider (legemidler brukt for å dempe betente områder i kroppen)
 • Ciklosporin, takrolimus (legemidler som brukes av pasienter som har fått transplantert et organ)
 • Trimetoprim (et legemiddel som brukes for å forhindre eller behandle urinveisinfeksjoner)
 • Kinoloner (legemidler som brukes mot infeksjoner)
 • Kolestipol eller kolestyramin (legemidler som øker utskillelsen av gallesyre)
 • Vorikonazol (legemiddel som brukes ved soppinfeksjoner)
 • Fenytoin (legemiddel som brukes i behandling av epilepsi)
Inntak av DiclofenacKalium ratiopharm sammen med mat og drikke
Tablettene bør svelges hele med et glass vann, fortrinnsvis før måltid.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Som for andre legemidler som inneholder acetylsalicylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), må du, dersom du er gravid, informere legen din før du bruker DiclofenacKalium ratiopharm. Bruk ikke DiclofenacKalium ratiopharm dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Amming
Som for andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), går DiclofenacKalium ratiopharm over i morsmelk i små mengder. DiclofenacKalium skal derfor ikke brukes under amming.
Fertilitet
DiclofenacKalium ratiopharm kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Hvis du opplever svimmelhet eller synsforstyrrelser, bør du ikke kjøre bil eller betjene maskiner.
DiclofenacKalium ratiopharm inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker DiclofenacKalium ratiopharm
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene bør svelges hele med et glass vann, fortrinnsvis før måltid Den anbefalte dosen er:
Menstruasjonssmerter: Voksne: 1 tablett 1-3 ganger daglig i inntil 4 dager.
Migrene: Voksne: 1 tablett ved første tegn på migreneanfall. Kan gjentas etter 2 timer. Hvis nødvendig kan 1 tablett tas med 4-6 timers mellomrom. Maksimal døgndose er 3 tabletter (150 mg).
Bivirkninger kan reduseres ved å bruke laveste effektive dose som gir symptomlindring, i kortest mulig tid.
Dersom du tar for mye av DiclofenacKalium ratiopharm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta DiclofenacKalium ratiopharm
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
Avslutt bruken av DiclofenacKalium ratiopharm og kontakt lege umiddelbart hvis du opplever:
 • Anafylaktiske og anafylaktoide reaksjoner (inkludert blodtrykksfall og sjokk), overfølsomhetsreaksjoner.
 • Hevelse i hud og slimhinner (inkludert hevelse i ansiktet).
 • Alvorlige hudreaksjoner, kløe, kløende, rødt og brennende utslett.
 • Lette kramper og ømhet i magen, som opptrer kort tid etter påbegynt behandling med DiclofenacKalium og etterfølges av rektal blødning eller blodig diaré, vanligvis innen 24 timer etter at magesmertene begynte (ukjent frekvens, kan ikke anslås ut fra de tilgjengelige dataene).
Andre bivirkninger
De vanligste bivirkningene er knyttet til mage-tarmsystemet. Det kan forekomme dannelse av sår eller hull i magesekk og tolvfingertarm og blødning fra mage eller tolvfingertarm, som kan være livstruende, særlig hos eldre.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter) er:
Magesmerte, kvalme, oppkast, diaré, luft i magen, utslett, hodepine, svimmelhet, vertigo, anoreksi, fordøyelsesvansker og unormale leververdier (økte nivåer av transaminaser).
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter) er:
Magekatarr, sår eller blødninger fra mage og tarm, blodig oppkast, blodig diaré, mørk avføring, kløende utslett (tegn på elveblest), hepatitt, gulsott, leversykdommer, søvnighet (tegn på søvnløshet), astma (inkludert tungpustethet), væskeansamlinger i kroppen (ødem),
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 pasienter) er:
Blodbildeforandringer, desorientering, depresjon, søvnløshet, mareritt, irritabilitet, psykotiske forstyrrelser, prikking eller følelsesløshet i hender eller føtter, svekket hukommelse, kramper, angst, skjelvinger, hjernehinnebetennelse, skade på hjernens blodårer, sykdommer (for eksempel betennelse) i munn, spiserør, mage eller tarm, forstoppelse, munnsår, oppsvulmet, rød eller sår tunge, bukspyttkjertelbetennelse, kramper i øvre del av magen, spesielt etter måltid, rødt og brennende utslett (tegn på eksem), rødme i huden (tegn på erytem), håravfall, synssvekkelse, tåkesyn, dobbeltsyn, nedsatt hørsel, øresus, smaksforstyrrelser, høyt blodtrykk, årebetennelse, lungebetennelse, akutt leverbetennelse, leversvikt, blod i urinen, proteiner i urinen, akutt nyresvikt og forstyrret nyrefunksjon, Hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjertebank, brystsmerter.
Legemidler som DiclofenacKalium ratiopharm, kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer DiclofenacKalium ratiopharm
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Skal ikke oppbevares over 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter «Utl.dato»/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av DiclofenacKalium ratiopharm
 • Virkestoff(er) er diklofenakkalium.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Kjerne: Cellulose mikrokrystallinsk, laktosemonohydrat, maisstivelse, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika.
  Drasjering: Hypromellose, glyserol 85 %, talkum Fargestoffer er: Jernoksid (E172), titandioksid (E171)
Hvordan DiclofenacKalium ratiopharm ser ut og innholdet i pakningen
DiclofenacKalium ratiopharm tabletter er rødbrune, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter som er 11,1mm i diameter.
Tablettene leveres i blisterpakninger med 20 eller 100 tabletter i hver pakning. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Tyskland
Tilvirker
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaver av markedsføringstillatelsen:
GxMed Nordic ApS Axel Heides Vej 2 2970 Hørsholm Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.04.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.