Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Diane drasjerte tabletter

cyproteronacetat og etinyløstradiol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Diane er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Diane
 3. Hvordan du bruker Diane
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Diane
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Diane er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Diane brukes for behandling av hudtilstander som akne, veldig fet hud og overdreven hårvekst hos kvinner i fertil alder. På grunn av prevensjonsmiddelets egenskaper skal det kun forskrives til deg hvis legen anser behandling med hormonelt prevensjonsmiddel som forsvarlig.
Du skal bare ta Diane hvis hudtilstanden din ikke har forbedret seg etter bruk av andre anti-aknebehandlinger, inkludert topikale behandlinger og antibiotika.
 
2. Hva du må vite før du bruker Diane
Bruk ikke Diane:
Fortell legen om du har noen av de følgende tilstandene før du begynner å bruke Diane. Legen kan deretter råde deg til å bruke en annen behandling:
 • dersom du bruker et annet hormonelt prevensjonsmiddel
 • dersom du har (eller har hatt) blodpropp i benet (trombose), lungen (lungeembolisme) eller et annet sted i kroppen
 • dersom du har (eller har hatt) en sykdom som kan være en indikator på hjerteattakk i framtiden (f.eks. angina pectoris som forårsaker sterke smerter i brystet) eller "mini-slag" (transitorisk iskemisk anfall)
 • dersom du har (eller har hatt) hjerteattakk eller slag
 • dersom du har en tilstand som kan øke risikoen for blodpropp i arteriene. Dette gjelder følgende tilstander:
 • diabetes som påvirker blodårene
 • veldig høyt blodtrykk
 • veldig høyt fettnivå i blodet (kolesterol eller triglyserider)
dersom du har problemer med blodkoagulasjon (f.eks. protein C-mangel)
 • dersom du har (eller har hatt) migrene med synsforstyrrelser
 • dersom du har aktiv leversykdom med nedsatt leverfunksjon
 • dersom du har eller har hatt levertumorer
 • dersom du har eller har hatt svulster i bryster eller underliv
 • dersom du har eller har hatt underlivsblødning uten kjent årsak
 • dersom du er gravid eller mistenker at du er gravid
 • dersom du ammer
 • dersom du er allergisk overfor cyproteronacetat eller etinyløstradiol eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Bruk ikke Diane dersom du har hepatitt C og bruker legemidler som inneholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir (se også avsnittet "Andre legemidler og Diane").
Legemidlet skal ikke brukes av menn.
Advarsler og forsiktighetsregler
Slutt å ta tablettene og kontakt lege øyeblikkelig dersom du oppdager mulige tegn på blodpropp. Symptomene er beskrevet i avsnitt 2 "Blodpropp (trombose)".
Før behandling starter skal du ha fått en grundig undersøkelse hos lege av bryst, underliv og av din og din nære families sykehistorie. Graviditet må utelukkes. Det er viktig at du opplyser om du har eller har hatt følgende sykdommer: epilepsi, sukkersyke, høyt blodtrykk, porfyri (økt utskillelse av blodfargestoffer), chorea minor (nevrologisk sykdom), otosklerose (en spesiell form for hørselstap), hypertriglyseridemi (økte konsentrasjoner av fettstoffer i blodet), leversykdom, problemer med galleblæren, systemisk lupus erythematosus (SLE, en alvorlig bindevevssykdom), hemolytisk-uremisk syndrom (forstyrrelser i blodkoagulasjonen som kan føre til nyreskader), herpes gestationis (hudsykdom), Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt (kroniske betennelsessykdommer i mage-/tarmkanalen), sigdcellesykdom (blodsykdom) og kloasme (brune pigmentflekker i ansiktet).
Legen vil i hvert tilfelle avgjøre om du skal behandles med Diane.
Dersom du har arvelig angioødem må du oppsøke lege umiddelbart hvis du får symptomer på angioødem, for eksempel hevelser i ansikt, tunge eller svelg, og/eller problemer med å svelge eller elveblest sammen med pusteproblemer. Preparater som inneholder østrogen kan gi eller forverre symptomer på angioødem.
Diane fungerer også som et oralt prevensjonsmiddel. Du og legen må vurdere alle de tingene som vanligvis gjelder for sikker bruk av hormonelle prevensjonsmidler.
Blodpropp (trombose)
Når du tar Diane kan risikoen for å få blodpropp (trombose) øke noe. Sjansene for å få blodpropp øker bare litt ved å ta Diane sammenlignet med kvinner som ikke tar Diane eller andre p-piller. Fullstendig bedring oppnås ikke bestandig, og i 1-2 % av tilfellene kan den være fatal.
Blodpropp i en vene
Blodpropp i en vene ("venøs trombose") kan blokkere venen. Dette kan forekomme i venene i bena, lungen (lungeembolisme), eller andre organer.
Bruk av kombinasjons-p-pille, inkludert Diane, øker risikoen hos kvinner for å utvikle slike blodpropper sammenlignet med kvinner som ikke tar noen kombinasjons-p-pille. Risikoen for å utvikle blodpropp i en vene er høyest det første året kvinner tar pillen. Risikoen er ikke så høy som risikoen for å utvikle blodpropp under svangerskap.
Risikoen for blodpropp i en vene hos brukere av kombinasjons-p-pille øker ytterligere:
 • med økende alder,
 • dersom du røyker, Ved bruk av hormonelt prevensjonsmiddel som Diane oppfordres du sterkt til å slutte å røyke, spesielt dersom du er over 35 år,
 • dersom en av dine nærmeste slektninger har hatt blodpropp i bena, lungen eller annet organ i ung alder,
 • dersom du er overvektig,
 • dersom du skal ha en operasjon eller har vært sengeliggende/stillesittende på grunn av skade eller sykdom, eller dersom du har et gipset ben.
Dersom dette gjelder for deg, er det viktig å fortelle legen at du bruker Diane, siden behandlingen kanskje må opphøre. Legen vil fortelle deg at du må slutte å ta Diane flere uker før kirurgi eller mens du er mindre mobil. Legen vil også fortelle deg når du kan begynne å ta Diane etter at du er på bena igjen.
Blodpropp i en arterie
Blodpropp i en arterie kan forårsake alvorlige problemer. Blodpropp i en arterie i hjertet kan for eksempel føre til hjerteattakk, eller slag hvis den oppstår i hjernen.
Bruken av kombinasjons-p-pille er blitt forbundet med økt risiko for blodpropper i arteriene. Denne risikoen øker ytterligere:
 • med økende alder,
 • dersom du røyker, Ved bruk av hormonelt prevensjonsmiddel som Diane oppfordres du sterkt til å slutte å røyke, spesielt dersom du er over 35 år,
 • dersom du er overvektig,
 • dersom du har høyt blodtrykk,
 • dersom en av dine nærmeste slektninger har hatt blodpropp i bena, lungen eller annet organ i ung alder,
 • dersom du har høyt fettnivå i blodet (kolesterol eller triglyserider),
 • dersom du har migrene,
 • dersom du har hjerteproblemer (klaffesykdom, rytmeforstyrrelse).
Legen vil undersøke om du har en høyere risiko for å få blodpropp pga. flere risikofaktorer eller hvis en av faktorene øker risikoen i svært stor grad. Dersom du har flere risikofaktorer kan kombinasjonen av faktorer være høyere enn ved å summere to individuelle faktorer. Dersom risikoen er for høy vil legen ikke forskrive Diane til deg (se også avsnittet “Bruk ikke Diane”).
Symptomer på blodpropp

Slutt å ta tablettene og kontakt lege øyeblikkelig dersom du oppdager mulige tegn på blodpropp, som:
 • uvanlig plutselig hosteanfall,
 • alvorlig smerte i brystet som kan stråle ut i venstre arm,
 • kortpustethet,
 • uvanlig, alvorlig eller vedvarende hodepine eller forverring av migrene,
 • delvis eller fullstendig synstap, eller dobbeltsyn,
 • uklar tale eller taleforstyrrelse,
 • plutselige endringer i hørsel, luktesans eller smakssans,
 • svimmelhet eller besvimelse,
 • svakhet eller nummenhet hvor som helst i kroppen,
 • alvorlig smerte i magen (abdomen),
 • alvorlig smerte eller hevelse i ett av bena.
Etter en blodpropp er det ikke alltid bedringen er fullstendig. Det kan oppstå sjeldne, alvorlige permanente skader, eller blodproppen kan også være fatal.
Like etter en fødsel har kvinner større risiko for blodpropp, så du bør spørre legen når du kan begynne med Diane.

Kreft
Risikoen for brystkreft øker generelt med stigende alder. Under behandling med østrogen/gestagen-kombinasjoner er risikoen for å få diagnosen brystkreft noe økt. Sammenlignet med risikoen for å få brystkreft noen gang i livet, er den økte risikoen forbundet med bruk av østrogen/gestagen liten. Den økte risikoen for brystkreft forsvinner gradvis innen ti år etter avsluttet behandling og er ikke relatert til behandlingsvarighet, men derimot til kvinnens alder. De brystkrefttilfeller som oppdages hos brukere av østrogen/gestagen-kombinasjoner ser ut til å være mindre kompliserte enn de tilfeller som oppdages hos kvinner som ikke bruker denne kombinasjonen. Kreft/tumorer nevnt overfor kan være livstruende eller føre til dødsfall.
Psykiatriske lidelser
Noen kvinner som bruker prevensjonsmidler, inkludert Diane, har rapportert om depresjon eller nedstemthet. Depresjon kan være alvorlig, og kan noen ganger føre til selvmordstanker. Dersom du opplever humørforandringer og symptomer på depresjon, må du kontakte legen din så raskt som mulig for å få medisinske råd.
Avbryt omgående behandlingen med Diane og kontakt lege dersom noe av følgende inntreffer:
 • Gulsott, kløe på hele kroppen,
 • Økning i epileptiske anfall,
 • Kraftig blodtrykksøkning,
 • Alvorlig depresjon,
 • Tydelig forverring av tilstander som er kjent å forverres ved bruk av p-piller eller ved graviditet.
Andre legemidler og Diane

Informer alltid legen om hvilke andre legemidler eller naturpreparater du allerede bruker. Informer også andre leger eller tannleger som forskriver andre legemidler til deg (eller apotek) om at du bruker Diane. De kan fortelle deg om du trenger å bruke annen prevensjon i tillegg (f.eks. kondom), og i så fall hvor lenge, eller om bruken av et annet legemiddel du trenger må endres.

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Noen legemidler
 • kan påvirke blodverdiene av Diane og
 • kan redusere prevensjonseffekten, eller
 • kan forårsake uventet blødning.
Disse omfatter:
 • legemidler som brukes til behandling av
  • epilepsi (f.eks. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, okskarbazepin)
  • tuberkulose (f.eks. rifampicin)
  • virusinfeksjoner som HIV og hepatitt C (såkalte proteasehemmere og ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere, f.eks. ritonavir, nevirapin, efavirenz)
  • soppinfeksjoner (f.eks. griseofulvin, ketokonazol)
  • artritt, artrose (etorikoksib)
  • høyt blodtrykk i blodårene i lungene (bosentan)
 • naturlegemidlet prikkperikum (johannesurt)
Diane kan påvirke effekten av andre legemidler, f.eks.
 • legemidler som inneholder ciklosporin
 • det antiepileptiske legemidlet lamotrigin (dette kan føre til hyppigere anfall)
 • teofyllin (brukes til behandling av pusteproblemer)
 • tizanidin (brukes til behandling av muskelsmerter og/eller muskelkramper).
Du skal ikke bruke Diane dersom du har hepatitt C og bruker legemidler som inneholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir fordi dette kan øke leverfunksjonsverdiene (økning i leverenzymet ALAT). Legen vil forskrive en annen type prevensjonsmiddel før oppstart av behandling med disse legemidlene. Behandlingen med Diane kan starte opp igjen ca. 2 uker etter at denne behandlingen er avsluttet. Se avsnittet "Bruk ikke Diane").
Hvis du søker en annen lege enn den som har foreskrevet Diane, eller du blir innlagt på sykehus, er det viktig å opplyse om at du bruker legemidlet.
Graviditet og amming
Diane skal ikke brukes under graviditet. Du bør straks slutte å ta Diane hvis det foreligger mistanke om graviditet.
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Diane under amming.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke sett noen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Diane inneholder laktose og sukrose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor (ikke tåler) noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Diane
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvis du mener at virkningen av Diane er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Diane bør tas omtrent på det samme tidspunktet av døgnet.
Brettet inneholder 21 tabletter. Du tar da den tabletten fra det feltet på kalenderpakningen som tilsvarer den aktuelle ukedagen (for eksempel ”Ma” for mandag). Tabletten trykkes gjennom folien og svelges hel med noe å drikke. Det er likegyldig hvilken tid på dagen du tar tabletten, men når du har valgt et bestemt tidspunkt, bør du bli stående ved det. Det valgte tidspunktet for inntak av tablettene må ikke overskrides med mer enn 12 timer. Det beste er å ta tabletten etter frokost eller aftens. Følg deretter pilen og ta en tablett hver dag til alle tabletter er tatt. Når alle 21 tablettene er tatt, slutter du å ta tablettene i 7 dager. Det er altså følgende enkle regel: 3 uker med tabletter, 1 uke pause uten tabletter, osv. Det vil da vanligvis komme en menstruasjonslignende blødning 2-4 dager etter at siste tablett er tatt. Ved uteblitt menstruasjon skal lege kontaktes. Etter de syv tablettfrie dagene begynner du igjen å ta tabletter fra et nytt brett på samme måte.
Behandlingens varighet
Legen vil fortelle deg hvor lenge du skal fortsette å bruke Diane.
Varigheten av behandlingen avhenger av hvordan akne ser ut. Generelt vil behandlingen strekke seg over mange måneder. Hvis det skulle oppstå tilbakefall, uker eller måneder etter at du har sluttet, kan behandlingen med Diane gjenopptas.
Slik starter du med det første blisterbrettet med Diane:Hvis du ikke har brukt p-piller den siste måneden.
Den første pillen tas på menstruasjonens første dag, det vil si 1. Blødningsdag (=dag 1 i syklus). Du kan også starte med Diane på dag 2-5 i din syklus, men i så fall må du benytte en annen prevensjonsmetode (som for eksempel kondom eller et sæddrepende middel) i tillegg i løpet av de første 7 dagene du tar Diane.
Ved overgang fra andre kombinasjonspreparater (p-piller, p-plaster, vaginalring).
Du bør begynne med Diane dagen etter den siste aktive tabletten (21 tabletter) på det nåværende blisterbrettet (eller etter at plasteret eller ringen er fjernet). Du kan også starte senere, men aldri senere enn dagen etter den p-pillefrie perioden (eller dagen etter den siste inaktive p-pillen (28 tabletter)). Dersom du er usikker på dette kontakt lege eller apotek.
Ved bytte fra minipille.
Du kan stanse med minipillen på hvilken som helst dag og starte med Diane neste dag til samme tidspunkt. Men husk alltid å beskytte deg mot graviditet (for eksempel kondom eller et sæddrepende middel) i de første 7 dagene du tar Diane.
Ved bytte fra p-sprøyte eller implantat.
Du kan begynne med Diane den dagen du skulle ha fått en ny injeksjon eller dagen etter fjerning av et implantat. Men husk alltid å beskytte deg mot graviditet (for eksempel kondom eller et sæddrepende middel) i de første 7 dagene du tar Diane.
Etter fødsel
Rett etter fødselen vil legen råde deg til å vente med å ta Diane til etter den første normale menstruasjonen. Noen ganger kan du starte før. Spør legen om råd. Dette gjelder også dersom du ammer og vil benytte hormonelt prevensjonsmiddel.
Etter abort
Legen kan gi deg råd.
Dersom du har glemt å ta Diane:
 • Hvis du tar en tablett mindre enn 12 timer for sent, reduseres ikke beskyttelsen mot graviditet. Ta tabletten så snart du husker det og ta de neste tablettene på det vanlige tidspunktet, som om ingenting var hendt.
 • Hvis det er gått mer enn 12 timer, kan beskyttelsen mot graviditet være redusert. Jo flere tabletter du har glemt, jo større er usikkerheten. Risikoen for graviditet er spesielt stor hvis du glemmer tabletter på begynnelsen eller slutten av brettet. Av denne grunn er det viktig at du følger reglene nedenfor.
Mer enn 1 tablett glemt:
Rådfør deg med legen din.
1 tablett glemt i uke 1:
Ta den glemte tabletten så snart du husker det, selv om det betyr at du må ta 2 tabletter samtidig. Ta de neste tablettene på det vanlige tidspunktet. Beskytt deg ekstra mot graviditet (for eksempel kondom eller et sæddrepende middel) i de neste 7 dagene. Hvis du har hatt samleie i uken før du glemte tabletten, kan du ha blitt gravid. Kontakt derfor lege straks.
1 tablett glemt i uke 2:
Ta den glemte tabletten så snart du husker det, selv om det betyr at du må ta 2 tabletter samtidig. Ta de neste tablettene på det vanlige tidspunktet, som om ingenting er hendt. Tablettens sikkerhet er uendret, og du behøver ikke beskytte deg ekstra mot graviditet.
1 tablett glemt i uke 3:
Du kan velge en av følgende muligheter, uten å måtte benytte andre former for prevensjon i tillegg.
1. Ta den glemte tabletten så snart du husker det, selv om det betyr at du må ta 2 tabletter samtidig. Ta de neste tablettene på det vanlige tidspunktet. Start deretter på neste brett med tabletter, uten pause i mellom brettene. Du vil sannsynligvis ikke få noen menstruasjon før etter det andre brettet med tabletter, men du kan få gjennombruddsblødning eller spotting, mens du tar tablettene.
Eller
2. Stans å ta tablettene på det nåværende brettet. Ha en tablettfri periode på 7 dager eller mindre, inklusiv den dagen du glemte tabletten. Fortsett med det neste brettet. Fordelen med denne metoden, er at du kan fortsette med neste brett med tabletter på samme ukedag som du pleier.
Hvis du har glemt å ta noen av tablettene på brettet, og ikke får den forventede blødningen i den tablettfrie perioden, er du kanskje blitt gravid. Kontakt legen før du starter på neste brett med tabletter.
Hvis du kaster opp:
Hvis du kaster opp kort tid (3-4 timer) etter at du har tatt tabletten, er det ingen garanti for at tabletten har rukket å virke. Dette tilsvarer å ha glemt en tablett. Følg derfor anvisningen for glemte tabletter.
Dersom du tar for mye av Diane:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det har ikke blitt rapportert om alvorlige skadelige effekter etter inntak av for mange Diane-tabletter samtidig. Dersom du tar flere tabletter på en gang, kan det medføre kvalme, oppkast eller blødning fra skjeden. Selv jenter som ikke har fått sin første menstruasjon, men som har tatt dette legemidlet ved et uhell, kan få slike blødninger.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Hvis du får bivirkninger, spesielt hvis de er alvorlige og vedvarende, eller helsetilstanden din endres og du tror dette kan være forårsaket av Diane, må du rådføre deg med legen din.
Det er økt risiko for blodpropp i vener (venøs tromboembolisme) eller blodpropp i arterier (arteriell tromboembolisme) hos alle kvinner som bruker kombinerte hormonelle prevensjonsmidler. For mer detaljert informasjon om risiko ved bruk av kombinerte hormonelle prevensjonsmidler, se avsnitt 2 "Hva du må vite før du bruker Diane".
Diane gir prevensjonseffekt på lik linje med p-piller så lenge behandlingen varer. (Fra første tablett dersom bruksanvisningen følges.)
Diane skal derfor bare brukes av kvinner som ikke ønsker graviditet.
Tilleggsprevensjon er ikke nødvendig når midlet brukes.
Nedenfor finner du en liste over bivirkninger som er forbundet med bruk av Diane:
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 personer): Vektendringer, væskeansamling, hodepine, migrene, nedstemthet/humørsvingninger, påvirkning av seksuallysten, hudplager (f.eks. utslett), spenning og ømhet i brystene, forstørrelse av brystene, sekresjon fra brystene.
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 personer): Kvalme, brekninger og andre plager fra mage-/tarmkanalen.
Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer): Venøs blodpropp, overfølsomhetsreaksjoner (allergi), endret sekret fra skjeden, økt følsomhet for kontaktlinser.
Ikke kjent frekvens (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data): Økt blodtrykk.
Dersom du har arvelig angioødem kan legemidler som inneholder kvinnelige kjønnshormoner (østrogen) gi eller forverre symptomene på angioødem (se avsnitt 2 ʺAdvarsler og forsiktighetsreglerʺ).
Informer lege dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Diane
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Diane
 • Virkestoffer er etinyløstradiol 35 mikrogram og cyproteronacetat 2 mg.
 • Hjelpestoffer er laktosemonohydrat, magnesiumstearat, povidon, sukrose, maisstivelse, kalsiumkarbonat, talkum, montanglykolvoks, glyserol, makrogol. Jernoksid gul (E 172) og titandioksid (E 171) som fargestoff.
Hvordan Diane ser ut og innholdet i pakningen
Drasjerte tabletter.
Hvert blisterbrett inneholder 21 tabletter.
Pakningsstørrelse: Kalenderpakning à 3 × 21.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Bayer AB
Box 606
SE-169 26 Solna
Tilvirker
Bayer Weimar GmbH und Co. KG
99427 Weimar
Tyskland
eller
Bayer AG
13353 Berlin
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.12.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angina pectoris (angina, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemolytisk uremisk syndrom (hus, hemolytisk uremisyndrom): Syndrom som kjennetegnes av hemolytisk anemi, trombocytopeni og akutt nyresvikt.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerteattakk (hjerteinfarkt, myokardinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

venøs trombose (venetrombose, veneblodpropp): Blodpropp i en vene.