Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Diabact UBT 50 mg tabletter

13C-urea

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemiddelet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemiddelet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Diabact UBT er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Diabact UBT
 3. Hvordan du bruker Diabact UBT
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Diabact UBT
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Diabact UBT er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemiddelet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dette legemiddelet er kun til bruk ved diagnostiske formål for å fastslå tilstedeværelse av Helicobacter pylori.
Diabact UBT er en pusteprøve som kan brukes til å undersøke om du har en primærinfeksjon eller gjenværende infeksjon i magen, forårsaket av bakterien Helicobacter pylori.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Diabact UBT
Bruk ikke Diabact UBT
 • dersom du er allergisk overfor 13C-urea eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemiddelet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en mageinfeksjon, da dette kan gi et falskt resultat.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Diabact UBT dersom du har:
 • fjernet deler av magen.
Barn og ungdom
Dette legemidlet skal ikke tas av barn og ungdom under 18 år grunnet utilstrekkelig data.
Andre legemidler og Diabact UBT
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Risikoen for feildiagnose øker dersom prøven tas innenfor fire (4) uker etter bruk av antibiotika eller to (2) uker etter bruk av siste dose med syrereduserende midler.
Graviditet og amming
Å utføre pusteprøven under svangerskap og amming er ikke ventet å ha skadelig effekt. Diabact UBT kan brukes under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Diabact UBT har ingen kjent virkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Diabact UBT
Bruk alltid dette legemiddelet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.
Du må faste i minst 6 timer før pusteprøven utføres. Du kan drikke litt vann frem til tidspunktet prøven skal tas.
Prøveprosedyren tar ca. 10 minutter å gjennomføre.
Den vanlige dosen er én tablett som enkeltdose. Tabletten skal svelges hel med et glass vann. Det er viktig å følge hele instruksjonen beskrevet nedenfor. Dersom tabletten tygges må prøvetakingen gjøres om igjen ettersom risikoen for å få falskt positive resultater øker. En ny prøvetaking kan utføres neste dag.
Kontakt lege eller apotek dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende bruk av dette produktet.
Dersom du tar for mye Diabact UBT
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemiddelet, kontakt lege eller apotek.
Overdose forventes ikke ettersom det bare inkluderes 1 tablett. Kontakt lege dersom du er usikker.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemiddelet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Magesmerter, trøtthet og forstyrrelser av luktesansen er blitt rapportert.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger
som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Diabact UBT
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemiddelet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til siste dag i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Oppbevares ved høyst 25 °C.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Diabact UBT
 • Virkestoff er 13C-urea, anriket stabil isotop. Hver tablett inneholder 50 mg 13C-urea.
 • Andre innholdsstoffer er vannfri sitronsyre, kolloidal vannfri silika, krysskarmellosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat og talkum.
Hvordan Diabact UBT ser ut og innholdet i pakningen
Diabact UBT er en hvit, rund, konveks tablett.
Pakningsstørrelser:
1 tablett i aluminiumsblister, 2 prøverør med blå kork og 2 prøverør med rød kork, 1 engangsblåserør og ekstra strekkodeetiketter.
10 x 1 tabletter i blisterfolie (kun tabletter).
Innehaver av markedsføringstillatelse
Laboratoires Mayoly Spindler 6, Avenue de l'Europe
78400 CHATOU
Frankrike
Tilvirker
Idifarma Desarrollo Farmacéutico, S.L Polígono Mocholí.
Calle Noáin No1
31110 Noáin (Navarra), Spania
Dette legemiddelet er godkjent i EØS-landene under navnet:
Diabact UBT (SE)
Diabact UBT 50 mg Tabletten (AT), (DE) Diabact UBT 50 mg Tablet (UK), (IE) Diabact UBT 50 mg (DK), (FI), (NO)
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.12.2019
 
Påfølgende informasjon er kun beregnet på helsepersonell:
Dersom testen utføres om morgenen bør pasienten faste over natten og ikke spise frokost. Dersom testen utføres senere på dagen, eller dersom fasting er problematisk for pasienten, anbefales kun en lett frokost, f.eks. ristet brød og te. Har pasienten inntatt et tungt måltid må vedkommende faste i minst seks timer før testen utføres.
Mangler tekstalternativ for bilde
Innsamling av utåndingsprøver kan utføres ved å bruke prøverør eller pusteposer. Pusteposer gis separat.
Håndter de innsamlede prøverørene og pusteposene forsiktig for å unngå skade som kan føre til lekkasje.
Trinnvis beskrivelse av testprosedyren ved bruk av prøverør
For å utføre testen, brukes 4 prøverør med korker og 1 blåserør.
Behold én av de ekstra strekkodeetikettene som referanseetikett for pasientjournalen.
1. Pasienten skal starte prosedyren ved å puste ut i de to baseline (00-minutters)-prøverørene (blå kork)
 • Skru av korken og sett blåserøret i bunnen av prøverøret.
 • Pust godt inn og pust forsiktig ut i prøverøret.
 • Ta blåserøret ut av prøverøret og lukk røret med korken. Sjekk at korken er ordentlig lukket.
 • Gjenta testen med det andre 00-minutters prøverøret.
2. Svelg tabletten sammen med et glass vann. Vent i 10 minutter i oppreist stilling (stående eller sittende stilling).
3. Pust ut i de to 10-minutters-rørene (rød kork) på samme måte som beskrevet ovenfor.
Etter fullført prøvetaking plasseres rørene i esken og sendes til et laboratorium for analyse.
Trinnvis beskrivelse av testprosedyren ved bruk av pusteposer
For å utføre testen, brukes 1 dobbel pustepose eller 2 single pusteposer og 1 munnstykke.
Mangler tekstalternativ for bilde
1. Pasienten skal starte prosedyren ved å puste ut gjennom munnstykket til baseline (00-minutters)-pusteposen.
 • Fjern korken på slangen til pusteposen og fest et munnstykke til slangen.
 • Pust godt inn og pust ut inn i munnstykket mens det er tilkoblet pusteposen.
 • Fjern munnstykket fra pusteposen og behold det til den neste prøven. Lukk pusteposen med korken.
2. Svelg tabletten sammen med et glass vann. Vent i 10 minutter i oppreist stilling (stående eller sittende stilling)).
3. Pust ut i den ubrukte siden av den doble pusteposen eller inn i en annen enkelt pustepose for 10-minutters-prøven som beskrevet ovenfor.
Merk pusteposene for å identifisere de ulike prøvene (f.eks. «nullprøve» og «10-minuttersprøve»).

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

helicobacter pylori: Bakterie som kan forårsake magsår, sår i tolvfingertarmen og i noen tilfeller kreft i magesekken. Svært mange er infisert med bakterien, men bare noen få utvikler sykdom. Bakterien som holder til i magesekken kan utryddes ved hjelp en kombinasjon med legemidler som skal tas samtidig. Ofte består behandlingsregimet av to typer antibiotika og en protonpumpehemmer.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.