Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Dexamfetamine EssPharm 1 mg/ml mikstur, oppløsning

deksamfetaminsulfat

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dexamfetamine EssPharm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dexamfetamine EssPharm
 3. Hvordan du bruker Dexamfetamine EssPharm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dexamfetamine EssPharm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Dexamfetamine EssPharm er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dexamfetamine EssPharm inneholder deksamfetamin, som tilhører en gruppe legemiddel som kalles stimulanter. Disse legemidlene virker ved å øke aktiviteten i hjernen.
Deksamfetamin vil påvirke noen av de kjemiske stoffene som finnes i hjernen. Spesielt øker den aktiviteten til de kjemiske stoffene dopamin og serotonin i de områdene i hjernen som spiller en spesiell rolle i å kontrollere konsentrasjon og oppførsel.
Ved å stimulere aktiviteten i hjernen, hjelper deksamfetamin folk til å holde seg våken og i aktivitet i løpet av dagen.
Dexamfetamine EssPharm brukes til behandling av ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder):
 • hos barn og ungdom mellom 6 – 17 år
 • ikke alle barn med ADHD trenger å bruke dette legemidlet
 • det skal bare bli brukt dersom et annet legemiddel kalt metylfenidat ikke er egnet eller ikke har ønsket virkning
 • det skal brukes som en del av et behandlingsprogram som vanligvis omfatter psykologiske, pedagogiske og sosiale tiltak
Dexamfetamine EssPharm behandling skal bare startes av, og må være under oppsyn av en spesialist innen atferdsforstyrrelser hos barn og ungdom.
Dexamfetamine EssPharm brukes også
 • til behandling av narkolepsi (en tilstand hvor man ikke klarer å stoppe seg selv fra å sovne).
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter en måned. Legen kan bestemme at en annen behandling er nødvendig.
 
2. Hva du må vite før du bruker Dexamfetamine EssPharm
Bruk ikke Dexamfetamine EssPharm dersom du eller ditt barn:
 • er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • har problemer med skjoldbruskkjertelen
 • har økt trykk i øyet (glaukom)
 • har svulst i binyrene (feokromocytom)
 • har et spiseproblem, ikke føler seg sulten eller ikke ønsker å spise (f.eks anorexia nervosa)
 • har svært høyt blodtrykk eller innsnevring av blodårene, noe som kan føre til smerter i armer og ben
 • har avansert arteriosklerose
 • har hatt hjerteproblemer - for eksempel et hjerteinfarkt, ujevn hjerterytme, smerter og ubehag i brystet, hjertesvikt, hjertesykdom, eller ble født med hjerteproblemer
 • har hatt et problem med blodårene i hjernen - som et slag, hevelse og svekkelse av en del av en blodåre (aneurisme), trange eller blokkerte blodårer, eller betennelse i blodårene (vaskulitt)
 • lider av psykiske problemer som:
  • en psykopatisk eller borderline personlighetsforstyrrelse
  • unormale tanker eller syn eller schizofreni
  • tegn på en alvorlig stemningslidelse som:
   • selvmordstanker
   • alvorlig depresjon
   • uvanlig opphisset
  • tar eller har i løpet av de siste 14 dagene tatt et legemiddel for depresjon (kjent som en monoaminooksidasehemmer) - se «Andre legemidler og Dexamfetamine EssPharm» nedenfor
  • har tidligere misbrukt alkohol, reseptbelagte legemidler, eller narkotika
  • har noen i familien som har Tourettes syndrom eller andre motoriske eller verbale tics
  • har gjentatte rykninger i noen deler av kroppen som er vanskelig å kontrollere eller gjentar lyder og ord
  • har porfyri.
Bruk ikke Dexamfetamine EssPharm dersom noe av dette gjelder deg og kontakt lege eller apotek. Dette er fordi Dexamfetamine EssPharm kan forverre disse problemene.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Dexamfetamine EssPharm hvis du eller ditt barn:
 • har en blod- eller leversykdom, eller problemer med nyrene
 • blir lett opphisset eller har en ustabil personlighet
 • har hatt krampeanfall (anfall, kramper og epilepsi) eller har hatt unormale hjerneskanninger (EEG)
 • er kvinne og har fått menstruasjon (se «Graviditet og amming» nedenfor)
 • har høyt blodtrykk
 • har problemer med hjertet som ikke er nevnt i avsnittet «Bruk ikke..» ovenfor
 • har psykiske problemer som ikke er nevnt i avsnittet «Bruk ikke..» ovenfor. Dette kan inkludere humørsvingninger, uvanlig aggresjon, hallusinasjoner, vrangforestillinger, paranoia, uro og angst, skyldfølelse eller depresjon.
Snakk med lege eller apotek dersom noe av dette gjelder deg eller ditt barn før behandlingen starter. Dette er fordi dette legemidlet kan forverre disse problemene. Legen din vil overvåke hvordan legemidlet påvirker deg eller ditt barn.
Undersøkelser legen din vil gjøre før behandling med Dexamfetamine EssPharm starter
Disse undersøkelsene vil hjelpe legen med å bestemme om Dexamfetamine EssPharm er det riktige legemidlet for deg eller ditt barn. Legen din vil snakke med deg om:
 • andre legemidler du eller ditt barn tar
 • om det er en familiehistorie med plutselig uforklarlig død
 • andre medisinske problemer (som f.eks hjerteproblemer) du eller noen i familien din har
 • hvordan du eller barnet ditt føler seg, for eksempel om du eller barnet ditt har hatt humørsvingninger, plagsomme tanker eller om du eller barnet ditt har hatt disse følelsene før
 • familiehistorie med ufrivillige muskelkramper (rykninger eller tics)
 • eventuelle psykiske eller atferdsproblemer du eller andre familiemedlemmer noensinne har hatt.
Legen din vil diskutere om du eller barnet ditt er i fare for å ha humørsvingninger (fra å være manisk til å være deprimert - kalt 'bipolar lidelse'). Din eller ditt barns psykiske historie, og om noen av din familie har en historie med selvmord, bipolar lidelse eller depresjon vil også bli diskutert.
Det er viktig at du gir så mye informasjon som mulig. Dette vil hjelpe legen avgjøre om Dexamfetamine EssPharm er riktig legemiddel for deg eller barnet ditt. Legen din kan bestemme at andre medisinske tester er nødvendig før du eller ditt barn begynner å bruke legemidlet.
Effekt på vekst
Dexamfetamine EssPharm kan føre til redusert vekt hos noen barn og unge.
 • Manglende vektøkning kan forekomme.
 • Legen din vil nøye overvåke høyden og vekten av barnet ditt, samt hvor mye barnet ditt spiser.
 • Hvis barnet ditt ikke vokser som forventet, kan legen din stoppe behandlingen med Dexamfetamine EssPharm for en kort periode.
Ved operasjon
Fortell legen din dersom du eller ditt barn skal ha en operasjon. Dexamfetamine EssPharm skal ikke brukes på operasjonsdagen dersom en spesiell type bedøvelse skal brukes. Dette er fordi det er en sjanse for en plutselig blodtrykksøkning under operasjonen.
Rusmiddeltesting
Dette legemidlet kan gi en positiv test for rusmidler. Idrettsutdøvere må være klar over at dette legemidlet kan forårsake et positivt resultat på «anti-doping» tester.
Barn og ungdom
Dexamfetamine EssPharm skal ikke brukes i behandling av ADHD hos barn under 6 år eller hos voksne, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått i disse gruppene.
Dexamfetamine EssPharm skal ikke brukes i behandling av narkolepsi hos barn og ungdom, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått i denne gruppen.
Andre legemidler og Dexamfetamine EssPharm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Monoaminooksidasehemmere
Dette legemidlet må ikke tas dersom du eller ditt barn tar en type legemidler som kalles en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) for å behandle depresjon eller har tatt en
MAO-hemmer i de siste 14 dagene. Samtidig bruk av MAO-hemmere og deksamfetamin kan føre til plutselig økning i blodtrykket.
Hvis du eller barnet ditt bruker andre legemidler, kan dette legemidlet påvirke hvor godt de virker og samtidig bruk kan føre til bivirkninger. Hvis du eller barnet ditt tar noen av følgende legemidler, sjekk med lege eller apotek før du bruker Dexamfetamine EssPharm:
 • andre legemidler for depresjon, f.eks trisykliske antidepressiva og selektive serotoninreopptakshemmere
 • legemidler for alvorlige psykiske problemer, f.eks fenotiaziner og haloperidol
 • legemidler mot epilepsi, f.eks antiepileptika som fenobarbital, fenytoin, primidon, og etosuksimid
 • legemidler som blir brukt mot alkoholavhengighet, f.eks. disulfiram
 • legemidler som anvendes for å redusere eller øke blodtrykket, f.eks guanetidin, klonidin, reserpin, eller alpha-methyltyrosine, eller betablokkere som propranolol
 • noen hoste- og forkjølelsespreparater kan inneholde stoffer som kan påvirke blodtrykket. Det er viktig å sjekke med apoteket når du kjøper disse produktene
 • legemidler som fortynner blodet for å hindre blodpropp, f.eks kumarin antikoagulanter, legemidler som inneholder glutaminsyre-HCl, askorbinsyre, ammoniumklorid, dinatrium hydrogenfosfat, natriumbikarbonat, acetazolamid, tiazider
 • betablokkere, antihistaminer, litium, noradrenalin, morfin og meperidine.
Hvis du er i tvil om hvorvidt eventuelle legemidler du eller barnet ditt tar er inkludert i listen ovenfor, kontakt lege eller apotek før du tar dette legemidlet.
Inntak av Dexamfetamine EssPharm sammen med alkohol
Alkohol skal ikke brukes når du blir behandlet med dette legemidlet. Noen typer mat eller legemidler kan også inneholde alkohol.
Graviditet og amming
Dexamfetamine EssPharm kan påvirke et ufødt barn.
Rådfør deg med lege eller apotek før du eller din datter tar dette legemidlet dersom du eller din datter er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • legen din vil diskutere prevensjon med deg eller din datter.
 • behandling med deksamfetamin bør avsluttes dersom du eller din datter blir gravid.
 • dette legemidlet skilles ut i brystmelk. Legen din vil derfor bestemme om du eller din datter skal stoppe å amme eller stoppe bruk av deksamfetamin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dexamfetamine EssPharm kan forårsake svimmelhet, døsighet og synsforstyrrelser. Dersom du opplever dette, bør du unngå aktiviteter som kan være potensielt farlig, slik som klatring i trær, sykling eller hesteridning, bilkjøring og bruk av maskiner.
Dexamfetamine EssPharm inneholder flytende maltose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dexamfetamine EssPharm inneholder benzosyre.
Dette legemidlet inneholder 0,6 mg benzosyre i hver ml. Benzosyre kan føre til økt hyppighet av gulsott (gulfarging av hud og øyne) hos nyfødte babyer (opptil 4 ukers alder).
 
3. Hvordan du bruker Dexamfetamine EssPharm
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er: For narkolepsi hos voksne
 • den vanlige startdosen er 10 mg daglig fordelt utover dagen.
 • legen din kan øke dosen din hver uke ved behov til maksimum 60 mg daglig.
For narkolepsi hos eldre
 • vanlig startdose er 5 mg daglig.
 • legen din kan øke dosen med 5 mg hver uke.
For ADHD hos barn 6 år og eldre
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalt dose er mellom 5 mg og 20 mg.
 • legen din vil normalt starte behandlingen med en lav dose på 5 mg av Dexamfetamine EssPharm. Denne dosen vil ved behov bli gradvis økt med 5 mg ukentlig.
 • makimal daglig dose er 20 mg (i sjeldne tilfeller kan doser på 40 mg bli brukt).
Hvordan Dexamfetamine EssPharm skal tas
Legemidlet er beregnet til bruk gjennom munnen.
Barn bør ta Dexamfetamine EssPharm med et glass vann, fortrinnsvis med eller umiddelbart etter måltider.
Dexamfetamine EssPharm bør tas på samme tid i forhold til måltider. Siste dose bør generelt ikke gis for sent etter lunsj for å hindre innsovningsvansker.
Hvis barnet ikke føler seg bedre, snakk med legen din, som vil avgjøre om en annen behandling er nødvendig.
Langtidsbehandling
Legen din vil avgjøre hvor lenge behandlingen skal vare. Hvis du eller barnet ditt tar dette legemidlet i mer enn et år, bør legen stoppe behandlingen for en kort tid, f.eks. under en ferieperiode. Dette vil vise om det fortsatt er nødvendig å bruke dette legemidlet.
Riktig bruk av Dexamfetamine EssPharm
Dersom Dexamfetamine EssPharm ikke blir brukt på riktig måte, kan det føre til unormal atferd. Det kan også bety at du eller barnet ditt begynner å bli avhengig av legemidlet. Fortell legen din hvis du eller barnet ditt har noen gang misbrukt eller vært avhengig av alkohol, reseptbelagte legemidler eller narkotika.
Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg eller barnet ditt. Ikke gi det videre til andre, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
Legekontroll hos barn
Legen din vil sjekke høyden og vekten av barnet ditt mens de tar Dexamfetamine EssPharm.
Dersom du tar for mye av Dexamfetamine EssPharm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du eller barnet ditt tar mer legemiddel enn du skal, kan det føre til at du blir opphisset og du kan få hallusinasjoner, kramper som kan føre til koma, uregelmessig og rask hjerterytme og redusert pust.
Dersom du har glemt å ta Dexamfetamine EssPharm
Hvis du eller barnet ditt har glemt å ta en dose, ta den så snart du husker det, men hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og fortsett som vanlig.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Dexamfetamine EssPharm
Ikke slutt å ta Dexamfetamine EssPharm uten først å snakke med legen din.
Dersom du slutter brått å ta Dexamfetamine EssPharm kan dette føre til ekstrem tretthet og depresjon, humørforstyrrelser, uro, søvnforstyrrelser, økt appetitt, eller ufrivillige bevegelser.
Det kan være at legen din betemmer at det kan være lurt å gradvis redusere mengden legemiddel som tas hver dag, før den stoppes helt. Legen din vil stoppe behandlingen gradvis.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Legen din vil snakke med deg om disse bivirkningene.
Svært vanlige: kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer
 • nedsatt appetitt, redusert vektøkning og vekttap ved langtidsbruk hos barn
 • søvnproblemer
 • nervøsitet
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • uregelmessig eller økt hjerterytme, en mer merkbar puls,
 • magesmerter og/eller kramper, kvalme, oppkast, munntørrhet
  Disse effektene oppstår vanligvis i begynnelsen av behandlingen og kan lindres ved å ta legemidlet sammen med måltider.
 • endringer i blodtrykk og puls (vanligvis en økning)
 • leddsmerter
 • en følelse av svimmelhet eller å snurre rundt, rykninger eller ufrivillige bevegelser, hodepine, hyperaktivitet
 • unormal atferd, aggresjon, opphisselse, anoreksi, angst, depresjon, irritabilitet
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
 • angina pectoris
 • vansker med visuell skarphet og fokus, tåkesyn, utvidelse av pupillene.
 • redusert vekst ved langtidsbruk hos barn
 • tretthet
 • utslett, elveblest
Svært sjeldne: kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer
 • reduksjon i røde blodceller som kan gjøre huden blek og forårsake slapphet eller
 • andpustenhet, endringer i blodcelleantall (leukopeni, trombocytopeni, trombocytopenisk purpura)
 • hjertestans
 • Tourettes syndrom
 • unormal leverfunksjon, varierer fra forhøyede leverenzymer til leverkoma
 • muskelkramper
 • kramper, ufrivillige bevegelser, blødning inne i hodet (intrakraniell blødning), hallusinasjoner, psykose/psykotiske reaksjoner, selvmordsatferd eller selvmord, tics, forverring av eksisterende tics
 • kløende røde hudlesjoner (erythema multiforme) eller flassende hudområde (eksfoliativ dermatitt), tilbakevendende utslett, som skjer på samme sted hver gang legemidlet er tatt (legemiddelindusert utslett)
 • betennelse i blodårene i ryggmargen og hjernen (cerebral vaskulitt) og/eller okklusjon
Ikke kjent: frekvensen kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data
 • sykdom i hjertemuskelen (kardiomyopati), hjerteinfarkt
 • betennelse i deler av tykktarmen (iskemisk kolitt), diaré
 • brystsmerter, veksthemming ved langtidsbruk, økt kroppstemperatur, allergiske reaksjoner inkludert alvorlig allergisk reaksjon som forårsaker hevelse i ansikt eller hals (angioødem) og alvorlig allergisk reaksjon som forårsaker pustevansker eller svimmelhet (anafylaksi), plutselig død
 • forstyrrelse av syre-base-balansen i kroppen (acidose)
 • unormal muskelnedbrytning som kan føre til nyreproblemer (rabdomyolyse)
 • vansker med å kontrollere bevegelser (ataksi), svimmelhet, unormal eller nedsatt smakssans, konsentrasjonsvansker, hyperrefleksi, slag, risting (tremor)
 • forvirring, avhengighet, dysfori, følelsesmessig ustabilitet, eufori, nedsatt kognitiv test ytelse, endret libido, natteskrekk, tvangslidelser, panikktilstander, paranoia, rastløshet
 • nyreskade
 • impotens
 • svetting, hårtap
 • sirkulasjonssvikt
 • nummenhet, prikking og endret farge (fra hvit til blå, deretter rød) på fingre og tær når det er kaldt ("Raynauds fenomen")
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Dexamfetamine EssPharm
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevar flasken stående.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Brukes innen 30 dager etter anbrudd.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Dexamfetamine EssPharm
 • Virkestoffet er deksamfetaminsulfat.
 • Andre innholdsstoffer er benzosyre (E210), sitronsyre (E330), dinatriumfosfatdihydrat, flytende maltitol (E965), hypromellose, appelsin/mandarin smak og renset vann (Se slutten av avsnitt 2 for ytterligere informasjon om flytende maltitol og benzoesyre).
Hvordan Dexamfetamine EssPharm ser ut og innholdet i pakningen
Dexamfetamine EssPharm er en klar, fargeløs oppløsning som lukter av appelsin/mandarin. Dexamfetamine EssPharm er tilgjengelig i en 150 ml brun glassflaske.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Essential Pharmaceuticals Ltd, Orange Point Building,
Dun Karm Street, Birkirkara By-Pass, Birkirkara, BKR 9037,
Malta
Tilvirker:
Delpharm Bladel B.V., Industrieweg 1, 5531 AD Bladel, Nederland.
Dales Pharmaceuticals Ltd, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire,
BD23 2RW,
Storbritannia.
Dette legemidlet er godkjent i EØS landene med følgende navn:
Norge: Dexamfetamine EssPharm Island: Dexamfetamine EssPharm
Storbritannia: Dexamfetamine Sulfate 1 mg/ml Oral Solution
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.12.2019
 
Informasjon til barn/ungdom med ADHD og deres omsorgspersoner
Denne informasjonen skal gi deg viktig kunnskap om legemidlet ditt, Dexamfetamine EssPharm 1 mg/ml mikstur, oppløsning som brukes ved ADHD (hyperkinetisk forstyrrelse/Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Du finner mer informasjon i pakningsvedlegget som ligger ved legemiddelet.
Hva er Dexamfetamine EssPharm?
Dexamfetamine EssPharm er et legemiddel som hjelper folk å holde seg våkne og aktive i løpet av dagen.
Dette legemidlet kan hjelpe barn og ungdom med ADHD.
Det brukes til barn og unge mellom 6 og 17 år med ADHD, men ikke alle med ADHD tar dette legemidlet.
Noen mennesker kan ikke bruke dette legemidlet
Det er ikke sikkert at du/ditt barn kan bruke dette legemidlet hvis:
 • du (eller ditt barn) har problemer med hjertet
 • du (eller ditt barn) er nedstemt, deprimert eller har visse typer psykiske lidelser.
Noen mennesker må snakke med legen sin før de begynner å ta dette legemidlet
Du må snakke med legen din hvis:
 • du (eller barnet ditt) har epilepsi (anfall)
 • du (eller barnet ditt) er gravid eller ammer
 • du (eller barnet ditt) tar andre legemidler – legen din må få informasjon om alle legemidler
 • du (eller barnet ditt) bruker.
Før du (eller barnet ditt) begynner å bruke dette legemidlet
Legen din vil først sjekke om dette legemidlet er egnet for deg/barnet ditt.
Legen din kontrollerer dette:
 • om du (eller barnet ditt) har eller har hatt problemer med hjertet
 • om du (eller barnet ditt) har vært nedstemt, deprimert eller har hatt en psykisk lidelse
 • om du (eller barnet ditt) har hatt problemer med alkohol eller legemidler.
Legen vil stille deg/barnet ditt spørsmål, og det er viktig at du/barnet ditt gir så mye informasjon du (eller han/hun) kan. Legen din kan avgjøre at andre medisinske tester er nødvendig, og vil da forklare disse for deg. Dette hjelper legen å beslutte om dette legemidlet er riktig for deg/barnet ditt.
 • Legen avgjør hvor mye av legemidlet du/barnet ditt må ta, og hvor lenge du/barnet ditt må ta det.
Mens du (eller barnet ditt) bruker dette legemidlet
I tillegg til å få dette legemidlet, vil du (eller barnet ditt) også få hjelp med andre måter å håndtere ADHD på, som samtaler med ADHD-spesialister.
Dette legemidlet skal hjelpe deg/barnet ditt. Men det kurerer ikke ADHD.
Det er veldig viktig at du/barnet ditt går til lege flere ganger i året for kontroller. Legen vil gi mer informasjon om hvor ofte. Dette er for å kontrollere at legemidlet fungerer, og at du (eller barnet ditt) vokser som du (eller barnet ditt) skal.
Mangler tekstalternativ for bildeDette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Legen kontrollerer følgende regelmessig:
 • at du (eller barnet ditt) har et sunt hjerte
 • at din (eller barnets) høyde og vekt er som den bør for aldersgruppen
 • om det har oppstått humør- eller appetittendringer.
Hvordan skal jeg (barnet mitt) ta dette legemidlet?
Legen forteller deg hvor mye du/barnet ditt skal ta av dette legemidlet og hvor mange ganger per dag det skal tas.
Ikke slutt å bruke legemidlet uten å snakke med legen din først.
Mulige bivirkninger
Bivirkninger er uønskede virkninger du kan få når du (eller barnet ditt) bruker et legemiddel. Hvis du opplever noe av følgende, må du snakke med en voksen du stoler på, (eller legen din) umiddelbart.
De største bivirkningene som kan ramme deg (eller barnet ditt) er:
 • bekymring eller nervøsitet
 • svimmelhet eller hodepiner
 • depresjon og nedstemthet eller tanker om å skade seg selv
 • annerledes humør enn vanlig, ikke få sove, eller sove for mye
 • får utslett, får lett blåmerker eller blir kortpustet
 • legemidlet kan også gjøre deg (eller barnet ditt) søvnig. Hvis dette skjer, er det viktig at du (eller barnet ditt) ikke driver med utendørsidrett som ridning, sykling, svømming eller klatring. Da kan man skade seg selv og andre.
 • hjertet slår raskere enn vanlig
Hvis du (eller barnet ditt) føler deg/seg uvel på noen som helst måte under bruk av dette legemidlet, må du snakke med lege, sykepleier eller apotek med det samme.Andre ting å huske på:
Pass på at du oppbevarer legemidlet på et trygt sted, slik at ingen andre tar det, særlig ikke yngre søsken.
Legemidlet er skrevet ut til deg/barnet ditt personlig. Ingen andre må få det. Det kan hjelpe deg (eller barnet ditt), men kan skade andre.
Si fra til lege, sykepleier eller apotek hvis:
 • noen har bedt deg (eller barnet ditt) om å gi dem legemidlet ditt (barnets legemiddel)
 • noen har sagt til deg (eller barnet ditt) at de vil ta legemidlet ditt (barnets legemiddel)
Bruk alltid legemidlet slik legen din har fortalt deg. Dette er veldig viktig, for hvis ikke legemidlet tas riktig, kan det forårsake unormal atferd – for eksempel avhengighet av legemidlet (det å føle at man vil ha eller trenger å ta mer av legemidlet).
Si fra til lege, sykepleier eller apotek hvis:
 • du (eller barnet ditt) føler at du (eller han/hun) har lyst til å ta mer av legemidlet
 • du (eller barnet ditt) føler at du (eller han/hun) må ta mer av legemidlet.
Hvis du (eller barnet ditt) glemmer å ta legemidlet, må du (eller han/hun) ikke ta dobbel dose neste gang. Bare ta neste dose til vanlig tid.
Hvis du (eller barnet ditt) tar for mye legemiddel, må du si fra til en voksen, lege, sykepleier eller apotek med det same. Det er viktig at du (eller barnet ditt) ikke tar for mye legemiddel. Det kan gjøre deg (barnet ditt) syk(t).
Ikke slutt å bruke legemiddelet med mindre legen din ber deg om det.
Ikke drikk alkohol. Alkohol kan gjøre bivirkningene av legemidlet verre.
Hvis du (eller barnet ditt) har sex, må du snakke med lege om prevensjon. Jenter må snakke med lege umiddelbart hvis de tror de kan være gravide. Vi vet ikke hvordan dette legemidlet påvirker ufødte barn.
Hvem skal jeg snakke med hvis det er noe jeg (eller barnet mitt) ikke forstår?
Lege, sykepleier eller apotek kan hjelpe deg.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

adhd (oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, hyperaktivitetslidelse, hyperkinetisk forstyrrelse): Hyperaktivitetssyndrom med debut i barndommen. Symptomene inkluderer: Mangel på oppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og manglende impulskontroll.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina pectoris (angina, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

narkolepsi: Sykdom som kjennetegnes av anfall med ekstrem søvntrang.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tvangslidelse (ocd): Psykisk lidelse som kjennetegnes ved stadig tilbakevendende tanker man ikke klarer å stoppe og/eller tvangshandlinger.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.