Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Desunin 4000 IE tabletter

kolekalsiferol (vitamin D3)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Desunin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Desunin
 3. Hvordan du bruker Desunin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Desunin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Desunin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget.
Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Desunin inneholder vitamin D3 som regulerer opptak og omsetning av kalsium, samt lagring av kalsium i beinvev.
Desunin brukes for å behandle D3-vitaminmangel hos voksne og ungdommer.
 
2. Hva du må vite før du bruker Desunin
Bruk ikke Desunin
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har hyperkalsemi (forhøyet nivå av kalsium i blodet) eller hyperkalsiuri (forhøyet nivå av kalsium i urin)
 • dersom du har hypervitaminose D (forhøyet nivå av vitamin D i blodet)
 • dersom du har nyrestein.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Desunin hvis noen av punktene ovenfor angår deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Desunin
 • dersom du lider av sarkoidose (en spesiell type bindevevssykdom som påvirker lunger, hud og ledd).
 • dersom du samtidig bruker andre legemidler som inneholder vitamin D.
 • dersom du har nedsatt nyrefunksjon eller høy tendens til dannelse av nyresteiner.
Andre legemidler og Desunin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Kolestyramin (brukes til å behandle for høyt kolesterolnivå i blodet)
 • Fenytoin eller barbiturater (brukes ved behandling av epilepsi)
 • Avføringsmidler som inneholder parafin
 • Tiaziddiuretika (mot høyt blodtrykk)
 • Glukokortikoider (mot betennelsestilstander)
 • Hjerteglykosider (ved behandling av hjertemuskelsykdommer)
Inntak av Desunin sammen med mat og drikke
Desunin kan tas med mat.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Under graviditet bør daglig inntak ikke overskride 600 IE vitamin D.
Desunin er derfor ikke anbefalt under graviditet. Desunin kan imidlertid brukes under graviditet ved klinisk påvist D-vitaminmangel.
Desunin kan brukes under amming. Vitamin D3 går over i morsmelk. Dette må tas i betraktning når D-vitamintillegg gis til barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Desunin har ingen kjente effekter på evnen til å kjøre eller bruke maskiner.
Desunin inneholder sukrose og isomalt
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Desunin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1 tablett daglig.
Den daglige dosen bør ikke overskride 4000 IE (1 tablett).
Tablettene kan svelges hele eller knuses.
Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Bruk av Desunin hos barn
Desunin er ikke beregnet til bruk hos barn under 12 år på grunn av manglende data.
Dersom du tar for mye av Desunin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Desunin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Desunin
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du må slutte å ta Desunin og straks kontakte legen din dersom du får symptomer på alvorlige allergiske reaksjoner slik som:
 • oppsvulming i ansikt, lepper, tunge eller svelg
 • problemer med å svelge
 • elveblest og vanskeligheter med å puste
Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter): Hyperkalsemi (forhøyet nivå av
kalsium i blodet) og/eller hyperkalsiuri (forhøyet nivå av kalsium i urin).
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter): Kløe, utslett og elveblest.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Desunin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utløpsdato.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Desunin
 • Virkestoff er 100 mikrogram kolekalsiferol tilsvarende 4000 IE vitamin D3.
 • Andre innholdsstoffer er pregelatinisert maisstivelse, isomalt (E 953), magnesiumstearat, sukrose, natriumaskorbat, triglyserider av middels kjedelengde, vannfri kolloidal silika, modifisert maisstivelse, helracemisk alfatokoferol.
Hvordan Desunin ser ut og innholdet i pakningen
Desunin er en hvit til lysegul, avlang tablett, 16 mm lang med delestrek.
90 tabletter i blister.
MT-innehaver og ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
Vemedia Manufacturing B.V.,
Verrijn Stuartweg 60,
Diemen 1112 AX,
Nederland.
Desunin er et registrert varemerke som tilhører Meda AB.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07-2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.