Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Desogestrel Orifarm 75 mikrogram tablett, filmdrasjert

desogestrel

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Desogestrel Orifarm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Desogestrel Orifarm
 3. Hvordan du bruker Desogestrel Orifarm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Desogestrel Orifarm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Desogestrel Orifarm er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Desogestrel Orifarm brukes for å hindre graviditet. Desogestrel Orifarm inneholder en liten mengde av en type kvinnelig kjønnshormon, progestogenet desogestrel. Derfor kalles Desogestrel Orifarm en gestagenpille eller en minipille. I motsetning til kombinasjonsp-pillen inneholder ikke minipillen et østrogen i tillegg til progestogenet.
Desogestrel Orifarm skiller seg fra de andre minipillene ved at det har en dose som i de fleste tilfellene er høy nok til å hindre at eggcellen modner. Som et resultat av dette sørger Desogestrel Orifarm for høy prevensjonseffekt.
De fleste gestagenpillene eller minipillene virker hovedsakelig ved å hindre sædcellene fra å trenge inn i livmoren. De forhindrer ikke alltid at et egg modner, noe som er den viktigste effekten av kombinasjonsp-pillen.
I motsetning til kombinasjonsp-pillen kan Desogestrel Orifarm brukes av kvinner som ikke tåler østrogener og av kvinner som ammer. En ulempe er at menstruasjonsblødningene kan komme med ujevne mellomrom ved bruk av Desogestrel Orifarm. Det kan også hende at du ikke får blødning i det hele tatt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Desogestrel Orifarm
I likhet med andre hormonelle prevensjonsmidler beskytter ikke Desogestrel Orifarm mot HIV
infeksjon (AIDS) eller andre seksuelt overførte sykdommer.
Bruk ikke Desogestrel Orifarm
 • hvis du er allergisk overfor desogestrel eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har en blodpropp (trombose). Trombose er dannelsen av en blodpropp i et blodkar (for eksempel i bena (dyp venetrombose) eller i lungene (lungeemboli)).
 • hvis du har eller har hatt gulsott (gulfarget hud) eller alvorlig leversykdom og leverfunksjonen din fortsatt ikke er normal.
 • hvis du har eller det er mistanke om at du har kreft som er følsom for kjønnshormoner slik som visse typer brystkreft.
 • hvis du har uforklarlig underlivsblødning.
Snakk med legen din før du begynner å bruke Desogestrel Orifarm dersom noen av disse tilstandene gjelder for deg. Legen din kan råde deg til å bruke en prevensjonsmetode som ikke inneholder hormoner. Ta umiddelbart kontakt med legen din hvis noen av disse tilstandene oppstår for første gang under bruk av Desogestrel Orifarm.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Desogestrel Orifarm.
Vis forsiktighet ved bruk av Desogestrel Orifarm:
 • dersom du har eller har noen gang har hatt brystkreft.
 • dersom du har kreft i leveren, fordi en mulig effekt av Desogestrel Orifarm ikke kan utelukkes.
 • dersom du har eller noen gang har hatt en blodpropp.
 • dersom du har diabetes.
 • dersom du har epilepsi (se avsnittet ”Andre legemidler og Desogestrel Orifarm”).
 • dersom du har tuberkulose (se avsnittet ”Andre legemidler og Desogestrel Orifarm”).
 • dersom du har høyt blodtrykk.
 • dersom du har eller har hatt kloasma (gulbrune pigmentflekker på huden, hovedsakelig i ansiktet); i så fall må du unngå for mye sollys og ultrafiolette stråler.
Når Desogestrel Orifarm blir brukt under forhold som nevnt ovenfor, kan det hende at du trenger nøye oppfølging av lege. Legen din kan forklare deg hva du skal gjøre.
Brystkreft.
Sjekk brystene dine regelmessig og kontakt legen din så snart som mulig hvis du kjenner en klump i brystene dine.
Brystkreft er blitt oppdaget noe oftere hos kvinner som bruker p-piller enn hos kvinner på samme alder som ikke bruker p-piller. Hvis kvinnene slutter med p-piller reduseres risikoen gradvis, slik at 10 år etter at man har sluttet er risikoen den samme som for kvinner som aldri har brukt p-piller. Brystkreft forekommer sjelden under 40 års alder, men risikoen øker når kvinnen blir eldre. Derfor vil antall ekstra diagnostiserte tilfeller av brystkreft øke dersom kvinnens alder ved fortsatt bruk av pillen er høyere. Hvor lenge hun tar pillen er mindre viktig.
For hver 10.000. kvinne som tar p-pillen i inntil 5 år, men slutter å ta den ved 20 års alder, vil det bli funnet mindre enn 1 ekstra tilfelle av brystkreft inntil 10 år etter avsluttet bruk i tillegg til de 4 tilfellene som normalt påvises i denne aldersgruppen. Likedan vil det hos 10.000 kvinner som tar p-pillen i inntil 5 år men slutter å ta den ved 30 års alder være 5 ekstra tilfeller i tillegg til de 44 tilfellene som normalt påvises. Hos 10.000 kvinner som tar p-pillen i inntil 5 år men slutter å ta den ved 40 års alder, vil det være 20 ekstra tilfeller i tillegg til de 160 tilfellene som normalt påvises.
Risikoen for å få brystkreft hos brukere av gestagenpiller som Desogestrel Orifarm antas å være lik den man ser hos kvinner som bruker p-pillen, men bevismaterialet er svakere.
Den brystkreften man har funnet hos kvinner som tar p-pillen ser ut til å ha lavere sannsynlighet for spredning enn den man har funnet hos kvinner som ikke tar p-pillen. Det er ukjent om forskjellene i brystkreftrisiko skyldes p-pillen. Det kan hende at kvinnene ble undersøkt oftere, slik at brystkreften ble oppdaget tidligere.
Blodpropp (trombose).
Oppsøk legen din umiddelbart hvis du oppdager mulige tegn på en blodpropp (se også ”Regelmessige legeundersøkelser”).
Trombose er dannelsen av en blodpropp som kan blokkere et blodkar. En trombose forekommer enkelte ganger i de dype venene i bena (dyp venetrombose). Hvis denne proppen løsner fra venene hvor den er dannet, kan den nå frem til og blokkere arteriene i lungene og forårsake en såkalt lungeemboli. Dyp venetrombose er sjelden, men kan være livstruende. Den kan utvikle seg enten du bruker p-piller eller ikke. Den kan også inntreffe dersom du blir gravid.
Risikoen er større hos p-pillebrukere enn hos ikke-brukere. Man tror at risikoen ved bruk av gestagenpiller som Desogestrel Orifarm er mindre enn hos dem som bruker p-piller som også inneholder østrogen (kombinasjonsp-piller).
Psykiatriske lidelser
Noen kvinner som bruker prevensjonsmidler, inkludert Desogestrel Orifarm, har rapportert om depresjon eller nedstemthet. Depresjon kan være alvorlig, og kan noen ganger føre til selvmordstanker. Dersom du opplever humørforandringer og symptomer på depresjon, må du kontakte legen din så raskt som mulig for å få medisinske råd.
Regelmessige legeundersøkelser.
Når du bruker Desogestrel Orifarm vil legen din be deg komme tilbake til regelmessige undersøkelser. Hvor ofte og hva disse undersøkelsene skal omfatte vil avhenge av din personlige situasjon.
Kontakt legen din så snart som mulig dersom:
 • du får kraftig smerte eller hevelse i et av bena, uforklarlig smerte i brystet, åndenød, uvanlig hoste, spesielt dersom du hoster opp blod (mulige tegn på en blodpropp);
 • du får plutselige, kraftige magesmerter eller ser ut som du har gulsott (mulige tegn på leverproblemer);
 • du kjenner en klump i et bryst (mulige tegn på brystkreft);
 • du får plutselig eller kraftig smerte i nedre del av buken eller mageområdet (kan eventuelt tyde på en ektopisk graviditet, dette er en graviditet utenfor livmoren);
 • du kommer til å bli sengeliggende eller skal ha en operasjon (snakk med legen din minst fire uker i forveien);
 • du har uvanlig, kraftig menstruasjon;
 • du mistenker at du kan være gravid.
Barn og ungdom
Sikkerhet og effekt av desogestrel hos ungdom under 18 år har enda ikke blitt fastslått.
Andre legemidler og Desogestrel Orifarm
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Fortell også enhver annen lege eller tannlege som forskriver andre legemidler (eller apoteket) at du bruker Desogestrel Orifarm. De kan fortelle deg om det er nødvendig å bruke tilleggsprevensjon (f.eks. kondomer), og i tilfelle hvor lenge, eller om bruken av et annet legemiddel du trenger må endres.
Noen legemidler
 • kan ha en påvirkning på mengden av Desogestrel Orifarm i blodet
 • kan gjøre prevensjonen du bruker mindre effektiv
 • kan forårsake uventet blødning.
Blant disse er legemidler som brukes til behandling av:
 • epilepsi (f.eks. primidon, fenytoin, karbamazepin, okskarbazepin, felbamat, topiramat og fenobarbital).
 • tuberkulose (f.eks. rifampicin. rifabutin) .
 • HIV infeksjoner (f.eks. ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz)
 • Hepatitt C-virusinfeksjon (f.eks. boceprevir, telaprevir)
 • andre infeksjonssykdommer (f.eks.griseofulvin)
 • høyt blodtrykk i blodkarene i lungene (bosentan)
 • depresjon (naturlegemidlet Johannesurt)
 • visse bakterielle infeksjoner (f.eks. klaritromycin, erytromycin)
 • soppinfeksjoner (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)
 • høyt blodtrykk (hypertensjon), angina eller visse hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. diltiazem). .
Dersom du tar legemidler eller naturlegemidler som kan gjøre Desogestrel Orifarm mindre effektiv, bør en barriereprevensjon brukes som prevensjonsmetode i tillegg. Fordi virkningen av et annet legemiddel på Desogestrel Orifarm kan vare i opptil 28 dager etter at man har sluttet å ta det, er det nødvendig å bruke barriereprevensjonsmetoden like lenge. Legen din kan fortelle deg om det er nødvendig å bruke tilleggsprevensjon og i tilfelle hvor lenge.
Desogestrel Orifarm kan også gripe inn i hvordan andre legemidler virker, og forårsake enten en økt effekt (for eksempel legemidler som inneholder cyklosporin) eller en nedsatt effekt (f.eks. lamotrigin).
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker noen legemidler.
Inntak av Desogestrel Orifarm sammen med mat og drikke
Du kan ta desogestrel Orifarm med eller uten mat og drikke. Svelg tabletten med vann.
Graviditet og amming.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet.
Bruk ikke Desogestrel Orifarm hvis du er gravid eller tror du kan være gravid.
Hvis du blir gravid under behandling med Desogestrel Orifarm bør du slutte å ta denne medisinen.
Amming.
Desogestrel Orifarm kan brukes mens du ammer. Desogestrel Orifarm påvirker ikke produksjonen av eller kvaliteten på brystmelk. Små mengder av virkestoffet i Desogestrel Orifarm passerer imidlertid over i brystmelken.
Helsetilstanden til barn som har vært ammet i 7 måneder av mødre som brukte Desogestrel Orifarm har blitt undersøkt opp til 2,5 års alder. Det ble ikke observert noen påvirkning på barnas vekst og utvikling.
Hvis du ammer og ønsker å bruke Desogestrel Orifarm, vennligst ta kontakt med legen din.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ingen ting som tyder på at bruk av Desogestrel Orifarm har noen innvirkning på våkenhet og konsentrasjon.
Desogestrel Orifarm inneholder laktose.
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor visse sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 
3. Hvordan du bruker Desogestrel Orifarm
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Når og hvordan skal du ta tablettene?
Brettet med Desogestrel Orifarm inneholder 28 tabletter. På forsiden av pakningen er det trykket piler mellom tablettene. Hvis du snur pakningen rundt og ser på baksiden vil du se at ukedagene er trykket på folien. Hver ukedag har en tilhørende tablett.
Hver gang du starter med en ny pakning med Desogestrel Orifarm skal du ta en tablett fra den øverste rekken. Ikke start med hvilken som helst tablett. Dersom du for eksempel begynner på en onsdag, skal du ta den tabletten i den øverste rekken som er merket med ONS. Du fortsetter å ta en tablett daglig til pakken er tom ved alltid å følge retningen som pilene viser. Ved å se på baksiden av pakningen kan du lett sjekke om du allerede har tatt pillen din på den aktuelle dagen.
Ta tabletten til omtrent samme tid hver dag. Svelg tabletten hel med vann. Du kan få noe blødning mens du bruker Desogestrel Orifarm, men du må fortsette å ta tablettene som vanlig. Når en pakke er tom, må du begynne på en ny pakke med Desogestrel Orifarm den neste dagen - altså uten avbrudd og uten å vente på en blødning.
Hvordan begynne med din første pakke med Desogestrel Orifarm
 • Hvis du ikke har brukt noen form for hormonell prevensjon den siste måneden.
  Vent til menstruasjonen begynner. På den første menstruasjonsdagen tar du den første Desogestrel Orifarm tabletten. Det er ikke nødvendig å bruke tilleggsprevensjon. Du kan også starte på 2.- 5. menstruasjonsdag, men i det tilfellet må du passe på å bruke tilleggsprevensjon (barrieremetode) de første 7 dagene du tar tabletter.
 • Hvis du bytter fra en kombinasjon p-pille, vaginalring eller plaster.
  Du kan starte med Desogestrel Orifarm dagen etter at du har tatt den siste tabletten fra din nåværende pakke med p-piller eller den dagen du tar ut vaginalringen eller fjerner plasteret (det betyr at du ikke skal ta noen pille-, ring- eller plasterfri pause). Hvis din nåværende pakke med p-piller inneholder inaktive tabletter (placebo), kan du starte med Desogestrel Orifarm dagen etter at du har tatt den siste aktive tabletten (hvis du ikke er sikker på hvilken tablett det er kan du spørre legen din eller på apoteket). Hvis du følger disse instruksjonene, trenger du ikke bruke tilleggsprevensjon.
Du kan også starte senest dagen etter den pille-, ring-, plasterfrie pausen med ditt nåværende prevensjonsmiddel. Hvis du følger denne instruksjonen, må du passe på å bruke tilleggsprevensjon (barrieremetode) de første 7 dagene du tar tabletter.
 • Hvis du bytter fra en annen pille som bare inneholder gestagen (minipille) .
  Du kan slutte å ta den minipillen du bruker hvilken dag som helst og begynne rett på Desogestrel Orifarm. Du trenger ikke bruke tilleggsprevensjon.
 • Hvis du bytter fra en injeksjonsmetode eller et implantat eller en hormonspiral som avgir et gestagen. Du kan begynne med Desogestrel Orifarm når du skulle hatt den neste injeksjonen eller den dagen implantatet eller spiralen blir tatt ut. Du trenger ikke bruke tilleggsprevensjon.
 • Etter en fødselEtter at du har født barnet ditt kan du begynne å ta Desogestrel Orifarm når som helst mellom dag 21 og 28 etter fødselen. Hvis du begynner senere, må du passe på å bruke tilleggsprevensjon (barrieremetode) de første 7 dagene i den første syklusen du tar tabletter. Dersom samleie allerede har funnet sted, skal graviditet utelukkes før du begynner med Desogestrel Orifarm. Tilleggsinformasjon for ammende kvinner finner du under «Graviditet og amming» i pkt 2. Legen din kan også gi deg råd.
 • Etter spontanabort eller abortinngrep. Legen din vil gi deg råd.
Dersom du tar for mye av Desogestrel Orifarm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det har ikke vært rapportert alvorlige skadelige effekter ved å ta for mange Desogestrel Orifarm tabletter på en gang. Symptomer som kan forekomme er kvalme, oppkast og, hos unge piker, sparsom blødning fra skjeden.
Dersom du har glemt å ta Desogestrel Orifarm.
 • Hvis du er mindre enn 12 timer for sent ute med å ta en tablett, opprettholdes likevel den preventive sikkerheten til Desogestrel Orifarm. Ta den glemte tabletten så snart du husker den og de neste tablettene til vanlig tid.
 • Hvis du er mer enn 12 timer for sent ute med å ta en tablett, kan sikkerheten til Desogestrel Orifarm være redusert. Jo flere tabletter du har glemt på rad jo større er risikoen for at den preventive effekten er redusert. Ta den sist glemte tabletten så snart du husker det og de neste tablettene til vanlig tid. Bruk tilleggsprevensjon (barrieremetode) også i de neste 7 dagene du tar tabletter. Dersom du glemte en eller flere tabletter i den første uken du tok tabletter og hadde samleie i uken før de glemte tablettene, er det en mulighet for at du kan bli gravid. Be legen din om råd.
Dersom du har mage-tarmforstyrrelser (for eksempel oppkast, kraftig diaré).
Følg rådet for glemte tabletter i avsnittet ovenfor. Hvis du kaster opp innen 3-4 timer etter at du har tatt en Desogestrel Orifarm tablett eller får kraftig diaré kan det hende at virkestoffet ikke blir fullstendig absorbert.
Dersom du avbryter behandling med Desogestrel Orifarm
Du kan slutte å ta Desogestrel Orifarm når du vil. Fra den dagen du slutter er du ikke lenger beskyttet mot graviditet.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Desogestrel Orifarm forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige uønskede effekter forbundet med bruk av Desogestrel Orifarm er beskrevet i avsnittene ”Brystkreft” og ”Blodpropp” i avsnitt 2 ”Hva du må vite før du bruker Desogestrel Orifarm”. Vennligst les disse avsnittene som tilleggsinformasjon og rådfør deg med legen din straks når dette er aktuelt.
Blødninger fra skjeden kan forekomme med ujevne mellomrom ved bruk av Desogestrel Orifarm. Dette kan være bare en lett farget utflod som ikke engang krever noe bind eller kraftigere blødning som ser mer ut som en sparsom menstruasjon og som nødvendiggjør bruk av bind. Det kan også hende at du ikke får blødning i det hele tatt. De uregelmessige blødningene betyr ikke at den preventive beskyttelsen til Desogestrel Orifarm er redusert. Vanligvis trenger du ikke ta noen forholdsregler, bare fortsett å ta Desogestrel Orifarm. Du bør imidlertid konsultere legen din dersom blødningen er kraftig eller forlenget.
Brukere av Desogestrel Orifarm har rapportert følgende bivirkninger:
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 brukere):
 • humørforandringer, nedsatt seksuell lyst (libido), nedstemthet
 • hodepine
 • kvalme
 • akne (uren hud)
 • brystspenning, uregelmessig eller ingen menstruasjon
 • vektøkning.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 brukere):
 • infeksjon i skjeden
 • vanskeligheter med å bruke kontaktlinser
 • oppkast
 • hårtap
 • smertefull menstruasjon, ovarialcyster (blærer på eggstokkene)
 • tretthet.
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 brukere):
 • utslett, elveblest, smertefulle blårøde knuter i huden (erythema nodosum) (dette er hudreaksjoner).
I tillegg til disse bivirkningene, kan det forekomme sekresjon fra brystene.
Du må oppsøke legen din umiddelbart hvis du opplever symptomer på angioødem, slik som hevelse i ansikt, tunge eller svelg; vanskeligheter med å svelge; eller elveblest og pusteproblemer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Desogestrel Orifarm
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Desogestrel Orifarm
 • Virkestoff er desogestrel (75 mikrogram).
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat (se også ”Viktige opplysninger om noen av hjelpestoffene i Desogestrel Orifarm” i pkt.2); maisstivelse; povidon PVP K-30; stearinsyre; tokoferol, helracemisk; silika, kolloidal vannfri; hypromellose; makrogol; talkum; titandioksid (E171).
Hvordan Desogestrel Orifarm ser ut og innholdet i pakningen
Desogestrel Orifarm tabletter er hvite til vitaktig, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter uten embossing.Én blisterpakning av Desogestrel Orifarm inneholder 28 filmdrasjerte tabletter. Hver kartong inneholder 1, 3 eller 6 blisterpakninger.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Sverige, Norge, Danmark: Desogestrel Orifarm
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.03.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hepatitt c-virusinfeksjon (hepatitt c, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.