Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Desmopressin 2care4 nesespray, oppløsning 10 mikrogram/dose

desmopressin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Desmopressin 2care4 er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du begynner å bruke Desmopressin 2care4
 3. Hvordan du bruker Desmopressin 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Desmopressin 2care4
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Desmopressin 2care4 er og hva det brukes mot
Desmopressin 2care4 nesespray virker ved å regulere nyrenes evne til å konsentrere urinen. Derved nedsettes mengden av urin.
Desmopressin 2care4 nesespray brukes til behandling av diabetes insipidus (kronisk sykdom preget av sterk tørste og øket urinproduksjon) samt ved undersøkelser av nyrenes evne til å konsentrere urinen.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du begynner å bruke Desmopressin 2care4
Bruk ikke Desmopressin 2care4
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor desmopressin eller et av de andre innholdsstoffene.
 • hvis du lider av polydipsi (unormalt stort væskeinntak), eller hvis du behandles med vanndrivende legemidler.
Vis forsiktighet ved bruk av Desmopressin 2care4
 • dersom Desmopressin 2care4 nesespray brukes til undersøkelse av nyrenes evne til å konsentrere urinen, skal du drikke minst mulig (maksimalt 0,5 liter) i perioden 1 time før til 8 timer etter at du har tatt legemidlet.
 • Legemidlet brukes med forsiktighet ved behandling av små barn og eldre pasienter.
 • Rådfør deg med legen din hvis du lider av hjertesvikt eller øket intrakranielt trykk, hvis du behandles med vanndrivende midler, eller hvis du lider av forstyrret væskebalanse. Dosen av desmopressin må da muligens tilpasses spesielt for deg.
Bruk av andre legemidler sammen med Desmopressin 2care4
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Ved bruk av tricykliske antidepressive midler (f.eks. Tofranil, Anafranil, Surmontil, Sarotex), klorpromazin (Largactil) eller karbamazepin (f.eks. Tegretol, Trimonil) kan risikoen for oppsamling av væske i kroppen økes. Rådfør deg derfor med lege før samtidig bruk av disse legemidlene.
Graviditet og amming
Desmopressin 2care4 bør så vidt mulig ikke brukes under graviditet. Rådfør deg med legen.
Desmopressin 2care4 kan brukes under amming etter legens anvisning.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil skal du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet påvirker ikke reaksjonsevnen.
 
3. Hvordan du bruker Desmopressin 2care4
Bruk alltid Desmopressin 2care4 slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Under avsnittet ”Bruksanvisning” kan du se hvordan du skal bruke nesesprayen.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Vanlig dosering er:
Behandling av diabetes insipidus:
Voksne: 1-2 spray 1-2 ganger daglig.
Barn: 1 spray 1-2 ganger daglig.
Bruksanvisning
1. Puss nesen og fjern beskyttelseshetten på sprayflasken.
2. For å få nøyaktig dosering er det viktig at plastslangen er dekket av væske.
3. Hold sprayflasken som vist på bildet. Før nesesprayen brukes første gang fylles pumpen ved å trykke 5 ganger eller inntil en jevn spray oppnås. Nesesprayen er nå klar til bruk.
Hvis nesesprayen ikke brukes daglig må pumpen igjen fylles før den brukes.
4. Bøy hodet tilbake og før spissen på sprayen opp i neseboret. Hold pusten uten å trekke pusten innover og trykk 1 gang på sprayflasken.
Hvis du skal ha flere doser skal du spraye i høyre og venstre nesebor annenhver gang.
Ved dosering svarende til mer enn 1 spray i hvert nesebor, ventes ca. 1 minutt før etterfølgende spray i samme nesebor.
5. Sett på beskyttelseshetten etter bruk. Oppbevar flasken ved romtemperatur.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du tar for mye av Desmopressin 2care4
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomene på alvorlig væskeoppsamling er kramper og bevisstløshet.
Dersom du har glemt å ta Desmopressin 2care4
Du må ikke ta en dobbelt dose som en erstatning for en glemt dose.
 
4. Bivirkninger
Som alle legemidler kan Desmopressin 2care4 forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alminnelige: Hodepine, mavesmerter, tett nese, snue, neseblødninger, kvalme.
Hvis ikke væskeinntaket begrenses som angitt under punktet ”Vis forsiktighet ved bruk av Desmopressin 2care4”, kan unormalt mye væske samles opp i kroppen og føre til vektøkning, og i alvorlige tilfeller kramper.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Desmopressin 2care4
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Bruk ikke Desmopressin 2care4 etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendige lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetningen av Desmopressin 2care4
En ml inneholder:
 • Virkestoff er 0,1 mg desmopressinacetat (1 spray svarer til 10 mikrogram).
 • Andre innholdsstoffer er kaliumsorbat 1,6 mg, natriumklorid, saltsyre og renset vann.
Hvordan Desmopressin ser ut og innholdet i pakningen
Væske i brun flaske med spraypumpe.
MT-innehaver og ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
Balkanpharma - Dupnitsa AD Dupnitsa
Bulgaria
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 09-2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

diabetes insipidus: Diabetes insipidus er en sykdom der en kjertel i hjernen (hypofysen) ikke fungerer normalt. Dette kan bl.a. skyldes en svulst eller en hodeskade. Sykdommen gir sykelig stor urinmengde. Urinvolumet kan bli over 10 ganger større enn vanlig.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).