Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Dalacin 2 % vaginalkrem

klindamycin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dalacin vaginalkrem er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dalacin vaginalkrem
 3. Hvordan du bruker Dalacin vaginalkrem
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dalacin vaginalkrem
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Dalacin vaginalkrem er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annnen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dalacin vaginalkrem er et antibiotikum som virker lokalt i skjeden ved å hemme eller drepe en rekke bakterier. Brukes ved bakteriell vaginose (infeksjon i skjeden).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Dalacin vaginalkrem
Bruk ikke Dalacin vaginalkrem:
 • dersom du er allergisk overfor klindamycin, linkomycin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du tidligere har hatt alvorlig diaré med feber og magesmerter etter bruk av antibiotika (antibiotika-assosiert kolitt).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Dalacin vaginalkrem.
Vis forsiktighet ved bruk av Dalacin Vaginalkrem:
 • Dersom du får alvorlig og vedvarende diaré under behandlingen. Kuren må da avbrytes eller fortsette under nøye kontroll av lege. Diaré som oppstår i løpet av noen uker etter avsluttet kur, bør behandles som om den har sammenheng med kuren og lege må kontaktes.
 • Dersom du har en betennelsessykdom i tarmen, slik som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt.
 • Anvendelse av klindamycin kan forårsake økt vekst av mikroorganismer som ikke påvirkes av klindamycin, f.eks. sopp.
 • Det anbefales å unngå samleie under behandlingen med Dalacin vaginalkrem. Latekskondomer og latekspessar kan svekkes hvis de kommer i kontakt med Dalacin vaginalkrem, noe som kan svekke beskyttelsen mot graviditet og seksuelt overførbare sykdommer. Bruk av slike prevensjonsmidler innen 72 timer etter behandling anbefales derfor ikke.
 • Under behandling med Dalacin vaginalkrem bør ikke andre produkter brukes i skjeden (som for eksempel tamponger eller intimspray).
Andre legemidler og Dalacin vaginalkrem
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Klindamycin som tas opp i kroppen kan gi økt effekt av muskelavslappende midler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring ved bruk i første trimester, og Dalacin vaginalkrem skal derfor ikke brukes de 3 første månedene av graviditeten. Under de siste 6 månedene av svangerskapet kan Dalacin vaginalkrem brukes dersom legen vurderer at det er nødvendig. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Dalacin vaginalkrem under graviditet.
Det er ikke kjent om klindamycin går over i morsmelk ved bruk av vaginalkrem. Klindamycin kan påvirke tarmfloraen hos barnet som ammes. Legen din avgjør derfor om du kan bruke Dalacin vaginalkrem dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Preparatet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Dalacin vaginalkrem inneholder benzylalkohol, cetostearylalkohol og propylenglykol
Dette legemidlet inneholder benzylalkohol, cetostearylalkohol og propylenglykol, som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem) og hudirritasjon.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Dalacin vaginalkrem
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Vanlig dosering: En fylt applikator (5g) settes dypt i skjeden hver kveld i 7 dager.
Bruksanvisning
Engangsapplikatorer i plast følger med i pakken. De er laget for å lette innføring av kremen i skjeden.
 • Skru korken av kremtuben. Skru fast en plastapplikator på tuben. Klem forsiktig på enden av tuben og press kremen inn i applikatoren.
 • Skru applikatoren fra tuben og skru korken på igjen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Legg deg på ryggen. Hold applikatoren i hylsen. Før den så langt inn i skjeden som mulig uten at det er ubehagelig.
  Trykk stempelet forsiktig helt ned.
 • Trekk applikatoren forsiktig ut av skjeden og kast den.
Dette gjentas hver kveld i 7 dager.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du tar for mye av Dalacin vaginalkrem
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Dalacin vaginalkrem
Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger kan forekomme ved bruk av Dalacin vaginalkrem:
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 personer):.
 • Soppinfeksjon i skjeden
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 personer):.
 • Infeksjoner i underlivet (urinveisinfeksjon eller soppinfeksjon)
 • Skjedekatarr
 • Soppinfeksjon i andre deler av kroppen
 • Øvre luftveisinfeksjon
 • Hodepine, svimmelhet
 • Smaksforstyrrelser
 • Magesmerter, diaré, kvalme, oppkast, forstoppelse
 • Kløe, hudutslett
 • Ryggsmerter
 • Sukker eller proteiner i urinen
 • Unormal fødsel
 • Smerter/ubehag i underlivet, menstruasjonsforstyrrelser, utflod
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 personer):
 • Bakterieinfeksjon
 • Allergisk reaksjon
 • Svimmelhet
 • Neseblødning
 • Oppblåsthet, luft i magen, smerter, dårlig ånde
 • Rødlig hud, elveblest
 • Smertefull vannlating
 • Smerter i bekkenet
 • Unormale biologiske tester
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Soppinfeksjon i huden
 • Hypertyreose (økt aktivitet i skjoldbruskkjertelen)
 • Forstyrrelser/ubehag i mage-/tarmsystemet
 • Betennelse i tarmen (som følge av antibiotikabruk). Symptomer er lett til alvorlig diaré, av og til med blod og slim i avføringen
 • Hudutslett med blemmer
 • Endometriose
 • Smerter eller betennelse i underlivet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Dalacin vaginalkrem
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter «Utløpsdato» eller «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetningen av Dalacin vaginalkrem
 • Virkestoffet er klindamycinfosfat tilsv. klindamycin 20 mg.
 • Andre innholdsstoffer er: sorbitanmonostearat, polysorbat 60, propylenglykol, stearinsyre, cetostearylalkohol, cetylpalmitat, flytende parafin, benzylalkohol, sterilt vann.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Tlf. 67 52 61 00
Tilvirker
Pfizer Manufacturing Belgium N.V.
Puurs
Belgia
eller
Pfizer Service Company BVBA
Zaventem
Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.11.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

bakteriell vaginose (skjedekatarr): Ubalanse i skjedens bakterieflora. Ofte er det for mye av bestemte typer bakterier, blant annet Gardnerella vaginalis, i tillegg er det en nedgang i melksyrebakterier. Det er uklart om betennelsen forårsakes av overproduksjon av bestemte baktereier eller om den skyldes nedgang i antall melkesyrebakterier. Betennelsen vil ofte gå over av seg selv, men kan ellers behandles med legemidler.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endometriose: Tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Blant annet kan den begynne å vokse på eggstokkene eller egglederne. Dette gir ofte opphav til sterke smerter ved menstruasjon.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.