Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Cyklokapron 500 mg tabletter, filmdrasjerte

traneksamsyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cyklokapron er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cyklokapron
 3. Hvordan du bruker Cyklokapron
 4. Mulige bivirkninger
 5. Oppbevaring av Cyklokapron
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cyklokapron er, og hva det brukes mot
Cyklokapron inneholder traneksamsyre, som hindrer det enzymet som løser opp levret blod (koagel) i å virke. Dette motvirker blødninger i vev og indre organer, reduserer blodtapet og gjeninnfører en “normal” tilhelningsprosess. Cyklokapron brukes mot kraftige menstruasjonsblødninger, blødninger i mage-tarmkanalen og urinveiene og alvorlige neseblødninger. Brukes også ved blødninger eller økt blødningsrisiko etter operasjoner, særlig i urinblære og lunger. Etter tannuttrekking hos pasienter med økt blødningsrisiko.
 
2. Hva du må vite før du bruker Cyklokapron
Bruk ikke Cyklokapron:
 • hvis du er allergisk overfor traneksamsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du tidligere har hatt kramper
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Cyklokapron.
Informer legen:
 • dersom du har pågående nyresykdom, blod i urinen (mellom menstruasjonsperiodene)
 • dersom du har uregelmessige menstruasjonsblødninger
 • dersom du tidligere har hatt blodpropp eller noen i nærmeste familie har hatt blodpropp
 • dersom du tidligere har hatt kramper
Andre legemidler og Cyklokapron
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Samtidig behandling med antikoagulantia skal kun utføres av spesialist på slik behandling. Det er ikke kjent at Cyklokapron påvirker eller blir påvirket av annen legemiddelbehandling.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Begrenset erfaring ved bruk under graviditet.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig.
Bilkjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Preparatet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Cyklokapron
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen er: 2-3 tabletter 2-3 ganger daglig.
Dosen varierer noe med bruksområde.
Hvis du mener at virkningen av Cyklokapron er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Cyklokapron:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Symptomer på overdosering er svimmelhet, hodepine, kvalme, diaré. Svimmelhet pga. blodtrykksfall kan forekomme.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Cyklokapron:
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige
(forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter):
Kvalme, oppkast, diaré.
Mindre vanlige
(forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter):
Allergiske hudreaksjoner.
Sjeldne
(forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
Forandringer i fargesynet eller synsforstyrrelser.
Svimmelhet. Tilfeller av blodpropp.
Ikke kjent
(kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
Kramper.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Oppbevaring av Cyklokapron
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Skal ikke oppbevares over 25ºC.
Holdbar til den dato som er angitt på pakningen.
Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres til apotek for destruksjon.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning
 • Virkestoff er: Traneksamsyre 500 mg.
 • Hjelpestoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, hydroksypropylcellulose, talkum, magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika, povidon, polybutylmethacrylate, Macrogol 8000, vanillin.
  Fargestoff: Titandioksid (E171).
Tablettene er hvite, kapselformet med delestrek. Preget med CY på den ene siden.
MT-innehaver og ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
MEDA Manufacturing GmbH
Neurather Ring 1
51063 Cologne
Tyskland
Cyklokapron er et registrert varemerke, som tilhører Pfizer Health AB
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02-2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).